Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Huomautuksia virsikirjaehdotukseen

Anmärkningar till provpsalmboken, s. 54v

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi
Alkukieli

[54v]

v. 4.1

Dessa siälar, dessa trälar låter illa

Kan det ei heta på sednare stället:

Far ned, hielp syndens trälar.

 

N:o 63. v 5. sidsta strophen står:

 

Är alt hwad oss tilhörer.2 wore det ei bättre?

Är framför alt det bästa

 

v. 6.

 

At dem ei någon stielper.3 mera emphatict.

Ei wärnlösa stielper

 

Sig enkors sak han tager på

Sig enkors sak han tager an,

Och skyddar at den wrånga kan

Ei dem i grund förtrycka.

Tager an är bättre swenska, än tager på. derföre kunde det heta:

N:o 64. v. 2. sednare delen.

 

All omsorg wäl4 etc.

Är nog matt. wore det ei bättre at säga:

Oss tilhör wäl med högsta skäl,

Wårt arbet flitigt drifwa

Men wårt beswär doch fåfängt är,

Will Gud ei framgång gifwa.

 

v. 4.

 

Se alla de til5 etc. bör här heta:

Se alla som til Herran fly etc.

 

ty de kommer i nästa stroph.

Förutan skam etc.

Ty utan skam de träda fram

När Herren för dem strider

Wid mod och hopp de etc:a

Förutan är ei här god swenska. hielpes lätt

N:o 65: v. 5 i slutet

 

Som löfwet warder tort6

kunde ei bättre sägas:

Som gräs i ugnen tort. Mat. 6:30.

är något owanlig liknelse

v. 8. sednare delen7

torde blifwa eftertryckeligare om man säger

de utstå gruflig nöd,

dem bränner wredens glöd,

der afgrundsplågor rasa,

dem qwäl en ewig död.

 

N:o 66. v. 4.

 

De lejon, som så ryta.8

man kan ju säga:

De lejonen som ryta. etc.

och kommer före 2 gångor, och liuder illa

N:o 67. v. 6.

 

At wi barn och barnbarn se.9

At wi barnabarnen se: är bättre.

Är rätt, men en flytande vers tål det icke såsom altför hårdt


  1. Psalm 59, vers 4 i sin helhet: ”Till enda Sonen sade Han: Jag dessa usla själar Ej utan ömkan skåda kan, Far ned till dessa trälar; Befria dem ur deras nöd, Från synden och en ewig död, Och lät dem med Dig lefwa.”
  2. Psalm 63, vers 5 i sin helhet: ”De usla will Han nåd bete, Och dem med glädje mätta; De blinda will Han låta se, Och sorgsna hjertan lätta. Att låta allt af Gud bero, Hans nåd och sanning sig förtro; Är allt hwad oss tillhörer.”
  3. Psalm 63, vers 6 i sin helhet: ”En främlings nöd Han äfwen ser, Han faderlösa hjelper; Han will att dem ej orätt sker, Att dem ej någon stjelper. Sig enkors sak Han tager på, Och skyddar, att de wrånga må Dem ej i grund förtrycka.”
  4. Psalm 64, vers 2 i sin helhet: ”Att tidigt upp till syslor stå Det är en fåfäng möda, Så ock att sent till hwila gå, Om Gud ej gifwer föda. All omsorg wäl Med mycket skäl Af oss här anwänd blifwer; Men wårt beswär Dock fåfängt är, Om Gud sin nåd ej gifwer.”
  5. Psalm 64, vers 4 i sin helhet: ”Säll är den stad, det land, den by, Som Gud will wäl bewara. Se, alla de till Herran fly, De blifwa utan fara. Förutan skam De träda fram, Ty Herren för dem strider. Med mod och hopp, De hållas opp, I motgångs bistra tider.”
  6. Psalm 65, vers 5 i sin helhet: ”Ändock den arge swäfwar I wälgång till en tid, Och ej för döden bäfwar, Men tror sig hafwa frid; Så dör han likwäl bort, Dess rykte blifwer korrt, Dess klokhet, magt och ära, Som löfwet warder torrt.”
  7. Psalm 65, vers 8 i sin helhet: ”Då de i afgrund ligga Dem domen öfwergår. En swalkedrick de tigga, Men aldrig få en tår. Dem gnager sådan död, Dem bränner sådan glöd, Att de sitt högmod glömma Och känna ewig nöd.”
  8. Psalm 66, vers 4 i sin helhet: ”Men Gud skall sönderbryta De ondas skarpa tand. De lejon, som så ryta, Snart krossas af Hans hand. De skola så förswinna, Som röken flygtigt far, Som wattnet syns förrinna, Och sig i jorden drar.”
  9. Psalm 67, vers 6 i sin helhet: ”Att wårt lif förnöjsamt skrider, Att oss gläda ungdoms år; Att wi tälja flera tider, Att wårt hufwud bär grå hår; Att wi barn och barnbarn se Som oss tröst och hugnad ge: Sådant af Guds godhet händer Som allt till wårt bästa wänder.”

Suomi

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: