Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Huomautuksia virsikirjaehdotukseen

Anmärkningar till provpsalmboken, s. 51v

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi
Alkukieli

[51v]

v. 8.

 

Träd uti hans fotspår tätt1

i dess ställe:

Gör ock du som han har giordt,

Wara ödmiuk, det är stort.

den sig med sin ringhet nöjer,

Honom Gud ur stoftet höjer.

Twungen mening och hård för uttalet för de många consonanter.

 

 

 

Förhöja sig öfwer werlden är en omening

v. 9. i slutet

 

At här få din2 etc. flyter lättare

Här at få, i gamla Profpsalmboken.3

bättre kunde sägas:

Lätt dem en gång hinna lära,

At i ödmiukhet är ära.

 

Det är för långt språng, at ifrån en Högmodig menniska, blifwa en martyr

Annors är hela denna sången icke så lyckelig som man önskade, ehuru många gångor omstöpt.

N:o 32. v. 1.

 

Din ande städs mig lede på din stig4

bättre at säja:

Och led mig fram på dygdens trånga stig.

är altför swagt och odetermineradt sagt

 

Hela sången är slapp och kan ei hielpas. borde ei få rum i Nya sångerna.

N:o 33. v. 1.

 

Ach! Huru lätt doch är - - - -

Och under bästa hopp til afgrundsdiupet fika5

rättare må sägas:

Ach! huru lätt det är, at egen siäl beswika,

At under sällhetshopp från himla wägen wika.

Förderwets stig är bred men himla porten trång:

Wår dyra tid är kort, men ewigheten lång.

Det kan ei præcise sägas, at någon fiker6 til afgrunden, fast han genom lasterna mot sin wilja ledes dit.

v. 2.

 

Det nåde medlens bruk, som ei försummas bör7 etc.

hielpes således:

Ei nåde medlens bruk, Gudachtighetens larf8

Kan gifwa döda lif och lasten himla arf

Är en ganska twungen mening, utan något eftertryck

 

Är här stället at påminna om nödwändigheten af nåde medlens bruk?

v. 3 i slutet.

 

Så skall det brännas upp oss Christus sielf det lär9

bör hälre heta

Så skall det huggas af, och elden det förtär

Ehuru sant detta är blir sidsta strophen en obehagelig rim-plugg och skämma bort den wakra versen.


  1. Psalm 31, vers 8 i sin helhet: ”Drag dig detta wäl till minnes, Att du dock må blifwa wis. Jesus ödmjuk war till sinnes, Aldrig mon om eget pris. Gör ock du på samma sätt, Träd uti hans fotspår tätt. Den sig med sin ringhet nöjer, Öfwer werlden sig förhöjer.”
  2. Psalm 31, vers 9 i sin helhet: ”Herre Jesu, se till alla, Som af högfärd blinde gå, Att de Dig till föttren falla, Och Din nåd begära må. Deras stolta sinne späk, Deras samwets sårnad läk; Lät dem räkna sig till ära, Att här få Din smälek bära.”
  3. Hänvisar till psalm 463, vers 9, i Af Then Swenska Prof-Psalmboken, Som, Efter Hans Kongl. Maj:ts Nådigsta Befallning, bör utgifwas. Senare Samlingen, Stockholm 1767. Versen lyder i sin helhet: ”Herre Jesu, se til alla, Som i högfärds töcken gå, At the tig til föttren falla, Och tin nåd begära må. Theras stolta sinne späk, Theras såra samwet läk. Lät them räkna sig til ära, Här at få tin smälek bära.”
  4. Psalm 32, vers 1 i sin helhet: ”Lär mig, min Gud, Din wilja alltid göra, Din Ande städs mig lede på Din stig, Att jag allt mer må lära känna Dig, Och Dig till pris en Christlig lefnad föra. Wänd borrt min hog från werldens prakt och prål; Lät himlen bli min längtans föremål.”
  5. Psalm 33, vers 1 i sin helhet: ”Ack! huru lätt dock är, att sjelf sig grufligt swika; Och under bästa hopp till afgrunds-djupet fika. Förderfwets wäg är bred, men himmels-porten trång. Wår tid är ganska korrt, men ewigheten lång.”
  6. skynda, hasta
  7. Psalm 33, vers 2 i sin helhet: ”Ej dop, ej Herrans bord, ej skenbar dygde-lefnad, Ej kunskap, kyrkegång, bewisa själens trefnad. Det nåde-medlens bruk, som ej försummas bör, Om hjertat ej är rent, till Christen ingen gör.”
  8. mask, förklädnad
  9. Psalm 33, vers 3 i sin helhet: ”Om ett planteradt träd den bästa skötsel njuter; Om det bär wackra löf och många grenar skjuter; Men under allt sitt prål ej goda frukter bär, Så skall det brännas upp: oss Christus sjelf det lär.”

Suomi

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: