Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Saarnaluonnoksia

Saarnaluonnoksia: Kahdestoista saarna

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Kahdestoista saarna

 

Johdanto

§ 1 Jes. 55:1–2. Niin hartaasti kehottaa Herra Jumala kaikkia ahdinkoon joutuneita syntisiä ottaman vastaan ansaitsemattoman armon Kristuksessa.

§ 2 Nämä sanat selittävät ensinnäkin monilla vertauskuvilla tämän armon kalliin arvon, kun sitä kutsutaan vedeksi janoiselle, leiväksi ja maidoksi nälkäiselle ja viiniksi murheelliselle, ja samoin se erityisesti tarkoittaa kurjan syntisen vapauttamista277 synnistä ja sen rangaistuksesta ja Jeesuksen vanhurskaudesta osalliseksi tulemista.

§ 3 Toiseksi Herra kuvaa hyvin painokkaasti, kuinka tätä armoa ei anneta kenellekään maksua vastaan tai omien hyveiden ansiosta, vaan ilman vastinetta ja ilman rahaa, vain armosta, vaikka ihmiset luonnollisessa ylpeydessään mieluummin haluaisivat tarjota jonkinlaista omaa vanhurskautta tai ansiota vaihtokaupan vastineeksi.

§ 4 Kolmanneksi Jumala tarjoaa tämän armon yleisesti, suuremmille ja pienemmille syntisille, vanhemmille ja nuoremmille, sillä sanotaan, että se on kaikille, jopa armon halveksijoille, mikä mainitaan jakeessa 2,1 mutta ihmisten puolella siitä ei ole hyötyä muille kuin hengellisesti nälkäisille, janoisille ja murheellisille sieluille, jotka uskon kädellä ottavat vastaan ja omakseen tarjotun armon.

§ 5 Neljänneksi tämä armo tuo mukanaan moninaista onnellisuutta: te saatte nauttia parhaista herkuista,2 se tarkoittaa nauttia autuudesta ajassa ja ikuisuudessa.

§ 6 Näin rohkaisten käännyn teidän puoleenne, hyvät kuulijani, tänään, tulkaa3 jne. Olemme edellä kuvanneet, kuinka Jumala Henkensä kautta koettaa valmistaa ihmissydäntä armon vastaanottamiseen, tänään ajattelen nyt ikään kuin kattaa tämän Herran rikkaan armopöydän, joka on täytetty kaikenlaisilla autuuden ruokalajeilla ja voimakkailla virvokkeilla, jotka sisältyvät merkillepantavaan sanaan vanhurskauttaminen, ja kutsua teidät, kolmiyhteisen ja kaikkein hyväätekevimmän Jumalan sekä teidän Vapahtajanne Jeesuksen nimessä, tänään278 syömään ja juomaan siitä, niin että teidän sielunne tulevat kylläisiksi tästä taivaallisesta mielihyvästä. Rakkaat kuulijat! Miten on mahdollista, että näen monen teistä seisovan ja harkitsevan, neuvottelevan vanhan Aatamin ja maailman kanssa ja alkavan vetäytyä taaksepäin? Voi! Miksi punnitsette hopeaa maksuksi4 jne. Jeesushan itse käskee Matt. 6:33: Etsikää ennen kaikkea jne. Tulkaa siis kaikki armonetsijät virvoittamaan itseänne tänään tähän Herramme Jeesuksen valmistamaan autuuden pöytään, ja sinä itse, uskollinen Vapahtaja, varusta sinun vähäinen lähettilääsi armolla ja viisaudella, jotta hän toimisi uskollisena ja ripeänä asianhoitajana sinun puolestasi. Isä meidän jne.

 

Teksti: kolmas uskonkappale.

 

Käsittely

Aion tänään Jumalan armon kautta esitellä erittäin tärkeän vanhurskauttamisen opin.

Tämä kappale on käsitelty 3. saarnan §:ssä 2,5 vaikka järjestystä on hieman muutettu.

§ 7 Tässä selitetään ja kuvataan ensin itse vanhurskautus, jota kuvausta valaistaan ja todistetaan useilla Raamatun kohdilla.

§ 8 Asian lähemmäksi valaisemiseksi selitetään erityisesti ensinnäkin vanhurskaaksi tekevä persoona, kolmiyhteinen Jumala, joka on itse luoja, lainsäätäjä ja tuomari.

§ 9 Tässä pannaan merkille toiseksi, että Jumalan puolelta meidän vanhurskauttamisemme perusta on hänen ikuinen armonsa279 ja laupeutensa. Hän laati ja pani toimeen suunnitelmansa meidän pelastamiseksemme.

§ 10 Kolmanneksi, että meidän puoleltamme vanhurskauttamisen pohjana tai tuomioperusteena on Kristuksen kärsimys ja täyttymys meidän edestämme, mutta ei suinkaan meidän suurempi tai vähäisempi vanhurskautemme.

§ 11 Neljänneksi, että persoona, joka vanhurskautetaan, on kurja syntinen, joka on ansainnut kuoleman.

§ 12 Viidenneksi järjestys, että syntisen on täytynyt antaa Jumalan voiman johtaa itseään todelliseen ja elävään uskoon Vapahtajaansa Jeesukseen.

§ 13 Kuudenneksi selitetään vanhurskauttamisen luonne ikäänkuin tuomioistuimen toimenpiteenä, jossa tuomarina istuu sydämet tarkastava Jumala. Hänen pyhä muuttumaton sanansa laissa ja evankeliumissa on tuomion ohjenuora. Kurja syntinen, joka uskossa on turvautunut Jeesukseen, on tuomiolle asetettu henkilö. Paholainen esitetään Raamatussa, Job 1. luku ja Ilm. 12:10, uskovien syyttäjänä, Jeesus Kristus meidän asianajajanamme ja puolustajanamme 1. Joh. 2:1.

§ 14 Päätös sisältää, että syntinen on 1) vapaa synneistään, miten lukuisia ja suuria ne ovatkaan, 2) että hän on täysin pyhä ja vanhurskas Jumalan silmissä, 3) että hänet on täysin vapautettu monien syntiensä kaikista rangaistuksista, 4) hänet julistetaan oikeutetuksi siunatun Jumalan lapsen osaan280 ja osalliseksi kaikesta siitä koituvasta autuudesta.

§ 15 Lopulta, seitsemänneksi, panemme merkille joitakin erityisiä vanhurskauttamiseen sisältyviä ominaisuuksia, nimittäin, että 1) kun kutsu, valaistuminen ja uudestisyntyminen Jumalan Hengen toimesta tapahtuvat vähitellen, niin vanhurskauttaminen tapahtuu yhdessä silmänräpäyksessä, juuri silloin kun syntinen uskossa omaksuu ja ottaa vastaan Jeesuksen sovituksen. 2) Vanhurskauttamisessa ei ole mitään eri asteita, vaan se on täydellinen vapautus. Ei ole olemassa enemmän tai vähemmän vanhurskautettuja, vaan on joko täysin vapaita tai täysin sidottuja, minkä osoittavat niin useat raamatunkohdat kuin asian oma luonnekin. 3) Se kestää muuttumattomana niin kauan kuin ihminen ei lankea pois uskosta, mutta jos näin tapahtuu, se menetetään samalla kokonaan Hes. 18:26–27.

 

Sovellutus

§ 16 Hyvät kuulijani, mitä sanotte nyt tähän? Onko tuo onnellinen hetki jo osunut teidän kohdallenne? Silloin minun on ylistettävä teidän autuuttanne Ps. 32:1–2.

§ 17 Mutta te saatatte vastata minulle: miten me voimme tietää sen, sillä sehän tapahtuu Jumalan luona? Minä kerron teille, että te voitte kolmen tuntomerkin avulla saada varmuuden tästä; sillä Jumala varjelkoon meitä, että olisimme epätietoisia tästä asiasta! Ensinnäkin te tiedätte sen siitä, onko teillä elävää uskoa vai ei; jos teillä on, niin teidät on myös vanhurskautettu, ja päinvastoin. Toiseksi Jumala ei suinkaan jätä armoa etsiviä lapsiaan epätietoisuuteen tästä281 asiasta, vaan virkistää heidän sielunsa lohduttavalla vastauksella: sinun syntisi ovat anteeksiannetut Matt. 9:2. Kaikkia ilon liikahduksia, jotka kutsun ja ensimmäisen herätyksen yhteydessä huomataan, ei voi kuitenkaan pitää varmoina tuntomerkkeinä. Ja kolmas tuntomerkki on tämä: te huomaatte vanhurskauttamisen vaikutuksen itseenne siitä, että te inhoatte syntiä ja noudatatte Jumalan käskyjä.

§ 18 Jos näitä tuntomerkkejä ei ole, niin asiat ovat huonosti. Kääntykää silloin Jeesuksen nimissä, etsikää tätä ansaitsematonta armoa nöyrän synninsurun ja elävän uskon kautta, mutta ei oman vanhurskauden kautta.

§ 19 Te Jumalan lapset, lohduttautukaa päivittäin tällä Jeesuksen teille antamalla vapaakirjeellä. Säilyttäkää se hyvin uskon ja pyhityksen avulla, niin että teillä olisi se mukananne kalliilla kuoleman hetkellä, niin että voitte tuomiopäivänä näyttää sen koko maailman tuomarille, jolloin hän erehtymättä tunnistaa sen omalla verellään kirjoitetuksi ja haluaa johtaa teidät yhdessä kaikkien muiden siunattujen lastensa kanssa vanhurskauden ikuisille asuinsijoille. Aamen.


 1. jakeessa 2: Jes. 55:2
 2. te saatte nauttia parhaista herkuista: lainaus Jes. 55:2
 3. viittaa Jes. 55:1
 4. viittaa Jes. 55:2
 5. ks. Katekismussaarnoja: Kolmas saarna, § 2
Alkukieli

Tolfte predikan.

 

Ingången.

§. 1. Es. 55:1,2. Så innerligen upmuntrar Herren Gud alla nödträngde syndare, til den oförtjente nådens annammande i Christo.

§. 2. Desse ord förklara 1:o under flere liknelser denna nådens dyrbara värde, då den kallas vatten för den torstige,6 bröd och mjölk för den hungrige och vin för den bedröfvade, samt beteknar i synnerhet en arm syndares fri277säjelse ifrån synden och dess straff, och Jesu rättfärdighets tilräknande.

§. 3. 2:o Beskrifver Herren med stort eftertryck, huru denna nåden icke gifves åt någon för betalning, eller för egen dygd, utan för intet och utan penningar, blott af nåde, ehuru människorne i sit naturliga högmod häldre ville tilbyta sig densamma för någon slags egen rättfärdighet eller förtjenst.

§. 4. 3:o At denna nådens tilbjudande på Guds sida är allmänt för större och mindre, äldre och yngre syndare; ty det heter alle, ja ock nådens föraktare, som omtalas v. 2;7 men på människans sida ej kommer andre til gagns, än andeligen hungrige, torstige och bedröfvade själar, som med trones hand emottaga och sig tillägna den tilbudna nåden.

§. 5. 4:o At denna nåden medförer en mångfalldig lycksalighet: Så skal eder själ fet varda i vällust,8 det är i sällhet i tid och evighet.

§. 6. Med denna upmuntran vänder jag mig til eder, mine Åhörare, i dag: kommer9 &c. Vi hafve förr beskrifvit, huru Gud genom sin Anda söker bereda människo-hjertat til nådens emottagande; nu tänker jag i dag lika som upduka detta Herrans rika nåde-bord, som är upfyldt med alla slags salighets rätter och kraftiga förfriskningar, som innefattas i det märkeliga ordet rättfärdiggörelse, och bjuda eder, i den Treenige och högst välgörande Gudens samt eder Frälsares Jesu namn, at i dag kom278ma och äta och dricka häraf, at eder själ må fet varda af denna himmelska vällust. Älskelige Åhörare! huru kommer det til at jag ser månge af eder stå och besinna sig, gå i råd med gamle Adam och verlden, och börja draga sig tilbaka? Ack! Hvi läggen i ut10 &c. Jesus sjelf befaller ju; Matth. 6:33. Söker först &c. Kommer då alle nåd-sökande, at vederqväcka eder i dag vid detta af Herranom Jesu til redda salighets bordet, och utrusta sjelf, Du trogne Frälsare, dit ringa sänninge-bud med nåd och visdom at dervid vara en trogen och snäll skaffare11 å dina vägnar. Fader vår &c.

 

Texten, Tredje Artikeln.

Föreställning.

Jag tänker i dag genom Guds nåd föreställa den högst vigtiga Läran om Rättfärdiggörelsen.

Denna Artikeln finnes afhandlad i §. 2. 3:dje Predikan,12 ehuru ordningen blifver något förändrad.

§. 7. Här förklaras och beskrifves först sjelfva rättfärdiggörelsen, hvilken beskrifning uplyses och bevises af flere språk.

§. 8. Til närmare uplysning i målet förklaras särskildt 1:o den rättfärdig-görande Personen: den Treeniga Guden, som är sjelf Skapare, Lagstiftare och Domare.

§. 9. Här märkes 2:o grunden til vår rättfärdiggörelse på Guds sida, hans eviga nåd279 och förbarmande, som uptänkte och utförde rådet til vår räddning.

§. 10. 3:o At grunden eller domskälet på vår sida til rättfärdiggörelsen, är Christi lidande och tilfyllestgörelse på våra vägnar, men ingalunda vår egen större eller mindre rättfärdighet.

§. 11. 4:o At Personen, som blifver rättfärdigad, är en arm syndare, som förtjent döden.

§. 12. 5:o Ordningen, at en syndare måste hafva låtit genom Guds drift leda sig til san och lefvande tro på sin Frälsare Jesum.

§. 13. 6:o Förklaras rättfärdiggörelsen til sin beskaffenhet, såsom et domstols göromål, hvarest en hjertat ransakande Gud sitter Domare. Hans heliga oföränderliga ord i Lagen och Evangelio är doms-rättesnöret. En fattig syndare, som genom trona tagit sin tilflykt til Jesum, är den för domen stälde personen; Djefvulen föreställes i Skriften, Hiobs13 1: och Upp. B. 12:10. såsom de trognas åklagare; Jesus Christus såsom vår Advocat och försvarare. 1 Joh. 2:1.

§. 14. Utslaget innehåller, at syndaren är 1:o fri från sina synder, så många och stora de ock må vara. 2:o Är han fullkomligen helig och rättfärdig i Guds åsyn, 3:o är han befriad ifrån alt straff för sina många synder 4:o Förklaras han berättigad til et välsignat bar280naskap hos Gud, och all deraf flytande salighet.

§. 15. 7:o Ändteligen märke vi några särskilta egenskaper, som finnas uti rättfärdiggörelsen, såsom 1:o at då kallelse, uplysning och nya födelse af Guds Anda värkas efter hand, sker denna i et ögnablick, just då syndaren med trona omfattar och sig tillägnar Jesu försoning. 2:o At rättfärdiggörelsen hafver aldeles inga grader, utan en fullkomlig befrielse. Ingen mer och ingen mindre rättfärdigad gifves, utan antingen aldeles fri eller aldeles bunden; som vises så väl af bibliska språk, som af dess egen natur. 3:o At den varar oförändrad så länge människan ej affaller ifrån tron; men förloras altid tillika med den samma. Hes. 18:26,27.

 

Tillämpning.

§. 16. Mine Åhörare! hvad sägen i nu härtil? Hafver dock detta lycksaliga ögnablick redan träffat eder? Då bör jag beprisa eder sälle. Ps. 32:1,2.

§. 17. Men i torden svara mig: huru skole vi det veta, emedan det sker hos Gud? Jag vil underrätta eder, at i af tre prof skolen förvissa eder härom; ty bevare oss Gud ifrån at vara i ovisshet om denna sak! 1:o skolen i veta det deraf, om den lefvande tron finnes hos eder; hafven i den, så ären i ock rättfärdige gjorde; och tvärtom. 2:o låter Gud ingalunda sine nåd-sökande barn aldeles vara i ovisshet här281om, utan vederqvecker deras själ med sit hugsvalande svar: dina synder äro förlåtne, Matth. 9:2. hvarvid likväl alla glädje-rörelser, hvilka i kallelsen och första upväckelsen märkas, ej få tagas för säkra känneteken, och 3:o om i märken rättfärdiggörelsens värkningar hos eder, at styggas14 vid synden och hålla Guds bud.

§. 18. Saknas desse prof, så står det illa til. Vänden då i Jesu namn om, söken genom en ödmjuk synda-sorg och lefvande tro, men ej genom egen rättfärdighet, denna oförtjente nåden.

§. 19. I, Guds barn, trösten eder dageligen med detta eder af Jesu skänkte fri-bref. Förvaren det väl genom tro och helgelse, at i måtten hafva det hos eder i den dyra dödsstunden och kunna på domedagen upvisa det för all verldenes domare, då han ofelbart igenkänner det, såsom teknadt med sit egit blod, och vil föra eder, med alla andra sina välsignade barn, i rättfärdighetenes eviga boningar. Amen.


 1. törstige
 2. nådens föraktare, som omtalas v. 2: hänvisar till Jes 55:2
 3. Så skal eder själ fet varda i vällust: citat ur Jes 55:2
 4. Åsyftar den upprepade uppmaningen ”kommer hijt” i Jes 55:1, som i Karl XII:s bibel (1703) lyder ”Nu wäl / alle I som torstige ären / kommer hijt til watn; och I som icke penningar hafwen / kommer hijt / köper och äter: kommer hijt / och köper uthan penningar och för intet / både wijn och miölk.”
 5. Hvi läggen i ut: hänvisar till Jes 55:2
 6. Guds förvaltare på jorden eller förmedlare av Guds ord
 7. se Predikningar över andra huvudstycket: Tredje katekespredikan, § 2
 8. Jobs
 9. känna avsky

Suomi

Kahdestoista saarna

 

Johdanto

§ 1 Jes. 55:1–2. Niin hartaasti kehottaa Herra Jumala kaikkia ahdinkoon joutuneita syntisiä ottaman vastaan ansaitsemattoman armon Kristuksessa.

§ 2 Nämä sanat selittävät ensinnäkin monilla vertauskuvilla tämän armon kalliin arvon, kun sitä kutsutaan vedeksi janoiselle, leiväksi ja maidoksi nälkäiselle ja viiniksi murheelliselle, ja samoin se erityisesti tarkoittaa kurjan syntisen vapauttamista277 synnistä ja sen rangaistuksesta ja Jeesuksen vanhurskaudesta osalliseksi tulemista.

§ 3 Toiseksi Herra kuvaa hyvin painokkaasti, kuinka tätä armoa ei anneta kenellekään maksua vastaan tai omien hyveiden ansiosta, vaan ilman vastinetta ja ilman rahaa, vain armosta, vaikka ihmiset luonnollisessa ylpeydessään mieluummin haluaisivat tarjota jonkinlaista omaa vanhurskautta tai ansiota vaihtokaupan vastineeksi.

§ 4 Kolmanneksi Jumala tarjoaa tämän armon yleisesti, suuremmille ja pienemmille syntisille, vanhemmille ja nuoremmille, sillä sanotaan, että se on kaikille, jopa armon halveksijoille, mikä mainitaan jakeessa 2,15 mutta ihmisten puolella siitä ei ole hyötyä muille kuin hengellisesti nälkäisille, janoisille ja murheellisille sieluille, jotka uskon kädellä ottavat vastaan ja omakseen tarjotun armon.

§ 5 Neljänneksi tämä armo tuo mukanaan moninaista onnellisuutta: te saatte nauttia parhaista herkuista,16 se tarkoittaa nauttia autuudesta ajassa ja ikuisuudessa.

§ 6 Näin rohkaisten käännyn teidän puoleenne, hyvät kuulijani, tänään, tulkaa17 jne. Olemme edellä kuvanneet, kuinka Jumala Henkensä kautta koettaa valmistaa ihmissydäntä armon vastaanottamiseen, tänään ajattelen nyt ikään kuin kattaa tämän Herran rikkaan armopöydän, joka on täytetty kaikenlaisilla autuuden ruokalajeilla ja voimakkailla virvokkeilla, jotka sisältyvät merkillepantavaan sanaan vanhurskauttaminen, ja kutsua teidät, kolmiyhteisen ja kaikkein hyväätekevimmän Jumalan sekä teidän Vapahtajanne Jeesuksen nimessä, tänään278 syömään ja juomaan siitä, niin että teidän sielunne tulevat kylläisiksi tästä taivaallisesta mielihyvästä. Rakkaat kuulijat! Miten on mahdollista, että näen monen teistä seisovan ja harkitsevan, neuvottelevan vanhan Aatamin ja maailman kanssa ja alkavan vetäytyä taaksepäin? Voi! Miksi punnitsette hopeaa maksuksi18 jne. Jeesushan itse käskee Matt. 6:33: Etsikää ennen kaikkea jne. Tulkaa siis kaikki armonetsijät virvoittamaan itseänne tänään tähän Herramme Jeesuksen valmistamaan autuuden pöytään, ja sinä itse, uskollinen Vapahtaja, varusta sinun vähäinen lähettilääsi armolla ja viisaudella, jotta hän toimisi uskollisena ja ripeänä asianhoitajana sinun puolestasi. Isä meidän jne.

 

Teksti: kolmas uskonkappale.

 

Käsittely

Aion tänään Jumalan armon kautta esitellä erittäin tärkeän vanhurskauttamisen opin.

Tämä kappale on käsitelty 3. saarnan §:ssä 2,19 vaikka järjestystä on hieman muutettu.

§ 7 Tässä selitetään ja kuvataan ensin itse vanhurskautus, jota kuvausta valaistaan ja todistetaan useilla Raamatun kohdilla.

§ 8 Asian lähemmäksi valaisemiseksi selitetään erityisesti ensinnäkin vanhurskaaksi tekevä persoona, kolmiyhteinen Jumala, joka on itse luoja, lainsäätäjä ja tuomari.

§ 9 Tässä pannaan merkille toiseksi, että Jumalan puolelta meidän vanhurskauttamisemme perusta on hänen ikuinen armonsa279 ja laupeutensa. Hän laati ja pani toimeen suunnitelmansa meidän pelastamiseksemme.

§ 10 Kolmanneksi, että meidän puoleltamme vanhurskauttamisen pohjana tai tuomioperusteena on Kristuksen kärsimys ja täyttymys meidän edestämme, mutta ei suinkaan meidän suurempi tai vähäisempi vanhurskautemme.

§ 11 Neljänneksi, että persoona, joka vanhurskautetaan, on kurja syntinen, joka on ansainnut kuoleman.

§ 12 Viidenneksi järjestys, että syntisen on täytynyt antaa Jumalan voiman johtaa itseään todelliseen ja elävään uskoon Vapahtajaansa Jeesukseen.

§ 13 Kuudenneksi selitetään vanhurskauttamisen luonne ikäänkuin tuomioistuimen toimenpiteenä, jossa tuomarina istuu sydämet tarkastava Jumala. Hänen pyhä muuttumaton sanansa laissa ja evankeliumissa on tuomion ohjenuora. Kurja syntinen, joka uskossa on turvautunut Jeesukseen, on tuomiolle asetettu henkilö. Paholainen esitetään Raamatussa, Job 1. luku ja Ilm. 12:10, uskovien syyttäjänä, Jeesus Kristus meidän asianajajanamme ja puolustajanamme 1. Joh. 2:1.

§ 14 Päätös sisältää, että syntinen on 1) vapaa synneistään, miten lukuisia ja suuria ne ovatkaan, 2) että hän on täysin pyhä ja vanhurskas Jumalan silmissä, 3) että hänet on täysin vapautettu monien syntiensä kaikista rangaistuksista, 4) hänet julistetaan oikeutetuksi siunatun Jumalan lapsen osaan280 ja osalliseksi kaikesta siitä koituvasta autuudesta.

§ 15 Lopulta, seitsemänneksi, panemme merkille joitakin erityisiä vanhurskauttamiseen sisältyviä ominaisuuksia, nimittäin, että 1) kun kutsu, valaistuminen ja uudestisyntyminen Jumalan Hengen toimesta tapahtuvat vähitellen, niin vanhurskauttaminen tapahtuu yhdessä silmänräpäyksessä, juuri silloin kun syntinen uskossa omaksuu ja ottaa vastaan Jeesuksen sovituksen. 2) Vanhurskauttamisessa ei ole mitään eri asteita, vaan se on täydellinen vapautus. Ei ole olemassa enemmän tai vähemmän vanhurskautettuja, vaan on joko täysin vapaita tai täysin sidottuja, minkä osoittavat niin useat raamatunkohdat kuin asian oma luonnekin. 3) Se kestää muuttumattomana niin kauan kuin ihminen ei lankea pois uskosta, mutta jos näin tapahtuu, se menetetään samalla kokonaan Hes. 18:26–27.

 

Sovellutus

§ 16 Hyvät kuulijani, mitä sanotte nyt tähän? Onko tuo onnellinen hetki jo osunut teidän kohdallenne? Silloin minun on ylistettävä teidän autuuttanne Ps. 32:1–2.

§ 17 Mutta te saatatte vastata minulle: miten me voimme tietää sen, sillä sehän tapahtuu Jumalan luona? Minä kerron teille, että te voitte kolmen tuntomerkin avulla saada varmuuden tästä; sillä Jumala varjelkoon meitä, että olisimme epätietoisia tästä asiasta! Ensinnäkin te tiedätte sen siitä, onko teillä elävää uskoa vai ei; jos teillä on, niin teidät on myös vanhurskautettu, ja päinvastoin. Toiseksi Jumala ei suinkaan jätä armoa etsiviä lapsiaan epätietoisuuteen tästä281 asiasta, vaan virkistää heidän sielunsa lohduttavalla vastauksella: sinun syntisi ovat anteeksiannetut Matt. 9:2. Kaikkia ilon liikahduksia, jotka kutsun ja ensimmäisen herätyksen yhteydessä huomataan, ei voi kuitenkaan pitää varmoina tuntomerkkeinä. Ja kolmas tuntomerkki on tämä: te huomaatte vanhurskauttamisen vaikutuksen itseenne siitä, että te inhoatte syntiä ja noudatatte Jumalan käskyjä.

§ 18 Jos näitä tuntomerkkejä ei ole, niin asiat ovat huonosti. Kääntykää silloin Jeesuksen nimissä, etsikää tätä ansaitsematonta armoa nöyrän synninsurun ja elävän uskon kautta, mutta ei oman vanhurskauden kautta.

§ 19 Te Jumalan lapset, lohduttautukaa päivittäin tällä Jeesuksen teille antamalla vapaakirjeellä. Säilyttäkää se hyvin uskon ja pyhityksen avulla, niin että teillä olisi se mukananne kalliilla kuoleman hetkellä, niin että voitte tuomiopäivänä näyttää sen koko maailman tuomarille, jolloin hän erehtymättä tunnistaa sen omalla verellään kirjoitetuksi ja haluaa johtaa teidät yhdessä kaikkien muiden siunattujen lastensa kanssa vanhurskauden ikuisille asuinsijoille. Aamen.


 1. jakeessa 2: Jes. 55:2
 2. te saatte nauttia parhaista herkuista: lainaus Jes. 55:2
 3. viittaa Jes. 55:1
 4. viittaa Jes. 55:2
 5. ks. Katekismussaarnoja: Kolmas saarna, § 2

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: