Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Utgivningsprojektet Samlade skrifterDen österbottniska prästen Anders Chydenius (1729–1803) var en av de mest betydande politiska aktörerna i det dåtida svenska riket. Anders Chydenius stiftelse har tagit som sin uppgift att utgående från Chydenius idéer om frihet, demokrati, jämlikhet, mänskliga rättigheter och försvaret för de svagaste främja debatten om den fria ekonomin och dess följder, stödja den vetenskapliga forskningen samt påverka beslutsfattandet i dessa frågor så att grundläggande etiska värderingar beaktas. År 2005 tog stiftelsen tillsammans med Garantiföreningen för Chydenius-Institutet r.f. och Jyväskylä universitet/Karleby universitetscenter Chydenius initiativ till att utge en textkritisk utgåva av Chydenius hela skriftliga produktion med förklarande kommentarer. Projektet resulterade i fem band på svenska (Anders Chydenius Samlade skrifter, Svenska litteratursällskapet i Finland) och motsvarande fem band översatta till modern finska (Anders Chydeniuksen kootut teokset, Edita Publishing) som alla utkom 2012–2016. Dessutom beslutade initiativtagarna att utge ett urval av Chydenius främsta skrifter översatta till modern engelska tillsammans med en levnadsteckning av Chydenius. Volymen Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803) utkom 2011 på förlaget Routledge.

På den här webbplatsen publiceras alla texter som ingår i de tryckta volymerna, inklusive kommentarer och övrigt material. Målet är att senare lägga till material som ytterligare fördjupar bilden av Chydenius liv och verksamhet.

Projektet har erhållit finansiellt stöd från undervisnings- och kulturministeriet i Finland, Finlands Bank, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Finska Kulturfondens Mellersta Österbottens regionalfond, Alfred Kordelins stiftelse, Otto A. Malms Donationsfond, Svenska folkskolans vänner r.f., Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden, Jenny och Antti Wihuris fond och Karleby stad, samt Nokia Abp, Nordea Bank Finland, Pohjolan Voima Oy, Metso Abp och Sanoma Abp. En styrgrupp bestående av representanter för finansiärerna följde med intresse hur arbetet framskred.

Redaktionsrådet bestod av professorerna emeriti Gustav Björkstrand (ordförande), Juha Manninen och Bo Lindberg, professor Jari Ojala och docent Henrik Knif. Ett stort antal sakkunniga skrev och bidrog till kommentarerna till Chydenius skrifter. Det redaktionella arbetet utfördes vid Karleby universitetscenter Chydenius av forskarna Maren Jonasson och Pertti Hyttinen.

Initiativtagarnas tackar alla dem som ekonomiskt och genom sin sakkunskap har möjliggjort genomförandet av projektet. Ett särskilt tack riktas till personalen vid de många arkivinstitutioner och bibliotek som vänligt betjänat och bistått redaktionen i jakten på material med anknytning till Anders Chydenius.

Det är vår förhoppning att utgivningen av Anders Chydenius hela skriftliga produktion skall öka intresset för Chydenius och hans livsverk samt bidra till en livlig debatt om de grundläggande värden som han representerade och ville slå vakt om: frihet, öppenhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

 

Karleby den 21 juli 2017

 

Anders Chydenius stiftelse

Garantiföreningen för Chydenius-Institutet r.f.

Jyväskylä universitet/Karleby universitetscenter Chydenius