Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Painettu aineisto1500-, 1600- ja 1700-lukujen kirjallisuus

[Adelswärd, Johan], Continuation af Oförgripeliga tankar, med de bifogade 70 frågor, jämte swar å then anmärkning, som deröfwer utkommit; hwarwid tillika bifogas anmärkningar wid den projecterade finance-kammaren, Stockholm 1765.

Antonsson, Reinhold, Närmare påminnelser, hwaraf owälduge må dömma, om herr kyrkoherden Chydenii frihets-piece för tjensthjon och lösdrifware är , som i Dagligt Allehanda anmärkes, grundad i naturlig eller laglig rättwisa, Stockholm 1779.

Bernegger, Matthias, Ex C. Cornelii Taciti Germania et Agricola quaestiones miscellaneae, olim moderante Mathia Berneggero, academicis exercitationibus sparsim disputatae, unum in corpus certumque ordinem … / edidit Jo. Freinshemius, Argentorati [Strasbourg] 1640.

Boerhaave, Hermann, Elementa chemiae, quae anniversario labore docuit, in publicis, privatisque, scholis, 1–2, Lugduni Batavorum [Leiden] 1732.

Boije, Carl Gustaf, Säkra rön och påliteliga medel til wälmågo och förmögenhet, eller Den igenom många års egna försök förfarna swenska landthushållaren, uti hwilken tilkänna gifwes det förnämsta som en landtman bör weta och förstå, til en indrägtig landthushållnings inrättande och wårdande: besynnerligen en nog gagnande fåreskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin ull, utan aldeles bewarar fåren för skadeliga siukdomar, och hämmar den förderfweliga fåre-döden: med mycket annat som härtil dags warit allmänheten obekant, Stockholm 1756.

Botin, Anders, Utkast till svenska folkets historia. Sjätte tid-hvarfvet, del 4, Stockholm 1764.

Brauner, Johan (Jan), ”Om en ny påfunnen tuf-plog”, Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar 1744, s. 122–125.

Brauner, Johan (Jan), Tankar och försök om åker och äng, med dertil nödiga redskap, 1755.

Brauner, Johan (Jan), Åker-redskap af järn inrättade, [Stockholm 1749].

Buddeus, Johann Franz, Isagoge historico-theologica ad theologiam universam singulasque eius partes, Lipsiae [Leipzig] 1727.

Bökman, Otto Reinhold, Politico-oeconomisk afhandling om förmon af kopp-ympningens widtagande i Finland, med philosophiska facultetens bifall, under kongl. oecon. directeurens, chemie professorens, acad. bibliothec. och ledamötens af Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens, herr Pehr Adrian Gadds inseende. För lager-krantsen utgifwen och förswarad af Otto Reinhold Bökman tavast-finne från Savolax, Åbo: Joh. Christoph. Frenckell 1763.

Campanius Holm, Thomas, Kort beskrifning om provincien Nya Swerige uti America, som nu förtjden af the engelske kallas Pensylvania. Af lärde och trowärdige mäns skrifter och berättelser ihopaletad och sammanskrefwen, samt med åthskillige figurer utzirad af : Thomas Campanius Holm, Stockholm 1702.

Charlevoix, Pierre François Xavier de, Histoire et description générale de la Nouvelle France, avec le journal historique d’un voyage fait par ordre du roi dans l’Amerique Septentrionnale, Paris 1744.

Christiernin, Pehr Niclas, Utdrag af föreläsningar angående den i Swea rike upstigne wexel-coursen, til desz beskaffenhet, orsaker och påfölgder, samt botemedel emot wexel-prisets ytterligare uplöpande, hållne af P. N. Christiernin, 1–2, Stockholm 1761.

Chydenius, Samuel, De navigatione, per flumina & lacus patriae promovenda, Upsaliae 1751.

Concordia pia: chur-förstarnas, förstarnas, och tyska ständernas, samt theras andeliga lärares, som augsburgiske bekännelsen tilgifne äro, christeliga, enhelliga och uprepade tros och läros bekännelse, … med kongl. maj:ts allernådigste privilegium, genom trycket utgifwen, Norrköping 1730.

Dalin, Olof von, Den afwundsiuke. Comedie i tre öpningar. Förestäld på kongl. swenska theatren i Stockholm, första gången den 6 junii 1738, Stockholm 1739.

Dalin, Olof von, Olof von Dalins Witterhetsarbeten, i bunden och obunden skrifart. Bd. 3, Stockholm 1767.

Dalin, Olof von, Svea rikes historia ifrån dess begynnelse til wåra tider. Andre delen, som innehåller påfviska tiden, Stockholm 1750.

Darelli [Darelius], Johan Anders af, Socken-apothek och någre hus-curer, utgifne under kongl. collegii medici öfwerseende och besörjande, Stockholm 1760.

Dimsdale, Thomas, Nytt och nu för tiden antagit kopp-ympnings-sätt; jämte några försök, som visa, at samma methode med framgång blifvit nyttjad i naturliga koppor, af Thomas Dimsdale, Stockholm 1769.

Dimsdale, Thomas, The Present Method of Inoculating for the Small-Pox, the fifth edition, corrected, London: printed for W. Owen 1769.

Du Halde, Jean-Baptiste, Description geographique, historique, chronologique, politique, et physique de l’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise I–IV, Paris 1735.

(Ekmarck, Anders), Försök til en förnuftig och christelig sede-lära, Stockholm 1784.

Ellis, Henry, A voyage to Hudson’s Bay by the Dobbs gallery and California, in the years 1746 and 1747, for discovering a north west passage, Dublin 1749.

Essen, Fredric Ulric von, Ödmjukt memorial. Anm. hos ridderskapet och adelen d. 28. junii 1766, Stockholm 1766.

Faggot, Jacob, ”Öfver-Directeurens herr Jacob Faggots Beskrifning på en arbetskärra af ny inrättning”, Svar på frågan, angående kärrors förbättring, som Kongl. Vetenskaps Academien framstälde för år 1763, Stockholm 1764.

Faust, Bernhard Christoph, An den Congress zu Rastadt über die Ausrottung der Blattern, Bückeburg 1798.

Faxe, Arvid, Läkare-bok för landtmannen, Karlskrona 1792.

Fleischer, Esaias, Conference-råd Esaias Fleischers Trägårds-bok. Öfwersättning, Lund 1795.

Fleischer, Esaias, Forsøg til en Dansk Haugebog. Allerunderdanigst tilskrevet Hans Kongelige Høihed Kronprints Friderich af Esaias Fleischer, Kiøbenhavn 1782.

Forsskål, Peter, Tankar om borgerliga friheten. Originalmanuskriptet med bakgrundsteckning, Stockholm: Atlantis 2009.

Fredrik II, Bref om kärleken til fäderneslandet eller Brefwäxling imellan Anapistemon och Philopatros. Öfversätning, Stockholm 1780.

Fredrik II, Lettres sur l’amour de la patrie, ou Correspondance d’Anapistemon et de Philopatros, Berlin 1779.

Förslag till kyrko-sånger för swenska församlingen. Enligt konungens nådiga befallning, utgifwet af Consistorium Ecclesiasticum i Upsala, Uppsala: Direct. J. Edmans enka 1793.

Gadd, Pehr Adrian, Swar, på den af kongl. wetenskaps academien för år 1763 framstäldte frågan: hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet swenskt folk årligen flytter ur landet? Och genom hwilka författningar kan det bäst förekommas? Gifwit af en Gammal Swensk, Stockholm 1765.

Gadd, Pehr Adrian, Tal om finska climatet och dess fölgder, i landets hushållning, Stockholm 1761.

Gadolin, Jacob, Välment Fråga: Om icke förslag til ledige präste-syslor, likasom de civile- och militariske-ämbeten, efter visse utstakade reglor kunde och borde uprättas?, Stockholm 1762.

Ganander, Christfried, Maan-Miehen Huone- ja Koti-Aptheeki, eli Tieto ja Neuwwo tarpeellisimmistä Lääkityxistä, Joita osittain kotona maalla saadaan ja itte taitaan tehdä, osittain Aptheekista owat ostettawat, Nijtten ulospannun määrän ja hyödytyxen kansa, monea tautia wasten, Jotka numeroin jälkeen, Registeristä Aapicen jälkeen löytään, Usiammasta Lääkityskirjasta uloswedetyt ja Suomexi kirjoitetut Christfrid Gananderilda. Philos. Magist. Wuonna 1785, Wasasa [Vaasa] 1788 (saatavissa myös: http://agricola.utu.fi/hist/kktk/ganander/kotiapteekki.html).

Gezelius, Johannes, Yxi paras lasten tawara, Turku 1666.

Grotius, Hugo, H. Grotius of the rights of war and peace, in three volumes; … Together with the author’s own notes. Done into English, Vol. 3. London 1715. [Alkuperäinen nimike: De jure belli ac pacis, 1625]

Grotius, Hugo, Then lärda mannens Hugonis Grotii Sex böcker om then christna lärans wiszhet och sanning, för thes förträffeliga nytta skul, them enfaldigom til tienst, ifrån latinet på swenska öfwersatte. Jemte berättelse om auctorens märkwärdiga lefwerne : och död, Stockholm 1742. [Alkuperäinen nimike: De veritate religionis Christianae, 1625]

Grönhagen, Claes Wilhelm, Ödmjukt memorial, Stockholm 1761.

Haartman, Gabriel Erik, Underrättelse för menige man om koppors ympande, 1799 (suomeksi Neuwo, kuinga yhteinen kansa taitaa istutta rupulia, [Åbo 1799]).

Haartman, Johan, Tydelig underrättelse, om de mäst gångbara sjukdomars kännande och motande, genom lätta och enfaldiga hus-medel; samt et litet res- och husapothek; dem til tjenst, som ej hafwa tilfälle at rådfråga läkare, sammanfattadt och utgifwit af Joh. Joh:son Haartman, Stockholm och Åbo 1759.

Hennepin, Louis, A new discovery of a vast country in America, extending above four thousand miles between New France and New Mexico, London 1698.

Hiärne, Urban, Den lilla wattuprofwaren, hwarigenom de rätta och hälsosamma suurbrunnar ifrån de falska eller gemene jernwatn … igenkänes och åtskillies, Stockholm 1683.

Hoornbeek, Johannes, Theologiae Practicae. Pars prior, Ultrajecti [Utrecht] 1663.

Hufeland, Christoph Wilhelm, Bemerkungen über die natürlichen und geimpften Blattern zu Weimar im Jahr 1788, Leipzig 1793.

Hume, David, Om religion. Religionsfilosofiska skrifter i urval, Nora: Nya Doxa 1992.

Hushållsunderrättelser för menige man: utgifne af Kongl. finska hushållningssällskapet, Första häftet, Åbo 1801.

Hübner, Johann, Johann Hübners Vollständige Geographie. Theil 1, Von Europa, Portugall, Spanien, Frankreich, Engelland, Schottland, Irrland, Niederland, Schweiz und Italien, Hamburg 1730.

Hårleman, Carl, Dag-bok öfwer en ifrån Stockholm igenom åtskillige rikets landskaper gjord resa, år 1749, Stockholm 1749.

Högström, Pehr, Tal om landtmanna-näringar i Wästerbotten, besynnerligen Skellefta socken, hållit för kongl. wetenskaps academien, vid præsidii nedläggande, den 1 maji 1765, Stockholm 1765.

Juncker, Johan Christian Wilhelm, ”Mémoire adressé au Congrès de Rastatt”, Vetenskaps-handlingar för läkare och fältskärer, utgifne af Sven Hedin, 7. tomen, 2. häftet, 1799.

[Junggren, Bengt], Omständelig wederläggning af skriften, kallad: Källan til rikets wanmagt. Uti bref til en wän, Stockholm 1765.

[Kiellberg, Eric], Philopatri bref, 1–10, Stockholm; Norrköping 1761–1765.

King, Peter, Historia Symboli Apostolici, Lipsiae [Leipzig] 1706. [Alkuperäinen nimike: History of the Apostles’ Creed, 1702]

Knös, Andreas, Catechetiska föreläsningar, i afsigt uppå en biblisk och practisk cateches, eller lärobok i christendoms kunskapen, Förre delen, Uppsala 1779.

Knös, Andreas, Compendium theologiae practicae; una cum brevi delineatione theologiae pastoralis practicae, rogatu quorundam editum ab Andrea Knös, Uppsala 1773.

Kolb, Peter, Caput Bonae Spei Hodiernum. Das ist: Vollständige Beschreibung des Africanischen Vorgebürges der Guten Hoffnung, Nürnberg 1719.

Kortum, Karl Georg Theodor, Beiträge zur praktischen Arzneiwissenschaft, Göttingen 1796.

Kraftman, Johan, Tankar, om den wanmagt uti hwilken finska landtman sig befinner, Stockholm 1761.

Krook, Tor (utg.), Jonas Lagus. Brev och skrifter, Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar XXXV, Helsingfors 1933.

Kryger, Johan Fredrik, Svar på den, af kongl. vetenskaps academien, för sistledit år 1763, framstälde frågan: hvad kan vara orsaken, at sådan myckenhet svenskt folk årligen flytter ur landet? Och genom hvilka författningar kan det bäst förekommas? Stockholm 1764.

Kryger, Johan Fredrik, Tankar wid lediga stunder 1–3, Stockholm 1761–1766.

König, Christian, Lärdoms-öfning 1–11, Stockholm 1745–1751.

La Pérouse, Jean François de Galaup de, Resa omkring jorden af herr de La Perouse. Åren 1785 och följande. Sammandrag, Stockholm 1799.

La Pérouse, Jean François de Galaup de, Voyage de La Pérouse autour du monde, publié conformément au décret du 22 avril 1791, et rédigé par M. L. A. Milet-Mureu, 1–5, Paris 1797.

Lagus, Wilhelm, Strödda blad. Nytt och gammalt i historiska och humanistiska ämnen I. Petter Forskåls lefnad, Helsingfors 1877.

Laurentius Petri, Laurentius Petris Kyrkoordning av år 1571, Stockholm: Diakonistyrelsen 1932.

Less, Gottfried, Den christna religionens sanning; af Gottfried Lesz … Efter en af de senare och fullständigaste uplagor öfwersatt, Stockholm 1778. [Alkuperäinen nimike: Wahrheit der Christlichen Religion, 1773]

[Lewenhaupt, Charles Emil], Fjorton frågor til herr mag. Anders Chydenius, rörande Källan til rikets wanmakt, Stockholm 1766.

Linné, Carl von, Flora lapponica, Amstelaedami 1737.

Linné, Carl von, Flora suecica, Stockholmiae 1745.

Linné, Carl von, Species plantarum I–II, Holmiae 1753.

Linné, Carl von, Svenska vattunymfer (Najades svecicae.) Uppsala: Svenska Linnésällskapet 1954.

Lithovius, Samuel, Enfaldiga tankar om nyttan och nödwändigheten för en präst, at äga insikt i medicine, med wederbörandes samtycke, under […] Pehr Kalms inseende […] Öfwerlemnade af Samuel Lithovius, Isacs son. Österbotninge, Åbo: Johan Christoph. Frenckell 1762.

Locke, John, Andra avhandlingen om styrelseskicket. En essä angående den civila styrelsens sanna ursprung, räckvidd och mål, Göteborg: Daidalos 1998. [Alkuperäinen nimike: The second treatise of government, 1689]

Luther, Martin, D. Martin Luther’s Kirchenpostille. D. Martin Luther’s sämmtliche Schriften, Band XI, Erste Abtheilung, Leipzig 1846.

Luther, Martin, Den Stora katekesen, Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse 1931.

Luther, Martin, Doctor Martin Luthers huspostilla, Falun 1848. [Alkuperäinen nimike: Hauspostilla, 1544]

Luther, Martin, Kyrko-postilla. 1–3. Stockholm 1753. [Del 1], Första delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier. Ifrån tyska tungomålet på swenska öfwersatt, af mag. And. Borg, Stockholm 1753.

Lütken, Fredrik, Oeconomiske tankar til høiere efter-tanke, Kiøbenhavn: Nicolaus Møller 1759.

Maboths ansökning hos parlamentet i Engeland, at få nedlägga sitt censors-ämbete, såsom skadeligt för sanning och nationen. Ifrån engelskan öfwersatt, Stockholm 1768.

Martine, George, Essays medical and philosophical, London 1740.

[Modéer, Adolph,] Handbok i enskilta hushållningen. Innehållande huru mycket arbetsfolk, samt tid och ämnen til åtskilliga göromål erfordras och åtgå, i städer så wäl som på landet; jords och kreaturs afkastningar; utsäden och foder, m.m., Stockholm 1780.

Montesquieu (Charles-Louis de Secondat), De l’esprit des loix, Nouvelle edition, Tome second, Amsterdam & Leipzig 1763.

Montesquieu (Charles-Louis de Secondat), Herr Montesquious Tankar öfwer orsakerne til de romares wälde och fall, af fransöskan öfwersatte efter hennes maj:ts drotningens nådiga befallning och kongl. witterhets-academiens åstundan. Af O[lof]. v[on]. D[alin], Stockholm 1755.

Montesquieu (Charles-Louis de Secondat), Lettres persanes, Cologne 1721.

Montesquieu (Charles-Louis de Secondat), Om lagarnas anda, Stockholm: Ratio, 2. upplagan 1998.

Musschenbroek, Pieter van, Elementa physicae, Lugduni Batavorum [Leiden] 1734.

Musschenbroek, Pieter van, Inledning til naturkunnigheten, den academiska ungdomen til tienst, sammanskrefwen af hr. Peter van Musschenbroek  … Och nu på swenska öfwersatt, samt med autorens egna tilsatser förökt. Jemte bifogade anmärkningar, af herr S. Klingenstierna…, Stockholm 1747.

Möller, Johan, Afhandling om et rätt prediko-sätt, upgifwande de grunder, hwarefter så wäl predikningar böra författas och hållas, som riktiga omdömen deröfwer fällas; författad af Johan Möller … Stockholm 1779.

Nepos, Cornelius, Cornelius Nepos De excellentibus viris in usum locupletissimum notis perpetuis ad modum Joh. Minellii illustratus a M. Andr. Stübelio, adjunctis fragmentis schottianis & adjecto indice rerum, vocum, & phrasium accuratissimo. Editio nova revisa, Lipsiae [Leipzig] 1733.

Nohrborg, Anders, Den fallna människans salighets-ordning föreställd uti betraktelser öfwer de årliga sön- och högtidsdagars evangelier, Lund: Gleerup 1926. [Alkuperäinen nimike: Den fallna människans salighets-ordning, föreställd, uti betraktelser öfwer de årliga sön- och högtids-dagars evangelier, 1771]

Nordencrantz, Anders, Försvar af riksens höglofl. ständers och riksdagsmäns rättigheter, emot tvänne, under herr bibliothecarien Wildes censur, loco censoris regii, tryckte Påminnelser vid det tryckte Memorial, som med riksens höglofl. ständers tilstånd upgifvit är; emedan i samma påminnelser bestrides det väsenteligaste af de rättigheter, som dem, såsom den högstrådande och lagstiftande magten, tilhörer, Stockholm 1761.

Nordencrantz, Anders, Interims swar på de oförgripeliga påminnelser, som uti Stockholms Påst-tidningar den 25 september 1758 kundgiorde blifwit wara å trycket utkomne, wid de under sidstledne riksdag, til riksens höglofl. ständer aflemnade trenne skrifter,: om rättegångers förminskning, lag, domare och folck, samt en rättskaffans fri- och säkerhet, Stockholm 1758.

[Nordencrantz, Anders], Om wäxel-coursen, Stockholm 1761.

Nordencrantz, Anders, Påminnelser wid juris och oeconomiae adjuncten P. N. Christiernins Utdrag af desz föreläsningar, angående den i Swea rike upstegne wäxel-coursen, Stockholm 1761.

Nordencrantz, Anders, Tankar om den höga vexel-coursen och dyrheten i Sverige, Stockholm 1761.

Nordencrantz, Anders, Tankar om hemligheter, tysthets-eder, censurer, inquisitioner, urtima domstolar, klubber, cabaler, picknicker, twång uti- och wåld emot mennisko-förnufts förmögenheters bruk; förenade med magt i mennisko-wåld utan controll, samt deras: wärkningar i och öfwer samhällen i gemen, och i Swerige i synnerhet; författat i förswar af kongl. maj:ts nådiga förordning af den 2 decemb. 1769 om friheten i tryck, som tillika är alla efterkommandes ädlaste frihet af alla: friheter, och är at anse såsom den endaste controll i wår regerings-art, emot alt miszbruk af magt. Första delen, Stockholm 1769.

Nordencrantz, Anders, Tankar om rättegångars förkårtande i Swerige, Stockholm 1754.

[Nordencrantz, Anders], Til riksens höglofl. ständer församlade wid riksdagen år 1760. En wördsam föreställning uti et omständeligt swar på de oförgripeliga påminnelser, som uti Stockholms Post-tidningar, den 25 september 1758, kundgjorde blifwit, wara af trycket utkomne, wid de under sidstledne riksdag til riksens höglofliga ständer aflemnade trenne skrifter om rättegångers förminskning, lag, domare och folck, samt en rättskaffens fri- och säkerhet. Af en deras ledamot och ödmjukaste tjenare, Stockholm 1759.

”Om at dyrke valmue for deraf at drage opium”, Handels- og Industrie-Tidende for Aaret 1800, s. 166–168. Artikkeli perustuu artikkeliin ”Paper in Chemistry” julkaisussa Transactions of the Society, Instituted at London, for the Encouragement of Arts, Manufactures, and Commerce, Vol. 14, 1796, s. 252–270.

Pharmacopoea Suecica. Editio Quinta, Holmiae [Stockholm] 1817.

Pharmacopoea Svecica [1775], översättning och kommentarer av Gunnar Göthberg, Stockholm: Apotekarsocieteten 1997.

Pharmacopoea Svecica. Editio quarta emendata, Holmiae [Stockholm] 1790.

Pontoppidan, Erik, Collegium pastorale practicum, indeholdene en fornøden underviisning, advarsel, raadførelse og opmuntring for dennem som enten berede sig til at tiene Gud og næsten i det hellige præste-embede, eller og leve allerede deri, og ynske at udrette alting med frugt og opbyggelse, Kjøbenhavn 1757.

Pontoppidan, Eric, Collegium pastorale practicum eller underwisning för dem, som wilja rätt förestå det hel. Predikoämbetet, Stockholm 1766. [Alkuperäinen nimike: Collegium pastorale practicum, indeholdende en fornøden Underviisning … for dennem som enten berede sig til … Præste-Embede, eller og leve allerede deri …, 1757]

Pontoppidan, Eric, Sanning till gudagtighet; uti en enfaldig och grundelig förklaring öfwer d. Lutheri lilla cateches, af doct. E. Pontoppidan, Örebro 1827. [Alkuperäinen nimike: Sandhed til Gudfrygtighed, udi en eenfoldig og efter muelighed kort, dog tilstrekkelig Forklaring over sal. doct. Mort. Luthers Liden Catechismo, 1737]

Prof-öfwersättning af then heliga skrift, andra stycket, som innehåller andra Mose bok, S. Marci evangelium och S. Pauli then förra epistel till the corinthier, Stockholm 1775.

Prof-öfwersättning af then heliga skrift, på hans kongl. maj:ts nådigste befallning, af then till swenska bibeltolkningens öfwerseende i nåder förordnade särskilde commission [del 1], Stockholm 1774.

Prof-öfwersättning af then heliga skrift, tredje stycket, som innehåller tredje Mose bok, S. Luce evangelium och S. Pauli then sednare epistel till the corinthier, Stockholm 1776.

Pufendorf, Samuel von, De officio hominis et civis iuxta legem naturalem libri duo, Londini Scanorum [Lund] 1672.

Pufendorf, Samuel von, Om de mänskliga och medborgerliga plikterna enligt naturrätten[: i två böcker], Stockholm: City University Press 2001. [Alkuperäinen nimike: De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo, 1673]

Rambach, Johann Jakob, D. Johan Jacob Rambachs Betraktelser öfwer Guds råd om människornas salighet. Förra delen, Stockholm 1763.

Rambach, Johann Jakob, Exegetische und Porismatische Erklärung der Ep. Pauli an die Galater und an den Titum, Giessen 1739.

Rosén von Rosenstein, Nils, Compendium anatomicum, eller En kort beskrifning om de delar, af hwilka hela menniskians kropp består, med widfogade försök och anmärckningar, som lägga grunden til läran om menniskians friska och siukliga tilstånd, Stockholm 1736.

Rosén von Rosenstein, Nils, Underrättelser om barn-sjukdomar och deras bote-medel: tilförene styckewis utgifne uti de små almanachorna, nu samlade, tilökte och förbättrade, Stockholm: Lars Salvius 1764. Teoksessa Martin Jägervall (utg.), Nils Rosén von Rosenstein och hans lärobok i pediatrik, [Växjö: Martin Jägervall] 1990, s. 27–208.

Rosenstein, Nils von, Försök til en afhandling om uplysningen, til dess beskaffenhet, nytta och nödvändighet för samhället, understäldt kongl. vetenskaps-academien vid praesidii nedläggande den 26 augusti 1789 af Nils von Rosenstein …, Stockholm 1793.

[Rothman, Jacob Gabriel], Rikets fördärf och undergång genom et konstladt och förledande finance-system, nyligen föreslagit såsom rikets hjelp, af riksdagsmannen och comministern magister Andreas Chydenius, Stockholm 1766.

[Runeberg, Edvard Fredric], Anmärkningar wid den nyligen utkomne afhandlingen, kallad Nationella winsten, Stockholm 1765.

Runeberg, Edvard Fredric, ”Om Svea rikes folknummer och naturliga styrka”, Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar 1764, s. 81–115.

Runeberg, Edvard Fredric, Tankar om penningars värden, eller Afhandling om växelcoursen, grundad uppå theorien af penningars värden i inländska handels-rörelsen, Stockholm 1762.

[Runeberg, Edvard Fredric], Undersökning, om wåre näringar är komne, eller huru de kunna komma til en emot folkhopen swarande högd, Stockholm 1763.

[Runeberg, Edvard Fredric], Wattu-prof vid källan til rikets wanmagt, Stockholm 1765.

[Runeberg, Efraim Otto], Instruction för den unge Polætus i några handels-rörelser, Stockholm 1765.

Runeberg, Efraim Otto, Nödige påminnelser wid tjenstehjons-stadgan, Stockholm 1761.

Sahlstedt, Abraham, Swensk ordbok med latinsk uttolkning, på kongl. majestäts allernådigste befallning författad, och i ljuset framgifwen af Abraham Sahlstedt … Stockholm 1773.

Saint-Réal, César Vichard de, Bref til herr N.N. om et kort sätt at öfwerwinna fritänkare i religionen, Stockholm 1756.

[Salander, Eric], Bihang til then höga wäxel-coursen och låga handels-balancen, samt dyra tiden. Med bewis, at öfwerflöd är bättre än sparsamhet; äfwen som förtäring, gifwer näring, Stockholm 1745.

[Salvius, Lars], Tanckar öfwer den swenska oeconomien igenom samtal yttrade. Det 26te emellan fru Swea. herr Mentor. och Frans, Stockholm 1738.

Sammandrag af de förnämsta bewis til christna religionens sanning och förswar emot fritänkare. Öfwersatt ifrån de å tyska språket gjorde utdrag af Grotii, Knutzens och Nösselts afhandlingar i detta ämne, Strängnäs 1773.

Scheffer, Carl Fredrik, Tankar om Sweriges närwarande tilstånd, i anseende, til wälmåga och rikedom, Stockholm 1761.

Schilter, Johann, Manuductio philosophiae moralis ad veram non simulatam jurisprudentiam, Jena 1676.

Schomer, Justus Christoph, Doctrina Moralis, B. Dn. Iusti Christoph. Schomeri, Theologi Quondam Rostochii Primarii & Incomparabilis In Compendio, Rostock ja Leipzig 1710.

Schomer, Justus Christoph, Specimen theologiae moralis: Quo vera & naturalia omnis iuris atque honestatis principia breviter eruuntur, Quinque disputationibus in Universitate Rostochiensi propositum, Rostock 1690.

Schreber, Daniel Gottfried, Neue Cameralschriften, Theil I, Halle 1765.

Schröckh, Johann Matthias, Om Henric IV; konung i Frankrike, den store kallad, också i werket en af de störste konungar, som i något land regerat; men likafult mördad, på öppen gata i Paris, år 1610, Stockholm 1768.

[Schröder, Erik], Oförgripeliga Tankar, om fem nya stapel städers inrättande i rikets norra provincer, Stockholm 1765.

Schubert, Johann Ernst, Johann Ernst Schuberts … Heilige Reden. Zweyter Theil, Elbing 1746.

Schönberg, Anders, Svar, på den af kongl. vetensk. academien, för år 1763 framstälde frågan: hvad kan vara orsaken, at sådan myckenhet svenskt folk årligen flyttar ur landet? Och genom hvilka författningar kan det bäst förekommas?, Stockholm 1764.

Smith, Adam, Kansojen varallisuus. Tutkimus sen olemuksesta ja tekijöistä, suomentanut sekä Adam Smithin elämäkerralla ynnä E. Cannanin mukaan selityksillä varustanut Toivo T. Kaila, 1. nide, Porvoo: WSOY 1933.

Spener, Philipp Jacob, Ph. J. Speners förklaring öfwer D:r M. Luthers lilla kateches, Falun 1844. [Alkuperäinen nimike: Einfältige Erklärung der christlichen Lehr nach der Ordnung dess kleinen Catechismi dess theuren Manns Gottes Lutheri, in Fragen und Antwort verfasset, und mit nöthigen Zeugnüssen der Schrifft bewehret von Philipp Jacob Spenern, 1677]

Stenhagen, Per (Petter), Tankar om nödwändigheten af stapel-städers anläggande i Sweriges norra orter och i synnerhet i Öster- och Wästerbotten, Stockholm 1762.

Sutton, Daniel, The inoculator; or, Suttonian system of inoculation, fully set forth in a plain and familiar manner, London 1796.

Svar på frågan om bästa sättet, at upodla mosslupna ängar; hvilken fråga, af Kongl. Vetensk. Academien blef upgifven, år 1761. Stockholm: å nyo uplagt i framledne direct. Lars Salvii tryckeri, 1773.

Svebilius, Olof, Enfaldig förklaring öfwer Lutheri lilla catechismum, stält genom spörsmåål och swar, Uppsala 1700.

[Swedenborg, Emanuel], Oförgriplige tanckar, om swenska myntetz förnedring och förhögning, Stockholm 1722.

Swedenborg, Emanuel, Sapientia Angelica de Divina Providentia, Amsterdam 1764.

Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Stockholm: Verbum 1985.

Swift, Jonathan, ”A Tritical Essay upon the Faculties of the Mind”, Miscellanies in prose and verse, London: John Morphew 1711, s. 247–259.

Sätt, at kiänna och med ringa medel bota barnsiukdomar, til deras tienst i synnerhet som bo på landet och ej hafwa tilfälle at rådfråga doctor; utgifwit efter hans maj:ts allernådigste befallning, af thes collegio medico, Stockholm 1754.

Tegel, Erik Jöransson, Then stoormechtige, högborne furstes och christelighe herres, her Gustaffs, fordom Sweriges, Göthes, och Wendes konungs etc. historia, vthi twå deeler författad, Stockholm 1622.

[Tengström, Jacob], ”Lefvernes-beskrifning”, Allmän Litteratur-Tidning, nro 58, 22.7.1803, s. 517–521.

Tilas, Daniel, Anteckningar och brev från riksdagen 1765–1766, utgivna genom Olof Jägerskiöld, Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Handlingar 2, Stockholm 1974.

[Tucker, Josiah], Betydande frågor om handelen, wid tilfälle af de motsäjelser, som skedde emot den sista billen, om utlänningars naturalisation, Stockholm 1763.

Tucker, Josiah, Questions importantes sur le commerce, à l’occasion des oppositions au dernier Bill de Naturalisation, Londres 1755.

Tucker, Josiah, Reflections on the expediency of a law for the naturalization of foreign protestants I–II, London 1751–1752.

Turgot, Anne Robert Jacques, Oeuvres de Turgot, Nouvelle édition … avec les notes de Dupont de Nemours augmentée de lettres inédites … Tome Second, Paris 1844.

Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja Nijden Cappalden canssa / jotca sijhen tulewat: Cuningal:sen Maij:tin Armolisesta Käskystä, Turku 1701.

Witterhets arbeten, utgifne af et samhälle i Stockholm. Andra uplagan, Öfversedd och ansenligen tillökt. II. Tomen, Stockholm 1762.

Wolff, Christian, Logic, or rational thoughts on the powers of the human understanding; with their use and application in the knowledge and search of truth, London 1770.

Vossius, Gerardus Joannis, Dissertationes Tres de Tribus Symbolis, Apostolico, Athanasiano et Constantinopolitano, Amsterdam 1642.

Wrangel, Erik, Swea rickes tilstånd uti ett kort begrep sammandragit och forestäld åhr 1756, Kristiania 1756.

Ziegenbalg, Bartolomäus, ”Vorrede von der Rückreise aus Ost-Indien”, Der Königl. Dänischen Missionarien aus Ost-Indien eingesandter Ausführlichen Berichten, Von dem Werck ihres Amts unter den Heyden, Teil 1, Continuation 9, Halle 1716, s. 645–661.

 

Lait, asetukset ja muut virallisjulkaisut

Bref til alla sjöstäderne här i rigit om seglatz til the tyske städer. Dat. Stockholm den 30 maij år 1536.

Bref til commercie-collegium, angående frihet på skepp. Dat. Stockholm den 2. maij a:o 1684.

Bref til öfwer ståthållaren i Stockholm herr grefwe Jöran Gyllenstierna, ang:de tullfriheten i riket. Dat. Liungby den 2. decemb. a:o 1679.

Bref till öfverståthållaren och samtlige landshöfdingarne, angående förekommande af brist och dyrhet på salt 1.10.1741.

Extract uyt het Register der Resolution van der Ho: Mo: Heeren Staaten Generael der Vereenigde Nederlanden 21.2.1725.

Förbud, angående riksdagsbesluters, kongl. stadgars, recessers, plakaters, resolutioners och mera slikts uppläggande samt tryck och eftertryckande 20.4.1687.

Förnyad stadga och ordning, angående tjenstefolk och legohjon 6.8.1723.

Förordning angående låne-banquens öpnande, til at giöra lån på fast egendom och järn 18.2.1735.

Förordning om frimästare och handtverkarnes fria tillträde här i riket 26.5.1719.

Förordning, angående fiskerierne i riket 17.3.1724.

Handels och seglations ordning och stadga. Datum Örebro den 10. Febr. 1614.

Instruction för herr Nicolao Rubens, huru han skall förrätta sitt embete uti censure librorum som hans kongl. maij:t honom nådigst anbefalt hafwer. Gifwen af kongl. maij:ts cancellie den 7 julii anno 1688.

Kansliordningen 22 september 1661.

Konga-Försäkran Adolf Fredriks konungaförsäkran (18.10.1751).

Kongl. maij:ts nådige resolution och förklaring öfwer dhe främmande handelsmäns och expediters inlagde supplication, sampt bärgmästare och rådhz där emoot underdånigst gifne förklaring, angående contributioners erläggiande, sampt dhe främmandes handels frijhet. Gifwen Stockholm 28.4.1687.

Kongl. maij:ts till Swerige förordning om myntet. Datum Stockholm then 23. decemb.
år 1645
.

Kongl. maj:ts bref til samtel. landshöfdingarne, angående torps och nybyggens anläggande på hemmansägor 18.2.1757.

Kongl. maj:ts förklaring, öfwer förordningen af den 10 Nov. 1724, angående de främmandes fahrt på Swerige och Finland 28.2.1726.

Kongl. maj:ts förnyade algemene ordning och skrå för handtvärckare i Swerige och Finland 27.6.1720.

Kongl. maj:ts förnyade placat och förbud, angående the oloflige sammankomster, hwilka uti enskylte hus til en särskild och enkannerlig gudztiensts förrättande anställas; samt theras straff, som ther med beträda 12.1.1726.

Kongl. maj:ts förnyade stadga och förordning, angående tienstefolck och legohion, Stockholm 1739.

Kongl. maj:ts förordning, angående tilökning i hållskjutslegan i städerna och på landet 23.12.1756.

Kongl. maj:ts förordning, angående upmuntringar til jordbrukets uphjelpande 8.3.1770.

Kongl. maj:ts förordning, att jordägare och hemmansbrukare å landet må för gifta legohjon å sina ägor uppbygga backstufvor och boningsrum 20.7.1762.

Kongl. maj:ts kungörelse, angående banco-interessens förminskning 23.9.1756.

Kongl. maj:ts kungörelse, angående utgörande af en viss andel uti specie- eller bankomynt i afräkning på den år 1789 af rikets ständer åtagne bevillning 7.5.1792.

Kongl. maj:ts kungörelse, at de i landsorterne ledige warande manspersoner böra ofördröjeligen antaga hemmans-bruk eller annat lag likmätigt näringsfång, eller ock träda uti krigstjenst 3.7.1759.

Kongl. maj:ts kyrckio-lag och ordning 13.9.1686.

Kongl. maj:ts nådiga förbud, emot hus-visitationer 16.7.1776.

Kongl. maj:ts nådiga förnyade förordning och påbud angående skrif- och tryck-friheten 26.4.1774.

Kongl. maj:ts nådiga förordning rörande saltpeter-tilwerkningen i riket 26.10.1801.

Kongl. maj:ts nådiga förordning, angående nödig befunnen förhögning i skiuts-legan för allmogen öfwer hela riket 26.1.1779.

Kongl. maj:ts nådiga förordning, om krono-hemmans försäljande til skatte, samt the förmoner och wilkor, hwarunder skatte-hemman hädanefter skola innehafwas 21.2.1789.

Kongl. maj:ts nådiga kungörelse, angående förhöjning i skjutslegan för håll- och reserve samt gästgifware-skjuts 31.3.1789.

Kongl. maj:ts nådiga kungörelse, huruledes med riksens ständers riksgälds contoirs credit-sedlars gångbarhet hädanefter bör förhållas 16.3.1792.

Kongl. maj:ts nådiga pardons-placat, gifwit på hans kongl. höghet kron-prinsen Gustaf Adolphs döpelse-dag; Stockholms slott then 10 november 1778, Stockholm 1778.

Kongl. maj:ts nådiga resolution och förklaring uppå the allmenna beswär, som städerne uti Swerige och Finland, igenom theras fullmächtige, hafwa wid thenna riks-dagen i underdånighet andragit. Gifwen Stockholm i råd-cammaren then 12. aprilis 1739, Stockholm 1739.

Kongl. maj:ts nådiga stadfästelse, uppå åtskillige af präste-ståndet författade reglor, til winnande af mera redighet och ordning wid riksdagsmäns wäljande i bemälte stånd, samt at sedan försätta thetsamma wid riksdagarne uti erforderlig activitet 31.3.1767.

Kongl. maj:ts nådige circulaire-bref til samtelige landshöfdingarne i Swerige och Finland angående saltpetter tillwerkningen 21.2.1798.

Kongl. maj:ts nådige förordning angående de fremmandes fahrt på Swerige och Finland 10.11.1724.

Kongl. maj:ts nådige förordning angående ett handels-contoirs inrättning här i Stockholm till koppar-handelns befrämiande. Stockholm i råd-cammaren 20.3.1732.

Kongl. maj:ts nådige förordning angående låne-banquens öpnande, til at giöra lån på fast egendom och jern. Gifwen Stockholm i råd-cammaren 18.2.1735.

Kongl. maj:ts nådige förordning angående salthandelen. Stockholm i rådkammaren 27.7.1731.

Kongl. maj:ts nådige förordning huru förhållas skall med jern- och stålhandelen här i riket 15.7.1717.

Kongl. maj:ts nådige förordning och påbud, angående contracter om jern och andre sådane rikets egne tilwärckningar, hwilka utskeppas. Stockholm i råd-cammaren then 29. november 1765.

Kongl. maj:ts nådige förordning om fri-mästare och handtwärckarnes fria tilträde här i riket 26.5.1719.

Kongl. maj:ts nådige förordning, angående skrif- och tryck-friheten. Gifwen Stockholm i råd-kammaren then 2. decembr. 1766.

Kongl. maj:ts nådige förordning, angående wexel-coursen för innewarande år. Gifwen Stockholm i råd-cammaren then 13 februarii 1766.

Kongl. maj:ts nådige förordning, angående wäxel-coursen för nästkommande år 1767 11.11.1766.

Kongl. maj:ts nådige förordning, emot yppighet och öfwerflöd 26.6.1766.

Kongl. maj:ts nådige förordning, huruledes med upbörden af prästerättigheterne i Österbottn skal förhållas 18.1.1743.

Kongl. maj:ts nådige förordning, til befordran af folkmängdens ökande i riket 8.3.1770.

Kongl. maj:ts nådige förordning, öfwer 1739. års förordning om låhn i banquen. Gifwen Stockholm i råd-cammaren 13.10.1747.

Kongl. maj:ts nådige påbud, angående prolongation af friheten så wäl på spannemål som viktualie persedlars införande i riket med fremmande fartyg. Gifwit Stockholm i rådcammaren then 10. junii 1741, Stockholm 1741.

Kongl. maj:ts nådige påbud, angående tilstånd för alle utländske och inhemske, at med främmande skepp och farkostar få til Swerige och Finland införa viktualie persedlar af smör, fläsk och kött til nästkommande augusti månads slut emot samma tulls och umgälders erläggande på lika sätt, som för swenske skepp och farkoster betales. Gifwit Stockholm i råd-cammaren then 14 aprilis 1741, Stockholm 1741.

Kongl. maj:ts nådige påbud, angående ytterligare prolongation af friheten så wäl på spannemåls som viktualie persedlars införande i riket med främmande fartyg. Gifwit Stockholm i råd-cammaren then 9. novembris 1741, Stockholm 1741.

Kongl. maj:ts nådige påbud, angående ytterligare prolongation af friheten så wäl på spannemåls som victualie persedlars införande i riket med främmande fartyg. Gifwit Stockholm i rådcammaren d. 19. maji 1742, Stockholm 1742.

Kongl. maj:ts nådige påbud, angående ytterligare prolongation af friheten så wäl på spannemåls som victualie-persedlars införande i riket med främmande fartyg. Gifwen Stockholm i råd-cammaren then 7. Decembris 1742, Stockholm 1742.

Kongl. maj:ts nådige reglemente för hafs- och skjär-fiskerierne i riket 8.4.1754.

Kongl. maj:ts nådige resolution och förklaring på de allmenna beswär, som städerne uti Swerige och Finland, igenom theras fullmächtige, hafwa wid thenna riksdagen i underdånighet andragit. Gifwen Stockholm i råd-cammaren then 17 decem. anno 1734, Stockholm 1734.

Kongl. maj:ts nådige resolution och förklaring uppå de allmenne beswär, som thes trogne undersåtare af riksens allmoge uti Swerige och Finland igenom theras utskickade fullmächtige, hafwa wid thenne riksdagen i underdånighet andraga låtit. Gifwen Stockholm i råd-cammaren den 17. decembr. 1734, Stockholm 1734.

Kongl. maj:ts nådige resolution och förklaring uppå the allmänna beswär, som thes trogne undersåtare af riksens allmoge uti Swerige och Finland, igenom theras utskickade fullmäktige, hafwa wid thenne riks-dagen i underdånighet andraga : låtit. Gifwen Stockholm i råd-cammaren then 1. septembris 1741, Stockholm 1741.

Kongl. maj:ts nådige resolution och förklaring uppå the allmänna beswär, som thesz trogne undersåtare af riksens allmoge uti Swerige och Finland, igenom theras utskickade fullmäktige hafwa wid thenne riks-dagen i underdånighet ingifwa : låtit. Gifwen Stockholm i råd-cammaren then 10. sept. 1743, Stockholm 1743.

Kongl. maj:ts nådige resolution och förklaring uppå the allmänne beswär som thes trogne undersåtare af riksens allmoge uti Swerige och Finland, igenom theras utskickade fullmechtige, hafwa wed thenne riksdagen i underdånighet ingifwa låtit. Gifwen Stockholm i råd-cammaren den 28. junii anno 1731, Stockholm [1731].

Kongl. maj:ts nådige resolution och förklaring uppå the allmänne beswär, som städerne uti Swerige och Finland, igenom theras fullmägtige, hafwa wid thenna riksdag i underdånighet andragit 19.1.1757.

Kongl. maj:ts nådige resolution uppå krigs-befählets beswär af de indelta regementena till häst 16.10.1723.

Kongl. maj:ts nådige warning, til samtelige thes trogne undersåtare, som handla med miöl och spannemål, emot en obillig stegring i priset på samma waror. Gifwen Stockhom i råd-cammaren then 11 junii 1746, Stockholm 1746.

Kongl. maj:ts och rikets krigs-collegii kungörelse, angående the förmoner, rättigheter och skyldigheter, som tilkomma saltpeter-ladu-anläggare 29.4.1784.

Kongl. maj:ts och riksens commerce-collegii kundgörelse, af hans kongl. maj:ts ytterligare nådiga förordnande, angående fiske-praemiers betalande, med mera. 15.12.1761.

Kongl. maj:ts plakat och påbud, angående bruks-förvaltare, att de skola försälja deras järn till stapel-stads borgare 25.11.1699.

Kongl. maj:ts stadga, angående en controll-stämpels sättande på alt guld, silfwer och tenn, som hädanefter här i riket warder arbetat, jemte en och annan nödig författning om arbets-ordningen i berörde metaller, samt tilsynen derwid 7.12.1752.

Kongl. maj:ts tal til riksens ständer på riks-salen wid riksdagens öpnande, fredagen den 30 october 1778, Stockholm 1778.

Kongl. maj:ts ytterligare nådige förordning, angående lån i banquen uppå jern samt annan lös och fast ägendom. Gifwen Stockholm i råd-cammaren 8.5.1739.

Kongl. maj:ts ytterligare nådige förordning, angående minderårigas giftermål 8.12.1756.

Kongl. maj:ts öpne påbud, angående tilstånd för alla utländske och inhemske, at med fremmande skepp och fahrkostar få til Swerje och Finland införa spannemåhl til nästkommande junii månads slut, emot samma tulls och umgälders erläggande på lika sätt, som för swenske skepp och farkostar betalas. Gifwit Stockholm i råd-cammaren then 12. februarii 1741, Stockholm 1741.

Kongl. may:ts stadga och påbudh, om tienstefolck och legohjon 30.8.1664.

Kongl. may:tz breeff, til erchebiskopen, biskoperne, superintendenterne och consistorierne, sampt menige clerkeriet vthi Sverige och dher vnder hörande land och provincier, angående någre biskopens i Strängnäs af trycket vthgiffne böcker och skriffter 21.4.1662.

Kongl. may:tz handels-ordinantie, hwar effter alla the, som medh handel och wandel umgås, hafwe sigh at effterrätta 21.3.1673.

Kongl. Resolutionen på städernas allmänna beswär år 1723, 16.10.1723.

Kongl. Svea håfrätts bref, angående skrifft-wäxlingars och domars tryckande i rättegångs-saker 14.4.1735.

Kundgiörelse, angående en trediedels upsäjande af de uti låhne-banquen på interesse insatte carolin-capitaler 13.4.1739.

Kyrkolag för den evangelisk-lutherska kyrkan i Storfurstendömet Finland. Af Finlands ständer wid Landtdagen år 1867 antagen och af Hans Kejserliga Majestät den 9 december (27 November) 1868 i nåder stadfästad. Gifwen i Helsingfors den 6 december 1869, Helsingfors 1869.

Kyrko-Lagen af 1686 och Kongl. Förordningen, huru med Rättegång i Dom-Capitlen förhållas skall, af den 11 februari 1687 samt författningar, som dem upplysa, förklara, ändra eller tillöka, så ock i särskilda mål utfärdade kongl. bref, resolutioner eller utslag, som tjena till upplysning om rätta förståndet af kyrko-lagen och förordningen om rättegång i dom-capitlen; på konungens befallning utgifna, Uppsala: Leffler och Sebell 1845.

Ordinantie, huruledes kiöphandelen af rijksens inbyggiare så wäl som fremmande drifwas skal. Giordt i Upsala, then 12. Octobris, Åhr 1617.

Ordning hwareffter kongl. maij:tts och riksens cancellie sig underdånigst har at rätta. Gifwen Stockholm den 14 Junii 1720.

Ordning, hwarefter hennes kongl. maj:t nådigt wil att riks-guardinen, myntmästaren och andre, som med myntet hafwa at beställa, sig effterrätta skole. Dat. Stockholm den 16. febr. åhr 1638. Efterskrefne valvation wil h:s kongl. maj:t at uthi sölfwermyntningen skal observeras.

Plakat och förbud, angående paskiller och smädeskrifter 21.4.1665.

Plakat och påbud, angående bruksförvaltare, att de skola försälja deras jern till stapelstads borgare 25.11.1699.

Protocoll öfwer justitiæ-ärender i kongl. maj:ts råd-kammare; innehållande: kongl. maj:ts egit höga yttrande om tryckfriheten, Stockholm 1774.

Protocoll, hållit i det Högvördiga Präste Ståndet vid Landtdagen i Borgå stad år 1809, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 40, Helsingfors 1899.

Protocoll, hållit i kongl. maj:ts råd-kammare på Stockholms slott den 27 augusti 1772, angående den så kallade rosenkammarens och andre pinliga fängelse-rums förstörande, Stockholm 1772.

Publication, angående prolongation af terminen til spannemåls införande med främmande skepp emot hel-fria tullen. Stockholm af Kongl. slotts-cancelliet then 20. Februarii 1747, Stockholm 1747.

Påbud om åtskillige oordningars och öfwerflödigheters afskaffande i borgerlige klädebonader, brölloper, barnsöhl, kyrkegångs och badstuguöhl. Item begrafningz öhl, sendningar och brudegåfwor 27.3.1589.

Resolution angående främmande handelsmän och expediter, samt deras handels-frihet, gifwen Stockholm den 28 april 1687.

Ruotzin waldacunnan laki hywäxi luettu ja wastan otettu herrain päivillä wuonna 1734, Turku 1759.

Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar &c. angående Sweriges rikes commerce, politie och oeconomie uti gemen, ifrån åhr 1523. in til närwarande tid. Uppå hans kongl. maj:ts nådigesta befallning giord af And. Anton von Stiernman, 1–6, Stockholm 1747–1775.

Stadga och förordning om alla nyskrifna verks censerande i riket så vid akademier och skolor, som andra orter, innan de tryckta varda 5.7.1684.

Swahr på bårgemestere och rådz sampt menige bårgerskapedz här i staden ödmjuke suplication 22.12.1614.

Swea Konunga-försäkran 1751.

Sweriges rikes lag gillad och antagen på riksdagen 1734, Stockholm 1736.

Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734. Faks.-utg. till 250-årsdagen av lagens tillkomst efter den första i antikva tryckta upplagan av år 1780, Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning, serien 1, Rättshistoriskt bibliotek 37, Stockholm 1984.

Särskildte reglemente för handelssocieten för Göteborgs stad hvarefter den jemte kongl. maj:ts utfärdade allgemena handelsordning hafver sig i underdånighet att rätta 14.10.1734.

Thenne efterskrefne punchter och artiklar blefwe samtyckte af Konung Gustaf och rijksens rådh i Örebro, Stockholm [1540].

Til commerce-collegium, at det sidst slutne tjäru-handels-contractet innevarande år bör upsägas. Datum Stralsund den 11 augusti 1715.

Utdrag af protocollet, hållit på Stockholms rådhus följande dagar 1799 [17. ja 31.5.1799], Stockholm 1799.

 

Lähdejulkaisut

Akiander, Matthias, Historiska upplysningar om religiösa rörelserna i Finland i äldre och senare tider, 2. delen, Helsingfors: Kejserliga Alexanders-Universitetet 1858.

Boëthius, Simon Johannes, Minnen ur Sveriges nyare historia, samlade af B. von Schinkel. Bihang I, Uppsala: Victor Roos’ förlag 1880.

Ekman, Fredric, Systematisk samling af utdrag utur gällande Författningar rörande Ecclesiastik- och Skole-Staterne uti Stor-Furstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-Stift, Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1865.

Herlitz, Nils (red.), Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. D. 1, (1251–1523), Stockholm: Stadshistoriska institutet 1927.

Jäntti, Yrjö A. (toim.), Suomen sana: Kansalliskirjallisuutemme valiolukemisto 3, Porvoo: WSOY 1963.

Lagus, Ernst (red.), Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland XXXVIII, Helsingfors 1898.

Nygren, Ernst (red.), Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. D. 2, (1523–1560), Stockholm: Stadshistoriska institutet 1932.

Porthan, Henrik Gabriel, Henrik Gabriel Porthans bref till Mathias Calonius, del 2, 1797–1800, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 5, Helsingfors 1886.

”Ur ett bref af Anders Chydenius”, Finska kyrkohistoriska samfundets protokoll och meddelanden II, 1898–1902, Borgå 1902, s. 167.

Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar, 1–15, Stockholm 1742–1829.

Österbladh, Kaarlo (red.), K. F. Mennanderin lähettämiä ja saamia kirjeitä – Brev från och till C. F. Mennander III, Suomen historian lähteitä 4, Helsinki: Suomen historiallinen seura 1942.

 

Antiikin kirjallisuus

Aristoteles, Den nikomachiska etiken, andra upplagan, Göteborg: Daidalos 2004.

Castrén, Paavo, Pakinoita antiikin Roomasta. Horatiuksen satiirit, suom. Paavo Castrén, Helsinki: Otava 2013.

Nepos, Cornelius, Kuuluisia miehiä, suom. Marja Itkonen, Porvoo: WSOY 1963.

Sallustius Crispus, Gaius, Catilinan salaliitto – Jugurthan sota, suom. Marja Itkonen, Porvoo: WSOY 1963.

Themistios, Themistii Orationes Quae Supersunt, recensuit H. Schenkl; opus consummaverunt G. Downey et A. F. Norman, Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Lipsiae [Leipzig]: Teubner 1965–1974.

Vergilius Maro, Publius, Aeneis. Aeneaan taru, suom. Päivö ja Teivas Oksala, Porvoo-Helsinki-Juva: WSOY 1999.

 

Valtiopäiväjulkaisut

Berättelse, angående hushållningen i banquen. Utgifwen på riksens höglofl. ständers befallning af theras secrete utskott wid riksdagen år 1766.

Hans kongl. maj:ts tal, til riksens ständer uppå riks-salen wid riksdagens början den 25 junii 1771, Stockholm 1771.

Horn, Christer, Ödmjukt memorial af fri-herre Christer Horn til höglofl. ridderskapet och adelen angående höglofl. secrete utskottets til riksens höglofl. ständer upgifne berättelse om banco-förwaltningen, jemte en bilaga i samma sak som 1762 hos höglofl. ridd. och adelen wardt föredragit, Stockholm 1766.

Lundhem, Stefan (red.), Prästeståndets riksdagsprotokoll: på Riksdagens uppdrag … 24, 1778–1779, Stockholm 1990.

Riksens höglofl. ständers förordnade commercie- och tulldeputationers gemensamma betännckiande, huruwida de utlänske och fremmande skulle kunna förbiudas at med deras fartyg till Swerige införa andra än deras egne landz produkter 11.6.1723. Tryckt i Nils Staf (red.), Borgarståndets riksdagsprotokoll från frihetstidens början 2, 1723, Stockholm: Riksgäldskontoret 1951, s. 583–584.

Staf, Nils (red.), Borgarståndets riksdagsprotokoll från frihetstidens början 2, 1723, Stockholm: Riksgäldskontoret 1951.

Sweriges rikes ständers beslut, giordt, samtyckt och förafskedadt på then allmänna riksdagen, som slöts i Stockholm then 26 januarii 1779, Stockholm 1779.

Sweriges rikes ständers beslut, giordt, samtykt och förafskiedat på then almänna riks-dagen som slöts i Stockholm then 14. december år 1747, Stockholm 1747.

Sweriges rikes ständers bewillning til allmän contribution, för nästkommande år 1773 och the påföljande åren til och med thet årets slut, hwaruti nästa riksdag kommer at uphöra. Såsom ock til särskild krönings- och begrafnings-hielp, som kommer at betalas för åren 1773, 1774, 1775 och 1776. Giord och samtyckt wid riksdagen i Stockholm then 8 september 1772, Stockholm 1772.

Åtskillige memorialer, angående myntet och wäxel-coursen, tryckte på högl. ridderskapets och adelens befallning wid riksdagen år 1762 & Bihang, Stockholm 1762.

 

Lehdet ja sarjajulkaisut

”Berättelse om lands-ting, hållit i Hälsingeland”, Hushållnings-Journal 1777, s. 423–427.

”Bref ifrån en landsort om tjenstefolk” (av ”En idog hushållare”), Hushållnings-Journal 1777, s. 476–477.

[Castrén, Robert], ”En svensk liberal från förra seklet”, del 3, Helsingfors Dagblad 22.7.1881.

Dageliga Tidningar, Eller: Dagligt Allehanda, Stockholm 12.–14.12. 1774, nrot 284–286, 1775, 1778–1779, 1781–1782.

Den Förnuftige Fritänkaren, 1767–1768.

”Förslag till förbättringar af tjenstehjons stadgan”, Hushållnings-Journal 1777, s. 595–601.

Handels- og Industrie-Tidende, 1799.

Kongl. Finska Hushållningssällskapets Handlingar, första tomen, Åbo 1803.

Lärda Tidningar 17.4., 28.11., 2.12. ja 5.12.1765.

”Om legostämmo-tid för tjenstefolk” (av ”Publicola”), Hushållnings-Journal 1777, s. 483–499.

Skrifter af Sällskapet för Allmänne Medborgerlige kunskaper II, Stockholm 1795–96.

Stockholms Dageligt Godt, Stockholm 1775.

Stockholms Lärda Tidningar, 18. toukokuuta 1780, nro 36.

Stockholms Posten, Stockholm 1779.

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo, nrot 3–4/1771.

Upfostrings-Sälskapets Tidningar, Stockholm 1781.

 

Chydeniuksen teosten uusintapainokset ja käännökset

Chydenius, Anders, Americanska näfverbåtar, Vaasa: Tulle Törmä 1998.

Chydenius, Anders, Antti Chydeniuksen kirjoituksia, suom. Katariina Kare, Katariina Kare (toim.), Anders Chydenius. Suuri suomalainen valistuskirjailija, Helsinki: Alea-Kirja Oy 1986. [Chydenius 1986B]

Chydenius, Anders, Antti Chydeniuksen valitut kirjoitukset, suom. Verner Malinen, Porvoo: WSOY 1929.

Chydenius, Anders, Antti Chydeniuksen valitut kirjoitukset, suom. Verner Malinen, näköispainos, Katariina Kare (toim.), Anders Chydenius. Suuri suomalainen valistuskirjailija, Helsinki: Alea-Kirja Oy 1986. [Chydenius 1986A]

Chydenius, Anders, Den Nationnale Winsten, Wördsamast öfwerlemnad Til Riksens Höglofliga Ständer, Af En Deras Ledamot. Nytryckning efter originalupplagan 1765. Med inledning av fil.dr. Karl Petander, Stockholm: Kooperativa Förbundets Bokförlag 1929.

Chydenius, Anders, ”Den nationnale winsten” teoksessa 1700-talets frihandlare. Den nationnale winsten av Anders Chydenius. Afhandling om näringstvånget av Johan Henrik Kellgren. Inledning Lars Magnusson, Uppsala: Det svenska biet 1994, s. 17–60.

[Chydenius, Anders], Die Quelle von Schwedens Unvermögen. Aus dem Schwedischen, Stockholm 1765.

Chydenius, Anders, Kansallinen voitto. Alkuperäisen, kirkkoherra Anders Chydeniuksen v. 1765 kirjoittaman ruotsalaisen teoksen suomenkielinen laitos. Suomentaja V. Malinen, 1929, Helsinki: Myynti- ja mainoskoulu (Markkinointiinstituutti) 1968.

Chydenius, Anders, Källan till Rikets vanmagt. Nytryck av skrift från 1765. Inledning Erik Severin, Gävle 1972.

Chydenius, Anders, La ricchezza della nazione. Introduzione di Francesco Forte. Traduzione di Karin Hellbom. Macerata: Liberilibri 2009.

Chydenius, Anders, ”Le Bénéfice National”, Couty, Philippe, ”Un predecesseur d’Adam Smith: Anders Chydenius (1729–1803)”, Revue d’Histoire économique et sociale, IV, 1966, s. 437–467.

Chydenius, Anders, Politiska skrifter af Anders Chydenius. Med en historisk inledning å nyo utgifna af E. G. Palmén, Helsingfors: G.W. Edlunds förlag 1877–1880. [Chydenius 1880]

Chydenius, Anders, Rikets hjälp genom en naturlig finanssystem, utgiven av Erik Severin, Gävle: Westlund & söner 1973.

Chydenius, Anders, The National Gain. Translated from the Swedish original published in 1765. With an introduction by Georg Schauman, Ph.D. London: Ernest Benn Limited 1931.

Chydenius, Anders, The National Gain. Translated from the Swedish original published in 1765. With an introduction by Georg Schauman and Matti Klinge, [Helsinki] 1994.

Chydenius, Anders, Vederläggning av de skäl varmed man söker bestrida öster- och västerbottniska samt väster-norrländske städerne fri seglation. Inledning av Erik Severin, [Vällingby] 1970.