Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Saarnaluonnoksia

Saarnaluonnoksia: Seitsemäs saarna

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

Seitsemäs saarna

 

Johdanto

§ 1 Jes. 53:12 Minä annan hänelle ... hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi. Näin puhuu Jumala Jesajalle ihanasta lopputuloksesta, joka Messiaan kärsimyksestä ja kuolemasta oli koituva: 1) todistetaan, että tässä on puhe Messiaasta, mikä nähdään koko tästä luvusta, joka on kaikkein selkein profetia hänestä.

§ 2 2) Tässä kerrotaan hänen alentamisestaan ja mainitaan kuolema, jossa alentaminen oli syvimmillään.

§ 3 3) Mikä lopputulos tästä alentamisesta oli, nimittäin täydellinen voitto hänen mahtavista vastustajistaan; monet sielut pelastuivat ja pääsivät ikuiseen rauhaan ja hän ihmisyydessään jumalalliseen kunniaan ja majesteettisuuteen.

 

Käsittely

Meidän kalliin Vapahtajamme alentamisen ja ylentämisen tilasta. 1) Hänen syvä alentamisensa. 2) Hänen kunniakas korottamisensa.

§ 4 Todistaa Jeesuksen alentamisen välttämättömyyden. § 24, 1. momentti.1

§ 5 Selvittää, mikä persoona oli se, joka alensi itsensä, nimittäin yleisesti Jeesus Kristus,258 mutta erityisesti hänen inhimillinen luontonsa. Katso 2. momentti.

§ 6 1) Mistä se2 koostui. Katso 3. momentti.

§ 7 2) Mitä tähän sisältyy, todistetaan Pyhän kirjan avulla. § 25, 1. momentti.3

§ 8 3) Mitkä vaiheet siihen kuuluvat: että hän sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi ja haudattiin, mikä kuvataan lyhyesti ja kootusti. § 25, 2. momentti.

 

II osa

§ 9 Todistaa Jeesuksen ylentämisen välttämättömyyden kahdessa suhteessa. § 26, 1. momentti.4

§ 10 Vahvistaa sen todeksi. 2. momentti.

§ 11 Kuvaa itse korottamisen Raamatun aikaisempien todistusten pohjalta. Katso saman momentin loppu.

§ 12 Tähän kuuluu 1) hänen laskeutumisensa alas tuonelaan. § 27.5

§ 13 2) Hänen ylösnousemuksensa. 2. momentti.

§ 14 3) Hänen kohoamisensa taivaaseen. 3. momentti.

§ 15 4) Että hän istuu Isän Jumalan oikealla puolella. 4. momentti.

§ 16 5) Hänen tulonsa tuomitsemaan. 5. momentti.

 

Sovellutus

§ 17 Katsokaa rakkaani, miten alas Kristuksen jumalallinen persoona alensi itsensä meidän vuoksemme. Eikö siis kurjien mutta Jeesuksen kuoleman kautta pelastettujen259 syntisten tulisi tunnustaa arvottomuutensa siihen ja ylistää sydämellään ja suullaan armahtajansa armollisuutta.

§ 18 Mitä syvempi hänen alennuksensa oli, sitä kovemman koston olemme kohtaava, jollemme käytä hyväksemme hänen alentamisellaan hankkimaansa autuutta Hepr. 6:6–8.

§ 19 Jos kysytään, kuinka sitä pitää oikein käyttää, niin minä vastaan: alentamalla ylpeän sydämensä ja kerjäämällä armoa.

§ 20 Uskoville on suuri lohtu, kun alennettu Jeesus on nyt kohotettu ylösnousemuksensa ja taivaaseenastumisensa kautta jne., sillä hän on pää ja me olemme jäsenet, ja jos kärsimme hänen kanssaan, – – – pääsemme kirkkauteen Room. 8:17.


 1. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 24; momentit 1–3 viittaavat jakson § 24 kappaleisiin
 2. alentaminen
 3. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 25; momentit 1–2 viittaavat jakson § 25 kappaleisiin
 4. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 26; momentit 1–2 viittaavat jakson § 26 kappaleisiin
 5. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 27; momentit 1–5 viittaavat jakson § 27 kappaleisiin
Alkukieli

Sjunde predikan.

 

Ingången.

§. 1. Es. 53:12. Därföre vill jag - - sit lif i döden. Så inför Esajas Gud talande om den härliga utgång som skulle blifva på Messiæ lidande och död: 1:o visas at här talas om Messias, som ses af hela detta Capitel, hvilket är den tydeligaste prophetia om honom.

§. 2. 2:o Här omtalas hans förnedring och nämnes döden, såsom den uti hvilken förnedringen blef som djupast.

§. 3. 3:o Hvad utgång denna förnedring, hade, nemligen en fullkomlig seger öfver sina mäktiga fiender; många själar räddade och i evig ro försatte samt han sjelf til sin mandom i Gudomlig ära och Majestet.

 

Föreställning.

Om Vår Dyre Frälsares förnedrings och uphöjelses stånd. 1:o Hans djupa förnedring. 2:o Hans ärerika uphöjelse.

§. 4. Bevisar nödvändigheten af Jesu förnedring. §. 24 1:sta mom.6

§. 5. Förklarar hvilken den Personen var, som förnedrade sig, neml. i gemen Jesus Chri258stus, men i synnerhet hans Människliga Natur. Se mom. 2:dra.

§. 6. 1:o Hvaruti den bestod; se mom. 3.

§. 7. 2:o Denna dess beskaffenhet bevises af den Helga Skrift. §. 25. mom. 1:sta.7

§. 8. 3:o Hvad förrättningar höra dertil: at han är aflad af den Helga Anda, född af Jungfru Maria, pinter8 och begrafven; hvilka i et sammanhang beskrifvas korteligen. §. 25. 2:dra momentet.

 

II. Delen.

§. 9. Bevisar nödvändigheten af Jesu uphöjelse i tvenne afseenden §. 26. mom. 1:sta.9

§. 10. Bekräftar sanningen däraf: mom. 2:dra.

§. 11. Beskrifver sjelfva uphöjelsen af föregående Skriftens vitnesbörd; se slutet af samma moment.

§. 12. Hit hörer 1:o hans nederstigande til helfvet:10 §: 27.11

§. 13. 2:o Hans upståndelse, moment. 2:dra.

§. 14. 3:o Hans upfarelse til himla, momentet 3:dje.

§. 15. 4:o At han sitter på Guds Faders högra hand, mom. 4:de.

§. 16. 5:o Hans ankomst til domen; 5:te momentet.

 

Tillämpning.

§. 17. Ser Mine Älsk. huru långt Christi gudomeliga Person förnedrat sig för vår skull: må icke arma, men genom Christi död frälste259 syndare, ärkänna sin ovärdighet därtil och med hjerta och mun uphöja sin förbarmares nåd?

§. 18. Ju djupare hans förnedring var, ju svårare blir hämden öfver oss, om vi ej nyttje den oss uti hans förnedring förvärfvade saligheten til gagns, Ebr. 6: v. 6,7,8.

§. 19. Frågas det, huru den bör rätt nyttjas? så svarar jag: genom det högmodiga hjertats förnedring, och tiggande om nåd.

§. 20. För de trogne blifver det en stor tröst, at den förnedrade Jesus är nu uphögd genom sin upståndelse och himmelsfärd &c. ty han är Hufvudet, och vi äro lemmarne, och om vi med honom lidom, så - - komma til härligheten. Rom. 8:17.


 1. se Predikningar över andra huvudstycket: Andra katekespredikan, § 24; moment 1–3 motsvarar textstycken inom avsnittet § 24
 2. se Predikningar över andra huvudstycket: Andra katekespredikan, § 25; moment 1–2 motsvarar textstycken inom avsnittet § 25
 3. pinad
 4. se Predikningar över andra huvudstycket: Andra katekespredikan, § 26; moment 1–2 motsvarar textstycken inom avsnittet § 26
 5. helvetet
 6. se Predikningar över andra huvudstycket: Andra katekespredikan, § 27; moment 1–5 motsvarar textstycken inom avsnittet § 27

Suomi

Seitsemäs saarna

 

Johdanto

§ 1 Jes. 53:12 Minä annan hänelle ... hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi. Näin puhuu Jumala Jesajalle ihanasta lopputuloksesta, joka Messiaan kärsimyksestä ja kuolemasta oli koituva: 1) todistetaan, että tässä on puhe Messiaasta, mikä nähdään koko tästä luvusta, joka on kaikkein selkein profetia hänestä.

§ 2 2) Tässä kerrotaan hänen alentamisestaan ja mainitaan kuolema, jossa alentaminen oli syvimmillään.

§ 3 3) Mikä lopputulos tästä alentamisesta oli, nimittäin täydellinen voitto hänen mahtavista vastustajistaan; monet sielut pelastuivat ja pääsivät ikuiseen rauhaan ja hän ihmisyydessään jumalalliseen kunniaan ja majesteettisuuteen.

 

Käsittely

Meidän kalliin Vapahtajamme alentamisen ja ylentämisen tilasta. 1) Hänen syvä alentamisensa. 2) Hänen kunniakas korottamisensa.

§ 4 Todistaa Jeesuksen alentamisen välttämättömyyden. § 24, 1. momentti.12

§ 5 Selvittää, mikä persoona oli se, joka alensi itsensä, nimittäin yleisesti Jeesus Kristus,258 mutta erityisesti hänen inhimillinen luontonsa. Katso 2. momentti.

§ 6 1) Mistä se13 koostui. Katso 3. momentti.

§ 7 2) Mitä tähän sisältyy, todistetaan Pyhän kirjan avulla. § 25, 1. momentti.14

§ 8 3) Mitkä vaiheet siihen kuuluvat: että hän sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi ja haudattiin, mikä kuvataan lyhyesti ja kootusti. § 25, 2. momentti.

 

II osa

§ 9 Todistaa Jeesuksen ylentämisen välttämättömyyden kahdessa suhteessa. § 26, 1. momentti.15

§ 10 Vahvistaa sen todeksi. 2. momentti.

§ 11 Kuvaa itse korottamisen Raamatun aikaisempien todistusten pohjalta. Katso saman momentin loppu.

§ 12 Tähän kuuluu 1) hänen laskeutumisensa alas tuonelaan. § 27.16

§ 13 2) Hänen ylösnousemuksensa. 2. momentti.

§ 14 3) Hänen kohoamisensa taivaaseen. 3. momentti.

§ 15 4) Että hän istuu Isän Jumalan oikealla puolella. 4. momentti.

§ 16 5) Hänen tulonsa tuomitsemaan. 5. momentti.

 

Sovellutus

§ 17 Katsokaa rakkaani, miten alas Kristuksen jumalallinen persoona alensi itsensä meidän vuoksemme. Eikö siis kurjien mutta Jeesuksen kuoleman kautta pelastettujen259 syntisten tulisi tunnustaa arvottomuutensa siihen ja ylistää sydämellään ja suullaan armahtajansa armollisuutta.

§ 18 Mitä syvempi hänen alennuksensa oli, sitä kovemman koston olemme kohtaava, jollemme käytä hyväksemme hänen alentamisellaan hankkimaansa autuutta Hepr. 6:6–8.

§ 19 Jos kysytään, kuinka sitä pitää oikein käyttää, niin minä vastaan: alentamalla ylpeän sydämensä ja kerjäämällä armoa.

§ 20 Uskoville on suuri lohtu, kun alennettu Jeesus on nyt kohotettu ylösnousemuksensa ja taivaaseenastumisensa kautta jne., sillä hän on pää ja me olemme jäsenet, ja jos kärsimme hänen kanssaan, – – – pääsemme kirkkauteen Room. 8:17.


 1. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 24; momentit 1–3 viittaavat jakson § 24 kappaleisiin
 2. alentaminen
 3. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 25; momentit 1–2 viittaavat jakson § 25 kappaleisiin
 4. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 26; momentit 1–2 viittaavat jakson § 26 kappaleisiin
 5. ks. Katekismussaarnoja: Toinen saarna, § 27; momentit 1–5 viittaavat jakson § 27 kappaleisiin

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: