Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Saarnaluonnoksia

Saarnaluonnoksia: Viidestoista saarna

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Viidestoista saarna

 

Johdanto

§ 1 Minä elän ja te tulette myös elämään.1 Näillä voimakkailla sanoilla rohkaisee ja kannustaa meidän291 Jeesuksemme hänen poismenostaan masentuneita ja surevia opetuslapsiaan Joh. 14:19. Ne sisältävät kaksi sangen tärkeää totuutta.

§ 2 Jeesus oli matkalla kuolemaan ja antamaan itsensä uhriksi maailman syntien edestä, mutta silti hän sanoo: minä elän, itse kuolemassakin minun jumalallinen luontoni ja minun inhimillisen luontoni jaloin osa, nimittäin sielu, jota koskaan ei voida surmata. Minä elän, sillä minun ruumiini ei tule koskaan näkemään tuhoa, vaan se tulee nousemana ylös ikuiseen elämään. Minä elän, todellisena elämänantajana kaikille hengellisesti kuolleille ja ikuiseen kuolemaan kiirehtiville syntisille.

§ 3 Mutta seuraus tästä on: te myös tulette elämään. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä suurta iloa, jonka varmuus Jeesuksen ylösnousemuksesta heille antaisi, toiseksi sillä ymmärretään hengellistä elämää, joka uskon kautta heissä viriäsi, ja jossa heidät julistettaisiin vanhurskaiksi Jumalan edessä, ja kolmanneksi erityisesti ikuista elämää.

§ 4 Sana myös on tässä sekin erityisen painokas ja se tarkoittaa ensinnäkin, että myös uskovien elämän ainoa perussyy löytyy aiemmin mainitusta Jeesuksen elämästä Jes. 55:3, mistä syystä häntä kutsutaan elämän ruhtinaaksi Ap. t. 3:15. Toiseksi, että heidän autuas elämänsä tulee monin osin muistuttamaan heidän Vapahtajansa elämää 1. Joh. 3:2.

§ 5 Näillä lohduttavilla sanoilla kääntyy Jeesuksemme vielä tänä päivänäkin kaikkien huolestuneiden lastensa puoleen. Minä elän, minä olen taistellut, minä olen voittanut292 helvetin ja kuoleman, minä nautin täydellisintä taivaallista onnea Isäni oikealla puolella, mutta, rakkaat lapseni, te tulette myös elämään, minä teen teidät osallisiksi tästä minun autuudestani. Te vaellatte kai vielä täällä kyynelten laaksossa, mutta minä tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni Joh. 14:3.

§ 6 Te Jeesuksen ystävät, kun me olemme saaneet näin ihania lupauksia, niin katsokaamme pyhästi kunnioittaen ilmoitetun sanan kautta tätä meidän tulevaa ihanuuttamme, jotta unohtaisimme tämän maailman kimaltelevan soran, ja sitäkin ponnekkaammin pyrkisimme tähän täydelliseen lunastukseemme, mutta Herra antakoon meille siihen armonsa!

 

Teksti: kolmas uskonkappale

 

Käsittely

Haluamme tänään Jumalan armon kautta selvittää uskovien täydellisen lunastuksen eli ikuisen elämän, jossa me panemme merkille 1) järjestyksen, jossa tämä lunastus tapahtuu, 2) mistä se muodostuu, 3) mihin ne ihmiset lopulta päätyvät, jotka jäävät paitsi tästä autuudesta.

 

I osa

§ 7 Järjestyksen suhteen meidän on huomattava kolme seikkaa, nimittäin ensinnäkin, kenelle tämä lunastus osoitetaan, ja toiseksi, kuinka se tapahtuu. Tässä vastataan ensimmäiseen kysymykseen §:n 16 alun avulla.2293

§ 8 Nyt katsomme edelleen, kuinka tämä lunastus tapahtuu tai kuinka hyvät erotellaan pahoista. Se tapahtuu ensiksi kuolemassa, mutta varsinaisesti viimeisen tuomion yhteydessä, mikä laajasti kuvataan saman §:n 16 jatkossa.

 

II osa

§ 9 Kuvailee tämän lunastuksen ja todistaa sen.

§ 10 Selittää edelleen, kuinka se sisältää vapautuksen kaikesta pahasta ja nauttimisen kaikesta hyvästä.

§ 11 Miten sielu varsinaisesti saa nauttia tästä autuudesta, mutta ruumis eittämättä myös osallistuu siihen.

§ 12 Kohottaa sen ikuisesti jatkuvaksi.

§ 13 Osoittaa kuinka Raamattu antaa monia ohjeita tämän ihanuuden eri asteisiin, ei ansioina vaan armonlupauksina heidän uskollisuudestaan, nöyryydestään ja kärsivällisyydestään pyhityksen tiellä, jolla uudestisyntynyt on mukana vaikuttamassa Jumalan hengen kera. Kaikki samassa §:n 16 jatkossa.

 

III osa

§ 14 Esittää, miksi on tärkeää ja hyödyllistä nähdä, mihin uskottomat joutuvat.

§ 15 Kuvailee heidän kauheaa olinpaikkaansa, mikä todistetaan selvillä raamatunkohdilla.294

§ 16 Esittää edelleen niitä tylyjä kuvia, joilla tuota paikkaa Raamatussa maalaillaan, ja kuinka Kristus kertoo rikkaasta miehestä huutamassa helvetistä.

§ 17 Rohkaisee katsomaan tätä läheltä, sillä vaara on lähellä, ja opettaa, kuinka uskovien ja uskottomien tulee oikein käyttää tätä kadotusta koskevaa uskonkappaletta. Katso tämä kaikki saman pykälän lopusta.

 

Sovellutus

§ 18 Te jumalattomat, katsokaa palkkiotanne järvessä, joka jne.,3 se on lähellä, tuomari on ovella. Kuulkaa mikä autuus uskovilla on varmasti toivottavanaan. Miksi te siis haluatte kuolla? Kääntykää, vielä on aikaa!

§ 19 Te uskovat, mitä mieltä olette tästä kunniankruunusta, eikö se ole ihana? Eikö maksakin vaivan sen vuoksi kieltäytyä kaikista maailmallisista iloista ja kamppailla uskollisesti kuolemaan asti, jotta välttäisi helvetin ja voittaisi ikuisen elämän? Herätkää siis, taistelkaa ja rukoilkaa, jotta kerran saisitte olla taivaassa Herramme kanssa iäti.


  1. 1992/muokattu
  2. ks. Katekismussaarnoja: Kolmas saarna, § 16
  3. järvessä joka jne.: viittaa kohtaan Ilm. 21:8: ”Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.” (1938)
Alkukieli

Femtonde predikan.

 

Ingången.

§. 1. Jag lefver: I skolen ock lefva. Med dessa kraft-ord upmuntrar och bemannar vår291 Jesus, sine öfver hans bortgång nedslagne och sörjande Lärjungar Joh. 14:19. De innehålla 2:ne ganska viktiga sanningar.

§. 2. Jesus var nu på vägen at gå i döden och låta sig offras för verldenes synder, men han säger dock: Jag lefver, i sjelfva döden til min Guddomliga natur, och til min mandoms ädlaste del, nemligen själen, som aldrig kan dödas. Jag lefver, ty min krop kan aldrig se förgängelse, utan skal upstå til et evigt lif. Jag lefver, såsom den rätta lifgifvaren åt alle andeligen döde och til den eviga döden hastande syndare.

§. 3. Men fölgden häraf var den: I skolen ock lefva. Detta beteknar här 1:o den stora glädje, som vid vissheten om Jesu upståndelse skulle uplifva dem 2:o förstås här det andeliga lifvet, som genom tron skulle upväckas hos dem, hvaruti de skulle förklaras rättfärdige för Gud, 3:o i synnerhet det eviga lifvet.

§. 4. Ordet ock står här äfven med synnerligt eftertryck och beteknar 1:o at uti det förut nämnda Jesu lif ligger äfven den enda grund-orsaken til de trognas lif. Es. 55:3. hvarföre han ock kallas lifsens Förste. Ap. G. 3:15. 2:o at deras sälla lif skal i många delar likna deras Frälsares, 1 Joh. 3:2.

§. 5. Med dessa tröste-ord vänder vår Jesus sig än i dag til alla sina bekymrade barn. Jag lefver, jag har kämpat, jag har segrat öfver292 helfvetet och döden, jag åtnjuter på min Faders högra hand den fullkomligaste himmelska lycksalighet; men i, mine käre barn, i skolen ock lefva; jag vil göra eder delaktige af denna min salighet. I vandren väl här ännu i tåre-dalen, men jag vil komma och taga eder til mig &c. Joh. 14:3.

§. 6. I, Jesu vänner, efter vi hafve så härliga löften, så låtom oss med en helig vördnad, genom det uppenbarade ordet, se in uti denna vår tilkommande härlighet, för at förgäta denna verldenes glittrande grus, och med så mycket större åtrå eftersträfva denna vår fullkomliga förlossning; men Herren gifve oss nåd dertil!

 

Texten, Tredje Artikeln.

Föreställning.

Vi vilje i dag genom Guds nåd förklara, de trognas fullkomliga förlossning, eller det eviga lifvet; hvarvid vi märke 1:o Ordningen, uti hvilken denna förlossning sker. 2:o Hvaruti den består 3:o hvart de människor ändteligen hamna, som gå miste om denna salighet.

 

I. Delen.

§. 7. Om ordningen hafve vi at märka trenne omständigheter, nemligen först åt hvilka denna förlossning meddelas, och för det andra huru det samma sker. Här besvaras nu den förra frågan af början på 16. §.4293

§. 8. Nu märke vi vidare, huru denna förlossning sker, eller huru de gode blifva urskilde ifrån de onde. Det sker först i döden; men egenteligen genom den yttersta domen; hvilken utförligen beskrifves i continuation af samma 16:de §.

 

II. Delen.

§. 9. Beskrifver denna förlossning och bevisar den.

§. 10. Förklarar vidare huru den består uti befrielse från alt ondt och uti åtnjutande af alt godt.

§. 11. Huru själen väl egenteligen smakar denna lycksalighet, men kroppen äfven ofelbart deltager deruti.

§. 12. Uphöjer den såsom evigt varande.

§. 13. Visar huru Skriften gifver många anledningar til grader i denna härligheten, icke såsom förtjenster, utan nådebelöningar för deras trohet, ödmjukhet och tålamod uti helgelsens väg, där den på nytt födde är medvärkande med Guds anda. Alt continuation af samma §. 16.

 

III. Delen.

§. 14. Föreställer angelägenheten och nyttan deraf, at se hvarest de otrogne hamna.

§. 15. Beskrifves deras faseliga vistelse-ort, och bevises af klara Skriftenes språk.294

§. 16. Anförer vidare de stygga bilder, hvarmed den i Bibeln afmålas, och huru rike mannen föreställes af Christo, såsom ropande ifrån helfvetet.

§. 17. Upmuntrar at betrakta detta på nära håll; ty faran är när, och lärer huru detta stycket om fördömelsen skal rätt användas af trogne och otrogne. Se alt detta mot slutet af samma §.

 

Tillämpningen.

§. 18. I ogudaktige! seen eder lön i den sjön som &c.5 den är nära; domaren är för dören. Hörer hvilken salighet de trogne hafva at oryggeligen hoppas. Hvi viljen i då dö? vänder eder om: ännu är tid!

§. 19. I trogne! hvad synes eder om denna ärekrona? är den icke härlig? Lönar det icke mödan at för den försaka all verldslig lust och kämpa troligen til döden, för at undvika helfvetet och vinna det eviga lifvet? Så vaker då, kämpen och beden, at i engång måtten få i himmelen vara med Herranom altid.


  1. se Predikningar över andra huvudstycket: Tredje katekespredikan, § 16
  2. den sjön som &c.: hänvisar till Upp 21:8 som i Karl XII:s bibel (1703) lyder ”Men them räddom / och otrognom / och grufweligom / och mandråparom / och bolarom / och trulkarlom / och afgudadyrkarom / och allom lögnachtigom / theras deel skal wara uthi then siön som brinner medh eld och swafwel: hwilket är then andre döden.”

Suomi

Viidestoista saarna

 

Johdanto

§ 1 Minä elän ja te tulette myös elämään.6 Näillä voimakkailla sanoilla rohkaisee ja kannustaa meidän291 Jeesuksemme hänen poismenostaan masentuneita ja surevia opetuslapsiaan Joh. 14:19. Ne sisältävät kaksi sangen tärkeää totuutta.

§ 2 Jeesus oli matkalla kuolemaan ja antamaan itsensä uhriksi maailman syntien edestä, mutta silti hän sanoo: minä elän, itse kuolemassakin minun jumalallinen luontoni ja minun inhimillisen luontoni jaloin osa, nimittäin sielu, jota koskaan ei voida surmata. Minä elän, sillä minun ruumiini ei tule koskaan näkemään tuhoa, vaan se tulee nousemana ylös ikuiseen elämään. Minä elän, todellisena elämänantajana kaikille hengellisesti kuolleille ja ikuiseen kuolemaan kiirehtiville syntisille.

§ 3 Mutta seuraus tästä on: te myös tulette elämään. Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä suurta iloa, jonka varmuus Jeesuksen ylösnousemuksesta heille antaisi, toiseksi sillä ymmärretään hengellistä elämää, joka uskon kautta heissä viriäsi, ja jossa heidät julistettaisiin vanhurskaiksi Jumalan edessä, ja kolmanneksi erityisesti ikuista elämää.

§ 4 Sana myös on tässä sekin erityisen painokas ja se tarkoittaa ensinnäkin, että myös uskovien elämän ainoa perussyy löytyy aiemmin mainitusta Jeesuksen elämästä Jes. 55:3, mistä syystä häntä kutsutaan elämän ruhtinaaksi Ap. t. 3:15. Toiseksi, että heidän autuas elämänsä tulee monin osin muistuttamaan heidän Vapahtajansa elämää 1. Joh. 3:2.

§ 5 Näillä lohduttavilla sanoilla kääntyy Jeesuksemme vielä tänä päivänäkin kaikkien huolestuneiden lastensa puoleen. Minä elän, minä olen taistellut, minä olen voittanut292 helvetin ja kuoleman, minä nautin täydellisintä taivaallista onnea Isäni oikealla puolella, mutta, rakkaat lapseni, te tulette myös elämään, minä teen teidät osallisiksi tästä minun autuudestani. Te vaellatte kai vielä täällä kyynelten laaksossa, mutta minä tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni Joh. 14:3.

§ 6 Te Jeesuksen ystävät, kun me olemme saaneet näin ihania lupauksia, niin katsokaamme pyhästi kunnioittaen ilmoitetun sanan kautta tätä meidän tulevaa ihanuuttamme, jotta unohtaisimme tämän maailman kimaltelevan soran, ja sitäkin ponnekkaammin pyrkisimme tähän täydelliseen lunastukseemme, mutta Herra antakoon meille siihen armonsa!

 

Teksti: kolmas uskonkappale

 

Käsittely

Haluamme tänään Jumalan armon kautta selvittää uskovien täydellisen lunastuksen eli ikuisen elämän, jossa me panemme merkille 1) järjestyksen, jossa tämä lunastus tapahtuu, 2) mistä se muodostuu, 3) mihin ne ihmiset lopulta päätyvät, jotka jäävät paitsi tästä autuudesta.

 

I osa

§ 7 Järjestyksen suhteen meidän on huomattava kolme seikkaa, nimittäin ensinnäkin, kenelle tämä lunastus osoitetaan, ja toiseksi, kuinka se tapahtuu. Tässä vastataan ensimmäiseen kysymykseen §:n 16 alun avulla.7293

§ 8 Nyt katsomme edelleen, kuinka tämä lunastus tapahtuu tai kuinka hyvät erotellaan pahoista. Se tapahtuu ensiksi kuolemassa, mutta varsinaisesti viimeisen tuomion yhteydessä, mikä laajasti kuvataan saman §:n 16 jatkossa.

 

II osa

§ 9 Kuvailee tämän lunastuksen ja todistaa sen.

§ 10 Selittää edelleen, kuinka se sisältää vapautuksen kaikesta pahasta ja nauttimisen kaikesta hyvästä.

§ 11 Miten sielu varsinaisesti saa nauttia tästä autuudesta, mutta ruumis eittämättä myös osallistuu siihen.

§ 12 Kohottaa sen ikuisesti jatkuvaksi.

§ 13 Osoittaa kuinka Raamattu antaa monia ohjeita tämän ihanuuden eri asteisiin, ei ansioina vaan armonlupauksina heidän uskollisuudestaan, nöyryydestään ja kärsivällisyydestään pyhityksen tiellä, jolla uudestisyntynyt on mukana vaikuttamassa Jumalan hengen kera. Kaikki samassa §:n 16 jatkossa.

 

III osa

§ 14 Esittää, miksi on tärkeää ja hyödyllistä nähdä, mihin uskottomat joutuvat.

§ 15 Kuvailee heidän kauheaa olinpaikkaansa, mikä todistetaan selvillä raamatunkohdilla.294

§ 16 Esittää edelleen niitä tylyjä kuvia, joilla tuota paikkaa Raamatussa maalaillaan, ja kuinka Kristus kertoo rikkaasta miehestä huutamassa helvetistä.

§ 17 Rohkaisee katsomaan tätä läheltä, sillä vaara on lähellä, ja opettaa, kuinka uskovien ja uskottomien tulee oikein käyttää tätä kadotusta koskevaa uskonkappaletta. Katso tämä kaikki saman pykälän lopusta.

 

Sovellutus

§ 18 Te jumalattomat, katsokaa palkkiotanne järvessä, joka jne.,8 se on lähellä, tuomari on ovella. Kuulkaa mikä autuus uskovilla on varmasti toivottavanaan. Miksi te siis haluatte kuolla? Kääntykää, vielä on aikaa!

§ 19 Te uskovat, mitä mieltä olette tästä kunniankruunusta, eikö se ole ihana? Eikö maksakin vaivan sen vuoksi kieltäytyä kaikista maailmallisista iloista ja kamppailla uskollisesti kuolemaan asti, jotta välttäisi helvetin ja voittaisi ikuisen elämän? Herätkää siis, taistelkaa ja rukoilkaa, jotta kerran saisitte olla taivaassa Herramme kanssa iäti.


  1. 1992/muokattu
  2. ks. Katekismussaarnoja: Kolmas saarna, § 16
  3. järvessä joka jne.: viittaa kohtaan Ilm. 21:8: ”Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.” (1938)

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: