Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

BibliographyArnberg, J.W., Anteckningar om frihetstidens politiska ekonomi, Uppsala: W. Schultz förlag, 1868.

Bedoire, F., Hugenotternas värld – från religionskrigens Frankrike till skeppsbroadelns Stockholm, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2009.

Berch, A., Inledning til almänna hushålningen, Stockholm, 1747.

Berch, A., Tal om den proportion, som de studerande ärfordra til de ledige beställningar i riket . . ., Stockholm, 1749.

Berg, B.Å., Volatility, Integration and Grain Banks: Studies in Harvests, Rye Prices and Institutional Development of the Parish Magasins in Sweden in the 18th and 19th Centuries, Stockholm: Economic Research Institute, Stockholm School of Economics (EFI), 2007.

Boudin, H.R., “Valloninvandringen som religiös migration”, in A. Florén and G. Ternhag (eds), Valloner – järnets människor, Hedemora: Gidlunds förlag, 2002.

Brolin, P.-E., Hattar och mössor i borgarståndet, 1760–1766, Uppsala: AB Lundquistska bokhandeln, 1953.

Chydenius, J., Sednare delen, om gamle Carleby, med wederbörandes minne, utgifwen af præses, Jacob Chydenius . . ., Åbo, 1754.

Coats, A.W., On the History of Economic Thought: British and American Economic Essays, vol. 1, London: Routledge, 1992.

Cormack, E. (ed.), The Linnaeus apostles: Global science & adventure. Europe, North & South America, vol. 3: book 2, Pehr Kalm, London: IK Foundation, 2008.

Edvinsson, Rodney, Tor Jacobson & Daniel Waldenström (eds), Historical monetary and financial statistics for Sweden. Exchange rates, prices, and wages, 1277–2008, Stockholm: Ekerlid 2010.

Eek, H., “1766 års tryckfrihetsordning, dess tillkomst och betydelse i rättsutvecklingen”, Statsvetenskaplig Tidskrift, 1943, pp. 185–222.

Ekegård, E., Studier i svensk handelspolitik under den tidigare frihetstiden, Uppsala, 1924.

Fischerström, J., Påminnelser wid Sweriges Allmänna och enskylta Hushållning, Stockholm, 1761.

Forsman, K., “Studier i det svenska 1700-talets ekonomiska litteratur”, in Historiska och litteraturhistoriska studier 23, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsinki, 1947, pp. 78–262.

Forsskål, P., Thoughts on Civil Liberty: Translation of the Original Manuscript with Background, Stockholm: Atlantis, 2009.

Frängsmyr, T., “Den gudomliga ekonomin: Religion och hushållning i 1700-talets Sverige”, Lychnos, 1971–2, pp. 217–44.

Frängsmyr, T., Wolffianismens genombrott i Uppsala: Frihetstida universitetsfilosofi  till 1700-talets mitt, Uppsala University, 1972.

Gadd, C.-J., Det svenska jordbrukets historia, vol. 3: Den agrara revolutionen 1700–1870, Stockholm: Natur och Kultur, 2000.

Gadd, P.A., Tal om finska climatet och dess fölgder, i landets hushållning, Stockholm, 1761.

Haakonssen, K. and Horstbøll, H. (eds), Northern Antiquities and National Identities: Perceptions of Denmark and the North in the Eighteenth Century, Copenhagen: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2007.

Harnesk, B., Legofolk: Drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens Sverige, Umeå Studies in the Humanities 96, Umeå, 1990.

Heckscher, E.F., Ekonomi och Historia, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1922. Heckscher, E.F., Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, II:1–2, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1949.

Herlitz, L., Fysiokratismen i svensk tappning 1767–1770, Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet, vol. 35, Gothenburg, 1974.

Herlitz, L., “Anders Nordencrantz”, in Sveriges Biografiska Lexikon, vol. 27, Stockholm, 1990–1.

Hildebrand, B., Kungl. Svenska Vetenskapsakademin: Förhistoria, grundläggning och första organisation, Stockholm: Kungl. Vetenskapsakademien, 1939.

Hont, I., “The Language of Sociability and Commerce: Samuel Pufendorf and the Theoretical Foundations of the ‘Four-Stages Theory’ ”, in A. Pagden (ed.), The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 1987. Hont, I., Jealousy of Trade: International Competition and the Nation-State in Historical Perspective, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005.

Horn, C., Ödmjukt memorial af fri-herre Christer Horn til Höglofliga Ridderskapet och Adelen angående Höglofliga Secrete utskottets til Riksens Högloflige Ständer upgifne berättelse om Banco-förwaltningen, Stockholm, 1766.

Johnson, E.A., Predecessors of Adam Smith: The Growth of British Economic Thought, New York: Prentice-Hall, 1937.

Jonasson, M. and Hyttinen, P. (eds), Anders Chydenius Samlade skrifter, Vol. 1, 1751–1765, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012.

Jonasson, M. and Hyttinen, P. (eds), Anders Chydenius Samlade skrifter, Vol. 2, 1765–1776, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2013.

Jonasson, M. and Hyttinen, P. (eds), Anders Chydenius Samlade skrifter, Vol. 3, 1777–1803, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2015.

Junggren, B., Omständelig wederläggning af skriften, kallad: Källan til rikets wanmagt, Stockholm, 1765.

Kaplan, S.L., Bread, Politics and Political Economy in the reign of Louis XV, 2 vols, The Hague: Nijhoff, 1976.

Knif, H., “Den farliga staden: Anders Chydenius och Stockholm”, in M.-C. Skuncke and H. Tandefelt (eds), Riksdag, kaffehus och predikstol: Frihetstidens politiska kultur 1766–1772, Stockholm: Atlantis, 2003.

Krieger, L., The Politics of Discretion: Pufendorf and the Acceptance of Natural Law, Chicago: University of Chicago Press, 1965.

Kryger, J.F., Tankar om swenske fabriquerne upsatte af Johan Fredric Kryger, Stockholm, 1755.

Kryger, J.F., Tankar wid lediga stunder, andra delen, Stockholm, 1763.

Lagerroth, F., Frihetstidens författning: En studie i den svenska konstitutionalismens historia, Stockholm: Bonnier, 1915.

Leuhusen, C., Tankar om de rätta och sanskyldiga Medel Til Sweriges Wälmåga, 2 vols, Stockholm, 1761, 1763.

Liedman, S.-E., Den synliga handen: Anders Berch och ekonomiämnena vid 1700-talets svenska universitet, Stockholm: Arbetarkultur, 1986.

Lindberg, B., Naturrätten i Uppsala 1655–1720, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1976.

Lindroth, S., Svensk lärdomshistoria: Frihetstiden, Stockholm: Norstedt, 1978.

Magnusson, L., “Mercantilism and ‘reform’ mercantilism: The rise of economic discourse in Sweden during the eighteenth century”, History of Political Economy, vol. 19:3, 1987, pp. 415–33.

Magnusson, L., “Corruption and Civic Order: Natural Law and Economic Discourse in Sweden during the Age of Freedom”, Scandinavian Economic History Review, vol. 37:2, 1989, pp. 78–105.

Magnusson, L., Mercantilism: The Shaping of an Economic Language, London: Routledge, 1994.

Magnusson, L., “Physiocracy in Sweden”, in B. Delmas, T. Delmas and P. Steiner (eds), La Diffusion internationale de la Physiocratie, Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1995.

Magnusson, L., “Proto-industrialization in Sweden”, in S.C. Ogilvie and M. Cerman (eds),

European Proto-industrialization, Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Magnusson, L., An Economic History of Sweden, London: Routledge, 2000.

Magnusson, L., Äran, korruptionen och den borgerliga ordningen, Stockholm: Atlantis, 2001. Magnusson, L., The Tradition of Free Trade, London: Routledge, 2004.

Malmström, C.G., Sveriges politiska historia från Konung Karl XII:s död till statshvälfningen 1772, del III, 2. uppl., Stockholm: P.A. Norstedts & söners förlag, 1897.

Manninen, J., “Anders Chydenius and the Origins of World’s First Freedom of Information Act”, in J. Mustonen (ed.), The World’s First Freedom of Information Act: Anders Chydenius’ Legacy Today, Kokkola: Anders Chydenius Foundation, 2006.

Metcalf, M.F., “The First Modern Party System? Political Parties, Sweden’s Age of Liberty and the Historians”, Scandinavian Journal of History, vol. 2, 1977, pp. 265–87.

Nokkala, E., “Debatten mellan J. H. G. von Justi och H. L. von Heß om frihetstidens författning”, Historisk Tidskrift för Finland, issue 1, 2009, pp. 20–55.

Nordbäck, C., Lycksalighetens källa: Kontextuella närläsningar av Anders Chydenius budordspredikningar 1781–92, Åbo: Åbo Akademis förlag, 2009.

Nordencrantz, A., Oförgripelige tankar, om Frihet i bruk af förnuft, pennor och tryck, samt huru långt friheten derutinnan i et fritt samhälle sig sträcka bör, tillika med påfölgden deraf, Stockholm, 1756.

Nordin, J., “Frihetstidens radikalism”, in M.-C. Skuncke and H. Tandefelt (eds), Riksdag, kaffehus och predikstol: Frihetstidens politiska kultur 1766–1772, Stockholm: Atlantis, 2003.

Nyström, P., Stadsindustriens arbetare före 1800-talet: Bidrag till kännedom om den svenska manufakturindustrien och dess sociala förhållanden, Stockholm: Tidens förlag, 1955.

Odhner, C.T., Sveriges politiska historia under konung Gustaf III:s regering, vol. II, Stockholm: P.A. Norstedt & söner, 1896.

Ogilvie, S.C. and Cerman, M. (eds), European Proto-industrialization, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Palmén, E.G., Politiska skrifter af Anders Chydenius: Med en historisk inledning, Helsinki: G.W. Edlunds förlag, 1880.

Petander, K., De nationalekonomiska åskådningarna i Sverige: Sådana de framträda i litteraturen, vol. 1, Stockholm: P.A. Norstedt & söner, 1912.

Pocock, J.G.A., Barbarism and Religion, vol. 1: The Enlightenments of Edward Gibbon, 1737–1764, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Rabbe, F.J., “Anders Chydenius”, in Finlands minnesvärde män: Samling af lefnadsteckningar, vol. 2, Helsinki: J.C. Frenckell & Son, 1857.

Roberts, M., Swedish and English Parliamentarianism in the Eighteenth Century, Belfast: Queen’s University, 1973.

Roberts, M., The Age of Liberty: Sweden 1719–1772, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Rothschild, E., Economic Sentiments: Adam Smith, Condorcet and the Enlightenment, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001.

Runeberg, E.F., Wattu-prof wid Källan til rikets wanmagt, Stockholm, 1765.

Salander, E., Tal, om slögder, hållit för kongl. vetenskaps academien af Eric Salander…, Stockholm, 1754.

Schauman, G., Biografiska undersökningar om Anders Chydenius, Skrifter utgifna af Svenska Litteratursällskapet i Finland 84, Helsinki: Svenska Litteratursällskapet i Finland, 1908.

Schauman, G., Studier i Frihetstidens nationalekonomiska litteratur: Idéer och strömningar 1718–1740, Helsinki, 1910.

Scheffer, C.F., Bref, ifrån en Sawolax-bo, til en des patriotiska wän i Stockholm, Stockholm, 1775.

Schück, H. and Warburg, K., Illustrerad svensk litteraturhistoria: Romantiken, Stockholm: Hugo Gebers förlag, 1929.

Schumpeter, J.A., A History of Economic Analysis [1954], London: George Allen and Unwin, 1968.

Skinner, Q., Visions of Politics I: Regarding Method, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Stenhagen, P., Tankar om Nödwändigheten af Stapel-Städers anläggande i Sweriges Norra Orter och i synnerhet Öster- och Wästerbottn, Stockholm, 1762.

Stridsberg, O., “Hattarnas och mössornas ställningstaganden till tryckfrihetsfrågan på riksdagarna 1760–62 och 1765–66”, Historisk Tidskrift, vol. 2, 1953, pp. 158–66.

Sundberg, G., Partipolitik och regionala intressen 1755–1766: Studier kring det bottniska handelstvångets hävande, Studia Historica Upsaliensia 104, Uppsala, 1978.

Swedenborg, E., Oförgripelige Tanckar om Swenska Myntetz Förnedring och Förhögning, Stockholm, 1722.

Thanner, L., Revolutionen i Sverige efter Karl XII:s död: Den inrepolitiska maktkampen under tidigare delen av Ulrika Eleonora d.y:s regering, Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1953.

Tilas, D., Anteckningar och brev från Riksdagen 1765–1766, del II, Stockholm: Norstedt, 1974.

Tuck, R., Natural Rights Theories: Their Origin and Development, Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

Uhr, C.G., Anders Chydenius 1729–1803. A Finnish Predecessor to Adam Smith, Meddelanden från Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi, nr 6, Åbo: Åbo Akademi, 1963.

Utterström, G., Jordbrukets arbetare: Levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från frihetstiden till mitten av 1800-talet, del I, Stockholm: Tidens förlag, 1957.

Valentin, H., Judarnas historia i Sverige, Stockholm: Bonnier, 1924.

Vegesack, T. von, Smak för frihet: Opinionsbildningen i Sverige 1755–1830, Stockholm: Natur och Kultur, 1995.

Virrankoski, P., “Anders Chydenius and the Government of Gustavus III of Sweden in the 1770s”, Scandinavian Journal of History, vol. 13, 1988, pp. 107–19.

Virrankoski, P., Anders Chydenius: Demokratisk politiker i upplysningens tid, Stockholm: Timbro, 1995.

Winton, P., Frihetstidens politiska praktik: Nätverk och offentlighet 1746–1766, Studia Historica Upsaliensia 223, Uppsala, 2006.