Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Huomautuksia virsikirjaehdotukseen

Anmärkningar till provpsalmboken, s. 48r

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi
Alkukieli

48r

 

Anmärkningar och före slagna förbättringar uti den nya Swenska Profpsalmboken. Uppå Högw. DomCapitlets i Åbo wördade befallning af Anders Chydenius.

 

Stycken utur Nya Prof Psalm boken med de föreslagna ändringar och förbättringar.

Anmärkningar som upgifwa orsakerna til de å andra sidan stående förändringar

N:o 1. i Nya profpsalmboken

v. 5.

 

Du är wäl god och mild och huld1

det kunde sägas:

Ett lydigt barn du blifwer huld

Tyks wara en taotologie utan synnerlig emphasis

 

v. 6.

 

Och godt giordt för hwad brutit war2

kunde heta

Och plichtat för hwad brutit war

 

Förklarar tydeligare obedientiam activam et passivam.3

N:o 2: v. 3.

 

Fly gudlöst tal hwar lefnadsstund.4

mån det ei wore bättre?

Fly skrymtan, banskap, swär ei men,

At dyrcka Herren war ei sen

Är mycket matt, och smakar af slenterian.

N:o 3. v. 2.

 

Min Hela Kärlek dig tilhör5

Kan hielpas således:

Min Hela Kärlek hör dig til,

Och öfwer alt Du älskas will.

Tilhör stöter örat, då accenten kommer in ultimam,6 som annors är in penultima.7

v. 3.

 

Och lämnat dina budords stig8

blifwer lättare om man säger

Och wikit af från lagens stig

Budords stig är något tråkigt för 5 sammanstötande hårda consonanter

v. 4.

 

Jag blinde hiertat dela will9

hielpas sålunda:

Men jag tywärr, det dela will.

Är mörkt och twetydigt


  1. I noterna till den här texten citeras de psalmverser ur Förslag Till Kyrko-Sånger, För Swenska Församlingen (1793) som Chydenius kommenterar. Psalm 1, vers 5 i sin helhet: ”Min Gud, jag bäfwar för Din ifwer, När jag betänker all min skuld; Du är wäl god och mild och huld, Men sträng då Du förtörnad blifwer. Du äskar lydnad som är hel. Hwad männ’ skjan gör af sin förmåga, Kan aldrig wid Din granskning dåga: I all wår dygd Du skådar fel.”
  2. Psalm 1, vers 6 i sin helhet: ”Men då min egen kraft ej räcker, När lag och dom mig fasa ge, Du tankan på min Frälsare Med Dina ljufwa löften wäcker, På Honom som min börda bar; Wälsignad är den glädjedagen, Då Jesus sjelf har uppfylt lagen, Och godtgjort för hwad brutet war.”
  3. obedientiam activam et passivam: lat. den aktiva och passiva lydnaden
  4. Psalm 2, vers 3 i sin helhet: ”Guds helga namn missbruka ej. Ditt tal skall wara ja och nej. Fly gudlöst tal hwar lefnads stund; Men prisa Gud af hjertats grund.”
  5. Psalm 3, vers 2 i sin helhet: ”Förutan Dig är ingen Gud; Du har med alfwar i Ditt bud För andra Gudar warnat mig; Och hwem kan sättas emot Dig? Min hela kärlek Dig tillhör, Och öfwer allt Du älskas bör.”
  6. in ultimam: lat. i slutet
  7. in penultima: lat. nästsist
  8. Psalm 3, vers 3 i sin helhet: ”Men ack! jag har försyndat mig Och lämnat Dina budords stig. Då jag Dig endast wörda bort, Har jag mig andra Gudar gjort. Jag brutit har mot alla bud, Och Dig förgätit, store Gud.”
  9. Psalm 3, vers 4 i sin helhet: ”Mitt hela hjerta hör Dig till; Jag blinde hjertat dela will. Ja, jag har sträckt min själs begär Till mycket som förbudet är. Jag har ej wandrat inför Dig Så redligt som det borde mig.”

Suomi

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: