Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Saarnaluonnoksia

Saarnaluonnoksia: Viides saarna

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Viides saarna

 

Valmistelu

§ 1 1. Tim. 3:16. Näin painokkaasti Paavali puhuu Kristuksen ihmiseksi tulemisesta, mistä pannaan merkille 1) asia, josta hän puhuu, nimittäin ihmiseksi tuleminen, joka kuvataan näin: Jumala on ilmestynyt lihaksi tulleena, mikä selitetään.

§ 2 2) Tämä on salaisuus. Salaisuus täsmennetään ja sovelletaan tähän Ef. 6:19. Todetaan, että salaisuus on suuri. Paavali sanoi näin seurakunnan yhtymisestä Kristukseen Ef. 5:32. Mutta tästä salaisuudesta voidaan sanoa enemmänkin Kol. 1:26.

§ 3 3) Sitä kutsutaan hurskauden salaisuudeksi 1) ensinnäkin siksi, että me Kristuksen sovitustyön kautta, jonka hänen ihmiseksitulemisensa täydellisti, olemme saaneet oikeuden tulla Jumalan silmissä vanhurskautetuiksi. 2) Toiseksi siksi, että me uskossa häneen saamme halun ja voiman pyhyyteen.

4) Jollemme tunne tätä hurskauden salaisuutta, meillä ei voi olla oikeaa käsitystä autuutemme järjestyksestä. Joh. 17:3252

 

Käsittely

Oppi Jeesuksen persoonasta Jumalana ja ihmisenä, jossa me 1) tarkastelemme kumpaakin luontoa erikseen, 2) niiden läheistä yhteyttä toisiinsa ja 3) tämän varsinaista syytä.

 

I osa

§ 5 Kristus on todellinen Jumala, mikä todistetaan 1) sillä, että hän on syntynyt Isästä Ps. 2:7, Miika 5:2, Joh. 1:14, Joh. 3:16,18 jne., ja

§ 6 2) sillä, että häntä monessa kohdassa kutsutaan Jumalaksi Joh. 1:1, Ap. t. 20:28, Room. 9:5, 1. Tim. 3:16, 1. Joh. 5:20.

§ 7 Hänellä tunnustetaan olevan 3) jumalallisia ominaisuuksia ja vaikutuksia Kol. 2:3,9, Joh. 5:26, Hepr. 1:13.

§ 8 Todistaa, että Kristus on todellinen ihminen. Katso § 10.1

§ 9 Ihmiseksi tullut Kristus on monessa suhteessa selvästi etusijalla muihin ihmisiin nähden. § 10 2. momentti.

§ 10 Näitä etuisuuksia kuvataan edelleen. Katso sama.

 

II osa

§ 11 Nämä molemmat luonnot ovat toisiinsa yhdistyneitä, mikä nähdään 1) siitä, että niiden kaikkialla Raamatussa katsotaan olevan yksi persoona (§ 11, 1. momentti2), sekä 2) sellaisista raamatunkohdista, jotka koskevat itse yhdistymistä.253

§ 12 Yhdistymisen tapahtumisen ajankohta ja mitä ilmoitus kertoo itse sen tavasta Luuk. 1:35, 2. momentti.

§ 13 Selvittää tarkemmin yhdistymisen luonnetta. Sama kohta.

§ 14 Kuvaa yleisesti ominaisuuksien välittymistä (§ 12, 1. momentti3), joka itsessään on ainoastaan yksi, mutta selvyyden vuoksi se jaotellaan kolmeen lajiin.

§ 15 Ensimmäisten ominaisuuksien välittymisen tapa. 2. momentti.

§ 16 Selittää toisen ja kolmannen. Momentit 3 ja 4.

 

III osa

§ 17 Olisi julkeaa uskoa, että voisi saada selville, mihin korkeisiin päämääriin Jumala pyrki kaikella tällä. § 13 alusta.4

§ 18 Ilmoittaa syyt, joiden vuosi hänen täytyy olla Jumala. Sama, 1. momentti.

§ 19 Miksi hänen on oltava ihminen. 2. momentti.

§ 20 Miksi näiden kahden luonnon täytyy olla toisiinsa yhdistyneitä. 3. momentti.

 

Sovellutus

§ 21 Tarkastelkaamme uskollisesti tätä salaisuutta 2. Moos. 3:3.

§ 22 Tehkäämme siitä selkeät johtopäätökset ylentääksemme mielemme Jeesuksen ylitsevuotavalla rakkaudella Joh. 15:13.254

§ 23 Älkäämme antako näin suuren armon mennä hukkaan meidän kohdallamme, vaan ottakaamme vastaan näin kalliisti hankittu sovitus.

§ 24 Uskovia rohkaistaan tutkimaan lohdukseen Jeesuksen jumaluutta, sitä että heidän välittäjänsä kykenee auttamaan heitä, ja hänen ihmisyyttään, saadakseen tällä tavoin lohtua niin korkeasta ja taivaallisesta veljeydestä.


 1. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 10; momentit 1–2 viittaavat jakson § 10 kappaleisiin
 2. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 11; momentit 1–2 viittaavat jakson § 11 kappaleisiin
 3. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 12; momentit 1–4 viittaavat jakson § 12 kappaleisiin
 4. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 13; momentit 1–3 viittaavat jakson § 13 kappaleisiin
Alkukieli

Femte predikan.

 

Förberedelsen.

§. 1. 1 Tim. 3:16. Så märkel. talar Paulus om Christi mandoms anammelse, hvarvid märkes 1:o Saken, som han omtalar, nemligen mandoms anammelsen, hvilken beskrifves således: Gud är uppenbar vorden i köttet; detta förklaras.

§. 2. 2:o At detta är en hemlighet: Hemlighet definieras och lämpas hit. Eph. 6:19. anmärkes at denna hemlighet är stor. Paulus sade det om Församlingens förening med Christo. Eph. 5:32. Men kan än mera sägas om denna Col. 1:26.

§. 3. 3:o At den kallas Gudaktighetens hemlighet, 1:o derföre at vi genom Christi försoning, fullbordad genom dess människoblifvande, vunnit rättighet at blifva för Gud ansedde för rättfärdige. 2:o At vi genom trona på honom få vilja och krafter til Gudaktighet.

§. 4. Utan at känna denna Gudaktighetens hemlighet, kunne vi icke få något tydeligit begrep om vår salighets ordning. Joh 17:3.252

 

Föreställning.

Läran om Jesu Person, såsom Gud och Människa, hvarvid vi 1:o betrakte hvardera Naturen för sig, 2:o deras nära förening med hvarandra, och 3:o rätta orsaken til den samma.

 

I. Delen.

§. 5. At Christus är en Sann Gud, bevises 1:o deraf at han födes af Fadren. Ps. 2:7. Mich. 5:2. Joh. 1:14. Cap. 3:16,18. &c.

§. 6. 2:o Däraf at han kallas Gud på många ställen Joh. 1:1. Ap. G. 20:28. Rom. 9:5. 1 Tim. 3:16. 1 Joh. 5:20.

§. 7. Honom tilärkännes 3:o Gudomeliga egenskaper och värkningar. Colos. 2:3,9. Joh. 5:26. Ebr. 1:13.

§. 8. Bevisar at Christus är sann människa se §. 10.5

§. 9. At Christi mandom har i många afseenden stort företräde fram för andra människor. §. 10. 2:dra momentet.

§. 10. Dessa förmåner beskrifvas vidare: vide ibidem.

 

II. Delen.

§. 11. At båda dessa Naturerne blifvit med hvarandra förenade synes 1:o däraf, at de båda i hela Bibelen tagas för en Person, §. 11. moment 1:sta6 såsom ock 2:o af sådana Språk,7 som omröra sjelfva föreningen.253

§. 12. Tiden när föreningen skedde och hvad om sjelfva sättet är uppenbaradt. Luc. 1:35. mom. 2:dra.

§. 13. Förklarar deraf närmare föreningens beskaffenhet, ibidem.

§. 14. Beskrifver egenskapernas meddelning i gemen. §. 12. 1:sta mom.8 som i sig sjelf är allenast en, men för tydelighets skull indelas i trenne slag.

§. 15. Det första egenskapernas meddelningssätt. mom. 2:dra.

§. 16. Förklarar det andra och tredje; mom. 3 och 4.

 

III. Delen.

§. 17. At tro sig kunna utgrunda Guds höga afsikter med alt detta, vore förmätit. §. 13. ifrån början.9

§. 18. Upgifver orsakerna hvarföre han måste vara Gud, ibidem 1:sta momentet.

§. 19. Hvarföre han måste vara Människa. mom. 2:dra.

§. 20. Hvarföre dessa 2:ne Naturer måste vara med hvarandra förenade. mom. 3:dje.

 

Tillämpningen.

§. 21. Lät oss troligen betrakta denna hemlighet, 2 Mos. B. 3:3.

§. 22. Lät oss häraf draga klara slutsatser til vår upbyggelse om Jesu öfversvinneliga kärlek. Joh. 15:13.254

§. 23. Icke låta så mycken nåd gå förlorad på oss, utan anamma en så dyrt förvärfvad försoning.

§. 24. De trogne upmuntras at betrakta Jesu Guddom sig til tröst, at deras Medlare förmår hjelpa dem, och hans Mandom, at därigenom tröstas med et så högt och himmelskt broderskap.


 1. se Predikningar över andra huvudstycket: Andra katekespredikan, § 10; moment 1–2 motsvarar textstycken inom avsnittet § 10
 2. se Predikningar över andra huvudstycket: Andra katekespredikan, § 11; moment 1–2 motsvarar textstycken inom avsnittet § 11
 3. bibelställen
 4. se Predikningar över andra huvudstycket: Andra katekespredikan, § 12; moment 1–4 motsvarar textstycken inom avsnittet § 12
 5. se Predikningar över andra huvudstycket: Andra katekespredikan, § 13; moment 1–3 motsvarar textstycken inom avsnittet § 13

Suomi

Viides saarna

 

Valmistelu

§ 1 1. Tim. 3:16. Näin painokkaasti Paavali puhuu Kristuksen ihmiseksi tulemisesta, mistä pannaan merkille 1) asia, josta hän puhuu, nimittäin ihmiseksi tuleminen, joka kuvataan näin: Jumala on ilmestynyt lihaksi tulleena, mikä selitetään.

§ 2 2) Tämä on salaisuus. Salaisuus täsmennetään ja sovelletaan tähän Ef. 6:19. Todetaan, että salaisuus on suuri. Paavali sanoi näin seurakunnan yhtymisestä Kristukseen Ef. 5:32. Mutta tästä salaisuudesta voidaan sanoa enemmänkin Kol. 1:26.

§ 3 3) Sitä kutsutaan hurskauden salaisuudeksi 1) ensinnäkin siksi, että me Kristuksen sovitustyön kautta, jonka hänen ihmiseksitulemisensa täydellisti, olemme saaneet oikeuden tulla Jumalan silmissä vanhurskautetuiksi. 2) Toiseksi siksi, että me uskossa häneen saamme halun ja voiman pyhyyteen.

4) Jollemme tunne tätä hurskauden salaisuutta, meillä ei voi olla oikeaa käsitystä autuutemme järjestyksestä. Joh. 17:3252

 

Käsittely

Oppi Jeesuksen persoonasta Jumalana ja ihmisenä, jossa me 1) tarkastelemme kumpaakin luontoa erikseen, 2) niiden läheistä yhteyttä toisiinsa ja 3) tämän varsinaista syytä.

 

I osa

§ 5 Kristus on todellinen Jumala, mikä todistetaan 1) sillä, että hän on syntynyt Isästä Ps. 2:7, Miika 5:2, Joh. 1:14, Joh. 3:16,18 jne., ja

§ 6 2) sillä, että häntä monessa kohdassa kutsutaan Jumalaksi Joh. 1:1, Ap. t. 20:28, Room. 9:5, 1. Tim. 3:16, 1. Joh. 5:20.

§ 7 Hänellä tunnustetaan olevan 3) jumalallisia ominaisuuksia ja vaikutuksia Kol. 2:3,9, Joh. 5:26, Hepr. 1:13.

§ 8 Todistaa, että Kristus on todellinen ihminen. Katso § 10.10

§ 9 Ihmiseksi tullut Kristus on monessa suhteessa selvästi etusijalla muihin ihmisiin nähden. § 10 2. momentti.

§ 10 Näitä etuisuuksia kuvataan edelleen. Katso sama.

 

II osa

§ 11 Nämä molemmat luonnot ovat toisiinsa yhdistyneitä, mikä nähdään 1) siitä, että niiden kaikkialla Raamatussa katsotaan olevan yksi persoona (§ 11, 1. momentti11), sekä 2) sellaisista raamatunkohdista, jotka koskevat itse yhdistymistä.253

§ 12 Yhdistymisen tapahtumisen ajankohta ja mitä ilmoitus kertoo itse sen tavasta Luuk. 1:35, 2. momentti.

§ 13 Selvittää tarkemmin yhdistymisen luonnetta. Sama kohta.

§ 14 Kuvaa yleisesti ominaisuuksien välittymistä (§ 12, 1. momentti12), joka itsessään on ainoastaan yksi, mutta selvyyden vuoksi se jaotellaan kolmeen lajiin.

§ 15 Ensimmäisten ominaisuuksien välittymisen tapa. 2. momentti.

§ 16 Selittää toisen ja kolmannen. Momentit 3 ja 4.

 

III osa

§ 17 Olisi julkeaa uskoa, että voisi saada selville, mihin korkeisiin päämääriin Jumala pyrki kaikella tällä. § 13 alusta.13

§ 18 Ilmoittaa syyt, joiden vuosi hänen täytyy olla Jumala. Sama, 1. momentti.

§ 19 Miksi hänen on oltava ihminen. 2. momentti.

§ 20 Miksi näiden kahden luonnon täytyy olla toisiinsa yhdistyneitä. 3. momentti.

 

Sovellutus

§ 21 Tarkastelkaamme uskollisesti tätä salaisuutta 2. Moos. 3:3.

§ 22 Tehkäämme siitä selkeät johtopäätökset ylentääksemme mielemme Jeesuksen ylitsevuotavalla rakkaudella Joh. 15:13.254

§ 23 Älkäämme antako näin suuren armon mennä hukkaan meidän kohdallamme, vaan ottakaamme vastaan näin kalliisti hankittu sovitus.

§ 24 Uskovia rohkaistaan tutkimaan lohdukseen Jeesuksen jumaluutta, sitä että heidän välittäjänsä kykenee auttamaan heitä, ja hänen ihmisyyttään, saadakseen tällä tavoin lohtua niin korkeasta ja taivaallisesta veljeydestä.


 1. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 10; momentit 1–2 viittaavat jakson § 10 kappaleisiin
 2. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 11; momentit 1–2 viittaavat jakson § 11 kappaleisiin
 3. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 12; momentit 1–4 viittaavat jakson § 12 kappaleisiin
 4. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 13; momentit 1–3 viittaavat jakson § 13 kappaleisiin

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: