Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Huomautuksia virsikirjaehdotukseen

Anmärkningar till provpsalmboken, s. 52r

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi
Alkukieli

52r

v. 4.1

Men hwem kan bära frucht, som lif dertil ei äger,

Som trög och machtlös är, ei noga öfwerwäger,

At Gud med wredens wigg2 den falska krossa skall

Och skrymtare hastar sielf til branten af sitt fall.

Är swag öfwer alt, men kan hielpas sålunda:

 

v. 5.3

behöfwer hielp i synnerhet mot slutet.

Ett träd är som des rot och fruchten sådan blifwer:

En oren källa ei ett smakligt watn gifwer

En sminkad lastens slaf ei dygdens fruchter bär

Den döda har ei lif, ei dygden lastfull är.

 

v. 6.

Är swag och trivial hela wägen.

Som hatar all sin synd4 etc:a _ _ _

säg hällre:

Som stygges wid all synd, och ångrar sin med smärta.

är owarsamt sagt.

v. 8.

 

At ei med lysten mun5 etc:a

Mun är aldrig lysten, utan hiertat och begärelsen. Hela versen hielpes sålunda:

Af Jesu Kärleks kraft man hålles då tilbaka

at aldrig älska synd, försokrat gift at smaka

När barnet blifwit brändt det eldens lågor skyr

Och en från synden frälst för swarta laster flyr

 

v. 96

behöfwer likaledes hielp

En sådan frälster siäl han beder tror och wakar

Han werldens lust och pracht med egen ro försakar

Han tager korset an och bördan tåligt bär,

Kom nu och pröfwa dig, om du en Christen är.

 

v. 10.7

Sednare delen af versen är altför matt

O Herre wärdes sielf ur sömnen siälar wäcka,

Som under dygdens larf sitt swarta hierta täcka!

din barn O! Jesu hielp, at strida waka tro,

At segra i sin död och winna ewig ro!

 

N:o 34. v. 1.

 

En fåfäng undflycht endast är.8

i dess ställe kan sägas:

Af lögneandan werkad är,

At syndaren bedraga.

Undflycht är en obehagelig sammandragning


  1. Psalm 33, vers 4 i sin helhet: ”Men hwem kan bära frukt, som lif dertill ej eger, Och icke lyda will, hwad Gud i skriften säger? När man med fagert sken will oförändrad bli; Hwad annat är det allt, än idel skrymteri?”
  2. blixt
  3. Psalm 33, vers 5 i sin helhet: ”Ett träd är som dess rot; så frukten äfwen blifwer. En oren källa ej ett smakligt watten gifwer. Den kan ej äga lif, som död i synden är; Så litet som en sten af lifwet känsla bär.”
  4. Psalm 33, vers 6 i sin helhet: ”Den Christen kallas will, bör hafwa nyfödt hjerta, Som hatar all sin synd och ångrar den med smärta; Han blott i Jesu blod med ett förkrossadt bröst, Med längtan, suck och bön, för själen söker tröst.”
  5. Psalm 33, vers 8 i sin helhet: ”Af Jesu kärleks-kraft man hålles då tillbaka, Att ej med lysten mun förbudna frugter smaka. När barnet blifwit brändt, det ifrigt elden skyr: En trogen likaså för synden ifrigt flyr.”
  6. Psalm 33, vers 9 i sin helhet: ”Man uti bön och tro, då oaflåtligt wakar; Man werlden och sig sjelf med högsta flit försakar; Man tager korset på, och det i stillhet bär: Häraf du pröfwa kan, om du en Christen är.”
  7. Psalm 33, vers 10 i sin helhet: ”O Herre, wärdes sjelf de arma själar wäcka, Som under syndens sömn för ljuset sig betäcka. Sköt oss, som nödigt är, i hwarje lefnads stund, Och till wår Christendom lägg sjelf en stadig grund.”
  8. Psalm 34, vers 1 i sin helhet: ”O! Gud, uppå wår Christendom Hwad Du har skäl att klaga! Så kall, så kärnlös och så tom; Hur kan den Dig behaga? En tro, som inga frukter bär, En fåfäng undflykt endast är, Att samwetet bedraga.”

Suomi

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: