Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Huomautuksia virsikirjaehdotukseen

Anmärkningar till provpsalmboken, s. 54r

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi
Alkukieli

54r

N:o 56. v. 5.

 

Så herligt wärk förstöra.1 det borde heta

Guds werk hos dem förstöra.

Här är fel uti meningen; ty i hela versen nämnes ei de personer, som skulle göra Guds wilja.

N:o 57. v. 1.2 -------------------

O! Jesu Christ tu nådens brun,

Tu ädla lifsens källa,

En ifrig bön af hiertans grund

Lät för Ditt ansicht gälla

din stora nåd, ditt liufwa namn

de locka nu en usling fram,

Sin nöd för Dig att ställa.

Här är stafwelsernes rätta antal försummat, som ei lärer gå an uti nya Kyrckosånger, som hielpes sålunda

v. 6.

 

Med lifsbaneret i händer.3 kunde stå:

Med segren uti händer.

En stafwelse för mycket

v. 8.4

 

At söka mitt rätta Fädernes land

Är mångstafwigt, som derföre ei torde kunna antagas

Jag finner här ingen säker ort __

Är mångstafwigt. Här bör gå ut.

 

 

båda försöken hafwa 9 stafwelser för 8.

dit jag får ro och hwila __ __ _

båda försöken kunna förenas

Jag hasta will, dit skynda fort,

der jag ei mer skall lida.

Är hwarcken mening eller rim.

N:o 58. v. 1.5

Denna vers är ei god från början. Se här ett försök til någon förbättring

Wårt synda fall förskräkligt är,

Som siäl och kropp förswagat

Wår dödlighet det witna lär,

Och mången ömt beklagat.

Men Christus har etc.

[?]6

v. 6.7

 

Från Herren skiljer sig den siäl

Som annan tillit äger

Förlorad ewigt blir den siäl

Som Jesu nåd ei äger etc.

 

Wore det ei mera emphatiskt at säga:

N:o 59: v. 2.

 

Ty döden för mig städse blef.8

Ty dödens fasa för mig blef,

Och afgrundsporten öppen.

städse låter altid som en rimplugg och bör så mycket möjeligit är undwikas.


  1. Psalm 56, vers 5 i sin helhet: ”Sen Herrans beläte war mist, Och satan fått med swek och list, Så herrligt werk förstöra, Som annars, Herren till behag, Med heligt nöje dag från dag, Hans wilja skulle göra: Satans art Yppas snart, Då som trälar, Dessa själar, Sig förgömma, Önska Gud dem måtte glömma.”
  2. Psalm 57, vers 1 i sin helhet: ”O! Jesu Christ, Du nådens brunn, Du lefwande wattukälla: En syndares bön af hjertats grund, Lät för Ditt ansigte gälla. Din stora nåd, Ditt ljufliga namn, De locka mig arme syndare fram, Min nöd för Dig att ställa.”
  3. Psalm 57, vers 6 i sin helhet: ”Jag finner Dig, o! Jesu, der, Med lifs-baneret i händer. Från korset, der Du ofrad är, Du nåden till oss sänder. Oss kunskaps-trädet döden bar; Ditt kors oss lifwet gifwit har, Och döden från oss wänder.”
  4. För psalm 57, vers 8, ges alternativa formuleringar i fotnoten på s. 60 i psalmboksförslaget. Själva versen lyder: ”Jag som en usel wandringsman, Här måste gå och qwida, Att söka mitt rätta fädernesland Och aftonen förbida. Jag finner här ingen säker ort, Jag hasta will och skynda mig fort Dit jag får ro och hwila.” De alternativa formuleringarna till de kursiverade stroferna ges i fotnoter och lyder: ”Den ro jag ej om dagen fann, Om.” och ”Jag till det rum will skynda mig fort, Der jag ej mer skall lida.”
  5. Psalm 58, vers 1 i sin helhet: ”Af Adams fall förderfwad är Hos oss natur och sinne. En medfödd synd man hos sig bär, Det nogsamt wi befinne; Men Christus har, Till wårt förswar Oss frälsat, från den wåda, Som Adam då Kom oss uppå, När han lät Satan råda.”
  6. Den högra spalten innehåller klotter och skrivtecken vars innebörd är oklar.
  7. Psalm 58, vers 6 i sin helhet: ”Att Gud i Jesu will oss wäl, Han sjelf i Skriften säger: Från Herren skiljer sig den själ, Som annan tillit eger. Ty den som till Sin Gud ej will All hjertats åtrå sträcka, Han ingen har I nöden qwar, Som sig kan handen räcka.”
  8. Psalm 59, vers 2 i sin helhet: ”Jag under satan fången låg Och kunde mig ej hjelpa: Den synd som rådde i min hog, Mig wille nederstjelpa. Min synd mig till förtwiflan dref; Ty döden för mig städse blef, Med plågor utan ända.”

Suomi

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: