Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Tryck- och manuskriptbeskrivningarGiöstä kulda

1751

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius hyllningsdikt Giöstä kulda skriven med anledning av prins Gustavs femte födelsedag i januari 1751. Trycktes i Lärda Tidningar 17.1.1751, s. 18.

Tryckeri, ort, tryckår: Lars Salvius, Stockholm, 1751.

Grundtext: Nationalbibliotekets i Helsingfors inbundna exemplar av Lärda Tidningar årgång 1751, signum P-3186.

Format och paginering: 8:o, löpande paginering genom hela årgången

Grafisk form: satsyta (höjd x bredd) ca 15,1 x 8,5 cm, sidstorlek ca 20,0 x 11,8 cm

Typsnitt (för själva dikten): Huvudsakligen schwabach och två ord i versal fraktur. Underskriften är satt med antikva.

Snittvariant: rak

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: Versal och gemen schwabach och antikva återges med Berkeley Oldstyle Book, medan versal fraktur återges med kursiv (Berkeley Oldstyle Book Italic).

Anmärkningar: Några av ordformerna kan tyda på att den person som satt texten inte har behärskat finska. Se noterna på s. 44–45. Själva dikten föregås av en redaktionell text där man uttrycker en önskan om att dikten översätts till ”et mera bekant språk”. I Lärda Tidningar 21.1.1751 publicerades Matthias Mathesius fria översättning till svenska.

Textvariant: I Finska Litteratursällskapets (SKS) Folkminnesarkiv i Helsingfors finns i Th. Reinius samling, band I F 7, 2 nr 39, en textvariant av dikten bevarad. Manuskriptet där dikten ingår innehåller finsk konst- och folkdiktning från 1700-talet och har tecknats ner före 1798 av kyrkoherden i Lochteå Anders Törnudd (1748–1820). Folkdikterna i samlingen är sannolikt kopierade ur material som Christfried Ganander (1741–1790) har samlat in.1 Det går emellertid inte att med säkerhet fastslå när, var och på grundval av vilken originalkälla textvarianten till Giöstä kulda kommit till. Textvarianten bär titeln Kruunu Printzin syntymä päiwällä s: 13: p: Tammi Kuusa w: 1751.2 Schauman3 noterar att det faktum att det står att det handlar om en dikt på kronprinsens födelsedag tyder på att avskriften gjorts senare eftersom Gustav inte var kronprins i januari 1751 då dikten trycktes. Kronprins blev han dock redan i mars samma år då Fredrik I avled och Adolf Fredrik, Gustavs far, besteg tronen. Textvarianten i Th. Reinius samling återges här i sin helhet:

 

Giöstä kulta, kaunis kucka,

Ruohtin rannan Ruhtinainen,

Suomen suurin sywän sulha,

Toiwo tuki Turkulaisten,

Paras Patzas Pohjalaisten;

Elos wietä ewi edull,

Suurna kaswa suurimmaxi,

Kuulusaxi kuningaaxi!

Elos ehto exyköhön,

Ajastaikaa aiwan monta!

Kukostakon kaunis kucka,

Wiheriäinen Waasan wesa,

Maamme määrät merkitköhön,

Lewitköhön lawimmaxi!

Riemu Runot räickyköhön,

Sammukohon surun sauwut,

Isän alla ihanimman,

Maamme Herran mainittawan.

 

And: Chydenius

 

Textvarianten innehåller ordformer som kan anses mera korrekta än de som återges i den tryckta versionen. Formerna Toiwo (vers 4), exyköhön (vers 9) och Isän (vers 17) kan tyda på att textvarianten i Reinius samling går tillbaka på ett manuskript som är äldre än trycket. De motsvarande formerna i Lärda Tidningar (Toiwa, ezyköhön och speciellt Ijän, som utgivarna valt att rätta till Isän) kan i sin tur tyda på att sättaren inte behärskat finska och att det därför skulle röra sig om sättningsfel. De två textvarianterna skiljer sig innehållsmässigt åt i vers 11, där Lärda Tidningar ger ”Cukoistakon Kauwan Kaunis”, medan SKS:s version delvis upprepar vers 1 och ger ”Kukostakon kaunis kucka”. Ordet ”ewi” (vers 6) vars ursprung är osäkert är lika i de båda versionerna. Ett alternativ är att SKS:s version skillnaderna till trots är en avskrift av Lärda Tidningars version, alternativt traderats muntligt och därefter nedtecknats. Det har inte varit möjligt att med säkerhet fastställa om SKS:s version går tillbaka på en äldre handskrift, kanske till och med Anders Chydenius egen handskrift, eller om den tryckta versionen i Lärda Tidningar är den äldsta bevarade versionen av dikten. Därför återges båda versionerna i den här utgåvan.

Utgivningshistoria: Utgiven på originalspråk i 1) Schauman 1908, s. 14, 2) Virrankoski 1986, s. 64, 3) Virrankoski 1995, s. 54–55, 4) ACSS 1, s. 44, 5) ACKT 1, s. 39; översatt till svenska 1) av Matthias Mathesius i Lärda Tidningar nr 6/1751 21.1.1751, s. 24, 2) av Lars Huldén i Virrankoski 1995, s. 55, 3) av Maren Jonasson i ACSS 1, s. 44.

 

Americanska näfwerbåtar

1753

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius magisteravhandling Americanska Näfwerbåtar.

Tryckeri, ort, tryckår: Jacob Merckell, Åbo, 1753.

Datering: Disputationsakten ägde rum 26.5.1753.

Grundtext: Karleby universitetscenter Chydenius exemplar i Karleby. Tidigare i Trolleholms biblioteks ägo.

Format, omfång, innehåll (kollationeringsformel): 4:o; [4], [1] 2–6 s., [1] planschbilaga; π1 π1 A2 χ1χ1

Grafisk form: satsyta 14,8 x 10,4 cm, sidstorlek 19,2 x 14,1 cm

Typsnitt: i huvudsak fraktur; geografiska egennamn, personnamn och lånord angivna med antikva; citat och emfas angivna med schwabach.

Snittvarianter: i huvudsak rak; endast ”Doctor Johan Browallius” kursiverat på s. [2].

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: rak fraktur återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach kursiveras.

Anmärkningar: Sidorna [1]–[4] uppvisar ett tidstypiskt, brett spektrum av typsnitt, typgrader och snittvarianter. Motivet för kopparsticket som Anders Chydenius själv tecknat och graverat (”Andr. Chyd. delin & sculpsit”) är tydligt inspirerat av ett kopparstick i Hennepins A New Discovery of a Vast Country in America (1698). Hennepins kopparstick föreställer ett bergigt flodlandskap med några båtar närmast påminnande om gondoler. I förgrunden står en naken man (förmodligen en urinvånare) hållande en fjäderprydd, långskaftad pipa i handen. De avbildade träden påminner om palmer. I Chydenius kopparstick har palmerna ersatts med granar och båtarnas stävar är lägre för att mera likna de näverkanoter han beskriver. En av kanoterna har försetts med segel. Den nakne urinvånaren har ersatts av en stor kanot i förgrunden av bilden.

Utgivningshistoria: Utgiven på originalspråk i 1) Kalm, Pehr, Americanska näfwerbatar beskrefna / Under Pehr Kalms inseende för magisterkransens erhallande utgifne och till allmänt ompröfvande öfverlämnade af Anders Chydenius, Suecica rediviva 21, Stockholm: Rediviva 1971, 2) Chydenius, Anders, Americanska näfverbåtar, Vaasa: Tulle Törmä 1998, 3) ACSS 1, s. 51–61; översatt till finska 1) av Pertti Hyttinen, ”Amerikkalaiset tuohiveneet”, i Chydenius, Anders, Americanska näfverbåtar, Vaasa: Tulle Törmä 1998, s. 25–34, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 1, s. 44–53 ); översatt till engelska 1) i Ferdinand E. Chatard, “An Early Description of Birch-Bark Canoes”, American Neptune, vol. VIII (1948), s. 90–98, 2) av Peter C. Hogg på webbadressen https://kootutteokset.chydenius.fi/kirjoituksia/amerikkalaiset-tuohiveneet/?lang=en (2018).

 

Tre politiskt-ekonomiska frågor

1761–1762

Manuskript- och tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius opublicerade handskrift om politiskt-ekonomiska frågor från 1761 eller 1762. Handskriften är försvunnen och texten finns i dag endast tillgänglig i Georg Schaumans tryckta version från 1908. Hos Schauman återges handskriftens första sida på illustrationsbladet som föregår s. 495. Texten omfattar de paginerade sidorna 495–508 i Georg Schauman, Biografiska undersökningar om Anders Chydenius.

Datering: Chydenius hänvisar till C.F. Scheffers skrift Tankar om Sweriges närwarande tilstånd, i anseende, til wälmåga och rikedom, som utkom i april 1761 och refererades i Lärda Tidningar 9.4.1761 (se Tre politiskt-ekonomiska frågor: Andra frågan, not 2). Han hänvisar också till ett förslag i tjänstehjonsfrågan som var aktuellt våren och sommaren 1761 (se Tre politiskt-ekonomiska frågor: Tredje frågan, not 4). Tre politiskt-ekonomiska frågor skrevs sannolikt rätt snart efter detta men kan också ha tillkommit först 1762.

Grundtext: Textetableringen för den första handskriftssidans vidkommande är gjord på basis av den redan nämnda bilden (del A). Etableringen för den resterande delen (del B) är gjord på basis av Karleby universitetscenter Chydenius exemplar av Georg Schaumans Biografiska undersökningar om Anders Chydenius.

Anmärkningar: Lånord eller ord och uttryck på andra språk än svenska är inte markerade på något speciellt sätt hos Schauman. Från bilden på första handskriftssidan (del A) och från Chydenius övriga handskrifter vet vi att han i regel skrev lånord och främmande ord med latinsk stil. Konjekturerna som Schauman gjorde till texten har här övertagits oförändrade i del B eftersom något annat textvittne inte existerar. Schauman etablerade alla w:n som v. Därför är w etablerat som w i del A men som v i del B. Den första handskriftssidan var illa skadad, vilket kan ses på den i Schaumans bok reproducerade bilden. I Schaumans biografi återges också ett fotografi av ett annat manuskript, konceptet till Källan til rikets wan-magt. Eftersom båda manuskripten har försvunnit är det möjligt att de förkom i samband med fotograferingen.

Utgivningshistoria: Utgiven på originalspråk i 1) Schauman 1908, s. 495–508, 2) utdrag ur skriften publicerade i Georg Schauman, ”Några otryckta skrifter af Anders Chydenius”, Ekonomiska Samfundet i Finland. Föredrag och förhandlingar, II:2, Helsingfors 1901, s. 46–70, 3) ACSS 1, s. 66–79; översatt till finska 1) av Verner Malinen i Chydenius 1929 och 1986A, s. 1–14, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 1, s. 58–71; översatt till engelska av Peter C. Hogg, ”Three Politico-Economic Questions” på webbadressen https://kootutteokset.chydenius.fi/kirjoituksia/tre-politiskt-ekonomiska-fragor/?lang=en (2018).

 

Svar på frågan om bästa sättet at upodla mosslupna ängar

1762

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius tävlingsbidrag ”Svar På samma Fråga” som ingår i Svar På Frågan Om bästa sättet at upodla Mosslupna Ängar; Hvilken fråga Af Kongl. Vetensk. Academien Blef upgifven, År 1761. Chydenius bidrag trycktes tillsammans med fem av de andra totalt 18 inlämnade svaren och omfattar de paginerade sidorna 42–68.

Tryckeri, ort, tryckår: Lars Salvius, Stockholm, 1762.

Datering: Skriven sannolikt under hösten 1761 (tävlingsskrifterna skulle lämnas in senast 31.12.1761). Publicerades troligen i juni 1762 (refererades i Lärda Tidningar 21.6.1762).

Grundtext: Karleby universitetscenter Chydenius exemplar i Karleby.

Format, omfång, innehåll (kollationeringsformel): 8:o; [10], [1] 2–112 s.; π 1 )( 4 A–G 8

Grafisk form: satsyta 15,8 x 8,3 cm, sidstorlek 17,9 x 10,5 cm

Typsnitt: antikva

Snittvarianter: i huvudsak rak; emfas anges med kursiv.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: rak antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och kursiv antikva i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Anmärkning: Lånord eller ord och uttryck på andra språk än svenska är inte markerade på något speciellt sätt, med undantag av det latinska mottot i slutet av texten som är kursiverat. Arksignaturen )( 2 återges felaktigt )( 3 i 1762 års utgåva.

Utgivningshistoria: Utgiven på originalspråk i 1) Svar på frågan om bästa sättet, at upodla mosslupna ängar; hvilken fråga, af Kongl. Vetensk. Academien blef upgifven, år 1761. Stockholm: å nyo uplagt i framledne direct. Lars Salvii tryckeri, 1773, s. 42–68, 2) ACSS 1, s. 84–102; översatt till finska av Heikki Eskelien i ACKT 1, s. 76–95 .

Översattes till tyska 1765 och utgavs i Daniel Gottfried Schrebers verk Neue Cameralschriften, Theil I (1765) tillsammans med de övriga fem bidragen som också hade publicerats på svenska. Chydenius bidrag Beantwortung derselben Frage. Von Anders Chydenius. Magister der Weltweisheit und Hülfsprediger der Gamla, Carleby und Nedervetis4 Gemeinden omfattar de paginerade sidorna 109–134.

Georg Schauman nämner att det skulle finnas ett konceptmanuskript till skriften om mosslupna ängar. Detta har emellertid inte påträffats och publicerades inte heller av Schauman.5

 

Brev till Pehr Wilhelm Wargentin 21.7.1762

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius tackbrev till Kungl. Vetenskapsakademiens sekreterare Pehr Wilhelm Wargentin.

Datering: Nedervetil den 21 juli 1762.

Ägare och signum: Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Brev till Wargentin, P.

Genetisk status: renskrift.

Omfång: fyra opaginerade sidor.

Papper, format och bläck: normaltjockt gulvitt skrivpapper, vikt ark med skrift på första och andra sidan, bläckfläckar på de två oskrivna sidorna efter skriften; 20,0 x 16,0 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: välbevarat, arket har varit vikt ytterligare två gånger.

Skrift: enbart Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: stämplat ”P. Wargentin” i det övre vänstra hörnet av första sidan.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråk i ACSS 1, s. 107; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 1, s. 100.

 

Svar på frågan angående kärrors förbättring

1764

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius tävlingsbidrag ”Svar På samma Fråga” som ingår i Svar På Frågan, Angående Kärrors Förbättring, som Kongl. Vetenskaps Academien Framstälde för År 1763. Chydenius bidrag trycktes tillsammans med ett av de andra totalt 11 inlämnade svaren och omfattar de paginerade sidorna 6–30. Av de två illustrationerna som ingår i verket hör Tab. II ihop med Chydenius skrift.

Tryckeri, ort, tryckår: Lars Salvius, Stockholm, 1764.

Datering: Skrivet sannolikt i november-december 1763 (tävlingstiden gick ut 31.12.1763 och det experiment som Chydenius beskriver i § 15 arrangerades 19.11.1763). Publicerades i juni–juli 1764.

Grundtext: Karleby universitetscenter Chydenius exemplar i Karleby.

Format, omfång, innehåll (kollationeringsformel): 8:o; [8], 1–30 s., ii pl.; )( 4 A 8 B 7

Grafisk form: satsyta 15,9 x 8,2 cm, sidstorlek 22,6 x 14,9 cm

Typsnitt: antikva

Snittvarianter: i huvudsak rak; emfas anges med kursiv.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: rak antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och kursiv antikva i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Anmärkningar: Lånord eller ord och uttryck på andra språk än svenska är inte markerade på något speciellt sätt, med undantag av det latinska mottot i slutet av texten som är kursiverat.

Trycktes tillsammans med Jacobs Faggots vinnande bidrag. Det tredje bidraget som belönades var professor Jacob Gadolins. Gadolins arbete trycktes inte tillsammans med Faggots och Chydenius. Gadolin bad om att få arbeta vidare på texten och göra några ytterligare experiment. Det är oklart om han någonsin återsände sitt bidrag till KVA. Arksignaturen )( 3 felaktigt angiven som )( 2.

Utgivningshistoria: Utgiven på originalspråk i ACSS 1, s. 110–130; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 1, s. 103–122).

 

Brev till Pehr Wilhelm Wargentin 3.8.1764

1764

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius brev till Kungl. Vetenskapsakademiens sekreterare Pehr Wilhelm Wargentin.

Datering: Nedervetil den 3 augusti 1764.

Ägare och signum: Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Brev till Wargentin, P.

Genetisk status: renskrift.

Omfång: fyra opaginerade sidor.

Papper, format och bläck: normaltjockt gulvitt skrivpapper, vikt ark med skrift på första, andra och tredje sidan; 32,0 x 20,5 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: välbevarat, arket har varit vikt ytterligare två gånger.

Skrift: enbart Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: stämplat ”P. Wargentin” i det övre vänstra hörnet av första sidan. Anteckningen ”Till Wargentin enl. uppgift fr. Stat. Centralbyrån d. 1/3 1909.” införd i sidhuvudet på den första sidan.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråk i 1) Schauman 1908, s. 51–52, 2) ACSS 1, s. 134–136; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 1, s. 128–130.

 

Theorema physicum

1762–1764

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius handskrift rubricerad ”Theorema Physicum”.

Datering: renskrivet, daterat och inlämnat till Kungl. Vetenskapsakademien i augusti 1764, men ursprungligen författat ca 1762. I brevet till Vetenskapsakademiens sekreterare Pehr Wilhelm Wargentin 3.8.1764 uppger Chydenius att han skrivit teoremet redan två år tidigare: ”öfwersändes här jemte et Physiskt Theorem, sådant som det legat twå år i mina papper”.

Ägare och signum: Centrum för Vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Sekreterarens arkiv K. 8:2.

Genetisk status: renskrift.

Omfång: två skrivark vikta till ett lägg om åtta opaginerade sidor. Lägget är häftat med ett grön-vitt tvinnat silkessnöre i vikningen. Skriften omfattar de sju första sidorna.

Papper, format och bläck: normaltjockt gulbeige skrivpapper; 32,5 x 21,0 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: välbevarat.

Skrift: endast Anders Chydenius hand, signerat, ett fåtal ändringar.

Anmärkningar: Chydenius ”Theorema Physicum” lästes upp på Kungl. Vetenskapsakademiens sammankomst den 5 september 1764 men föranledde inga åtgärder från KVA:s sida.

Utgivningshistoria: Utgiven på originalspråk i 1) Schauman 1908, s. 509–513, 2) ACSS 1, s. 140–144; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 1, s. 133–138.

 

Memorial om valet av ledamöter till utskotten

1765

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius riksdagsmemorial ”Ödmiukt Memorial” om hur större uppmärksamhet borde fästas vid elektorers och ledamöters eventuella jäv då ledamöter tillsätts i riksdagens olika deputationer och utskott.

Datering: daterat och uppläst i prästeståndet den 25 januari 1765.

Ägare och signum: Sveriges Riksarkiv, Sveriges riksdags arkiv, Privatorum memorialer 1765–1766, R 924, nr 2.

Genetisk status: renskrift.

Omfång: fyra opaginerade sidor; inbundet tillsammans med andra ”privatorum memorialer” inlämnade under riksdagen 1765–1766.

Papper, format och bläck: svagt gulnat vanligt, rätt kraftigt skrivpapper; 32,0 x 19,5,cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: välbevarat; skrivarket har varit vikt en gång på tvären och en gång på höjden; den sista sidan en aning smutsig vid vikningens kanter i mitten av sidan.

Skrift: oidentifierad hand, signerat av Anders Chydenius, inga ändringar.

Anmärkningar: Chydenius nämner detta memorial i den översikt han gör över sina riksdagsmannaår i Självbiografi 1780. Han skriver: ”Så snart jag såsom Capellanernas enskilta Riksdags man blef intagen 1765 i Prästa Ståndet, upsatte och inlämnade jag til mitt Stånd et Memorial om owälduga ledamöters utnämnande til de angelägnaste Deputationer som wäl alla gapade åt, men hwarpå likwäl eij hades något afseende, emedan dett stötte snörrätt emot Herrar Electorernas då redan projecterade listor. Jag sökte och want bekantskap med min läromästare, den margkunnoge Nordencrantz, som til alla delar gillade innehållet af mitt Memorial.”6

Utgivningshistoria: Utdrag ur skriften utgivna i Palmén 1880, s. XXII–XXIII, 2) ACSS 1, s. 148–150; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 1, s. 142–144.

 

Wederläggning af de skäl, hwarmed man söker bestrida öster- och wästerbotniska samt wäster-norrländske städerne fri seglation

1765

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius polemiska skrift Wederläggning Af de Skäl, Hwarmed man söker bestrida Öster- och Wästerbotniska Samt Wäster-Norrländske Städerne Fri Seglation.

Tryckeri, ort, tryckår: Peter Hesselberg, Stockholm, 1765.

Datering: Publicerades i februari 1765 och presenterades i Lärda Tidningar 25.2.1765.

Grundtext: K.H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseums exemplar, signum KHRM 49 (Böcker). På titelbladet finns anteckningen: ”Carl Rahm present af Dr. Fr. Hellström”.

Format, omfång, innehåll (kollationeringsformel), pris: 4:o; [2], [1] 2–61 [62] s.; π1 A–G4 H 2 χ1; pris 3 daler.

Grafisk form: satsyta 16,0 x 10,7 cm, sidstorlek 21,0 x 15,5 cm

Typsnitt: fraktur för huvuddelen av texten, schwabach för emfas och citat, och antikva för ort- och personnamn samt för lånord.

Snittvarianter: i huvudsak rak; ort- och personnamn samt lånord som ingår i citat eller emfatiska passager satta med schwabach anges med kursiverad antikva.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: rak fraktur återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic. De antikvasatta orden markeras inte i utgåvan.

Utgivningshistoria: utgiven på originalspråk i 1) Palmén 1880, s. 49–90, 2) Anders Chydenius, Vederläggning av de skäl varmed man söker bestrida öster- och västerbottniska samt väster-norrländske städerne fri seglation. Inledning av Erik Severin, [Vällingby] 1970, 3) ACSS 1, s. 154–208; översatt till finska 1) av Verner Malinen i Chydenius 1929 och 1986A, s. 81–136, 2) av Antero Tiusanen i ACKT 1, s. 148–202.

 

Om folckets utflytning och huru det bäst kan förekommas

1763–1765

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius opublicerade utkast till skriften om emigrationens orsaker, möjligen till den ursprungliga version som han lämnade in till Kungl. Vetenskapsakademien 1763 eller till den versionen som publicerades 1765 (Utflyttning). Utkastet fanns tidigare bland Anders Chydenius efterlämnade papper på Universitetsbiblioteket men har förkommit. Skriften finns i dag endast tillgänglig i Georg Schaumans utgåva från 1908. Schauman uppger att Chydenius hade skrivit utkastet på sista sidan av konceptet till Källan til rikets wan-magt. Texten till utkastet återger Schauman på s. 188, not 2, i Biografiska undersökningar om Anders Chydenius.

Datering: Schauman uppger att manuskriptet saknade datering och inte heller innehöll andra uppgifter som hade bidragit till dateringen. Eftersom det tidigare nämnda konceptet till Källan til rikets wan-magt troligen tillkom februari-mars 1765 och Utflyttning trycktes i början av april samma år är det högst sannolikt att utkastet tillkom vårvintern 1765 och inte två år tidigare som man förmodat.

Grundtext: Karleby universitetscenter Chydenius exemplar av Georg Schaumans Biografiska undersökningar om Anders Chydenius.

Anmärkning: lånord eller ord och uttryck på andra språk än svenska är inte markerade på något speciellt sätt hos Schauman. Från Chydenius övriga handskrifter vet vi emellertid att han i regel skrev lånord med latinsk stil. Schauman etablerade alla w:n som v. Därför är w här etablerat som v.

Utgivningshistoria: Utgiven på originalspråk i 1) Schauman 1908, s. 188, 2) ACSS 1, s. 215; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 1, s. 209.

 

Swar på den af Kgl. Wetenskaps Academien förestälta frågan: Hwad kan vara orsaken, at sådan myckenhet swenskt folk årligen flytter utur landet? och genom hwad författningar det kan bäst förekommas?

1765

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius tryckta tävlingsskrift Swar På den af Kgl. Wetenskaps Academien förestälta Frågan: Hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet Swenskt folk årligen flytter utur Landet? och genom hwad Författningar det kan bäst förekommas?

Tryckeri, ort, tryckår: Peter Hesselberg, Stockholm, 1765.

Datering: Tävlingsbidraget är daterat 16.3.1765. Publicerades troligen i början av april 1765 (presenterades i Lärda Tidningar 22.4.1765).

Grundtext: Karleby universitetscenter Chydenius exemplar i Karleby.

Format, omfång, innehåll (kollationeringsformel), pris: 8:o; [8], [1] 2–104 s.; )( 4 A–F 8 G 4; pris 2 daler 16 öre kmt.

Grafisk form: satsyta 14,9 x 7,9 cm, sidstorlek 17,0 x 10,8 cm

Typsnitt: förordet satt huvudsakligen med schwabach med personnamn, orter och lånord i kursiv antikva; huvuddelen av själva avhandlingstexten däremot satt med fraktur, med schwabach för emfas och citat, och antikva för ort- och personnamn samt för lånord.

Snittvarianter: i huvudsak rak; ort- och personnamn samt lånord som ingår i citat eller emfatiska passager satta med schwabach har angetts med kursiverad antikva.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: rak fraktur återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic. De antikvasatta orden markeras inte i utgåvan. Ord som helt eller delvis är satta med versaler (flera än den intiala) är ändrade så att endast den första bokstaven är versal, oberoende av typsnitt.

Utgivningshistoria: Utgiven på originalspråk i 1) Palmén 1880, s. 1–48 (utan företal), 2) ACSS 1, s. 217–286; översatt till finska 1) av Verner Malinen i Chydenius 1929 och 1986A, s. 15–80 (utan företal), 2) av Antero Tiusanen i ACKT 1, s. 211–282; översatt till engelska av Peter C. Hogg, ”Answer to the Question Prescribed by the Royal Academy of Sciences: What May Be the Cause of So Many People Annually Emigrating from This Country? And by What Measures May It Best Be Prevented?”, i Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), London: Routledge 2012, s. 63–114.

 

Koncept till ”Källan til rikets wan-magt”

1765

Tryckbeskrivning

Dokument: Konceptet till Anders Chydenius pamflett Källan til rikets wan-magt. Konceptet har förkommit och i dag finns endast två avsnitt av texten återgivna i Georg Schaumans Biografiska undersökningar om Anders Chydenius. Hos Schauman finns ett fotografi av konceptmanuskriptets första sida på illustrationsbladet som föregår s. 173. Ett annat avsnitt ur texten finns transkriberat på s. 174.

Datering: Schauman, som hade tillgång till hela det ursprungliga manuskriptet, drar slutsatsen att det är skrivet innan Chydenius som ledamot av fiskerideputationen (tidigast i slutet af februari 1765, sannolikt i mars), fick tillgång till handlingarna i ärendet, eftersom konceptet inte innehåller redogörelsen för produktplakatets tillkomst (se Källan) som grundar sig på arkivdokument.7 Enligt Chydenius själv var ämnet obekant för honom när riksdagen inleddes (Självbiografi, ACSS 3). Konceptet är sannolikt skrivet i februari–mars 1765, eftersom Källan publicerades i april.

Grundtext: Del A är etablerad utifrån bilden på illustrationsbladet som föregår s. 173 i Schauman. Del B är etablerad utifrån transkriptionen på s. 174 i samma verk.

Anmärkningar: lånord är inte markerade på något speciellt sätt hos Schauman. Från bilden på första handskriftssidan och från Chydenius övriga handskrifter kan vi emellertid sluta oss till att han i regel skrev lånord med latinsk stil. Schauman etablerade alla w:n som v. Därför är w etablerat som w i del A, men som v i del B.

Fotografier av såväl detta manuskript som handskriften till, Tre ekonomiskt-politiska frågor (se ovan) återges i Schaumans biografi, och det är möjligt att manuskripten har förkommit i samband med fotograferingen.

Utgivningshistoria: Utgiven på originalspråk 1) utdrag ur skriften i Schauman 1908, s. 173–174, 2) ACSS 1, s. 295–296; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 1, s. 291–292.

 

Källan til rikets wan-magt

1765

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius pamflett Källan Til Rikets Wan-Magt.

Tryckeri, ort, tryckår: Lars Salvius, Stockholm, 1765.

Datering: Se föregående skrift. Den första upplagan utkom i slutet av april och presenterades i Lärda Tidningar 29.4 och 2.5.1765.

Grundtext: K.H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseums exemplar, signum KHRM 45 (Böcker).

Format, omfång, innehåll (kollationeringsformel), pris: 4:o, [1–3] 4–35 [36] s.; A–D 4 E 2, huvudavhandlingen Källan Til Rikets Wan-Magt s. [3]–22, bilagan Hörsamt Memorial s. 22–26 och Påminnelser Wid de af Trycket nyligen utkomne Oförgripeliga Tankar om Fem Stapel-Städers inrättande i Rikets Norra Provincer s. 27–35; pris enligt Palmén 1880 s. CCIV, 1 daler 16 öre kmt.

Grafisk form: satsyta 17,1 x 11,8 cm, sidstorlek 20,1 x 15,5 cm

Typsnitt: fraktur för huvuddelen av texten; schwabach för emfas och för citat på svenska; antikva för lånord, citat på latin, månadernas namn och personnamn.

Snittvarianter: i huvudsak rak; lånord som ingår i citat eller emfatiska passager satta med schwabach kursiverade, vissa i antikva satta personnamn även kursiverade.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: rak fraktur återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i kursiv Berkeley Oldstyle Book Italic. De antikvasatta orden markeras inte i utgåvan.

Utgivningshistoria: En andra upplaga av Källan utkom inom fjorton dagar efter att den första publicerades.8 Ett tydligt särskiljande drag mellan de två upplagorna är den dekoration som inramar censorn von Oelreichs namn på s. [2]. I den ena upplagan består ramen av en flätad slinga, i den andra av en rad spetsiga, utåtpekande figurer. Mellersta Österbottens landskapsmuseums exemplar har den flätade slingan, medan till exempel Åbo Akademis biblioteks exemplar har de utåtpekande figurerna. Arken D och E är avtryck av samma sats och således identiska i de båda upplagorna. Det har inte varit möjligt att med säkerhet avgöra vilkendera upplagan är den första.

Utgiven på originalspråk i 1) Palmén 1880, s. 91–106, 2) Chydenius, Anders, Källan till Rikets vanmagt. Nytryck av skrift från 1765. Inledning Erik Severin, Gävle 1972, 3) ACSS 1, s. 298–320; översatt till finska 1) av Verner Malinen i Chydenius 1929 och 1986A, s. 137–156, 2) av Antero Tiusanen i ACKT 1, s. 294–315; översatt till tyska i Die Quelle von Schwedens Unvermögen. Aus dem Schwedischen, Stockholm 1765; översatt till engelska av Peter C. Hogg, ”The Source of Our Country’s Weakness”, i Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), London: Routledge 2012, s. 124–140.

 

Påminnelser wid de af trycket nyligen utkomne oförgripeliga tankar om fem stapel-städers inrättande i rikets norra provincer

1765

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius tryckta svar Påminnelser till skriften Oförgripeliga tankar om fem nya stapel-städers inrättande i rikets norre provincer. Påminnelser trycktes som ett bihang till Källan til rikets wan-magt (1765) och utgör s. 27–35 i nämnda skrift (se Tryckbeskrivningen för Källan).

Utgivningshistoria: utgiven på origialspråk i 1) Palmén 1880, s. 106–111, 2) Chydenius, Anders, Källan till Rikets vanmagt. Nytryck av skrift från 1765. Inledning Erik Severin. Gävle 1972, s. 29–36, 3) ACSS 1, s. 327–334; översatt till finska 1) av Verner Malinen i Chydenius 1929 och 1986A, s. 157–164, 2) av Antero Tiusanen i ACKT 1, s. 322–329.

 

Reservation mot fiskerideputationens beslut om bibehållandet av premierna för valfisk- och sälfångst

1765

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius reservation mot fiskerideputationens beslut vid riksdagen 1765, orubricerad och odaterad handskrift.

Datering: Månadsskiftet april–maj 1765.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Anders Chydenius handskriftssamling, AA. 66.

Genetisk status: Utkast med ett stort antal ändringar.

Omfång: Tre ark vikta till lägg om 12 sidor. Texten omfattar pag. [1-11], pag. [12] är blank. Vid konserveringen har arkryggen för arken A och C fixerats i fel läge. Sidordningen för arken A, B och C är följande: ark A sidorna [11–12–1–2], ark B sidorna [3–4–9–10] och ark C sidorna [7–8–5–6]. Ark A inleds med orden ”fänge, men har”, ark B med ”Jag wil wäl” och ark C med ”trälsamt arbete”.

Papper, format och bläck: Gulbrunt skrivpapper; 32,1 x 20,2 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Skadat särskilt i arkens övre kant, lila och bruna fläckar, smärre hål mitt på sidorna av ark A och B, sedermera konserverat under 1970-talet med hjälp av tunn sidenväv som limmats över arken (se s. 22–23).

Skrift: Endast Anders Chydenius hand.

Utgivningshistoria: Utgiven på originalspråk i 1) Schauman 1908, s. 521–526, 2) ACSS 1, s. 338–343; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 1, s. 333–338.

 

Riksens högloflige ständers fiskeri-deputations betänckande om præmiers indragande wid fiskerierne i Riket

1765

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Fiskerideputationens betänkande om premiernas indragande.

Datering: Betänkandet är daterat i Stockholm den 15 maj 1765 och signerat av ridderskapets och adelns representant Knut Carlsson Posse, prästeståndets representant Anders Chydenius, borgarståndets representant Thomas Petterson Fehman och bondeståndets representant Lars Larsson. Enligt anteckning på betänkandet expedierades det till ständernas plenum den 8 juni 1765.

Ägare och signum: Sveriges riksarkiv, Sveriges riksdags arkiv, R 3323, Fiskerideputationens betänkanden och protokollsutdrag 1765–1766, fol. 61r–70v.

Genetisk status: renskrift.

Omfång: fem skrivark vikta till lägg om 20 sidor, bladen senare folierade på rectosidan med en stämpel

Papper, format och bläck: vanligt, något gulnat skrivpapper; 31,9 x 19,5 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: välbevarat.

Skrift: okänd hand.

Anmärkningar: Betänkandet påminner innehållsligt om utkastet till Chydenius reservation mot fiskerideputationens beslut att bibehålla premierna för val- och sälfångst.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråk i 1) Palmén 1880, s. XLVIII–LIII, 2) ACSS 1, s. 345–352; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 1, s. 340–347.

 

Koncept till tryckfrihetsmemorialet

1765

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius odaterade och osignerade utkast ”Ödmiukt Memorial” till riksdagsmemorialet om skriv- och tryckfriheten.

Datering: skrivet under våren 1765, det slutliga memorialet lämnades till ständerna 12.6.1765.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Anders Chydenius handskriftssamling, AA. 66.

Genetisk status: utkast med ett stort antal strykningar och tillägg.

Omfång: tre skrivark vikta till lägg om 12 sidor. Vid konserveringen har arkryggen för ark C fixerats i fel läge. Ark A innehåller sidorna [1–2–3–4], ark B sidorna [5–6–11–12] och ark C sidorna [9–10–7–8]. Ark A inleds med orden ”Ödmiukt Memorial”, ark B med ”stånd at trampa” och ark C med ”de winlägga sig”.

Papper, format och bläck: gult skrivpapper; 32,2 x 20,5 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: skadat speciellt i arkens övre kant, lila och bruna fläckar, ställvis söndersmulat i de yttre kanterna och i arkryggen, smärre hål på nedre halvan av ark A, konserverat under 1970-talet med hjälp av tunn sidenväv som limmats över arken (se s. 22–23).

Skrift: endast Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: Enligt Självbiografi (ACSS 3) gjorde Chydenius två utkast till memorialet. Det första diskuterade han med biskop Serenius och hovrådet Arckenholtz. Därefter skrev han det andra utkastet: ”Efter flera discurser och öfwerläggningar skref jag mitt Memorial å nyo, och bad H:r Biskop Serenius med sitt namn under memorialet gifwa thon i en så angelägen sak. Han öfwersåg och förkortade det, men inrykte i slutet af frihetsprojectet, at man eij finge skrifwa något i det som rörde staten,…” Chydenius accepterade inte Serenius förslag till ändringar, utan utarbetade en ny version som lämnades in till ständerna i Anders Kraftmans namn (Memorial om tryckfriheten). Eftersom handskriften i Nationalbibliotekets ägo inte har anteckningar av annan hand och saknar de tillägg som beskrivs ovan är det uppenbarligen fråga om den första versionen, inte den andra av Serenius kompletterade som uppenbarligen gått förlorad.9

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråk i Schauman 1908, s. 514–520 med titeln ”Memorial om skrif- och tryckfrihet”, 2) ACSS 1, s. 357–363; översatt till finska 1) av Verner Malinen i Chydenius 1929 och 1986A, s. 165–171, 2) översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 1, s. 352–357.

 

Memorial om tryckfriheten

1765

Manuskriptbeskrivning

Dokument: ”Ödmiukt Memorial” om skriv- och tryckfriheten, författat av Chydenius men undertecknat av Anders Kraftman.

Datering: memorialet daterat i Stockholm den 12 juni 1765 och signerat av Anders Kraftman, Chydenius kollega i prästeståndet. Enligt anteckning på memorialet uppläst i stora deputationens tredje utskott den 12 november 1765.

Ägare och signum: Sveriges riksarkiv, Sveriges riksdags arkiv, Tredje utskottets protokoll, koncept och handlingar 1765-1766, R 3405, fol. 461r–466r.

Genetisk status: avskrift.

Omfång: tre skrivark vikta till lägg om 12 sidor, bladen senare folierade på rectosidan med en stämpel

Papper, format och bläck: tre ark vanligt, något gulnat skrivpapper sammanbundna med ett gul-blått tvinnat garn; 31,5 x 19,5 cm; svart bläck.

Manuskriptets tillstånd: välbevarat

Skrift: okänd hand

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråk i 1) Palmén 1880, s. CVII–CXI, 2) ACSS 1, s. 365–371; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 1, s. 359–364; översatt till engelska av Peter C. Hogg, ”Memorial on the Freedom of Printing”, i Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), London: Routledge 2012, s. 219–225.

 

Den nationnale winsten, wördsamast öfwerlemnad til riksens höglofliga ständer, af en deras ledamot

1765

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius programförklaring Den Nationnale Winsten, Wördsamast öfwerlemnad Til Riksens Höglofliga Ständer, Af En Deras Ledamot.

Tryckeri, ort, tryckår: Lars Salvius, Stockholm, 1765.

Datering: utkom 19.7.1765 ”kl. 3 efter middagen” (enligt Lärda Tidningar 18.7.1765, s. 224).

Grundtext: Karleby universitetscenter Chydenius exemplar i Karleby.

Format, omfång, innehåll (kollationeringsformel), pris: 4:o; [1–3] 4–36 s., A–D 4 E 2; pris enligt uppgift i Lärda Tidningar 18.7.1765, s. 224, 1 daler 16 öre kmt.

Grafisk form: satsyta 16,9 x 11,8 cm, sidstorlek 20,6 x 16,8 cm

Typsnitt: fraktur för huvuddelen av texten; schwabach för emfas, citat och boktitlar; antikva för lånord, personnamn, fiktiva namn och för ett geografiskt namn (Europa).

Snittvarianter: i huvudsak rak; lånord som ingår i citat eller emfatiska passager satta med schwabach är kursiverade.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: rak fraktur återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic. De antikvasatta orden markeras inte i utgåvan.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråk 1) Palmén 1880, s. 113–135, 2) Chydenius, Anders, Den Nationnale Winsten, Wördsamast öfwerlemnad Til Riksens Höglofliga Ständer, Af En Deras Ledamot. Nytryckning efter originalupplagan 1765. Med inledning av fil.dr. Karl Petander. Stockholm: Kooperativa Förbundets Bokförlag 1929, 3) Chydenius, Anders, ”Den nationnale winsten” i 1700-talets frihandlare. Den nationnale winsten av Anders Chydenius. Afhandling om näringstvånget av Johan Henrik Kellgren. Inledning Lars Magnusson. Uppsala: Det svenska biet 1994, s. 17–60, 4) ACSS 1, s. 380–409; översatt till finska av Verner Malinen 1) Chydenius 1929 och 1986A, s. 172–199, 2) faksimil av 1929 års utgåva, Anders Chydenius, Kansallinen voitto. Alkuperäisen, kirkkoherra Anders Chydeniuksen v. 1765 kirjoittaman ruotsalaisen teoksen suomenkielinen laitos. Suomentaja V. Malinen, 1929. Helsinki: Myynti- ja mainoskoulu (Markkinointi-instituutti) 1968, 3) av Antero Tiusanen i ACKT 1, s. 374–402; översatt till engelska 1) Chydenius, Anders, The National Gain. Translated from the Swedish original published in 1765. With an introduction by Georg Schauman, Ph.D. London: Ernest Benn Limited 1931, 2) faksimil av 1931 års utgåva, Chydenius, Anders, The National Gain. Translated from the Swedish original published in 1765. With an introduction by Georg Schauman and Matti Klinge, [Helsinki] 1994, 3) översatt av Peter C. Hogg, ”The National Gain”, i Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), Anticipating the Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), London: Routledge 2012, s. 142–165; översatt till franska ”Le Bénéfice National”, Philippe Couty, ”Un predecesseur d’Adam Smith: Anders Chydenius (1729–1803)”, Revue d’Histoire économique et sociale, IV, 1966, s. 437–467; översatt till italienska av Karin Hellbom, Anders Chydenius, La ricchezza della nazione. Introduzione di Francesco Forte, Macerata: Liberilibri 2009; översatt till kinesiska av Dean Peng,

安德斯·契丹纽斯:国家收益作者:安德斯·契丹纽斯 著 彭定鼎 译

http://www.chinareform.net/2010/0204/12160.html (hämtat 17.8.2012).

 

Välment svar, på en välment fråga: om icke förslag til ledige präste syslor, lika som de civile och militariske ämbeten, efter visse utstakade reglor kunde och borde uprättas?

1765

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius debattinlägg Välment Svar, På en Välmänt Fråga: Om icke Förslag til ledige Präste Syslor, lika som de Civile och Militariske Ämbeten, efter visse utstakade Reglor kunde och borde uprättas?

Tryckeri, ort, tryckår: Lars Salvius, Stockholm, 1765.

Datering: I Lärda Tidningar 14.10.1765 konstaterar man att skriften är ”nyligen tryckt”. Det innebär sannolikt sommaren eller i början av hösten 1765, inte början av året som Virrankoski antar (Virrankoski 1995, s. 142).

Grundtext: Karleby universitetscenter Chydenius exemplar i Karleby.

Format, omfång, innehåll (kollationeringsformel): 8:o; [1–3] 4–26 s.; A8 B 5.

Grafisk form: satsyta 15,8 x 8,3 cm, sidstorlek 20,0 x 11,2 cm

Typsnitt: antikva.

Snittvarianter: i huvudsak rak; kursiv har använts för emfas, personnamn och vissa citat; texten innehåller många lånord med de är inte markerade på något sätt.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: rak antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och kursiverad antikva i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Anmärkningar: Texten utgör ett svar på Jacob Gadolins skrift Välment Fråga: Om icke Förslag til ledige Präste-Syslor,

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråk i ACSS 1, s. 416–435; översatt till finska av Antero Tiusanen i ACKT 1, s. 409–426.

 

Omständeligt swar, på den genom trycket utkomne wederläggning af skriften, kallad: Källan til rikets wanmagt, jämte anmärkningar öfwer de wid samma källa anstälda wattu-prof

1765

Tryckbeskrivning

Dokument: Omständeligt Swar, På Den genom Trycket utkomne Wederläggning af Skriften, Kallad: Källan til Rikets Wanmagt, Jämte Anmärkningar Öfwer De wid samma Källa anstälda Wattu-Prof.

Tryckeri, ort, tryckår: Lars Salvius, Stockholm, 1765.

Datering: November 1765 (presenterades i Lärda Tidningar 28.11, 2 och 5.12.1765).

Grundtext: Exemplar tillhörigt Karleby universitetscenter Chydenius i Karleby.

Format, omfång, kollationeringsformel, innehåll: 4:o; [1–3] 4–167 [168] s.; A–X4; huvudavhandlingen Omständeligt swar s. [3]–111 (§ 1–66), Anmärkningar, öfwer de wid källan til rikets wanmagt anstälda wattu-prof s. 111–153 (§ 67–95), Ärhindringar wid anmärkningarne öfwer skriften, kallad: Den nationnale winsten s. 154–164 (§ 96–100), Ödmjukt memorial s. 164–167, erratalista s. [168].

Grafisk form: Satsyta 16,7 x 11,7 cm; sidstorlek 21,0 x 17,1 cm (exemplaret är beskuret).

Typsnitt: I huvudsak fraktur; schwabach för citat, emfatiska passager och boktitlar; antikva för personnamn, geografiska namn, lånord och främmande ord.

Snittvarianter: I huvudsak rak; antikvasatta ord i schwabachsatta passager är kursiverade.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: Fraktur återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic. De antikvasatta orden markeras inte i utgåvan.

Anmärkningar: Skriften är ett svar på de anonymt utgivna Omständelig wederläggning af skriften, kallad: Källan til rikets wanmagt. Uti bref til en wän (1765), som antas vara skriven av Bengt Junggren, och Wattu-prof wid källan til rikets wanmagt (1765) som antas författad av Edvard Fredric Runeberg. De sista tolv sidorna av Wattu-prof utges i den här volymen, s. 460–468.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråk 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 139–255 (Omständligt svar s. 139–212, Anmärkningar s. 213–245, Erinringar s. 246–252 och Ödmjukt memorial s. 253–255), 2) i ACSS 2, s. 45–189; översatt till finska av Jouko Nurmiainen i ACKT 2, s. 39–188.

 

Ärhindringar wid anmärkningarne öfwer skriften, kallad: Den nationnale winsten

1765

Tryckbeskrivning

Dokument: Ärhindringar Wid Anmärkningarne Öfwer Skriften, kallad: Den Nationnale Winsten. Erindringar trycktes som en del av Omständligt svar och utgör s. 154–164 av nämnda skrift. Efter Erindringar bifogades en avskrift av ett memorial daterat den 13 april 1723, som innehållsligt närmast hör ihop med Omständligt svar. Se tryckbeskrivningen för Omständligt svar för närmare uppgifter.

Anmärkningar: Skriften är ett svar på den anonymt utgivna skriften Anmärkningar wid den nyligen utkomne afhandlingen, kallad Nationella winsten som trycktes på slutet (s. 67–72) av Wattu-prof wid Källan til rikets wanmagt (1765), vars författare antas vara Edvard Fredric Runeberg. Runebergs Anmärkningar utges i den här volymen, s. 469–472.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 246–252, 2) i ACSS 2, s. 196–206; översatt till finska av Jouko Nurmiainen i ACKT 2, s. 195–205.

 

Riksens höglofl. ständers stora deputations tredje utskotts betänkande, angående skrif- och tryckfriheten; gifwit wid riksdagen i Stockholm then 18 december 1765

1765

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Riksens Höglofl. Ständers Stora Deputations Tredje Utskotts Betänkande, angående Skrif- och Tryckfriheten.

Datering: Den 18 december 1765.

Ägare och signum: Sveriges riksarkiv, Frihetstidens utskottshandlingar, Stora deputationen 1765–1766, Protokoll samt koncepter, vol. R 3404.

Genetisk status: Renskrift.

Omfång: 18 sidor, fol. 739r–747v; den sista sidan (fol. 747v) är blank; bladen senare folierade på rectosidan med en stämpel.

Papper, format och bläck: Vanligt, något gulnat skrivpapper; 31,3 x 20,3 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Sannolikt notarien Eric Tholanders hand.

Anmärkningar: En tidigare renskrift, sannolikt även den av Eric Tholander och med omfattande tillägg troligen av Gustaf Gottfrid Reuterholm, återfinns i Sveriges riksarkiv, Frihetstidens utskottshandlingar, Tredje utskottets protokoll, koncept och handlingar 1765–1766, vol. R 3405, fol. 476r–485v.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. CXIII–CXVIII, 2) i ACSS 2, s. 214–221; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 2, s. 213–220; översatt till engelska av Peter C. Hogg, ”Report of the Third Committee of the Grand Joint Committee of the Honourable Estates of the Realm on the Freedom of Writing and Printing, submitted at the Diet in Stockholm on 18 December 1765”, Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), London: Routledge 2012, s. 228–234.

 

Koncept till Lars Larssons memorial om spannmålsbristen

1766

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Ödmiukt Memorial.

Datering: Den 5 mars 1766.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Anders Chydenius handskriftssamling, AA. 66.

Genetisk status: Utkast.

Omfång: Ett skrivark vikt till ett lägg om 4 sidor, opaginerat.

Papper, format och bläck: Vanligt, gulnat skrivpapper; 32,6 x 19,7 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Illa skadat med hål och missfärgningar, söndersmulat och fuktskadat i övre kanten. Konserverat under 1970-talet med tunn sidenväv som limmats över arket.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: I vänster marginal på s. [1] finns en kort uträkning av 20 multiplicerat med 18 som inte har återgetts i den etablerade texten. Längst nere på s. [3] finns en rimmad strof på elva versrader och till vänster om strofen har Chydenius antecknat två ord (”halt” och ”kalt”), förmodligen för att hitta ord som rimmar på strofens ”palt”. På s. [4] finns ett textstycke som är en variant till eller omskrivning av textavsnitt på s. [2] och [3]. En så gott som helt likalydande renskrift, skriven av Chydenius men undertecknad av bondeståndets riksdagsledamot Lars Larsson från Luleå, lämnades in som ett memorial till bondeståndet den 7 mars 1766 (Ständernas plena och kanslier, Bondeståndet 1765–1766, Memorialer 3, nr 152, vol. R 1954, SRA). De externa varianterna mellan konceptet och Larssons memorial finns redovisade på s. 490–491.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 180–182, 2) i ACSS 2, s. 223–225; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 2, s. 222–224.

 

Memorial om flyttning av järnbruken

1766

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Särskildt Votum.

Datering: Den 10 mars 1766.

Ägare och signum: Sveriges riksarkiv, Frihetstidens utskottshandlingar, Bergsexpeditionens protokoll och expeditioner 1765–1766, vol. R 3307, fol. 1467r–1472v.

Genetisk status: Renskrift.

Omfång: Tre skrivark vikta till lägg om tolv sidor; bladen senare folierade på rectosidan med stämpel.

Papper, format och bläck: Vanligt, något gulnat skrivpapper; 31,6 x 20,5 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Okänd hand, undertecknat av Baltzar Freitag, borgarståndets representant från Brahestad.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. LXXXV–LXXXIX, 2) i ACSS 2, s. 227–233; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 2, s. 226–232.

 

Memorial om spannmålsbristen

1766

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Ödmiukt Memorial.

Datering: Den 16 mars 1766.

Ägare och signum: Sveriges riksarkiv, Prästeståndets arkiv, Prästeståndets enskilda memorial 1765–1766, nr 1–195, vol. R 924, nr 126.

Genetisk status: Renskrift.

Omfång: Ett skrivark vikt till ett lägg om 4 opaginerade sidor.

Papper, format och bläck: Vanligt, något gulnat skrivpapper; 31,6 x 20,0 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Anders Chydenius hand, med undantag av uppgiften om när memorialet lästs upp på s. [1].

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 183–184, 2) i ACSS 2, s. 238–240; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 2, s. 238–240.

 

 

Memorial om nedläggning av Jernkontoret

1766

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Ödmiukt Memorial.

Datering: Den 20 mars 1766.

Ägare och signum: Sveriges riksarkiv, Prästeståndets arkiv, Prästeståndets enskilda memorial 1765–1766, nr 1–195, vol. R 924, nr 147.

Genetisk status: Renskrift.

Omfång: 18 sidor, varav skrift på de 17 första; fyra hela skrivark och ett halvark på slutet.

Papper, format och bläck: Vanligt, något gulnat skrivpapper; 31,1 x 20,0 cm;10 mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Okänd hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. LXXV–LXXXI, 2) i ACSS 2, s. 245–254; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 2, s. 243–252.

 

 

Anwisning til swar, på de magist. Chydenius förestäldte 14 frågor, rörande Källan til rikets wanmagt

1766

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius skrift Anwisning Til Swar, På de Magist. Chydenius förestäldte 14 Frågor, Rörande Källan til Rikets Wanmagt.

Tryckeri, ort, tryckår: Lars Salvius, Stockholm, 1766.

Datering: Den 29 mars 1766 anges på s. 12. Sannolikt tryckt kort efter denna tidpunkt.

Grundtext: Åbo universitetsbiblioteks exemplar, signum s.Ai.II.97.

Format, omfång, kollationeringsformel: 4:o; [1–3] 4–12 s.; A4 B2; erratalista på s. 12.

Grafisk form: Satsyta 17,0 x 12,0 cm; sidstorlek 20,7 x 15,7 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; schwabach för citat, emfatiska passager och boktitlar; antikva för personnamn, geografiska namn, lånord och främmande ord.

Snittvarianter: I huvudsak rak; antikvasatta ord i schwabachsatta passager är kursiverade.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: Fraktur återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic. De antikvasatta orden markeras inte i utgåvan.

Anmärkningar: Skriften är ett genmäle på den anonymt utgivna skriften Fjorton frågor til herr mag. Anders Chydenius, rörande Källan til rikets wanmakt (1766), som antas vara skriven av Charles Emil Lewenhaupt. Lewenhaupts skrift utges i den här volymen, s. 473–477.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 259–267, 2) i ACSS 2, s. 259–268; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 2, s. 257–266.

 

Berättelse om chinesiska skrif-friheten

1766

Tryckbeskrivning

Dokument: Berättelse Om Chinesiska Skrif-Friheten, översatt från ett danskt original.

Tryckeri, ort, tryckår: Lars Salvius, Stockholm, 1766.

Datering: Första hälften av april 1766; presenterad i Lärda Tidningar 17.4.1766 nr 30.

Grundtext: K.H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseums exemplar, signum KHRM 43 (Böcker).

Format, omfång, kollationeringsformel: 8:o; [1–9] 10–23 [24] s.; A8 B4.

Grafisk form: Satsyta 15,2 x 8,2 cm; sidstorlek 16,8 x 11,0 cm (exemplaret är beskuret).

Typsnitt: Antikva; dedikationen till kronprins Gustav s. [2], några av tilltalsfraserna i företalet och Anders Chydenius namn s. [8] satta med kapitäler.

Snittvarianter: I huvudsak rak; företalet s. [3–8], citat, geografiska egennamn och namn på kinesiska personer och företeelser kursiverade.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: Rak antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och kursiv antikva i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Anmärkningar: Med undantag av dedikationen och företalet är skriften en översättning av avsnittet ”Om Frihed at skrive” i första kapitlet i Frederik Christopher Lütkens Oeconomiske tanker til høiere efter-tanke. Siette part, tryckt hos Nicolaus Møller i Köpenhamn 1759 (s. 8–21). Den danska texten går tillbaka på den franska jesuiten Jean-Baptiste Du Haldes Description géographique, historique, chronologique, politique, et physique de l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise (Tome 1–4, Paris 1735).

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 2, s. 272–279; översatt till finska av Antero Tiusanen i ACKT 2, s. 270–277; översatt till engelska av Peter C. Hogg, ”Account of the Chinese Freedom to Write”, på webbadressen https://kootutteokset.chydenius.fi/kirjoituksia/kinesiska-skrivfriheten/?lang=en (2018).

 

Riksens höglofl. ständers stora deputations tredje utskotts ytterligare betänkande rörande tryckfriheten; gifwit wid riksdagen i Stockholm d. 21. aprilis 1766

1766

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Riksens höglofl. Ständers Stora Deputations Tredje Utskotts ytterligare Betänkande rörande Tryckfriheten.

Datering: Den 21 april 1766.

Ägare och signum: Sveriges riksarkiv, Frihetstidens utskottshandlingar, Stora deputationen 1765–1766, Protokoll samt koncepter, vol. R 3404, fol. 748r–759v.

Genetisk status: Renskrift.

Omfång: 24 sidor; bladen senare folierade på rectosidan med en stämpel.

Papper, format och bläck: Vanligt, något gulnat skrivpapper; 31,5 x 20,1 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Sannolikt notarien Eric Tholanders hand. Enligt tredje utskottets protokoll 16.5.1766, vol. R 3405, fol. 390v, är betänkandet utarbetat av Chydenius.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. CXXXVI–CXLIV, 2) i ACSS 2, s. 283–295; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 2, s. 281–292; översatt till engelska av Peter C. Hogg, ”Additional Report of the Third Committee of the Grand Joint Committee of the Honourable Estates of the Realm on the Freedom of Printing, submitted at the Diet in Stockholm on 21 April 1766”, Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), London: Routledge 2012, s. 237–248.

 

Rikets hjelp, genom en naturlig finance-system

1766

Tryckbeskrivning

Dokument: Rikets Hjelp, Genom en Naturlig Finance-System. Förestäld Af Anders Chydenius, Riksdagsman.

Tryckeri, ort, tryckår: Lars Salvius, Stockholm, 1766.

Datering: Utgiven den 26 juni 1766. De två11 eller tre12 första arken emellertid tryckta redan före den 13 maj 1766.

Grundtext: K.H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseums exemplar, signum KHRM 48 (Böcker).

Format, omfång, kollationeringsformel, pris: 4:o; [1–3] 4–54 [55–56] s.; A–G4; pris 3 daler kopparmynt enligt Chydenius 1880, s. CCVI.

Grafisk form: Satsyta 16,8 x 11,7 cm; sidstorlek 20,1 x 15,5 cm (exemplaret är beskuret).

Typsnitt: I huvudsak fraktur; schwabach för citat, emfatiska passager och boktitlar; antikva för personnamn, för vissa geografiska namn, lånord och främmande ord.

Snittvarianter: I huvudsak rak; antikvasatta ord i schwabachsatta passager är kursiverade.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: Fraktur återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic. De antikvasatta orden markeras inte i utgåvan.

Utgivningshistoria: Tre kompletta upplagor från 1766 har påträffats.13 De kallas här upplaga 1, upplaga 2 och upplaga 3 och är alla försedda med prästeståndets tryckningstillstånd den 11 juni 1766 på titelsidans frånsida. Det är därtill möjligt att de två eller tre första arken av Rikets hjälp, som trycktes i början av maj 1766 och rimligtvis var försedda med von Oelreichs imprimatur, har bevarats någonstans, men de har inte påträffats. En ny upplaga trycktes inom tre veckor (i juli 1766) efter att den första hade utkommit den 26 juni 1766.14

De undersökta exemplaren kan grupperas i tre grupper. Upplaga 1: K. H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseums (KHRM) exemplar, exemplaret som tillhör Finlands banks myntmuseum och Kungl. bibliotekets digitaliserade exemplar. Upplaga 2: Åbo universitetsbiblioteks (TYK) exemplar s.Ai.II.33 och Nationalbibliotekets (NB) i Helsingfors exemplar Cal.-Naum. B. 14.15 Upplaga 3: Nationalbibliotekets i Helsingfors exemplar Cal.-Naum. B. 54, inbunden i en nästan fullständig samling tillfällighetstryck från 1765–1766, Mala mixta bonis, som tidigare tillhört Hedvig Elisabet Alströmer.16 Att bestämma upplagornas inbördes ordning är svårt. På arknivå förekommer både stora skillnader mellan upplagorna och ark som är så gott som identiska i två av tre upplagor. På detaljnivå uppvisar upplagorna stor variation, vilket tyder på att upplagorna helt eller delvis satts av olika sättare, kanske under stor tidspress. På ordnivå finns det däremot få betydelsebärande varianter – det är samma Rikets hjälp som förmedlas i alla tre upplagor.

Schauman 1908, s. 212–215, redogör för tryckprocessen och den upplysande korrespondens som Johan Christopher Stricker förde i frågan med Pehr Stenbeck, Jöran Johan Öller och Johan Ruther. Stricker sände enligt uppgift de första arken av den då ännu anonymt författade skriften till sina vänner redan den 13 maj 1766. I Strickerska samlingen (Ep. S. 52:14) i Kungl. biblioteket har endast korrespondensen bevarats, inte de ursprungliga trycken som cirkulerade mellan medlemmarna i läseföreningen. Strickerska samlingen ger med andra ord inte några ledtrådar om vilken upplaga som är den ursprungliga.

K.H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseums exemplar, signum KHRM 48 (Böcker) har valts som grundtext för utgåvan, eftersom upplaga 1 i regel uppvisar den sannolikt mest korrekta ordalydelsen för de betydelsefulla varianternas del. De externa varianterna mellan upplagorna 1, 2 och 3 redovisas på s. 501–509.

Swedish imprints 1731–1833, vol. 36, s. 30, hävdar att titelbladet (s. [1–2]) i vissa exemplar är en kancellans på grund av ett sättningsfel i titeln (SYTTEM i stället för SYSTEM), vilket dock inte har kunnat bestyrkas. Av de exemplar som undersökts uppvisar exemplaret i Finlands banks myntmuseum och Kungl. bibliotekets digitaliserade exemplar17 att ett ingrepp har gjorts i titelsidans ord SYSTEM. En lapp med den korrekta bokstaven S har limmats det felaktiga T:et. Delar av de omkringliggande bokstäverna syns i kanterna av den inklistrade lappen.

Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 269–308, 2) Anders Chydenius, Rikets hjälp genom en naturlig finanssystem. Utgiven av Erik Severin, [Gävle: Westlund & söner] 1973, 3) i ACSS 2, s. 302–352; översatt till finska 1) av Verner Malinen i Chydenius 1929 och 1986A, s. 200–252, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 2, s. 299–352; översatt till engelska av Peter C. Hogg, ”A Remedy for the Country by Means of a Natural System of Finance”, Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), London: Routledge 2012, s. 170–212.

 

Utkast till ”Memorial till självförsvar”

1766

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Ödmiukt Me[morial].

Datering: De sista dagarna i juni eller de första i juli 1766.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Anders Chydenius handskriftssamling, AA. 66.

Genetisk status: Utkast.

Omfång: Två skrivark vikta till lägg om 4 sidor var, opaginerat.

Papper, format och bläck: Vanligt, nu helt brunfärgat skrivpapper; 32,2 x 20,0 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Illa skadat, stora hål och missfärgningar. Konserverat under 1970-talet med tunn sidenväv som limmats över arken.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: Den försvarsskrift som Chydenius lämnade in var betydligt kortare.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) R. C. [Robert Castrén], ”En svensk liberal från förra seklet”, del 3, Helsingfors Dagblad 22.7.1881 (med felläsningar), 2) Schauman 1908, s. 216–221, 3) i ACSS 2, s. 358–363; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 2, s. 358–362.

 

Memorial till självförsvar

1766

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Ödmiukt Memorial.

Datering: Uppläst den 3 juli 1766.

Ägare och signum: Sveriges riksarkiv, Prästeståndets arkiv, Prästeståndets enskilda handlingar 1765–1766, vol. R 927, nr 170.

Genetisk status: Renskrift.

Omfång: Två opaginerade sidor.

Papper, format och bläck: Vanligt, något gulnat skrivpapper; 31,0 x 19,0 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 225, 2) i ACSS 2, s. 365; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 2, s. 364.

 

Herda-qväde

1766

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Herda-Qväde.

Datering: Odaterat, originalet sannolikt författat 1766 kort efter att Chydenius kommit hem från riksdagen i Stockholm.

Ägare och signum: Kungl. biblioteket, Handskriftssamlingen, Strödda poemer från olika tider, Vs. 143.

Genetisk status: Avskrift.

Omfång: Fem skrivark vikta till ett lägg om 20 sidor, varav den sista är blank. Sidorna paginerade 1–19. Skrivarken hopbundna med ett tunt, något gulnat snöre.

Papper, format och bläck: Vanligt, något gulnat skrivpapper, den första och den sista sidan brungula; 33,0 x 20,4 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Okänd hand; prydlig, liten och jämn piktur.

Anmärkning: Herda-Qväde har inte bevarats i original utan i en eller möjligen två avskrifter. Den trycktes först i Schaumans Chydeniusutgåva och då efter en avskrift som hade varit i genealogen, prosten E. R. Alcenius ägo. Enligt Schaumans redogörelse (s. 239–240, 527) bygger den av honom publicerade texten på en avskrift från 1840- eller 1850-talet meddelad av professor Eliel Aspelin-Haapkylä. Avskriften har av allt att döma sedermera förkommit. Vid Kungl. biblioteket har en avskrift med osäker proveniens bevarats. Det är sannolikt den avskrift som kaplanen i Ylivieska Jonas Lagus (1798–1857) sände till expeditionssekreteraren, publicisten Johan Christoffer Askelöf (1787–1848) 21.9.1837. I följebrevet konstaterar Lagus: ”Hosföljande Herda-qväde är verkeligen af honom [Chydenius] sjelf: det är skrifvet efter hans dictamen, och troget afcopieradt efter en inom familien befindtelig skrift.” Brevet finns i Kungl. bibliotekets samling Ep. A. 13.18 Om Schaumans version kopierades under 1840- eller 1850-talet är avskriften vid Kungl. biblioteket äldre. Denna utgör grundtext för utgåvan.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 527–541, 2) i ACSS 2, s. 368–382; översatt till finska 1) av Verner Malinen i Chydenius 1929 och 1986A, s. 253–267, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 2, s. 367–380.

 

Brev till Carl Fredrik Mennander 12.10.1768

1768

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Brev till biskop Carl Fredrik Mennander.

Datering: Den 12 oktober 1768.

Ägare och signum: Kungl. biblioteket, Handskriftssamlingen, Mennanderska brevsamlingen, Ep. M. 5:7, det sista brevet i volymen.

Genetisk status: Originalbrev.

Omfång: Åtta opaginerade sidor varav skrift på de sju första.

Papper, format och bläck: Vanligt, något gulnat skrivpapper; 23,7 x 18,7 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i 1) Schauman 1908, s. 249–252, 2) Österbladh, Kaarlo (red.), K . F. Mennanderin lähettämiä ja saamia kirjeitä – Brev från och till C. F. Mennander III, Suomen historian lähteitä 4, Helsinki: Suomen historiallinen seura 1942, s. 27–29, 3) ett utdrag utgivet i ”Ur ett bref af Anders Chydenius”, Finska kyrkohistoriska samfundets protokoll och meddelanden II, 1898–1902, Borgå 1902, s. 167; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 2, s. 386–389.

 

Brev till Carl Christoffer Gjörwell 9.3.1769

1769

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Brev till Carl Christoffer Gjörwell.

Datering: Den 9 mars 1769.

Ägare och signum: Kungl. biblioteket, Handskriftssamlingen, Gjörwellska brevsamlingen (Coll. C.C.G), band 5, Ep. G. 10:5, nr 110.

Genetisk status: Originalbrev.

Omfång: Ett blad; adressatens namn ”Kongl. Majsts Tro-Tienare och Kongl: Bibliothekarie Hög ädle Herr C Christ: Görvell I Stockholm19 har skrivits på frånsidan efter att brevet har vikts.

Papper, format och bläck: Vanligt, något gulskiftande skrivpapper; 32,5 x 17–18,5 cm (oregelbundet format p.g.a. beskurna vänster- och högermarginaler); brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Anders Chydenius hand; högst uppe i högra hörnet ovanför datumangivelsen numreringen ”110.” senare tillagt med svart bläck av okänd hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i 1) Wilhelm Lagus, Strödda blad. Nytt och gammalt i historiska och humanistiska ämnen I. Petter Forskåls lefnad 1877, s. 73, 2) Schauman 1908, s. 254–255, 3) ACSS 2, s. 392–393; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 2, s. 390–391.

 

Riksdagsfullmaktens godkännande

1766

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Til Protocollet talt d:n 11: Maji 1769.

Datering: Den 11 maj 1769.

Ägare och signum: Sveriges riksarkiv, Prästeståndets arkiv, Prästeståndets konceptprotokoll 1769–1770, vol. R 703.

Genetisk status: Renskrift, ett fåtal ändringar.

Omfång: Två skrivark vikta till ett lägg om åtta opaginerade sidor; det första arket s. [1], [2], [7] och [8], det andra arket s. [3], [4], [5] och [6].

Papper, format och bläck: Vanligt, något gulnat skrivpapper; 32,4 cm x 20,6 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat, med ett fåtal ljusgula fläckar; manuskriptet har varit vikt två gånger, smuts vid vikningslinjerna på sista sidan.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. CLXXVIII–CLXXXI, 2) ACSS 2, s. 396–400; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 2, s. 349–398.

 

Brev till Henrik Gabriel Porthan 26.3.1771

1771

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Brev till Henrik Gabriel Porthan.

Datering: Den 26 mars 1771.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Porthan-Tengströmska samlingen, Coll. 173:3, brev nr 281.

Genetisk status: Originalbrev.

Omfång: Fyra opaginerade sidor.

Papper, format och bläck: Tunt, något gulnat brevpapper; 24,2 x 19,8 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Fyra hål på den övre halvan av det första bladet; kanterna delvis skadade; konserverat med silkespapper.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i 1) Schauman 1908, s. 258–259, 2) ACSS 2, s. 405–406; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 2, s. 403–404.

 

Tal hållet vid vår allernådigste konungs, konung Gustaf III:s höga kröning, den 29 maji 1772

1772

Tryckbeskrivning

Dokument: Tal Hållet Vid Vår Allernådigste Konungs, Konung Gustaf III:s Höga Kröning, Den 29 Maji 1772. På Rådhuset i G.Carleby, Af Anders Chydenius, Kyrkoherde.

Tryckeri, ort, tryckår: Lars Salvius, Stockholm, 1772.

Datering: Utkom sannolikt i november eller december 1772.

Grundtext: Karleby universitetscenter Chydenius exemplar i Karleby, inbundet med 14 andra skrifter i ett band ”Åtskillige taler”.

Format, omfång, kollationeringsformel: 8:o; [1–3] 4–28 s.; A8 B4 C2.

Grafisk form: Satsyta 15,4 x 8,3 cm; sidstorlek 18,9 x 11,0 cm (exemplaret är beskuret).

Typsnitt: Antikva; personnamn satta med kapitäler eller förminskade versaler.

Snittvarianter: I huvudsak rak; emfatiska passager kursiverade.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: Rak antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och kursiv antikva i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Utgivningshistoria: På originalspråket: 1) Utförligt citerat och refererat i Schauman 1908, s. 261–267, 2) ACSS 2, s. 410–427; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 2, s. 408–426.

 

Brev till Pehr Wilhelm Wargentin 2.1.1773

1773

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Brev till Pehr Wilhelm Wargentin.

Datering: Den 2 januari 1773.

Ägare och signum: Centrum för vetenskapshistoria, Stockholm, Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Bergianska brevsamlingen, band 16, s. 459–461.

Genetisk status: Avskrift.

Omfång: Löper över två och en halv sida i volymen där brevavskrifterna följer direkt på varandra.

Papper, format och bläck: Vanligt, något gulnat skrivpapper; skuret i kvartoformat 19,6 x 16,0 cm; svart bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Bengt Bergius hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i 1) Schauman 1908, s. 268–269, 2) ACSS 2, s. 432–433; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 2, s. 431–432.

 

Uplysningar wid den ändring kgl. maj:t uti nådig skrifwelse til k. cammar- och commerce-collegierne, af den 15 junii sistl. i nåder täckts göra uti den seglations-frihet, städerne i Österbotten år 1765 blifwit bewiljad.

1774

Tryckbeskrivning

Dokument: Uplysningar wid den ändring Kgl. Maj:t uti Nådig Skrifwelse til K. Cammar- och Commerce-Collegierne, af den 15 Junii sistl. i Nåder täckts göra uti den Seglations-frihet, Städerne i Österbotten år 1765 blifwit bewiljad. Tryckt i tidningen Dagligt Allehanda den 12–14 december 1774, nr 284–286.

Tryckeri, ort och tryckår: F.d. Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1774.

Grundtext: Kungl. bibliotekets inbundna exemplar av Dagligt Allehanda, årgång 1774, Dagstidning 1700–1850.

Format och paginering: 4:o; opaginerat.

Grafisk form: Satsyta 18,5 x 13,5 cm; sidstorlek 22,0 x 16,1 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; emfatiska passager och citat angivna med schwabach; geografiska egennamn på latin samt konungens namn med antikva.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Fraktur och antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkely Oldstyle Book Italic.

Anmärkningar: Debattinlägget är fördelat på tre nummer av Dagligt Allehanda. I den etablerade texten har redaktionella anmärkningar såsom ”(Fortsättning meddelas i morgon.)” och ”(Slutet meddelas i morgon.)” uteslutits. Likaså har de av tidningsredaktionen insatta rubrikerna ”Fortsättning af Uplysningar etc.” och ”Slutet af Uplysningar etc.” uteslutits. Se Utgivarnas ändringar s. 528.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i 1) Pentti Virrankoski, ”Anders Chydeniuksen aikaisemmin tuntematon kirjoitus Pohjanmaan kaupunkien tapulioikeuksista”, Turun Historiallinen Arkisto 39, 1985, s. 230–238, 2) Skriften är utförligt refererad och delvis citerad i Virrankoski 1995, s. 273–279, 3) ACSS 2, s. 436–447; på finska: 1) utförligt refererad och delvis citerad i Virrankoski 1986, s. 288–297, 2) översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 2, s. 435–446.

 

Svar på kritik mot österbottniska präster

1775

Tryckbeskrivning

Dokument: ”Til utgifwaren”, Anders Chydenius inlägg i tidningen Stockholms Dageligt Godt den 23–25 oktober 1775, nr 78–80.

Datering: Enligt uppgift på s. [1] av Stockholms Dageligt Godt den 23 oktober 1775, fotnot a), hade bidraget ankommit till redaktionen den 1 oktober 1775.

Tryckeri, ort, tryckår: Anders Jacobsson Nordström, Stockholm, 1775.

Grundtext: Kungl. bibliotekets inbundna exemplar av Stockholms Dageligt Godt, årgång 1775, Dagstidning 1700–1829 73 Ay.

Format och paginering: 8:o; opaginerat.

Grafisk form: Satsyta 14,9 x 8,2 cm; sidstorlek 17,0 x 10,5 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; ord och uttryck på latin med antikva; emfas med schwabach.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Fraktur och antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Anmärkningar: Utgivaren och redaktören Friedrich Kahl har vidlyftigt kommenterat Chydenius inlägg i femton fotnoter (a–i, k–p) till texten.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i 1) Matthias Akiander, Historiska upplysningar om religiösa rörelserna i Finland i äldre och senare tider, del 2, 1858, s. 259–265, dock utan Friedrich Kahls fotnoter, 2) ACSS 5, s. 65–72; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 5, s. 61–69.

 

Tal med bön i anledning av Vasa hovrätts första session

1776

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Tal med bön i anledning av Vasa hovrätts första session den 21 augusti 1776, orubricerad och odaterad handskrift.

Datering: Söndagen den 18 augusti 1776.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Anders Chydenius handskriftssamling, AA. 66.

Genetisk status: Renskrift.

Omfång: Ett skrivark vikt till ett lägg om 4 sidor, opaginerat.

Papper, format och bläck: Vanligt, rätt grovt och något gulnat skrivpapper; 32,2 x 20,2 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat, men med en stor, gulbrun, rombformad fläck mitt på varje sida samt neråt längs den linje som uppstått när arket ytterligare vikts två gånger; smuts i det övre högra hörnet av s. [4].

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i 1) Schauman 1908, s. 542–545, 2) ACSS 2, s. 451–454; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 2, s. 450–453.

 

Svar på Vetenskaps och Vitterhets Samhällets i Götheborg förestälta fråga: huruvida landthandel för et rike i gemen är nyttig eller skadelig, och i hvad mon den bidrager til industriens uplifvande eller aftagande?

1777

Tryckbeskrivning

Dokument: Svar På Vetenskaps och Vitterhets Samhällets I Götheborg Förestälta Fråga: Huruvida Landthandel för et Rike i gemen är nyttig eller skadelig, och i hvad mon den bidrager til industriens uplifvande eller aftagande?

Tryckeri, ort, tryckår: Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1777.

Datering: Företalet är daterat den 26 september 1777.

Grundtext: K. H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseums exemplar, signum KHRM 50 (Böcker). På titelbladet finns anteckningarna ”N:o 202” och ”Köpt på auktion efter Jacob Donner. Carl Rahm”.

Format, omfång, kollationeringsformel: 8:o; [1–11] 12–77 [78] s.; A–D8 E8(-E8).

Grafisk form: Satsyta 13,1 x 6,6 cm; sidstorlek 19,5 x 12,2 cm.

Typsnitt: Antikva.

Snittvarianter: I huvudsak rak; företalet s. [3–10], emfas, citat och vissa namn kursiverade.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: Rak antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och kursiv antikva i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén (utan företalet) i Chydenius 1880, s. 319–338, 2) ACSS 3, s. 51–80; översatt till finska 1) av Verner Malinen (utan företalet) i Chydenius 1929 och 1986A, s. 284–307, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 45–76; översatt till engelska av Peter C. Hogg, ”Answer to the Question Posed by the Society of Arts and Sciences in Gothenburg: Whether Rural Trade Is Generally Useful or Harmful to a Country, and to What Extent it Contributes to the Promotion or Decline of Industry”, Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), London & New York: Routledge 2012, s. 253–274.

 

Tal på Gustav III:s födelsedag

1778

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius tal på Gustav III:s födelsedag, orubricerad handskrift.

Datering: Den 24 januari 1778.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Anders Chydenius handskriftssamling, AA. 66.

Genetisk status: Egenhändigt manuskript med ett fåtal ändringar. Det enda bevarade textvittnet.

Omfång: Fem skrivark ursprungligen vikta till lägg om fyra sidor var och sist ett halvark, paginerat. Första, tredje och fjärde skrivarken skadade i arkryggen så att de sönderfallit i två blad var. Första arket således s. 1–[2] och 3–4, andra arket s. 5–8, tredje arket s. 9–10 och 11–12, fjärde arket s. 13–14 och 15–16, femte arket s. 17–20 och halvarket på slutet s. [21]–[22]. Halvarket saknar skrift, men innehåller klotter. Schauman antar (Schauman 1908, s. 546, noten) att manuskriptet ursprungligen bestått av ytterligare ett ark eller ett halvark i början, men att detta förkommit eller förstörts redan under Chydenius livstid. Enligt Schauman är pagineringen Chydenius egenhändiga. Med tanke på att manuskriptet dels saknar överskrift, dels börjar något abrupt är det inte uteslutet att det ursprungligen funnits sidor som föregått nuvarande s. 1.

Papper, format och bläck: Vanligt, nu gulbrunt skrivpapper; 32,7 x 20,5 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Delvis söndersmulat vid arkens ryggar, lila och bruna missfärgningar. Konserverat under 1970-talet med hjälp av tunn sidenväv som limmats över arken.

Skrift: Huvudsakligen Anders Chydenius hand. Marginalanteckningen på s. 6 förefaller vara av annan, okänd hand.

Anmärkningar: I vänster marginal av s. 6 finns en svårtydd anteckning av annan hand. Texten har endast delvis kunnat tydas och lyder: ”får jag far [?] Herre Gud och min lifs Herres – – – – –mun / far min kära mö / far m[?]n far din – – – min kara”. Anteckningen förefaller sakna anknytning till den övriga manuskripttexten. Här och var i manuskiptets marginaler förekommer klotter, x- och w-tecken.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i 1) Schauman 1908, s. 546–558, 2) ACSS 3, s. 87–100; översatt till finska 1) av Verner Malinen Chydenius 1929 och 1986A, s. 308–320, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 83–97.

 

Larm-trumman om tjänstefolkets sjelfswåld…” (Prodromus)

1778

Tryckbeskrivning

Dokument: Pseudonymen Prodromus debattinlägg i tidningen Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda den 11 augusti 1778, nr 180.

Tryckeri, ort, tryckår: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1778.

Grundtext: Kungl. bibliotekets inbundna exemplar av Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda, årgång 1778, Dagstidning 1700–1850.

Format och paginering: 4:o; opaginerat.

Grafisk form: Satsyta 18,4 x 13,8 cm; sidstorlek 20,9 x 17,0 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; pseudonymen med schwabach; kungens namn med antikva.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Fraktur och antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 373–375, 2) i ACSS 3, s. 106–110; översatt till finska 1) av Katariina Kare i Chydenius 1986B, s. 443–448, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 103–107.

 

Undersökning, om det är öfverensstämmande med en borgerlig frihet, rikets grundlag, och dess sanskylliga nytta, at tvinga obrottsliga arbetare til års-tienst, at fastställa deras löner och at fördela tienste folck efter lott husbönder emellan

1778

Tryck- och Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius opublicerade handskrift om tjänstehjonens rättigheter. Handskriften är försvunnen och endast några avsnitt ur texten finns i dag tillgängliga i Georg Schaumans Biografiska undersökningar om Anders Chydenius (1908), s. 285–286 och 559–565.

Tryckeri, ort, tryckår: Tidnings- och tryckeri-aktiebolagets tryckeri, Helsingfors, 1908.

Datering: Sommaren eller tidig höst 1778.

Grundtext: Karleby universitetscenter Chydenius exemplar av Georg Schaumans Biografiska undersökningar om Anders Chydenius.

Anmärkningar: Schaumans konjekturer till texten har i regel övertagits oförändrade. I skriften Svar på Epilogus anmärkningar skriver Chydenius att han i sitt koncept till Tankar lovar att betala ut en belöning till den som bäst lyckas vederlägga hans åsikter. Passagen i § 20 av den här texten där motsvarande sak tas upp stöder antagandet att Undersökning om årstjänst är ett förarbete, kanske till och med tryckmanuskriptet, till Tankar.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 285–286 och 559–565, 2) ACSS 3, s. 112–119; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 109–116.

 

Tankar om husbönders och tienstehions naturliga rätt; upgifne af Anders Chydenius, kyrkoherde i Gamla Carleby

1778

Tryckbeskrivning

Dokument: Tankar Om Husbönders och Tienstehions Naturliga Rätt; Upgifne Af Anders Chydenius, Kyrkoherde i Gamla Carleby.

Tryckeri, ort, tryckår: Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1778.

Datering: Dedikationen på s. [vi] till Hans Maj:t Konungen är daterad den 12 september 1778, men skriften torde ha utkommit i november eller december 1778. Den första kritiken av Tankar publicerades i Dagligt Allehanda den 30 december 1778 och inleds med orden: ”Kyrkoherden Herr Magister Kydenius, har nyligen låtit trycka sina tankar om Husbönders och Tjänstehjons naturliga rätt” (se s. 555).

Grundtext: Åbo universitetsbiblioteks exemplar, signum s.Ai.I.319.

Format, omfång, kollationeringsformel: 8:o; [i–vi] [1]–58 s.; π3 A–C8 D5.

Grafisk form: Satsyta 14,8 x 8,2 cm; sidstorlek 19,8 x 11,7 cm.

Typsnitt: Antikva.

Snittvarianter: I huvudsak rak; dedikationen till konungen s. [v–vi], emfatiska passager, konungens namn, citat och titlarna på tryckta förordningar kursiverade.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: Rak antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och kursiv antikva i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Anmärkningar: På s. 58 används en mindre typgrad än på de föregående sidorna och texten är tätare satt. Palmén valde att inte ge ut dedikationen i Chydenius 1880.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 341–368, 2) ett utförligt referat av texten finns i Skrifter af Sällskapet för Allmänne Medborgerlige kunskaper II, Stockholm 1796, s. 187–212, 3) i ACSS 3, s. 121–158; översatt till finska 1) av Verner Malinen i Chydenius 1929 och 1986A, s. 321–359, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 118–158; översatt till engelska av Peter C. Hogg, ”Thoughts Concerning the Natural Rights of Masters and Servants”, Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), London & New York: Routledge 2012, s. 281–312.

 

Anmärkningar till propositionen om en ny legohjonsstadga

1778

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius anmärkningar till propositionen om en ny legohjonsstadga, orubricerad och odaterad handskrift.

Datering: Den 17–27 november 1778. Chydenius valdes den 17 november till en av prästeståndets deputerade och deras uppgift var att utarbeta ett utlåtande på förslaget till en ny legohjonsstadga. De deputerade behandlade frågan den 18, 19, 21 och 27 november 1778, då Chydenius gavs i uppdrag att författa utlåtandet.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Anders Chydenius handskriftssamling, AA. 66.

Genetisk status: Egenhändigt manuskript med ett fåtal ändringar. Det enda bevarade textvittnet.

Omfång: Ett skrivark vikt till ett lägg om fyra sidor, opaginerat. Skrift på de tre första sidorna.

Papper, format och bläck: Vanligt, nu helt gulnat skrivpapper; 34,0 x 21,3–22,0 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Söndersmulat i kanterna och i arkryggen, lila och bruna missfärgningar. Konserverat under 1970-talet med hjälp av tunn sidenväv som limmats över arket.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: Med tanke på att Chydenius börjar med att kommentera § 7 i propositionen är det möjligt att manuskriptet ursprungligen bestått av två ark där det första skulle ha behandlat § 1–6.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket: 1) Citat ur manuskriptet utgivna i Schauman 1908, s. 295–297, 2) i ACSS 3, s. 160–163; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 160–162.

 

Deputerades af högwördiga prästaståndet utlåtande, öfwer det af deras excellencer herrar riksens råd författade project til en ny och förbättrad tienstehions stadga

1778

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Deputerades af Högwördiga PrästaStåndet utlåtande, öfwer det af Deras Excellencer Herrar Riksens Råd författade Project til en Ny och förbättrad Tienstehions Stadga, hwilcket Hans Kongl. Maij:st täkts Riksens Högl. Ständer i Nåder meddela, och hwaröfwer Kongl. Maij:st med dem allernådigst åstundat samråda, afgifwit d:n 27: November 1778.

Datering: Den 27 november 1778.

Ägare och signum: Sveriges riksarkiv, Prästeståndets arkiv, Prästeståndets riksdagsakter 1778–1779, vol. R 957, helheten ”nr 54”.

Genetisk status: Koncept med ett tiotal ändringar.

Omfång: Tre skrivark vikta till lägg om fyra sidor var, opaginerat. Skrift på de tio första sidorna.

Papper, format och bläck: Vanligt, nu något gulnat skrivpapper; 32,6 x 19,6 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 298–305, 2) i ACSS 3, s. 165–172; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 164–172.

 

Memorial om bevillningar

1778

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Aldra ödmiukaste Memorial.

Datering: Uppläst i prästeståndet den 8 december 1778.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Anders Chydenius handskriftssamling, AA. 66.

Genetisk status: Egenhändigt manuskript med ett fåtal ändringar. Det enda bevarade textvittnet.

Omfång: Två skrivark vikta till lägg om fyra sidor var, opaginerat. Skrift på de sju första sidorna.

Papper, format och bläck: Vanligt, nu helt gulnat skrivpapper; 32,7–33,1 x 20,2–20,6 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Illa skadat vid arkens vikning. Kraftiga bruna och lila missfärgningar samt hål försvårar manuskripttydningen. Konserverat under 1970-talet med hjälp av tunn sidenväv som limmats över arken.

Skrift: Anders Chydenius hand, med undantag av uppgiften på s. [1] om när memorialet lästes upp i prästeståndet.

Anmärkningar: I samband med konserveringen har det andra skrivarkets ryggvikning fixerats i fel läge. Första arket således s. [1]–[2] och [7]–[8] och andra arket s. [5]–[6] och [3]–[4].

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 312–315, 2) i ACSS 3, s. 174–177; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 3, s. 174–178.

 

Koncept till ”Memorial, angående religions-frihet”

1778

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Ett av Elsa Fougt skrivet koncept till Anders Chydenius Memorial, angående religions-frihet, orubricerad handskrift.

Datering: Den 17 december 1778.

Ägare och signum: Uppsala universitetsbibliotek, Handskrifts- och musikavdelningen, Gustav III:s papper, Riksdagshandlingar Tom. I 1739–1789, signum F. 438, nr 52.

Genetisk status: Koncept med ändringar.

Omfång: Fem blad med skrift på rectosidan; paginerat.

Papper, format och bläck: Vanligt, nu något gulnat skrivpapper; 32,2 x 21,0 cm; svart bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat; bladen dock slitna i kanterna; bladen 2, 3 och 5 beskurna nertill; bladen 2 och 3 även beskurna upptill.

Skrift: Elsa Fougts hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 318–321, 2) i ACSS 3, s. 181–184; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 182–185.

 

Manuskript till ”Memorial, angående religions-frihet”

1778(–1779)

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Ödmiukt Memorial.

Datering: Slutet av december 1778 eller början av januari 1779.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Anders Chydenius handskriftssamling, AA. 66.

Genetisk status: Egenhändigt konceptmanuskript.

Omfång: Ett halvark och två hela skrivark, opaginerat. Första arket s. [1]–[2], andra arket s. [3]–[4] och [9]–[10] och tredje arket s. [5]–[8]. Skrift på alla 10 sidor. I samband med konserveringen har det tredje arkets arkrygg fixerats i fel läge så att sidordningen nu är s. [7], [8], [5] och [6].

Papper, format och bläck: Vanligt, nu helt gulnat skrivpapper; 32,9 x 20,8 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat. Genomgående fläckigt med bruna och lila missfärgningar. Konserverat under 1970-talet med hjälp av tunn sidenväv som limmats över arken.

Skrift: Anders Chydenius hand, med undantag av tilläggen i början av dokumentet.

Anmärkningar: I samma samling (AA.66) ingår det tre av okänd hand gjorda renskrifter av denna version av religionsfrihetsmemorialet.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket: 1) Några strukna avsnitt utg. av Palmén i Chydenius 1880, s. 323–324, 2) ACSS 3, s. 186–190; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 187–192.

 

Swar på critiquen i Dagligt Allehanda n:o 298 af den 30 decemb. emot skriften rörande husbönders och tjänstehjons naturliga rätt

1779

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius debattinlägg i tidningen Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda den 7 januari 1779, nr 4.

Tryckeri, ort, tryckår: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Grundtext: Kungl. bibliotekets inbundna exemplar av Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda, årgång 1779, Dagstidning 1700–1850.

Format och paginering: 4:o; opaginerat.

Grafisk form: Satsyta 18,8 x 13,8 cm; sidstorlek 20,7 x 16,8 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; Chydenius namn, boktitlar och citat med schwabach.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Fraktur återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 377–379, 2) i ACSS 3, s. 192–196; översatt till finska 1) av Katariina Kare i Chydenius 1986B, s. 448–452, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 194–198.

 

Memorial, angående religions-frihet

1779

Tryckbeskrivning

Dokument: Memorial, Angående Religions-Frihet. Af Anders Chydenius, Probst och Kyrkoherde i Gamla-Carleby.

Tryckeri, ort, tryckår: Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1779.

Datering: Enligt uppgift på s. [3] ingivet till prästeståndet den 11 januari och uppläst där den 18 januari 1779.

Grundtext: Karleby universitetscenter Chydenius exemplar i Karleby.

Format, omfång, kollationeringsformel: 4:o; [8] s.; π4.

Grafisk form: Satsyta 15,3 x 11,8 cm; sidstorlek 25,5 x 18,5 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; lånord, kungens namn, Chydenius underskrift och vissa geografiska namn med antikva.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: Både fraktur och antikva återges i Berkeley Oldstyle Book.

Anmärkningar: Förlagan till trycket förvaras i Prästeståndets arkiv, Prästeståndets riksdagsakter 1778–1779, vol. R 957, SRA. De externa varianterna mellan Karleby universitetscenter Chydenius exemplar av trycket (KUC) och handskriften presenteras nedan.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 415–418, 2) i ACSS 3, s. 198–202; översatt till finska 1) av Verner Malinen i Chydenius 1929, 1986A, s. 360–367, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 200–205; översatt till engelska av Peter C. Hogg, ”Memorial Regarding Freedom of Religion”, Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), London & New York: Routledge 2012, s. 317–322; i samtiden översatt till eller refererat på franska i 1) L ’Année Littéraire. Année 1779. Par M. Fréron. Tome Second, s. 132–144, 2) Gazette de France, 5.3.1779, nr 19, 3) Mercure de France dédié au Roi, par une Société de Gens Lettres, 15.3.1779, s. 194–195, 4) Gazette d’Agriculture, Commerce, Arts et Finances, 30.3.1779, nr 26, s. 201–204, 5) Mercure de France dédié au Roi, par une Société de Gens Lettres  (Journal Politique de Bruxelles), 15.4.1779, s. 195–201, 6) L ’Esprit des journaux, françois et étrangers, Mai 1779, Tome V, s. 209–217, 7) Supplément pour les Journaux politiques, ou Gazettes des gazettes, des mois d’Avril, Mai & Juin 1779, s. 3–8.

 

Swar uppå herr lagman Antonssons jämte Dagligt Allehanda utdelte Anmärkningar, emot min skrift, rörande husbönders och tjänstehjons naturliga rätt

1779

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius debattinlägg i tidningen Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda den 21–22 januari 1779, nr 16–17.

Tryckeri, ort, tryckår: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Grundtext: Kungl. bibliotekets inbundna exemplar av Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda, årgång 1779, Dagstidning 1700–1850.

Format och paginering: 4:o; opaginerat.

Grafisk form: Satsyta 18,8 x 13,8 cm; sidstorlek 20,6 x 16,7 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; Chydenius namn, boktitlar och citat med schwabach.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Fraktur återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Anmärkningar: Se även Tryckbeskrivningen för Antonssons Anmärkningar, s. 741–742.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 380–385, 2) i ACSS 3, s. 211–217; översatt till finska 1) av Katariina Kare i Chydenius 1986B, s. 453–460, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 214–221.

 

Prästa ståndets underdåniga utlåtande, öfwer det i kongl. rådkammaren författade project til en ny och förbättrad tienstehions stadga

1779

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Prästa Ståndets Underdåniga utlåtande, öfwer det i Kongl. Rådkammaren författade project til en Ny och förbättrad Tienste hions Stadga, hwilket Hans Kongl. Maij:stt täkts Riksens Ständer i Nåder meddela, och hwaröfwer Kongl. Maij:st- med dem allernådigst åstundat samråda. afgifwet d:n 25. Januarii 1779.

Datering: Den 25 januari 1779.

Ägare och signum: Sveriges riksarkiv, Prästeståndets arkiv, Prästeståndets riksdagsakter 1778–1779, vol. R 957, helheten ”nr 54”.

Genetisk status: Koncept med ett tiotal ändringar.

Omfång: Två skrivark vikta till lägg om fyra sidor var, opaginerat. Skrift på alla åtta sidor.

Papper, format och bläck: Vanligt, nu något gulnat skrivpapper; 34,0 x 20,5 cm; brunt bläck; ändringarna med svart bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 3, s. 219–223; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 223–227.

 

Swar på herr Cincere och Moderati critique wid mina tankar rörande husbönders och tjenstehjons naturliga rätt, införd i Dagligt Allehanda n:o 9, 10 och 11

1779

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius debattinlägg i tidningen Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda den 2 mars 1779, nr 50.

Datering: Inlägget är signerat och daterat den 30 januari 1779.

Tryckeri, ort, tryckår: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Grundtext: Kungl. bibliotekets inbundna exemplar av Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda, årgång 1779, Dagstidning 1700–1850.

Format och paginering: 4:o; opaginerat.

Grafisk form: Satsyta 19,1 x 13,8 cm; sidstorlek 20,7 x 16,8 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; Chydenius namn, boktitlar och citat med schwabach.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Fraktur återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 386–389, 2) i ACSS 3, s. 225–230; översatt till finska 1) av Katariina Kare i Chydenius 1986B, s. 461–466, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 229–234.

 

Til herr Peripatheticus

1779

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius debattinlägg i tidningen Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda den 10 maj 1779, nr 104.

Datering: Inlägget är signerat och daterat den 14 april 1779.

Tryckeri, ort, tryckår: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Grundtext: Kungl. bibliotekets inbundna exemplar av Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda, årgång 1779, Dagstidning 1700–1850.

Format och paginering: 4:o; opaginerat.

Grafisk form: Satsyta 18,9 x 13,8 cm; sidstorlek 20,7 x 16,8 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; sentenser på latin med antikva; mottagarens pseudonym, citat och Chydenius namn med schwabach.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Fraktur och antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 390–393, 2) i ACSS 3, s. 232–236; översatt till finska 1) av Katariina Kare i Chydenius 1986B, s. 467–472, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 236–240.

 

Uplysningar wid herr lagman Antonsons commissionaires swar, som är infört i Stockholms Posten n:o 60 af den 23 martii 1779

1779

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius debattinlägg i tidningen Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda den 27–28 maj 1779, nr 117–118.

Datering: Inlägget är signerat och daterat den 28 april 1779.

Tryckeri, ort, tryckår: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Grundtext: Kungl. bibliotekets inbundna exemplar av Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda, årgång 1779, Dagstidning 1700–1850.

Format och paginering: 4:o; opaginerat.

Grafisk form: Satsyta 18,9 x 13,8 cm; sidstorlek 20,7 x 16,8 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; Chydenius och ställvis Antonssons namn, tidnings- och boktitlar samt citat med schwabach.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Fraktur återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 393–397, 2) i ACSS 3, s. 383–243; översatt till finska 1) av Katariina Kare i Chydenius 1986B, s. 472–478, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 242–248.

 

Swar uppå herr Epilogi anmärkningar wid min piece om tjänstehjon

1779

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius debattinlägg i tidningen Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda den 8–9 juni 1779, nr 126–127.

Datering: Inlägget är signerat och daterat den 27 april 1779.

Tryckeri, ort, tryckår: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Grundtext: Kungl. bibliotekets inbundna exemplar av Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda, årgång 1779, Dagstidning 1700–1850.

Format och paginering: 4:o; opaginerat.

Grafisk form: Satsyta 18,9 x 13,8 cm; sidstorlek 20,6 x 16,8 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; ord på latin med antikva; citat, Chydenius och ställvis mottagarens namn med schwabach.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Fraktur och antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 397–401, 2) i ACSS 3, s. 245–251; översatt till finska 1) av Katariina Kare i Chydenius 1986B, s. 479–485, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 250–256.

 

Swar uppå critiken n:o 110, 111, 112 och 113 i Dagligt Allehanda, dat. Ulfsby den 29 martii sistledne

1779

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius debattinlägg i tidningen Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda den 30 juni–1 juli 1779, nr 144–145.

Datering: Inlägget är signerat och daterat den 11 juni 1779.

Tryckeri, ort, tryckår: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Grundtext: Kungl. bibliotekets inbundna exemplar av Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda, årgång 1779, Dagstidning 1700–1850.

Format och paginering: 4:o; opaginerat.

Grafisk form: Satsyta 18,8 x 13,8 cm; sidstorlek 20,6 x 16,8 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; en sentens på latin med antikva; Chydenius namn och citat med schwabach.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Fraktur och antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 402–406, 2) i ACSS 3, s. 253–259; översatt till finska 1) av Katariina Kare i 1986B, s. 485–493, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 258–265.

 

Genswar til herr Peripateticus, uppå dess sednare i Dagligt Allehanda n:o 132 och 133 til mig aflåtne skrifwelse, rörande tjänstehjon

1779

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius debattinlägg i tidningen Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda den 19–20 augusti 1779, nr 187–188.

Datering: Inlägget är signerat och daterat den 28 juli 1779.

Tryckeri, ort, tryckår: Kongl. Ordenstryckeriet, Stockholm, 1779.

Grundtext: Kungl. bibliotekets inbundna exemplar av Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda, årgång 1779, Dagstidning 1700–1850.

Format och paginering: 4:o; opaginerat.

Grafisk form: Satsyta 18,9 x 13,8 cm; sidstorlek 20,5 x 16,7 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; ord och uttryck på latin med antikva; Chydenius och mottagarens namn samt citat med schwabach.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Fraktur och antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 406–412, 2) i ACSS 3, s. 261–269; översatt till finska 1) av Katariina Kare i Chydenius 1986B, s. 493–502, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 267–275.

 

Självbiografi

1780

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius självbiografi, insänd till Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, orubricerad handskrift.

Datering: Den 14 februari 1780.

Ägare och signum: Göteborgs universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen 6:2:2–7, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, Självbiografier, s. 123–[150].

Genetisk status: Renskrift med några tiotal ändringar.

Omfång: Sju skrivark vikta till lägg om fyra sidor var; i efterhand paginerat med stämpel på varannan sida. Skrift på alla sidor utom den sista, s. [150].

Papper, format och bläck: Vanligt, grå-beige skrivpapper; 33,0 x 21,2 cm (beskuret); brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: Under Finska Historiska Samfundets sammankomst den 27 maj 1918 redogjorde biskop Jaakko Gummerus för ett manuskript som fanns i hans ägo, originalkonceptet till Anders Chydenius Självbiografi 1780 (”Anders Chydeniuksen autobiografian originaalikonseptista”, Historiallinen Arkisto XXVIII, Suomen historiallinen seura 1920, s. 14–15). Enligt Gummerus fanns det endast små och huvudsakligen formella skillnader mellan konceptet och den slutgiltiga versionen. Ifrågavarande koncept har inte påträffats i Gummerus kvarlåtenskap och dess öde är okänt.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) av Palmén i Chydenius 1880, s. 423–437, 2) i ACSS 3, s. 279–301; översatt till finska 1) av Verner Malinen i Chydenius 1929, 1986A, s. 417–440, 2) av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 286–310; översatt till engelska av Peter C. Hogg, ”Autobiography submitted to the Society of Arts and Sciences in Gothenburg”, Anticipating The Wealth of Nations. The selected works of Anders Chydenius (1729–1803), Maren Jonasson & Pertti Hyttinen (eds), London & New York: Routledge 2012, s. 331–350.

 

Koncept till Inbjudan till en skrivtävling

1781

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Koncept till Inbjudan till en skrivtävling.

Datering: Den 11 juli 1781.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Anders Chydenius handskriftssamling, signum AA. 66.

Genetisk status: Egenhändigt manuskript med ändringar.

Omfång: Ett halvt skrivark = 2 sidor, opaginerat. Skrift på båda sidorna.

Papper, format och bläck: Vanligt, gulnat skrivpapper; 34,2 x 21,4 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat, lila missfärgningar, söndersmulat i kanterna. Konserverat under 1970-talet med hjälp av tunn sidenväv som limmats över arket.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 5, s. 77–78; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 5, s. 74–75.

 

Inbjudan till skrivtävling

1781

Tryckbeskrivning

Dokument: ”Pris-Ämne”, Anders Chydenius inlägg i tidningen Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda den 26 juli 1781, nr 169.

Datering: Inlägget är signerat och daterat den 12 juli 1781.

Tryckeri, ort, tryckår: Kongl. Ordens-Tryckeriet, Stockholm, 1781.

Grundtext: Kungl. bibliotekets inbundna exemplar av Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda, årgång 1781, del 2, Dagstidning 1700–1850.

Format och paginering: 4:o; opaginerat.

Grafisk form: Satsyta 18,8 cm x 13,8 cm; sidstorlek 20,2 cm x 16,8 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; emfatiska passager och Chydenius namn med schwabach.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Fraktur återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Anmärkningar: Skriften publicerades även i Upfostrings-Sälskapets Tidningar den 2 augusti 1781, nr 58.

Utgivningshistoria: På originalspråket: 1) Utdrag ur skriften utg. i Schauman 1908, s. 338–339, 2) i ACSS 5, s. 80–81; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 5, s. 77–78.

 

Predikningar Öfver Tio Guds Bud 1781:

I. Predikan

II. Predikan

III. Predikan öfver tio Guds bud

IV. Predikan

V. Predikan öfver tio Guds bud

VI. Predikan

1781

Tryckbeskrivning

Dokument: De sex första predikningarna av Anders Chydenius Predikningar Öfver Tio Guds Bud.

Tryckeri, ort, tryckår: Johan Edman, Uppsala, 1781.

Datering: Predikningarna skrevs sannolikt mellan september 1780 och mars 1781, eftersom Theologico-homiletiska sällskapet i september 1780 förlängde inlämningstiden för tävlingsbidragen till mars 1781.

Grundtext: Karleby universitetscenter Chydenius i Karleby inbundna exemplar av Homiletiska försök, vol. III–IV, I. Predikan s. [119]–[121] 122–177, II. Predikan s. 177–246, III. Predikan öfver tio Guds bud s. [289]–[291] 292–343, IV. Predikan s. 343–399 [400], V. Predikan öfver tio Guds bud s. [401]–[403] 404–453 och VI. Predikan s. 453–494 i vol. III.

Format, omfång, kollationeringsformel och pris: 8:o; [i]–[ii] [1]–[3] 4–88 [89]–[91] 92–118 [119]–[121] 122–246 [247]–[249] 250–288 [289]–[291] 292–399 [400]–[403] 404–520; π1 A–E8 F4 G–S8 T4 U–Z8 Aa–Kk8 Ll4; pris 8 skilling/stycke för dem som subskriberade på serien Homiletiska försök och 40 skilling/volym för dem som inte subskriberade.

Grafisk form: Satsyta 13,5 x 7,3 cm; sidstorlek 17,3 x 10,4 cm.

Typsnitt: Antikva.

Snittvariant: I huvudsak rak; citat kursiverade.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Rak antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och kursiv antikva i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Anmärkningar: Magnus Swederus var utgivare av Homiletiska försök. Serien gavs ut häftesvis och häftena benämndes stycken. I. Predikan och II. Predikan ingick i andra stycket, III. Predikan öfver tio Guds bud och IV. Predikan i tredje stycket och V. Predikan öfver tio Guds bud samt VI. Predikan i fjärde stycket av vol. III. De som subskriberade på Homiletiska försök erhöll verket stycke för stycke, medan de som inte subskriberade måste vänta tills en hel volym låg färdig.

Förutom Chydenius bidrag innehåller Homiletiska försök, vol. III: Förklaringar öfver II och III st. bönedagens texter MDCCLXXXI s. [1]–[3] 4–88, Tal om catechisationer s. [89]–[91] 92–118, Bihang. Förklaringar öfver IV. st. bönedagens texter MDCCLXXXI s. [247]–[249] 250–288, Innehåll af Sv. theol. sällskapets Homiletiska Försök. vol. III s. 495–499, I. Registret öfver de skriftenes språk, hvilka i denna III. volume til texter och ingång äro nyttjade och förklarade s. 500 och II. Registret öfver de märkvärdigaste ämnen, hvilka uti denna tredje volumen blifvit afhandlade s. 501–520.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 4, I. Predikan s. 67–95, II. Predikan s. 100–134, III. Predikan öfver tio Guds bud s. 138–165, IV. Predikan s. 170–197, V. Predikan öfver tio Guds bud s. 202–226 och VI. Predikan s. 231–251; översatt till finska av Eero Ojanen i ACKT 4, Ensimmäinen saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 61–91, Toinen saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 96–132, Kolmas saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 136–163, Neljäs saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 168–196, Viides saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 201–227, Kuudes saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 232–254.

 

Utgången av skrivtävlingen

1782

Tryckbeskrivning

Dokument: ”Under den 12 Julii förledit år upgaf jag såsom Pris-ämne”, Anders Chydenius tidningsinlägg om utgången av den skrivtävling han hade utlyst året innan. Tryckt i tidningen Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda den 27 februari 1782, nr 49.

Datering: Inlägget är signerat och daterat den 1 februari 1782.

Tryckeri, ort, tryckår: Kongl. Ordens-Tryckeriet, Stockholm, 1782.

Grundtext: Kungl. bibliotekets inbundna exemplar av Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda, årgång 1782, delen januari–juni, Dagstidning 1700–1850.

Format och paginering: 4:o; opaginerat.

Grafisk form: Satsyta 19,0 x 13,8 cm; sidstorlek 21,5 x 17,0 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; en emfatiska passage och Chydenius namn med schwabach.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Fraktur återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Utgivningshistoria: På originalspråket: 1) utdrag utgivet i Schauman 1908, s. 340, 2) i ACSS 5, s. 83; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 5, s. 80.

 

Predikningar Öfver Tio Guds Bud 1782:

VII. Predikan öfver tio Guds bud

VIII. Predikan öfver tio Guds bud

IX. Predikan öfver tio Guds bud

X. Predikan

XI. Predikan

Sciagraphie til de i denna samling införde Predikningar öfver tio Guds bud

Utkast til inträdes-predikningar öfver sednare taflan

1782

Tryckbeskrivning

Dokument: De fem senare predikningarna av Anders Chydenius Predikningar Öfver Tio Guds Bud, Sciagraphie til de i denna samling införde Predikningar öfver tio Guds bud och Utkast til inträdes-predikningar öfver sednare taflan.

Tryckeri, ort, tryckår: Johan Edman, Uppsala, 1782.

Datering: Predikningarna, skiagrafin och utkasten skrevs sannolikt mellan september 1780 och mars 1781, eftersom Theologico-homiletiska sällskapet i september 1780 förlängde inlämningstiden för tävlingsbidragen till mars 1781.

Grundtext: Karleby universitetscenter Chydenius i Karleby inbundna exemplar av Homiletiska försök, vol. III–IV, VII. Predikan öfver tio Guds bud s. [iii]–[iv] [1] 2–58, VIII. Predikan öfver tio Guds bud s. [91]–[93] 94–140, IX. Predikan öfver tio Guds bud s. [195]–[197] 198–244, X. Predikan s. 245–282, XI. Predikan s. 282–322, Sciagraphie til de i denna samling införde Predikningar öfver tio Guds bud s. [323]–[325] 326–351 och Utkast til inträdes-predikningar öfver sednare taflan s. 351–358 i vol. IV.

Format, omfång, kollationeringsformel och pris: 8:o; [i]–[iv] [1] 2–58 [59]–[61] 62–90 [91]–[93] 94–140 [141]–[143] 144–194 [195]–[197] 198–322 [323]–[325] 326–358 [359]–[361] 362–449 [450]; π2 A–E8 F5 G–M8 N4 O–Z8 Aa–Ff 8; pris 8 skilling/stycke för dem som subskriberade på serien Homiletiska försök och 40 skilling/volym för dem som inte subskriberade.

Grafisk form: Satsyta 13,5 x 7,3 cm; sidstorlek 17,3 x 10,4 cm.

Typsnitt: Antikva.

Snittvariant: I huvudsak rak; citat kursiverade.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Rak antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och kursiv antikva i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Anmärkningar: Magnus Swederus var utgivare av Homiletiska försök. Serien gavs ut häftesvis och häftena benämndes stycken. VII. Predikan öfver tio Guds bud ingick i första stycket, VIII. Predikan öfver tio Guds bud i andra stycket, IX. Predikan öfver tio Guds bud, X. Predikan och XI. Predikan i tredje stycket och Sciagraphie til de i denna samling införde Predikningar öfver tio Guds bud samt Utkast til inträdes-predikningar öfver sednare taflan i fjärde stycket av vol. IV. De som subskriberade på Homiletiska försök erhöll verket stycke för stycke, medan de som inte subskriberade måste vänta tills en hel volym låg färdig.

Förutom Chydenius bidrag innehåller Homiletiska försök, vol. IV: Dispositioner öfver I. st. bönedagens texter MDCCLXXXII s. [59]–[61] 62–90, Bihang. Dispositioner öfver II. och III. st. bönedagens texter MDCCLXXXII s. [141]–[143] 144–194, Bihang. Dispositioner öfver fjerde st. bönedagens texter MDCCLXXXII s. [359]–[361] 362–427, Innehåll af Sv. theol. sällskapets Homiletiska försök vol. IV s. 428–433, I. Registret öfver de skriftenes språk, hvilka i denna IV:de volume til texter och ingång äro nyttjade och förklarade s. 434, II. Registret öfver de märkvärdigaste ämnen, hvilka uti denna fjerde volumen blifvit afhandlade s. 435–449.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 4, VII. Predikan öfver tio Guds bud s. 257–285, VIII. Predikan öfver tio Guds bud s. 292–316, IX. Predikan öfver tio Guds bud s. 324–348, X. Predikan s. 355–374, XI. Predikan s. 380–400, Sciagraphie til de i denna samling införde Predikningar öfver tio Guds bud s. 409–425 och Utkast til inträdes-predikningar öfver sednare taflan s. 426–430; översatt till finska av Eero Ojanen i ACKT 4, Seitsemäs saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 260–291, Kahdeksas saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 298–323, Yhdeksäs saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 331–356, Kymmenes saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 363–383, Yhdestoista saarna Jumalan kymmenestä käskystä s. 389–411, Skiagrafia tähän kokoelmaan kuuluvista Jumalan kymmentä käskyä käsittelevistä saarnoista s. 420–437, Luonnoksia johdantosaarnoihin jälkimmäisestä taulusta s. 438–443.

 

Brev till Jacob Tengström 4.2.1784

1784

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Brev till Jacob Tengström.

Datering: Den 4 februari 1784.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Tengströmska brevsamlingen, signum Coll. 234.2, brev nr 281.

Genetisk status: Originalbrev.

Omfång: Ett skrivark vikt till ett lägg om fyra sidor; skrift på alla fyra sidor; opaginerat.

Papper, format och bläck: Vanligt, tunt, gröngult brevpapper; 23,8 x 19,3 cm (beskuret); brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat; ställvis förstärkt.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: Stämplat med reliefstämpel ”Bibliotheca Univ. Hels.” på s. [1].

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 384–386, 2) i ACSS 3, s. 303–305; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 3, s. 312–314.

 

Predikningar öfver andra hufvudstycket i catechesen 1784:

I. Predikan

II. Predikan

1784

Tryckbeskrivning

Dokument: De två första predikningarna av Anders Chydenius Predikningar Öfver Andra Hufvudstycket I Catechesen.

Tryckeri, ort, tryckår: Johan Edman, Uppsala, 1784.

Datering: Predikningarna skrevs sannolikt mellan maj 1781 och mars 1782, eftersom inbjudan till tävlingen publicerades i Inrikes Tidningar den 17 maj 1781 och Theologico-homiletiska sällskapet önskade att tävlingsbidragen skulle lämnas in innan utgången av mars 1782.

Grundtext: Karleby universitetscenter Chydenius i Karleby inbundna exemplar av Homiletiska försök, vol. V–VI, I. Predikan s. [89]–[91] 92–202 och II. Predikan s. [227]–[229] 230–381 i vol. VI.

Format, omfång, kollationeringsformel och pris: 8:o; [i]–[ii] [1]–[3] 4–88 [89]–[91] 92–202 [203]–[205] 206–226 [227]–[229] 230–381 [382]–[385] 386–410 [413]–[415] 416–487 [488]; π1 A–E8 F4 G–O8 P5 Q–Z8 Aa–Cc8 Dd4 Dd–Gg8 Hh6; pris 8 skilling/stycke för dem som subskriberade på serien Homiletiska försök och 40 skilling/volym för dem som inte subskriberade.20

Grafisk form: Satsyta 13,5 x 7,3 cm; sidstorlek 17,3 x 10,4 cm.

Typsnitt: Antikva.

Snittvariant: I huvudsak rak; citat kursiverade.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Rak antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och kursiv antikva i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Anmärkningar: Magnus Swederus var utgivare av Homiletiska försök. Serien gavs ut häftesvis och häftena benämndes stycken. I. Predikan ingick i andra stycket och II. Predikan i tredje stycket av vol. VI. De som subskriberade på Homiletiska försök erhöll verket stycke för stycke, medan de som inte subskriberade måste vänta tills en hel volym låg färdig.

Förutom Chydenius bidrag innehåller Homiletiska försök, vol. VI: Förklaringar öfver tredje och fjerde st. bönedagens texter MDCCLXXXIII s. [1]–[3] 4–88, Bihang. Dispositioner öfver I. stora bönedagens texter MDCCLXXXIV s. [203]–[205] 206–226, Bihang. Dispositioner öfver II. stora bönedagens texter. MDCCLXXXIV s. [383]–[385] 386–410, Utkast til predikningar öfver tredje st. bönedagens tilförordnade texter 1784 s. [413]–[415] 416–473, Innehåll af Sv. theol. sällskapets Homiletiska Försök. vol. VI s. 474–477, I. Registret. Öfver de skriftenes språk, hvilka i denna VI:te volume til ingång och texter äro nyttjade och förklarade s. 47821 och II. Registret. Öfver de märkvärdigaste ämnen, hvilka uti denna sjette volumen blifvit afhandlade s. 479–487 [488].

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 5, I. Predikan s. 90–147 och II. Predikan s. 154–228; översatt till finska av Eero Ojanen i ACKT 5, Ensimmäinen saarna s. 87–146 och Toinen saarna s. 154–233.

 

Predikningar öfver andra hufvudstycket i catechesen 1785:

III. Predikan öfver trones artiklar

Utkast til predikningar öfver trones artiklar

1785

Tryckbeskrivning

Dokument: Den tredje och sista predikan av Anders Chydenius Predikningar Öfver Andra Hufvudstycket I Catechesen och Utkast til predikningar öfver trones artiklar.

Tryckeri, ort, tryckår: Johan Arvid Carlbohm, Stockholm, 178522; Anders Jacobsson Nordström, Stockholm, 1785.

Datering: Predikningarna skrevs sannolikt mellan maj 1781 och mars 1782, eftersom inbjudan till tävlingen publicerades i Inrikes Tidningar den 17 maj 1781 och Theologico-homiletiska sällskapet önskade att tävlingsbidragen skulle lämnas in innan utgången av mars 1782.

Grundtext: Karleby universitetscenter Chydenius i Karleby inbundna exemplar av Homiletiska försök, vol. VII–VIII, III. Predikan öfver trones artiklar s. [69]–[71] 72–180 och Utkast til predikningar öfver trones artiklar s. [237]–[239] 240–298 i vol. VII.

Format, omfång, kollationeringsformel och pris: 8:o; [i]–[ii] [1]–[3] 4–68 [69]–[71] 72–180 [181]–[183] 184–236 [237]–[239] 240–298 [299]–[301] 302–329 [330]–[333] 334–362 [363]–[365] 366–39223 [393]–[395] 396–442; π1 A–D8 E2 F–P8 Q4 R–X8 Y7 Z8 Aa–Ee8 Ff–Gg4; pris 8 skilling/stycke för dem som subskriberade på serien Homiletiska försök och 40 skilling/volym för dem som inte subskriberade.

Grafisk form: Satsyta 13,5 x 7,3 cm; sidstorlek 17,3 x 10,4 cm.

Typsnitt: Antikva.

Snittvariant: I huvudsak rak; citat kursiverade.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Rak antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och kursiv antikva i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Anmärkningar: Magnus Swederus var utgivare av Homiletiska försök. Serien gavs ut häftesvis och häftena benämndes stycken. III. Predikan öfver trones artiklar ingick i andra stycket och Utkast til predikningar öfver trones artiklar i tredje stycket av vol. VII. De som subskriberade på Homiletiska försök erhöll verket stycke för stycke, medan de som inte subskriberade måste vänta tills en hel volym låg färdig.

Förutom Chydenius bidrag innehåller Homiletiska försök, vol. VII: Förklaring öfver fierde st. bönedagens texter MDCCLXXXIV s. [1]–[3] 4–68, Bihang. Förklaringar öfver förste st. bönedagens texter 1785 s. [181]–[183] 184–236, Bihang. Förklaringar öfver andra bönedagens texter 1785 s. [299]–[301] 302–329 [330], Christna religions förträfflighet til at gifva den borgerliga lagen kraft. Förestäld i en christelig predikan för kongl. maj:ts och rikets Svea hof-rätt af Anders Borg s. [331]–[333] 334–362, Den herrliga förening ok sammanstämmelse som är imellan Guds godhet ok rättfärdighet uti des förhållande imot syndare, äfven de aldragrofvaste; förestäld uti en christelig profprädikan på tionde söndagen äfter h. trefalldighets söndag, i Linköpings domkyrka, år 1781. Af Magnus Sam. Fröling, professor ok theol. lect. i Linköping samt prost ok kyrk. i Landeryd s. [363]–[365] 366–392, Bihang. Förklaringar öfver tredje stor-bönedagens texter 1785 s. [393]–[395] 396–430, Innehåll af Sv. theol. sällskapets Homiletiska försök vol. VII s. 431–433, Skriftenes-språk, som i denna sjunde volume til ingång och texter äro nyttjade och förklarade s. 434 och Register öfver de märkvärdigaste ämnen hvilka uti denna sjunde volumen blifvit afhandlade s. 435–442.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 5, III. Predikan öfver trones artiklar s. 237–296 och Utkast til predikningar öfver trones artiklar s. 307–346; översatt till finska av Eero Ojanen i ACKT 5, Kolmas saarna s. 242–305 och Luonnoksia saarnoiksi uskonkappaleista s. 317–357.

 

Tal, hållit på afrättsplatsen i Kronoby

1786

Tryckbeskrivning

Dokument: Tal, hållit på Afrättsplatsen i Kronoby, af Anders Chydenius, Th. Doct. Prost och Kyrkoherde i Gamla Carleby; Då Soldaterna Matts Hjelt, Abraham Frodig och Peter Lindström för begångit mord, rån och mordbränneri uppå Barna-läraren wid Teirijärwi Capell, Johan Mattsson och des Hustru, til följe af Höglofl. Kongl. Wasa Hof-Rätts Dom, miste högra handen, halshöggos och steglades den 12 April 1786.

Tryckeri, ort, tryckår: Georg Wilhelm Londicer, Vasa, [1786].

Datering: Anders Chydenius höll talet den 12 april 1786. Talet trycktes redan samma år.

Grundtext: Nationalbibliotekets i Helsingfors exemplar av Tal, hållit på afrättsplatsen i Kronoby, signum Reenpää Historia Chydenius.

Format, omfång och kollationeringsformel: 8:o; [1]–[3] 4–31 [32] s.; A–B8.

Grafisk form: Satsyta 14,5 cm x 8,4 cm; sidstorlek 16,4 cm x 10,4 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; schwabach för emfatiska passager och bibelcitat; antikva för imprimaturuppgifterna.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Fraktur och antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Anmärkningar: Skriften översattes till finska i samtiden och gavs ut i tre olika versioner, en 16-sidig, en 24-sidig och en 28-sidig. Se Puhe mestauspaikalla och tryckbeskrivningen för skriften.

Utgivningshistoria: På originalspråket: 1) några utdrag utgivet i Schauman 1908, s. 353–356, 2) i ACSS 5, s. 351–366; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 5, s. 362–378.

 

Puhet, Kronobyn Mestaus paikalla

1786

Tryckbeskrivning

Dokument: Pyhän Ramatun Doctorin, Prowastin ja Kirkkoherran Kokkolasta, Anders Chydeniuxen Puhet, Kronobyn Mestaus paikalla pidetty, Koska Kuningaallisen Wasan Howi-Oikeuden Duomion jälkeen, Sotamiesten Matthias Hjeltin, Abraham Frodin ja Petter Lindströmin oikia käsi ja kaula poikki hakattin ja Steilattin sinä 12 päiwänä Huhti Kuusa Wuonna 1786. Jotka olit murhanneet, ryöstäneet ja murhapolttanehet Lasten-Opettajan Johannes Matin pojan ja hänen Waimonsa Kronobyn Pitäjästä ja Terwajärwen Kappelikunnasta.

Tryckeri, ort, tryckår: Georg Wilhelm Londicer, Vasa, [1786].

Datering: Anders Chydenius höll talet den 12 april 1786. Talet trycktes redan samma år.

Grundtext: Nationalbibliotekets i Helsingfors exemplar av Pyhän Ramatun Doctorin, Prowastin ja Kirkkoherran Kokkolasta, Anders Chydeniuxen Puhet, Kronobyn Mestaus paikalla pidetty, signum Rv Henkilökirjat 1.

Format, omfång och kollationeringsformel: 8:o; [1]–[2] 3–28 s.; A8 B6.

Grafisk form: Satsyta 14,5 cm x 8,4, cm; sidstorlek 19,5 cm x 11,0 cm.

Typsnitt: I huvudsak fraktur; schwabach för emfatiska passager och bibelcitat.

Snittvariant: Rak.

Återgivning av typsnitt i ACSS: Fraktur återges i Berkeley Oldstyle Book och schwabach i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Anmärkningar: Skriften översattes från det svenska originalet Tal, hållit på afrättsplatsen i Kronoby, af Anders Chydenius redan i samtiden och gavs ut i tre olika versioner på finska, en 16-sidig, en 24-sidig och en 28-sidig. En förteckning över de externa varianterna mellan de tre finska versionerna återfinns på s. 487–490. LINKKI

Det är nästintill omöjligt att med säkerhet fastställa i vilken ordning de tre versionerna trycktes. I det bibliografiska standardverket Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på Finska, äfvensom öfver några andra arbeten, innehållande någon uppsats på detta språk, eller annars ledande till dess kännedom (1856–1857) placerar Fredrik Wilhelm Pipping den 24-sidiga versionen först och den 16-sidiga på andra plats (s. 341, nummer 1559 och 1559a). I det här skedet kände han uppenbarligen inte ännu till den 28-sidiga versionen. Senare i samma verk (s. 742) korrigerar Pipping uppgifterna så att den 24-sidiga fortfarande är först, därefter följer den 28-sidiga och sist den 16-sidiga versionen. Inga motiveringar ges och det är därför svårt att veta vad bedömningen grundar sig på. Om man jämför versionerna sinsemellan kan följande saker noteras: 1) det är endast i den 28-sidiga versionen som hänvisningen till Hesekiel (Hes 16:59) återges korrekt. De två andra ger felaktigt Hes 16:19, 2) den 28-sidiga versionen förefaller vara tryckt på ett grövre och därför kanske billigare papper, vilket kunde tala för att den 28-sidiga versionen trycktes sist.

Innehållsligt är versionerna snarlika. Det är i stavningsformer, antal rader per sida och typgrad som variansen förekommer.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i 1) Jäntti, Yrjö A. (toim.), Suomen sana: Kansalliskirjallisuutemme valiolukemisto 3, Porvoo: WSOY 1963, s. 427–434, 2) Chydenius 1986B, s. 505–520 och 3) Sarje, Kimmo, Kristalli, Helsinki: Musta taide 1996, s. 9–43, 4) ACSS 5, s. 368–382.

 

Brev till Jacob Tengström 7.4.1790

1790

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Brev till Jacob Tengström.

Datering: Den 7 april 1790.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Tengströmska brevsamlingen, signum Coll. 234.2, brev nr 282.

Genetisk status: Originalbrev.

Omfång: Ett skrivark vikt till ett lägg om fyra sidor; skrift på alla fyra sidor; opaginerat.

Papper, format och bläck: Vanligt, tunt, gröngult brevpapper; 23,3 x 19,2 cm (beskuret); brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat; ställvis förstärkt.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: Stämplat med reliefstämpel ”Bibliotheca Univ. Hels.” på s. [1].

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 386–388, 2) i ACSS 3, s. 309–311; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 3, s. 318–320.

 

Svar till Anna Kristina Silahka

1790-talet

Tryckbeskrivning

Dokument: Doktor A. Chydenii svar. Publicerat av Matthias Akiander i Historiska upplysningar om religiösa rörelserna i Finland i äldre och senare tider, del 2, 1858, s. 222–224.

Tryckeri, ort, tryckår: J. Simelii arfvingar, Helsingfors, 1858.

Datering: Sannolikt 1790-talet.

Grundtext: Depåbibliotekets i Kuopio exemplar av Matthias Akianders Historiska upplysningar om religiösa rörelserna i Finland i äldre och senare tider, del 2.

Typsnitt: Antikva.

Snittvarianter: Rak och kursiv.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: Rak antikva återges i Berkeley Oldstyle Book och kursiverad antikva i Berkeley Oldstyle Book Italic.

Anmärkningar: Chydenius originalskrift har förkommit. Akiander uppger (Akiander 1858, s. 204, not 1) att han fått uppgifterna och de handlingar han refererar av kyrkoherden i Gamla Karleby A. W. Chydenius, d.v.s. Anders Chydenius brorson.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 5, s. 387–389; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 5, s. 399–401.

 

Meritförteckning

1786–1792

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius meritförteckning, insänd till biskop Olof Wallqvist i Växjö, orubricerad och odaterad handskrift.

Datering: Manuskriptets terminus post quem är 1786 då Tal, hållit på afrätts-pla[t]sen i Kronoby, som nämns på s. [4], publicerades. Att riksdagen i Gävle 1792 inte omnämns kan tyda på att skriften tillkommit före riksdagen.

Ägare och signum: Kungl. biblioteket, Roggebiblioteket i Strängnäs, Olof Wallqvists samling, vol. 2, nr 55.

Genetisk status: Egenhändigt manuskript med ett fåtal ändringar. Det enda bevarade textvittnet.

Omfång: Ett halvark följt av ett helark, sammalagt sex sidor varav skrift på de fem första; opaginerat.

Papper, format och bläck: Vanligt, gulbrunt skrivpapper; 33,0 x 20,0 cm (obeskuret); brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat, men med smärre gulbruna fläckar.

Skrift: Anders Chydenius hand, med undantaget av tillägget ”55” på första sidan. Pikturen ställvis darrig.

Anmärkningar: Inbundet i en volym med diverse andra dokument, avskrifter och original till synes utan inbördes tematisk eller kronologisk ordning.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 3, s. 315–318; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 324–328.

 

Petition angående det österbottniska prästerskapets löning

1792

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Petition angående det österbottniska prästerskapets löning, orubricerad och odaterad handskrift.

Datering: Skrivet mellan den 9 februari när ecklesiastikutskottet beslutade att inte behandla frågan om prästernas rättigheter i Österbotten och den 24 februari 1792 när riksdagen avblåstes.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Anders Chydenius handskriftssamling, signum AA. 66.

Genetisk status: Egenhändigt manuskript med ett fåtal ändringar. Det enda bevarade textvittnet.

Omfång: Ett skrivark vikt till ett lägg om fyra sidor, opaginerat. Skrift på de två första sidorna.

Papper, format och bläck: Vanligt, nu gulnat skrivpapper; 32,5 x 20,7 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Smärre hål och bruna, lila och orangea missfärgningar. Konserverat under 1970-talet med hjälp av tunn sidenväv som limmats över arket.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: Det dokument som Anders Chydenius förmodas ha lämnat in till Kungl. Maj:t har inte återfunnits bland Gustav III:s papper. Med tanke på att Kungl. Maj:t den 22 mars 1792 utfärdade en resolution som fastslog förordningen från 1743 om det österbottniska prästerskapets rättigheter kan man anta att Chydenius de facto lämnade in sin petition och att den ledde till önskat resultat.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 396, 2) i ACSS 3, s. 320–321; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 3, s. 330–331.

 

Utlåtande angående riksgäldssedlar

1792

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius utlåtande angående riksgäldssedlar vid riksdagen 1792, orubricerad och odaterad handskrift.

Datering: Den 22 februari 1792.

Ägare och signum: Sveriges riksarkiv, Prästeståndets arkiv, Riksdagen 1792, Koncept, protokoll och akter, vol. R 713.

Genetisk status: Egenhändigt manuskript med ett fåtal ändringar. Det enda bevarade textvittnet.

Omfång: Ett skrivark vikt till ett lägg om fyra sidor; skrift på de tre första sidorna.

Papper, format och bläck: Vanligt, något gulnat skrivpapper; 33,0 x 19,6 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: Inbundet tillsammans med prästeståndets konceptprotokoll och akter vid riksdagen 1792.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 400–402, 2) i ACSS 3, s. 325–326; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 3, s. 335–336.

 

Relation om alt hwad hufwudsakeligit händt och förewarit wid riksdagen i Gefle 1792 i synnerhet uti presta ståndet

1792

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Relation om alt hwad hufwudsakeligit händt och förewarit wid Riksdagen i Gefle 1792 i synnerhet uti Presta Ståndet.

Datering: 1792.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Tengström-Laguska samlingen, Varia, signum H.I.26.

Genetisk status: Oklar; i Tengström-Laguska samlingen ingår tre innehållsligt närliggande, egenhändiga koncept vars inbördes ordning är svår att fastställa. Inget av de tre koncepten framstår som ett förarbete till något av de andra, utan de tre koncepten är snarare att betrakta som parallella.

Omfång: Ett skrivark vikt till ett lägg om fyra sidor; skrift på alla fyra sidor; opaginerat.

Papper, format och bläck: Vanligt, gult, något tunnare skrivpapper; 32,3 x 19,7 cm; beskuret; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat; restaurerat med silkespapper; små hål; vid ryggvikningen en rostbrun fläck som färgat av sig på alla sidor.

Skrift: Anders Chydenius hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 3, s. 330–335; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 340–345.

 

Utdrag af riksdags fullmägtigens för prästerskapet i Österbotten, probstens doctor Chydenii til sine committenter afgifne berättelse, om det hufwudsakligaste, som wid riksdagen i Gefle år 1792 blifwit förehaft och beslutat samt redowisning för det honom updragne förtroende; tjenande til uplysning wid historien om berörde riksdag

1792

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Utdrag af Riksdags Fullmägtigens för Prästerskapet i Österbotten, Probstens Doctor Chydenii til sine Committenter afgifne Berättelse, om det hufwudsakligaste, som wid Riksdagen i Gefle år 1792 blifwit förehaft och Beslutat samt Redowisning för det Honom updragne förtroende; Tjenande til uplysning wid Historien om berörde Riksdag.

Datering: Efter den 13 april 1792 då dokumentet, som utdraget grundar sig på, daterades.

Ägare och signum: Uppsala universitetsbibliotek, Handskrifts- och musikavdelningen, B. von Schinkels samling, Bref och handlingar I. 1771–1792, signum F. 647:d.

Genetisk status: Samtida utdrag.

Omfång: Fyra blad med skrift på de sju första sidorna; i efterhand folierade på rectosidan 314r–317r.

Papper, format och bläck: Tunt, något gulnat skrivpapper; 23,0 x 18,5 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat; ett hål av en tumnagels storlek ovanför ordet ”Carleby” på s. 317r.

Skrift: Okänd hand.

Anmärkningar: Det ursprungliga manuskriptet som Anders Chydenius undertecknade och daterade den 13 april 1792 och som detta dokument är ett utdrag ur har inte bevarats.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i S. J. Boëthius, Minnen ur Sveriges nyare historia, samlade af B. von Schinkel. Bihang I, Uppsala: Victor Roos’ förlag 1880, s. 152–157, 2) i ACSS 3, s. 337–343; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 347–353.

 

Anmärkningar och föreslagna förbättringar uti den nya swenska profpsalmboken

1792

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anmärkningar och före slagna förbättringar uti den nya Swenska Profpsalmboken. Uppå Högw. DomCapitlets i Åbo wördade befallning af Anders Chydenius.

Datering: Den 6 december 1792.

Ägare och signum: Landsarkivet i Uppsala, Uppsala domkapitels arkiv, 1793 års Psalmbokskommittés förslag till ny psalmbok jämte anmärkningar, signum I.VI:19, fol. 48r–59v.

Genetisk status: Egenhändigt manuskript med ett fåtal ändringar. Det enda bevarade textvittnet.

Omfång: Sex inom varandra liggande skrivark vikta till lägg om fyra sidor var = 24 sidor varav skrift på alla utom den sista. Ark A består av sidorna 48r, 48v, 59r och 59v, ark B av sidorna 49r, 49v, 58r och 58v, ark C av sidorna 50r, 50v, 57r och 57v, ark D av sidorna 51r, 51v, 56r och 56v, ark E av sidorna 52r, 52v, 55r och 55v och ark F av sidorna 53r, 53v, 54r och 54v.

Papper, format och bläck: Vanligt, gulbrunt papper; 33,1 x 20,9 cm (obeskuret); brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: Pagineringen gjord i efterhand med stämpel på bladens rectosida.

Utgivningshistoria: På originalspråket: 1) Korta utdrag utgivna i Tor Krook 1952, s. 122–123, 2) i ACSS 5, s. 394–434.

 

Anhållan om sänkning av åldersvillkoret för ordination till prästämbete

1792–1793

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anhållan om sänkning av åldersvillkoret för ordination till prästämbete, orubricerad och odaterad handskrift.

Datering: Sannolikt 1792 eller 1793.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Anders Chydenius handskriftssamling, signum AA. 66.

Genetisk status: Egenhändigt manuskript med ett fåtal ändringar. Det enda bevarade textvittnet.

Omfång: Ett skrivark vikt till ett lägg om fyra sidor, opaginerat. Skrift på alla fyra sidor.

Papper, format och bläck: Vanligt, nu helt gulnat skrivpapper; 32,8 x 21,0 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat, smärre hål och bruna missfärgningar. Konserverat under 1970-talet med hjälp av tunn sidenväv som limmats över arket.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 467–469 2) i ACSS 3, s. 347–349; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 357–359.

 

Brev till Nils von Rosenstein 21.8.1793

1793

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Brev till Nils von Rosenstein.

Datering: Den 21 augusti 1793.

Ägare och signum: Uppsala universitetsbibliotek, Handskrifts- och musikavdelningen, Nils von Rosensteins samling, Brevväxling 2 Ag.–Ehr., signum F. 830b, s. 228r–[230v].

Genetisk status: Originalbrev.

Omfång: Ett och ett halvt skrivark; sammanlagt sex sidor varav skrift på de fem första.

Papper, format och bläck: Tunt brevpapper; 23,3 x 19,2 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand, med undantag av folieringen som gjorts i efterhand med blyerts.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i ”Suomen Historiallisen Seuran pöytäkirjat 14/XII 1883 – 9/XI 1886, Kokous 18 p. tammik. 1884”, § 5, Historiallinen Arkisto IX, Helsinki: Suomen historiallinen seura 1886, s. 234–237, 2) i ACSS 3, s. 354–356; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 3, s. 364–367; översatt till engelska av Peter C. Hogg, ”Letter to Nils von Rosenstein 21 August 1783”, på webbadressen https://kootutteokset.chydenius.fi/kirjoituksia/brev-till-von-rosenstein-1793/?lang=en (2018).

 

Anders Chydenius tal vid Anders Gustafssons bår

1793

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Värdaste åhörare!

Datering: Odaterat, originalet författat mellan Anders Gustafssons dödsdag den 28 november 1793 och dagen för jordfästningen den 8 december 1793.

Ägare och signum: Karleby Hembygdsförenings arkiv, Emma Pulkkis efterlämnade papper.

Genetisk status: Avskrift.

Omfång: Sju blad med skrift bara på rectosidorna; folierade på rectosidan 1–7.

Papper, format och skrivverktyg: Vanligt, ljusbrunt, rutat papper, rutorna 7 x 7 mm; 20,4 x 18,0 cm; blyertspenna.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Emma Pulkkis (1887–1970) hand.

Anmärkningar: Originalet från 1793 har inte återfunnits. En avskrift från 1900-talet har därför fått utgöra grundtext. Ovanför överskriften har kommentaren ”And. Chydenii tal vid Anders Gustafssons bår A.G. f. 1711 And. mäss. tiden d. 1793” senare lagts till med bläck. Bland Emma Pulkkis efterlämnade papper finns också en maskinskriven version som gjorts utgående från avskriften. Det är oklart när avskriften har gjorts. Emma Pulkkis har sannolikt också gjort den maskinskrivna versionen.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 5, s. 439–442; översatt till finska av Pertti Hyttinen i ACKT 5, s. 410–413.

 

Brev till Jacob Tengström 13.5.1794

1794

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Brev till Jacob Tengström.

Datering: Den 13 maj 1794.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Tengströmska brevsamlingen, signum Coll. 234.2, brev nr 283.

Genetisk status: Originalbrev.

Omfång: Ett skrivark vikt till ett lägg om fyra sidor; skrift på alla fyra sidor; opaginerat.

Papper, format och bläck: Vanligt, tunt, gröngult brevpapper; 23,6 x 19,1 cm (beskuret); brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat; ställvis förstärkt.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: Stämplat med reliefstämpel ”Bibliotheca Univ. Hels.” på s. [1]. Skriften på s. [3]–[4] efter hand allt mer ihopträngd.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 418–420, 2) i ACSS 3, s. 359–362; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 3, s. 370–373.

 

Promemoria om strömrensningen

1794

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Pro Memoria.

Datering: Den 22 augusti 1794.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Tengström-Laguska samlingen, Handlingar rörande strömrensningen, signum Hö.IV.29.

Genetisk status: Egenhändigt manuskript med ett fåtal ändringar. Det enda bevarade textvittnet.

Omfång: Ett blad omfattande två sidor; opaginerat.

Papper, format och bläck: Vanligt, gult skrivpapper; 32,4 x 19,8 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat med en liten brun fläck på nedre halvan av bladet.

Skrift: Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: Inbundet i en volym med andra 1700- och 1800-tals handlingar, avskrifter och kartor rörande olika strömrensningsprojekt i Finland.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 3, s. 366–367; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 366–367.

 

Förslag til Lappmarkernes uphjelpande

1794–1795

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Förslag til Lappmarkernes uphjelpande af A. Chydenius.

Datering: Manuskriptet har inte kunnat dateras, men av innehållet och pikturen att döma kan det röra sig om ett alster från första hälften av 1790-talet, eventuellt 1794 eller 1795. Pikturen är stabil och uppvisar inget av den darrighet som kännetecknar Chydenius piktur i slutet av 1790-talet och början av 1800-talet. Pentti Virrankoski antar (Virrankoski 1995, s. 391–392) att en artikel som ingick i Skrifter af sällskapet för almänne medborgerlige kunskaper 1794 gav Chydenius impulsen att skriva om Lappmarkens uppodling. Vol. D IV 7, där skriften ingår, innehåller dels daterade, dels odaterade dokument. De dokument som föregår Förslag til Lappmarkernes uphjelpande är alla från 1799.

Ägare och signum: Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Finska Hushållningssällskapets arkiv, vol. D IV 7, s. 7r–[11v].

Genetisk status: Egenhändigt manuskript med ett fåtal ändringar. Det enda bevarade textvittnet.

Omfång: Ett halvark följt av två helark vikta till lägg om fyra sidor var; sammanlagt 10 sidor; folierat på rectosidan.

Papper, format och bläck: Vanligt, nu gulnat skrivpapper; 32,5 x 19,8 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Anders Chydenius hand. Överskriften s. 7r är tillagd av annan hand.

Anmärkningar: Enligt Schauman (Schauman 1908, s. 450–451 och 623, fotnot 1) är överskriften tillagd av Jacob Tengström. Det är inte känt att Chydenius själv skulle ha sänt skriften till Finska Hushållningssällskapet. Schauman hävdar att manuskriptet sannolikt tillhört Chydenius efterlämnade papper och av systersonen Tengström lagts till Finska Hushållningssällskapets arkiv i ett senare skede.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 623–627, 2) i ACSS 3, s. 370–374; översatt till finska 1) av Verner Malinen i Chydenius 1929, 1986A, s. 412–416, 2) av Veli-Matti Pussinen i ACKT 3, s. 381–385, översatt till engelska av Peter C. Hogg, ”Proposal for the Improvement of Lapland” på webbadressen https://kootutteokset.chydenius.fi/kirjoituksia/lappmarkernas-upphjalpande/?lang=en (2018).

 

Om saltpetter-sjuderierne, särdeles i Österbotten

1795

Tryckbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius anonymt publicerade skrift ”Om Saltpetter-Sjuderierne, särdeles i Österbotten”. Ingår i Skrifter af sällskapet för allmänne medborgerlige kunskaper, andra bandet, tredje stycket, s. 95–105.

Tryckeri, ort, tryckår: Johan A. Carlbohm, Stockholm, 1795.

Datering: 1795.

Grundtext: Karleby universitetscenter Chydenius exemplar i Karleby.

Format, omfång, kollationeringsformel: 8:o; [77] 78–114 [115–116] s.; A–B8 C4. Artikeln ”Om Saltpetter-Sjuderierne, särdeles i Österbotten” omfattar s. 95–105.

Grafisk form: Satsyta 14,7 x 7,2 cm; sidstorlek 18,5 x 11,0 cm.

Typsnitt: Antikva.

Snittvarianter: Rak.

Återgivning av typsnitt och snittvarianter i ACSS: Rak antikva återges i Berkeley Oldstyle Book.

Anmärkningar: De andra bidragen i Skrifter af sällskapet för allmänne medborgerlige kunskaper, andra bandet, tredje stycket är ”Om fattiga barns underhåll och vård av Carl Fredric Geijer” (s. 77–81), ”Är något vid en fullkomlig tryckfrihet att befara, öfversättning ur D. H. Hegewisch an Deutschlands Patrioten Kiel 1793” (s. 81–94) och ”Om den undervisande delen bland et folk, öfversättning utur Fragments de Politique & d’Historie par Mercier 1792, Tom. I, pag. 81” (s. 105–114).

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 3, s. 379–385; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 390–396.

 

Brev till Samfundet Pro Fide et Christianismo 23.12.1796

1796

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Brev till Samfundet Pro Fide et Christianismo.

Datering: Den 23 december 1796.

Ägare och signum: Kungl. biblioteket, Stockholm, Handskriftsavdelningen, Samfundet Pro Fide et Christianismos arkiv, vol. 3:2.

Genetisk status: Originalbrev.

Omfång: Fyra opaginerade sidor, varav skrift på de tre första.

Papper, format och bläck: Tunt, något gulnat skrivpapper; 23,0 x 19,0 cm (bredden svårmätt p.g.a. inbindning); brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 3, s. 392–393; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 3, s. 404–405.

 

Berättelse över årsväxten

1798

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius berättelse till Kungl. Finska Hushållningssällskapet om årsväxten i Karlebytrakten, orubricerad handskrift.

Datering: Den 2 augusti 1798.

Ägare och signum: Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Finska Hushållningssällskapets arkiv, vol. D XXIII 8, nr 141, s. 1r–[2v].

Genetisk status: Egenhändigt manuskript med ett fåtal ändringar. Det enda bevarade textvittnet.

Omfång: Ett skrivark vikt till ett lägg om fyra sidor; folierat på rectosidan.

Papper, format och bläck: Vanligt, nu gulbrunt skrivpapper; 32,3 x 20,3 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat, men delvis söndersmulat vid rectosidornas högerkant.

Skrift: Anders Chydenius hand.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 3, s. 396–398; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 408–410.

 

Svar på K. Finska Hushållningssällskapets prisfråga om det finska landtbrukets upphjälpande

1799

Tryck- och Manuskriptbeskrivning

Dokument: Anders Chydenius opublicerade svar på Kungl. Finska Hushållningssällskapets 1798 utlysta prisfråga ”Hvilka äro de hinder som fjättra finska landtmannens idoghet? och hvilka medel äro de kraftigaste och lämpligaste att väcka honom till mera drift och omtanke i sin landthushållning?”. Handskriften har funnits bland Chydenius efterlämnade papper men har sedermera försvunnit. Texten finns i dag endast tillgänglig i Georg Schaumans tryckta version från 1908. Hos Schauman återges handskriftens sista sida på illustrationsbladet som föregår s. 605. Texten omfattar s. 566–608 i Georg Schauman, Biografiska undersökningar om Anders Chydenius.

Tryckeri, ort, tryckår: Tidnings- och tryckeri-aktiebolagets tryckeri, Helsingfors, 1908.

Datering: Svaren på prisfrågan skulle inlämnas till Kungl. Finska Hushållningssällskapet inom augusti 1799. Åbo Tidningar 11.11.1799 nr 45 uppger att tre svar inkom inom utsatt tid, bland dem ett med mottot Quid dicere liceat, nescimus etc., som var mottot för Chydenius svar. I § 8 hänvisar Chydenius emellertid till fransmannen Jean François de Galaup de La Pérouses verk Voyage autour du monde som gavs ut på originalspråk 1797 och översattes och gavs ut på svenska två år senare med titeln Resa omkring jorden (1799). Förordet i den svenska översättningen är daterat den 2 november 1799. Om Chydenius använde sig av den svenska översättningen för sin hänvisning betyder det sannolikt att den av Schauman utgivna versionen inte är densamma som Chydenius lämnade in till Kungl. Finska Hushållningssällskapet inom augusti 1799. Finska Hushållningssällskapet valde att inte belöna något av de tre inkomna svaren, utan utlyste frågan på nytt och önskade att alla som ville delta skulle inkomma med sina svar senast den 1 maj 1801. De tre obelönta författarna kunde kontakta sällskapets sekreterare och få sina avhandlingar återsända. I Levnadsbeskrivning från 1803 skriver Chydenius att han återfick avhandlingen och att han därefter försökte få den publicerad. Han försåg avhandlingen med ”en underdånig Dedication til Hans Kongl. Maij:t jemte et litet Företal” och skickade den därefter till Kungl. Tryckeriet för tryckning. Något manuskript som motsvarar denna beskrivning har inte återfunnits. Den version som Schauman utgav är sannolikt en ny version som Chydenius utarbetade efter att han återfått avhandlingen. Eventuellt kan den nya versionen ha legat som grund för den version Chydenius skickade till Stockholm försett med dedikation och företal.

Grundtext: Textetableringen för den sista handskriftssidans vidkommande är gjord på basis av redan nämnda bild. Etableringen för huvudparten av texten är gjord på basis av Karleby universitetscenter Chydenius exemplar av Georg Schaumans Biografiska undersökningar om Anders Chydenius.

Anmärkningar: Schaumans konjekturer till texten har i regel övertagits oförändrade. Däremot har de av honom efter vissa ord supplerade hakparenteserna ”[!]” inte återgivits.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) skriften refereras och långa avsnitt ur den citeras i Georg Schauman, ”Några otryckta skrifter af Anders Chydenius”, Ekonomiska Samfundet i Finland. Föredrag och förhandlingar II:2, Helsingfors 1901, s. 46–70, 2) i Schauman 1908, s. 566–608; översatt till finska 1) av Verner Malinen i Chydenius 1929, 1986A, s. 368–411, 2) översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 413–459.

 

Tanckar om koppympningen för allmogen i Finland

1799

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Tanckar om Koppympningen för Allmogen i Finland.

Datering: December 1799.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Anders Chydenius handskriftssamling, signum AA.66.

Genetisk status: Koncept med ett fåtal korrigeringar.

Omfång: Sex skrivark vikta till ett lägg om fyra sidor var så att ark A utgör s. [1–2] och [23–24], ark B s. [3–4] och [21–22], ark C s. [5–6] och [19–20], ark D s. [7–8] och [17–18], ark E s. [9–10] och [15–16] och ark F s. [11–14]; opaginerat.

Papper, format och bläck: Gulbrunt, ställvis mörkbrunt och missfärgat, vanligt skrivpapper; 32,9 x 20,9 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Genomgående illa skadat, håligt, missfärgat och fläckigt; konserverat under 1970-talet med hjälp av tunn sidenväv som limmats över arken.

Skrift: Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: Eftersom G. E. Haartman i sitt utlåtande (s. 602–613) över Chydenius skrift om koppympningen kommenterar sju punkter som Chydenius i sitt manuskript skulle ha tagit upp som ”händelser” eller komplikationer som kan inträffa i samband med koppympningen och det här utgivna manuskriptet, § 14, endast innehåller fem sådana punkter är detta manuskript sannolikt ett koncept till den sedermera förkomna version som Anders Chydenius sände in till Kungl. Finska Hushållningssällskapet. Schauman (Schauman 1908, s. 452, not 1) påpekar att den insända avhandlingen enligt hushållningssällskapets protokoll var daterad den 6 december 1799 och att den version som återfinns i Anders Chydenius handskriftssamling är ett konceptmanuskript.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) Efter Chydenius död i februari 1803 publicerade Kungl. Finska Hushållningssällskapet en av G. E. Haartman bearbetad och följaktligen av Chydenius icke-auktoriserad version, ”Tankar om koppympningen för Finlands allmoge”, i Kongl. Finska Hushållningssällskapets Handlingar, första tomen, 1803, s. 284–312, 2) i ACSS 3, s. 454–472; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 467–486.

 

Brev till Kungl. Finska Hushållningssällskapet 20.6.1800

1800

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Brev till Kungl. Finska Hushållningssällskapet.

Datering: Den 20 juni 1800.

Ägare och signum: Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Finska Hushållningssällskapets arkiv, vol. D XXIII 8, s. 20r–[21v].

Genetisk status: Originalbrev.

Omfång: Två blad, d.v.s. fyra sidor varav skrift på de tre första.

Papper, format och bläck: Tunt brevpapper; 22,1 x 17,7 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Anders Chydenius hand, med undantag av folieringen och de anteckningar som gjorts i samband med att brevet inkom till Kungl. Finska Hushållningssällskapet.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 455–456, 2) i ACSS 3, s. 474–475; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 3, s. 488.

 

Tankar wid genomläsandet af herr professoren doctor Gabr. Er. Haartmans memorial till Kongl. Finska Hushållnings Sällskapet rörande min berättelse om koppympningen

1800

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Tankar wid genomläsandet af Herr Professoren Doctor Gabr. Er. Haartmans Memorial till Kongl. Finska Hushållnings Sällskapet rörande min berättelse om Koppympningen.

Datering: Den 5 juli 1800.

Ägare och signum: Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Finska Hushållningssällskapets arkiv, vol. D XIII 11, s. 37r–[43v].

Genetisk status: Renskrift med ett fåtal tillägg.

Omfång: Sju folierade blad, d.v.s. fjorton sidor med skrift på alla sidor.

Papper, format och bläck: Vanligt, gult skrivpapper; 32,5 x 20,0 cm; mörkbrunt bläck; Chydenius tillägg med ett ljusare brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Huvudsakligen någon annan, oidentifierad hand. Tilläggen, rättelserna och underskriften är Chydenius egenhändiga.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 609–616, 2) i ACSS 3, s. 478–486; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 491–499.

 

Om en ny tilredning af opium

1800

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Om en ny tilredning af Opium, handskrift insänd till Kungl. Finska Hushållningssällskapet.

Datering: Den 12 december 1800.

Ägare och signum: Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Finska Hushållningssällskapets arkiv, vol. D XIV 1, s. 28r–[31av].

Genetisk status: Egenhändigt manuskript med ett fåtal ändringar. Det enda bevarade textvittnet.

Omfång: Två skrivark utgörande två lägg om fyra sidor var; skrift på alla åtta sidor.

Papper, format och bläck: Gulbrunt skrivpapper; 33,7 x 20,2 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Anders Chydenius hand, med undantag av folieringen och de anteckningar som gjorts i samband med att manuskriptet inkom till Finska Hushållningssällskapet.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 617–622, 2) i ACSS 3, s. 495–501; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 508–514.

 

Brev till Kungl. Finska Hushållningssällskapet 31.3.1801

1801

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Brev till Kungl. Finska Hushållningssällskapet.

Datering: Den 31 mars 1801.

Ägare och signum: Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Finska Hushållningssällskapets arkiv, vol. D XIII 11, s. 61r–[62v].

Genetisk status: Originalbrev.

Omfång: Två blad, d.v.s. fyra sidor varav skrift på alla fyra sidor.

Papper, format och bläck: Tunt brevpapper; 22,1 x 17,7 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Anders Chydenius hand, med undantag av folieringen och de anteckningar som gjorts i samband med att brevet inkom till Kungl. Finska Hushållningssällskapet.

Anmärkningar: På s. [62v] finns Anders Chydenius lacksigill och mottagarens adress, ”Til Kongl. Finska Hushållnings Sälskapet I Åbo”.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket 1) i Schauman 1908, s. 459–460, 2) i ACSS 3, s. 506–507; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 3, s. 519–520.

 

Berättelse om potatisodlingen i Gamlakarlebytrakten

1802

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Ödmiukaste Memorial, handskrift insänd till Kungl. Finska Hushållningssällskapet.

Datering: Den 8 och den 11 november 1802.

Ägare och signum: Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Finska Hushållningssällskapets arkiv, vol. D V 8, s. 10r–[13v].

Genetisk status: Egenhändigt manuskript med ett fåtal ändringar. Det enda bevarade textvittnet.

Omfång: Två skrivark utgörande lägg om fyra sidor var. Första arket s. 10r, [10v], 13r och [13v]; andra arket s. 11r, [11v], 12r och [12v].

Papper, format och bläck: Gulgrönt, vanligt skrivpapper som beskurits kraftigt; 19,5 x 16,2 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Anders Chydenius hand, med undantag av folieringen och de anteckningar som gjorts i samband med att manuskriptet inkom till Kungl. Finska Hushållningssällskapet.

Anmärkningar: Längst nere i vänstra hörnet av s. 10r finns anteckningen ”Igen taga – se Jordhögar” vars koppling till dokumentet inte har kunnat klargöras. Anteckningen är av annan hand och sannolikt gjord efter att memorialet inkom till Kungl. Finska Hushållningssällskapet.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket:  1) ”Från swunna tider. En berättelse om potatisodlingen i Gamlakarleby-trakten af Anders Chydenius.” Medd. af Georg Schauman, Österbottningen 19.6.1908 nro 49,  s. [2–3], 2) i ACSS 3, s. 510–513; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 523–526.

 

Odaterat brevfragment till Jacob Tengström

1801–1802

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Odaterat brevfragment till Jacob Tengström.

Datering: Ca 1801–1802.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket, Helsingfors, Tengström-Laguska samlingen, Varia, signum Hö.IV.40:a.

Genetisk status: Originalbrev.

Omfång: Ett blad med skrift på båda sidorna; opaginerat.

Papper, format och bläck: Vanligt, tunt, gult brevpapper; 23,5 x 19,0 cm; brunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat.

Skrift: Enbart Anders Chydenius hand.

Anmärkningar: Okänt antal sidor fattas i början av brevet.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 3, s. 517–518; översatt till finska av Veli-Matti Pussinen i ACKT 3, s. 530–531.

 

Lefwernes beskrifning öfwer theologiae doctoren, prosten och kyrkoherden i Gamla Carleby samt ledamoten af Kongl. Nordstjerne Orden Anders Chydenius; af honom sjelf först upsatt

1803

Manuskriptbeskrivning

Dokument: Lefwernes Beskrifning öfwer Theologiae Doctoren, Prosten och Kyrkoherden i Gamla Carleby samt Ledamoten af Kongl. Nordstjerne Orden Anders Chydenius; af honom sjelf först upsatt.

Datering: Det är svårt att slå fast den exakta tidpunkten för skriftens tillkomst. Det rör sig om en renskrift eller en avskrift som sannolikt gjorts strax efter Chydenius död 1803. Det är känt att det dokument som ligger till grund för denna skrift och som Chydenius ”sjelf först upsatt” tillkom efter det allvarliga sjukdomsanfall som Chydenius fick den 24–25 januari 1803. I slutet av den version som Georg Schauman utgav (Schauman 1908, s. 628–637) nämns att Chydenius efter sjukdomsanfallet ”använde de sista, återstående stunderna af sin lefnad, då sjukdomen och plågorne det tilläto, att uppsätta sina redan anförda lefnads omständigheter”. Chydenius avled den 1 februari 1803.

Ägare och signum: Nationalbiblioteket i Helsingfors, Tengström-Laguska samlingen, Varia, signum Hö:IV.40:a.

Genetisk status: En renskrift eller en avskrift av det ursprungliga, icke-bevarade dokument som Chydenius skrev eller dikterade 25.1–1.2.1803. Av innehållet att döma rör det sig om en tidig avskrift: den innehåller avsnitt som i andra versioner är kortare eller helt uteslutits och den saknar det av nedtecknaren tillaga slutet med beskrivningen av Chydenius sista dagar i livet. I titeln uppges skriften vara skriven av honom själv.

Omfång: Sex skrivark vikta till lägg om fyra sidor var. De fyra första skrivarken är ihopbundna samt de två därpå följande med ett gulvitt snöre. Sammanlagt 24 sidor, opaginerat.

Papper, format och bläck: Grövre, gröngult skrivpapper; 31,8 x 20,1 cm; mörkbrunt bläck.

Manuskriptets tillstånd: Välbevarat; smärre bruna missfärgningar.

Skrift: Okänd hand.

Anmärkningar: Det finns en annan kortare avskrift av Levnadsbeskrivning i samma arkivsamling, dock skriven av annan hand. Därtill finns eller har det funnits ytterligare en avskrift, sannolikt tagen i slutet av 1850-talet av prosten J. G. Chydenius. Schauman uppger (Schauman 1908, s. 10, not 3 och s. 628, noten) att boktryckaren A.W. Nylander 1906 upphittade den senarenämnda avskriften när han gick igenom arkivet i J. Simelii arvingars tryckeri, som tillhörde medlemmar ur släkten Chydenius. Nylander ställde avskriften till Schaumans förfogande och den gavs ut i Schauman 1908, s. 628–637. Detta dokument har sedermera försvunnit. Avskrifterna i Tengström-Laguska samlingen var inte tillgängliga för Schauman 1908, eftersom Laguska samlingen öppnades först 1909. Chydenius Självbiografi från 1780 har legat som grund för framställningen i alla versioner av Levnadsbeskrivning, men det är trots detta svårt att avgöra exakt vilken Chydenius roll varit vid tillkomsten av de olika versionerna av Levnadsbeskrivning.

Utgivningshistoria: Utgivet på originalspråket i ACSS 3, s. 522–539; översatt till finska av Heikki Eskelinen i ACKT 3, s. 535–553.