Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Huomautuksia virsikirjaehdotukseen

Anmärkningar till provpsalmboken, s. 50r

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi
Alkukieli

50r

I mödans och i nöjets dagar,

Doch hämden anar i dit bröst.

 

v. 2. sednare hälften1

Torde litet förbätras

du smikrar dig at göra godt

Och lusten för en dygd beprisar

det gröfsta mord han för dig wisar,

Som ett förlåtligt swaghets brott.

 

v. 3. sednare hälften2

Är en swag mening.

Du gör ett swårt och ewigt fall,

Om ei ditt söfda samwet waknar,

Men tröst och räddning ewigt saknar

då du til plågor dömmas skall.

Här omtalas ingen annan ledare än satan. förbättras således:

v. 5.

 

Will andedrägten hos dig qwäfwa3

det kunde ju sägas:

Alt hopp om tröst och räddning qwäfwa

i slutet

din tid är all. Lid brottsling, lid.

wore ei bättre:

Ett afgrundsqwal: det blir derwid.

Är nästan förmycket corporell ide.

 

 

 

är något twungit.

v. 6.4

Ach! usla siäl dig snart besinna,

Och fall din Frälsare til fot,

Med hiertlig ånger synda bot,

At nåd i Nåde tiden winna,

Förskräkligt annars blir ditt fall:

Än är det tid, än warar dagen,

Men snart din Klocka blifwer slagen,

Och nådens dör dig stängas skall.

Synes behöfwa någon hielp. Se här ett försök:

v. 7. mot slutet:

 

Håll det i tuchtan, med Din aga5

säg hälre:

Lär det at ömma med din aga,

At samwetsmasken ei må gnaga.

Hwad idé? Hålla i tuchtan med aga. h est.6 i aga med aga, är ingen mening.

N:o 21. v. 1.

 

Som är mig ditt barn så god7: kunde sägas

Som ei ledsnar wara god etc.

Hela strophen består af idel monosyllaba,8 som ei liuder wäl

v. 2.

 

Mycken brist och swaghetsfel.9 eller

Många brister, swaghetsfel

 


  1. Psalm 20, vers 2 i sin helhet: ”Din wilja Satan hemligt böjer, Med fagra sken, med list och lek: Han snärjer henne genom swek, Och samwets agget undanrödjer. Du smickrar dig att göra godt, Med falska dygder, som du prisar, Din swåra synd han äfwen wisar, Som ett försåtligt swaghets brott.”
  2. Psalm 20, vers 3 i sin helhet: ”På detta sätt han dig bedrager, Och leder både själ och kropp, Att werlden i ditt lefnadslopp, Du till ditt mönster endast tager. Du gör ett swårt, ett ewigt fall, Om ej ditt samwet snart uppwaknar, Och till den ledare, du saknar, Ditt hjerta återföra skall.”
  3. Psalm 20, vers 5 i sin helhet: ”Då börja dina leder bäfwa, Ditt söfda samwet wäckes opp, En ångest uti själ och kropp, Will andedrägten hos dig qwäfwa. Du gråter en förlorad tid, För ögat ser du grafwens fasa, I hjertat hämndens andar rasa; Din tid är all. Lid, brottsling, lid.”
  4. Psalm 20, vers 6 i sin helhet: ”Ack! usla själ, dig snart besinna, Fall snart din Frälsare till fot, Med hjertlig ånger, syndabot; Sök nåd hos Gud och Jesum winna. Förskräckligt annars blir ditt fall; Än är det tid, än warar dagen; Snart ljuda sista klockeslagen, Då nådens port tillstängas skall.”
  5. Psalm 20, vers 7 i sin helhet: ”Du sjelf, wår Gud, wårt samwet wårda, Wäck, att det alltid säger till; Men om ändå det sofwa will, Lät slagen blifwa mera hårda. Behåll det med Din Anda rent, Håll det i tuktan med Din aga, Att det till slut oss ej må gnaga; Ty eljest wäckes det försent.”
  6. h est: lat. hoc est, det är
  7. Psalm 21, vers 1 i sin helhet: ”Milde Fader! Dig jag prisar, Som är mig, Ditt barn, så god, Som Din ömhet mig bewisar, Som med mig har tålamod; All min swaghet öfwerser, Och när jag om tillgift ber, Mina synder mig förlåter, Och till nåden tager åter.”
  8. enstaviga ord
  9. Psalm 21, vers 2 i sin helhet: ”Men fast nåd jag åter funnit, Och i Jesu äger del, Hafwa ej hos mig förswunnit Mycken brist och swaghetsfel. Syndens lust, som i mig är, Retar ständigt mitt begär; Köttet emot Andan strider, Och förför mig alla tider.”

Suomi

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: