Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kootut teokset -hankePohjalainen pappi Anders Chydenius (1729–1803) kuuluu 1700-luvun merkittävimpiin poliittisiin hahmoihin silloisessa Ruotsin valtakunnassa. Anders Chydenius -säätiö on ottanut tehtäväkseen Chydeniuksen vapautta, demokratiaa, tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja heikon ihmisen puolustamista koskevien ajatusten pohjalta edistää keskustelua talouden vapauttamisesta ja sen seurauksista, tukea siihen kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta sekä vaikuttaa sitä koskevaan päätöksentekoon eettisiä perusarvoja korostaen. Vuonna 2005 säätiö teki yhdessä Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry:n ja Jyväskylän yliopiston/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa aloitteen koko Chydeniuksen kirjallisen tuotannon julkaisemisesta selittävin kommentein varustettuna tekstikriittisenä editiona. Lopputuloksena on viisi ruotsinkielistä (Anders Chydenius Samlade Skrifter, Svenska litteratursällskapet) ja vastaavasti viisi nykysuomelle käännettyä nidettä (Anders Chydeniuksen kootut teokset, Edita Publishing), jotka ilmestyivät 2012–16. Lisäksi aloitteentekijät päättivät julkaista valikoiman keskeisiä tekstejä englanniksi Chydeniuksen elämäkerralla varustettuna. Tämä teos, Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), ilmestyi vuonna 2011 Routledgen kustantamana.  

Tällä verkkosivustolla julkaistaan kaikki painettuihin niteisiin sisältyvät Chydeniuksen kirjoitukset kommentteineen sekä muun aineiston. Tarkoituksena on myöhemmin täydentää sivustoa mm. dokumenteilla, jotka täydentävät kuvaa Chydeniuksesta.

Hankkeen rahoitus on perustunut seuraavilta tahoilta saatuun tukeen: opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Pankki, Stiftelsen Riksbankens ­Jubileumsfond (Ruotsi), Kungl. Vitterhetsakademien (Ruotsi), Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto, Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto, Otto A. Malms Donationsfond, Svenska folkskolans vänner r.f., Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden, Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Kokkolan kaupunki, sekä Nokia Oyj, Nordea Bank Finland, Pohjolan Voima Oy, Metso Oyj ja Sanoma Oyj. Rahoittajien edustajista koostuva ohjausryhmä on kiinnostuksella seurannut työn edistymistä.  

Toimituskuntaan ovat kuuluneet professorit emeriti Gustav Björkstrand (pj.), Juha Manninen ja Bo Lindberg, professori Jari Ojala ja dosentti Henrik Knif. Suuri joukko eri alojen asiantuntijoita on osallistunut tieteellisten kommenttien laatimiseen. Toimituksellisen työn ovat Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa suorittaneet tutkijat Maren Jonasson ja Pertti Hyttinen.

Aloitteentekijät haluavat kiittää kaikkia, joiden taloudellinen tuki tai asiantuntemus on tehnyt hankkeen toteuttamisen mahdolliseksi. Erityisen kiitoksen haluamme osoittaa kirjastojen ja arkistojen henkilökunnalle, joka on auliisti avustanut toimitusta Anders Chydeniuksen kirjoitusten etsinnässä.

Toivomme, että Anders Chydeniuksen koko kirjallisen tuotannon julkaiseminen lisää kiinnostusta hänen elämäntyötään kohtaan sekä antaa lähtökohtia vilkkaalle keskustelulle niistä perusarvoista, joita hän edusti ja joita hän halusi vaalia: vapaus, avoimuus, demokratia ja ihmisoikeudet.

 

Kokkolassa 21.7.2017

 

 

Anders Chydenius -säätiö

Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys ry.

Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius