Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Painamaton aineistoCentrum för vetenskapshistoria, Tukholma

Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv

Bergianska brevsamlingen, nide 16

Brev till Wargentin, P.

Sekreterarens arkiv K. 8:2

Pöytäkirjat 2.6.1750 ja 5.9.1764

 

Göteborgs universitetsbibliotek

Handskriftsavdelningen 6:2:2–7

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, Självbiografier, s. 123–[150]

 

Kansallisarkisto (KA), Helsinki

Suomen kirkkohistoriallisen seuran arkisto (SKHS), Anders Chydeniuksen saarnojen referaatit 1786–1788, signumi C 28.

 

Kansalliskirjasto, Helsinki

Anders Chydeniuksen käsikirjoituskokoelma, AA:66

Porthan-Tengström -kokoelma, Coll. 173:3

Tengströmin kirjekokoelma, signumi Coll. 234.2

Tengström-Lagus -kokoelma

Handlingar rörande strömrensningen, signumi Hö.IV.29

Varia, signumi H.I.26

Varia, signumi Hö.IV.40:a

 

Karleby Hembygdsföreningin arkisto, Kokkola

Emma Pulkkiksen kokoelma.

 

Kokkolan seurakunta-arkisto

Maaseurakunta (Kaarlela)

Väkilukutaulukot 1749–1877

Rippikirjat 1710–1793

Syntyneiden, kuolleiden ja vihittyjen luettelot 1721–1750, 1751–1770, 1771–1792.

Kaupunkiseurakunta (Kokkola)

Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1750–1785

 

Kungliga biblioteket, Roggebiblioteket, Strängnäs

Olof Wallqvists samling, vol. 2

 

Kungliga biblioteket, Tukholma

Handskriftssamlingen

Askelöf, Johan Christofer (1787–1848), KB1/Ep. A. 13

Gjörwellska brevsamlingen (Coll. C.C.G), nide 5, Ep. G. 10:5

Johan Christoffer Strickers arkiv, Ep. S. 52:14

Mennanderska brevsamlingen, Ep. M. 5:7

Samfundet Pro Fide et Christianismos arkiv, vol. 3:2

Strödda poemer från olika tider, Vs. 143

 

Landsarkivet i Uppsala

Uppsala domkapitels arkiv

1793 års Psalmbokskommittés förslag till ny psalmbok jämte anmärkningar, signumi I.VI:19.

 

Sotkamon seurakunnan arkisto

Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1729–1748 (IC:1)

 

Stockholms stadsarkiv, Tukholma

Borgerskapets äldstes arkiv

Handlingar, huvudserien 1721–1725, vol. 1. (Niteen otsikko: ”Stockholms borgerskaps registratur med allegater. 1 dehl.”)

 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki

Kansanrunousarkisto

Th. Reiniuksen kokoelma, nide I F 7, 2 nr. 39

 

Sveriges riksarkiv (SRA), Tukholma

Frihetstidens utskottshandlingar

Betänkanden från justitie-, kammar-, ekonomi och kommerse-, protokolls-, bergs- och tulldeputationerna 1751–1752, vol. R 899

Betänkanden från kammar-, ekonomi- och kommersdeputationen 1765–1766, vol. R 929

Expeditionsdeputationens riksdagsregistratur 1723, vol. R 2462

Fiskerideputationens betänkanden och protokollsutdrag 1765–1766, vol. R 3323

Kommersdeputationens protokoll, betänkanden och memorial 1723, vol. R 2441

Bergsdeputationen, Protokoll och expeditioner 1766, vol. R 3307

Protokoll hos kommers-, bergs- och tulldeputationerna gemensamt 1723, vol. R 2441

Stora deputationen 1765–1766, Protokoll samt koncepter, vol. R 3404

Tredje utskottets protokoll, koncept och handlingar 1765–1766, vol. R 3405

Kommitterade för granskning av statssekreteraren Numers’ redogörelse för försäljning av krut och salpeter (Äldre kommittéer 316)

Statssekreterare C. von Numers 18.4.1795 med redogörelse för krut och salpeter han sålt 1794, Bilaga E

Redogörelse 16.12.1796 för åren 1795–1796, bilagorna H och 8

Prästeståndets arkiv

Prästeståndets enskilda memorial 1765–1766, vol. R 924

Prästeståndets enskilda handlingar 1765–1766, vol. R 927

Prästeståndets konceptprotokoll 1769–1770, vol. R 703

Prästeståndets konceptprotokoll 1778–1779, vol. R 707

Prästeståndets riksdagsakter 1778–1779, vol. R 957

Riksdagen 1792, Koncept, protokoll och akter, vol. R 713

Ständernas plena och kanslier

Bondeståndet 1765–1766, Memorialer 3, vol. R 1954

Ridderskapet och adeln 1762, Renskrivna protokoll, vol. R 112

Prästeståndets riksdagshandlingar, Ecklesiastikdeputationens handlingar 1792, vol. R 960

Ridderskapet och adeln, Riksdagen 1778–1779, Kungl. Maj:ts propositioner, ståndens expeditioner och löpare, enskilda memorial, protokollsutdrag, handlingar från lag- och riddarhusutskotten, Ridderskapet och adelns expeditioner och protokollsutdrag, utskott till beredande av en ny tjänstehjonsstadga m.m., vol. R 168

Det odelade kansliet. Rådsprotokoll

Huvudserie A1, Riksrådsprotokoll 1664, vol. 41b

Kammarkollegiets kansliarkiv

Kungliga brev, EIa1, vol. 162

Kanslikollegiets arkiv

Inkomna Kungl. Maj:ts brev, allmän serie EIa, vol. 25

Kommerskollegiets huvudarkiv

Kungliga brev och remisser, huvudserie EIa, vol. 40 (1723) ja vol. 48 (1731)

Utgående diarier 1724, C II aa, vol. 40

Kollegiers m.fl., landshövdingars, hovrätters och konsistoriers skrivelser till Kungl. Maj:t

Skrivelser från kanslikollegiet 1735, vol. 23

Skrivelser från kommerskollegiet 1723–1724, vol. 29

Skrivelser från kommerskollegiet 1732, vol. 35

Riksarkivets ämnessamling

Handlingar rörande myntväsendet 1660–1736, vol. 2

Jernkontorets arkiv

Handlingar för Jernkontorets stiftelse och organisation 1743–1750

Äldre kommittéer 320

Hans Mickelssons och Henrik Grans besvär inlämnat 2.3.1792, fol. 80–81

Krigskollegium till KM:t om sjuderimanskapets villkor 10.4.1794,
fol. 81–82

Krigskollegium till KM:t om salpeter från Österbotten 21.7.1794, fol.
89–90

Landshövding A. Tandefelts utlåtande 30.3.1793, fol. 519–520

Salpeterkommitténs betänkande 6.2.1798, fol. 4

Utdrag ur kommitterades betänkande 14.12.1792 om åkerbrukets och lanthushållningens upphjälpande i Vasa län, fol. 521–522

 

Turun maakunta-arkisto (TMA)

Turun tuomiokapitulin arkisto

Konsistorin pöytäkirjat 1792, signumi A I 24.

 

Uppsala universitetsbibliotek

Handskrifts- och musikavdelningen

B. von Schinkels samling, Bref och handlingar I. 1771–1792, signumi F. 647:d

Gustav III:s papper, Riksdagshandlingar Tom. I 1739–1789, signumi F. 438

Nils von Rosensteins samling, Brevväxling 2 Ag.–Ehr., signumi F. 830:b

 

Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna

Finska Hushållningssällskapets arkiv

Bref-Bok, B I 1 1800–1805

Vol. D IV 7, D V 8, D XIII 11, D XIV 1, D XXIII 8