Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Huomautuksia virsikirjaehdotukseen

Anmärkningar till provpsalmboken, s. 51r

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi
Alkukieli

51r

N:o 28 v. 1:

 

Doch meniskan för alla ifrigt bör.1 etc.

Apostrophen kan und wikas, och rimpluggen städs kastas bort

v. 2

 

Nu ingen kan2 etc.

Men hwilcken kan etc.

Låter något matt, wore ei bättre at fråga:

v. 4.

 

doch fadren det med löften plägar låcka3

derföre må det heta

Doch fadren det med gåfwor plägar locka.

Så Gud sitt barn med lönen muntrar opp

Och styrcker det med ett oryggligt hopp

Ei med blotta löften, ty det wore ett slags bedrägeri

v. 7. sidsta strophen4

 

Mån redan fult skall bli mitt synda mått?

Man får ei säga absolut, at mitt syndamått är fult

v. 11. i sidsta raden

 

Til ewig ro, jag föres til din fot5

det kunde bättre heta:

då ewigt fri från lagens trug och band

Jag nådelön får i de sällas land.

Är ingen ren tancka

N:o 29. v. 4.

 

Din hand åt nästan läna6 etc.

säg hällre:

Åt nästan gierna läna

det hör en Christen til etc.

Är ingen mening, då det ei förklaras til hwad ända. En ny omening,7 at det blott hörer den swaga til at tiena sin broder

v. 5.

 

Han fåfäng plåga har.8 etc. säg:

Han afgrundsplåga har etc.

är för litet sagt.

Som den i skölden bar etc säg:

Som mord i skölden bar.

är mörkt hwarpå den syftar

N:o 30 v. 2.

 

Stor odygd innebär9 etc. kan hielpas:

Förderfwar Kropp och siäl

All timlig wälgång kräncker,

I lasten hiertat säncker

Förstör ett ewigt wäl.

Är altför matt

N:o 31. v. 2.

 

Att ditt högmod förödmiuka.10 rättas således:

At ditt hierta förödmiuka

det kan ei sägas, at högmodet skall förödmiukas utan hiertat. Lasten kan ei förbättras utan hiertat där lasten bor


  1. Psalm 28, vers 1 i sin helhet: ”Wår Gud är stor och helighet hans prydnad, Hans wiljas wink af allt will hafwa lydnad; Dock männ’ skan städs för alla ifrigt bör Beflita sig, att hon Guds wilja gör.”
  2. Psalm 28, vers 2 i sin helhet: ”Nu ingen kan fullkomlig lefnad föra, Till öfwerflöd än mindre något göra: Förtjenst och lön jag ju ej nämna får, När af min plikt än mycket återstår.”
  3. Psalm 28, vers 4 i sin helhet: ”Ett barn kan ej uppå förtjenster pocka, Dock Fadren det med löften plägar locka; Gud sina barn så äfwen muntrar opp, Och styrker dem, med ett lycksaligt hopp.”
  4. Psalm 28, vers 7 i sin helhet: ”Men ack! jag har otaligt ondt bedrifwit, Och intet bud har för mig heligt blifwit; Mig felat lust och kraft att göra godt: O! huru fullt är dock mitt synda-mått!”
  5. Psalm 28, vers 11 i sin helhet: ”Jag får en gång Dig bättre dyrkan gifwa: I himlens högd den skall fullkomlig blifwa, Då lös och fri från lagens twång och hot, Till ewig ro, jag föres till Din fot.”
  6. Psalm 29, vers 4 i sin helhet: ”Din hand åt nästan läna; Det hör den swaga till, Att få sin broder tjena, Som sjelf han tjenas will. När du med trägen flit Förmildrar nästans smärta: Ditt samwete, ditt hjerta, Dig lönar för ditt nit.”
  7. orimlig mening
  8. Psalm 29, vers 5 i sin helhet: ”Den sig med afund qwäljer, Han fåfäng plåga har; Han Satans lynne wäljer, Som den i skölden bar, När han, i paradis, Wår far och mor förförde, Och deras wäl förstörde, På ett förrädiskt wis.”
  9. Psalm 30, vers 2 i sin helhet: ”Wid det som Du will skänka, Till timligt understöd, Ack! lär oss rätt betänka Att syndigt öfwerflöd, Stor odygd innebär; Att det all wälfärd kränker, Och i den jämmer sänker, Som outsäglig är.”
  10. Psalm 31, vers 2 i sin helhet: ”Syndig kom du hit till werlden, Syndig har du lefwat här, Och till sista hädanfärden, Du för synden blottstäld är. Högfärd är för Herran led, Och gör honom ganska wred. Han kan många medel bruka, Att ditt högmod förödmjuka.”

Suomi

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: