Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Huomautuksia virsikirjaehdotukseen

Anmärkningar till provpsalmboken, s. 59r

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi
Alkukieli

59r

N:o 167.1

Är ingalunda wäl träffad och har ganska många swaga ställen. borde ei få rum ibland nya Kyrckosångerna, om den ei helt och hållen skrifwes om af en god andelig poet, ty med omlagning kan den föga förbättras.

Längre har jag öfwerhopad med trägna Ämbetsgöromål ei hunnit. Flera af de granskade äro rätt wakra, men en del nog swaga. Det är inga lunda nog för wår tid och wår Swenska Församling, at man har stafwelser och rimslut i ordning och renlärighet i sattserna. Kyrckosångerna böra wara tillika rika på tanckar och fulla med eld anda och kraft, at uplifwa wår såfwande Christendom. Tilgång på sånger kan ei fela, men då måste wid granskningen en öfwerdrefwen kärlek för den gamla slenterian sättas å sido.

Uphöjandet af Försoningsläran bör wara hufwudföremålet, hwartil sielfwa Jubelåret2 gifwer så öppen anledning. Giftet af wår tids Sosinianisme3 behöfwer all upmärksamhet, at det ei får oförmärkt insmyga sig i wåra sånger.

Nåd och wisdom af Herranom ware öfwer dem, som komma at arbeta häruti!

GamlaCarleby d:n 6 December 1792.


  1. Psalm 167 i sin helhet: 1. ”Christen, kom att Jesum ära; Kom att akta på Hans ord, Att utaf Hans läppar lära Salighet på denna jord! Den som håller sig till Gud, Troget följer Jesu bud, Och åt Gud sitt hjerta gifwer, Lycklig nu och ewigt blifwer.”, 2. ”Salig den, sitt högmod qwäfwer, I sin ande fattig är: Ej af gåfwor sig förhäfwer, Utan Gudi äran bär: Dyrkar Honom mer och mer, Och sitt eget intet ser: Gud skall Honom wisst beskära Nåde-rikets frögd och ära.”, 3. ”Salig den, som kan fördraga, Lifwets ofta tunga lott: Nästans swaghets-fel beklaga: Ängslas öfwer egna brott: Som af hjertat synden skyr, Och till Gud med tårar flyr: Han skall wisst hugswalad blifwa; Frögd skall Herren honom gifwa.”, 4. ”Salig den, som i sitt hjerta Är saktmodig, mild och god: Som kan bära sorg och smärta, Med ett christligt tålamod: Som tillfreds med Herren är: Sätter grens för sitt begär; Med ett sinne öfwer jorden, Är han rikt begåfwad worden.”, 5. ”Salig den, som ifrigt längtar, Efter sann rättfärdighet: Och till Jesu sköte trängtar, I sin brist och nakenhet: Som i nådens ljufwa skygd, Söker styrka för sin dygd: Då hans syndabörda lättas, Han af nåden saligt mättas.”, 6. Salig den, som sig förbarmar, Öfwer sina likars nöd: Sluter dem i sina armar: Räcker dem sitt understöd: Som på Himla-Fadrens sätt Gör de trycktas börda lätt; Han skall wisst med glädje röna, Att Gud will och kan belöna.”, 7. ”Salig den, som här på jorden, Är i själ och hjerta ren: Utan swek i werk och orden, I sin wandel utan men: Som uppriktig mot hwar man, Tjenar hwem han tjena kan: Han allena i det höga Skall se Gud med upplyst öga.”, 8. ”Salig den, som här i tiden, Ständigt flyr oenighet: Älskar och befordrar friden, Kärlek och försonlighet: Stiftar wänskap, lugn och ro I sin landsort, i sitt bo: Honom skall den hugnad lemnas, Att Guds kära barn få nämnas.”, 9. ”Salig den, som toligt lider, Männ’ skors wåld och oförrätt; Och, fastän hans hjerta swider, Handlar ej på lika sätt: Ständigt håller sanning kär, Och dess nögda offer är: Gud skall sjelf hans sak utföra, Och hans oskuld kunnig göra.” och 10. ”Jesu! sådan är Din lära: Din gudomlighets bewis. Böj mitt hjerta till Din ära, Och min tunga till Ditt pris. Gör mig till Din egendom, Ödmjuk, fridsam, nögd och from. Wärdes mig den wisshet gifwa, Att jag sist skall salig blifwa!”
  2. År 1793 firade man att det gått 200 år sedan Uppsala kyrkomöte 1593.
  3. socinianism eller socinism, benämning på den av Fausto Sozzini (lat. Faustus Socinius) skapade formen av unitarianism (kännetecknad bl.a. av kritik mot treenighetsläran, sträng biblicism och kyrkotukt)

Suomi

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: