Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Predikningar Öfver Tio Guds Bud: I. Predikan

Första budordspredikan, § 1

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

[121]

I. *)

I den Treenige Gudens, Fadrens, Sonens, och den Helige Andes Namn!

 

§. 1.

Den Allsmägtige hade i sit eviga Råd ej förr kunnat besluta, at genom skapelsen af förnuftiga Creatur, förhärliga sit namn, och uphöja sin ära, än Han tillika utsett den ordning, uti hvilken de bäst och fullkomligast kunde upfylla detta Hans stora ändamål. Det var ingalunda nog, at de, såsom andra skapade ting, hos hvilka saknas känsla, lif och förstånd, upfyllte sin Store Skapares afsigt därmed at de voro till; deras Adelskap framför andra fordrade äfven, at de på et högre och ädlare sätt skulle bidraga därtill. De ägde en förmåga, at förvärfva sig kunskaper om hvarjehanda ting, och af deras jämförande med hvarandra upfinna nya sanningar; den borde ofelbart användas til Skapa122rens kännedom, och de tings, genom hvilka Hans höga egenskaper kunde förhärligas: de blefvo begåfvade med en fri vilja, som bland tusende föremål kunde utvälja det, som aldrabäst kunde bidraga til deras lycksalighet, hvilken åter intet kunde befordras genom någon annan än den, ifrån hvilken de och alla andra tingen hade hela sin varelse.1

En ordning var således oomgängelig,2 hvaruti menniskan och andra förnuftiga Creatur3 kunde mäst bidraga till dessa förenade ändamålen, Guds ära och sin egen lycksalighet, hvilken med rätta får namn af en lag; ty här befaller den Allvise och Allsmägtige, här är Creaturet förpliktadt at lyda.


  1. existens
  2. oundgänglig
  3. andra förnuftiga Creatur: änglar
Originalspråk

[121]

I. *)

I den Treenige Gudens, Fadrens, Sonens, och den Helige Andes Namn!

 

§. 1.

Den Allsmägtige hade i sit eviga Råd ej förr kunnat besluta, at genom skapelsen af förnuftiga Creatur, förhärliga sit namn, och uphöja sin ära, än Han tillika utsett den ordning, uti hvilken de bäst och fullkomligast kunde upfylla detta Hans stora ändamål. Det var ingalunda nog, at de, såsom andra skapade ting, hos hvilka saknas känsla, lif och förstånd, upfyllte sin Store Skapares afsigt därmed at de voro till; deras Adelskap framför andra fordrade äfven, at de på et högre och ädlare sätt skulle bidraga därtill. De ägde en förmåga, at förvärfva sig kunskaper om hvarjehanda ting, och af deras jämförande med hvarandra upfinna nya sanningar; den borde ofelbart användas til Skapa122rens kännedom, och de tings, genom hvilka Hans höga egenskaper kunde förhärligas: de blefvo begåfvade med en fri vilja, som bland tusende föremål kunde utvälja det, som aldrabäst kunde bidraga til deras lycksalighet, hvilken åter intet kunde befordras genom någon annan än den, ifrån hvilken de och alla andra tingen hade hela sin varelse.4

En ordning var således oomgängelig,5 hvaruti menniskan och andra förnuftiga Creatur6 kunde mäst bidraga till dessa förenade ändamålen, Guds ära och sin egen lycksalighet, hvilken med rätta får namn af en lag; ty här befaller den Allvise och Allsmägtige, här är Creaturet förpliktadt at lyda.


  1. existens
  2. oundgänglig
  3. andra förnuftiga Creatur: änglar

Finska

[121]

Ensimmäinen saarna *)

Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen!

 

§ 1

Kaikkivaltias ei ikuisessa viisaudessaan olisi voinut päättää, että hän järjellisiä olentoja luomalla kirkastuttaa nimeään ja kohottaa kunniaansa, ellei hän olisi samalla valinnut sitä järjestystä, jossa nämä parhaiten ja täydellisimmin voisivat täyttää hänen suuren päämääränsä. Ei suinkaan riittänyt, että he niin kuin toiset, tunnetta, elämää ja ymmärrystä vailla olevat luodut oliot, täyttäisivät Suuren Luojan tarkoituksen olemalla olemassa: heidän aateluutensa ennen kaikkia muita edellytti, että he myös voisivat korkeammalla ja jalommalla tavalla olla tuota tarkoitusta edistämässä. Heillä oli kyky hankkia tietoa kaikenlaisista asioista ja näitä tietoja keskenään vertailemalla löytää uusia totuuksia; tätä kykyä heidän tuli rikkumatta käyttää

Luojansa122 tuntemiseen samoin kuin niiden asioiden, joiden avulla hänen korkeita ominaisuuksiaan voitaisiin kirkastuttaa. He saivat lahjaksi vapaan tahdon, joka tuhansien kohteiden joukosta voisi valita sen, mikä parhaiten edistäisi heidän onnellisuuttaan;7 sitä taas ei voisi edistää mikään muu kuin se, jolta he ja kaikki muut oliot olivat koko olemassaolonsa saaneet.

Tarvittiin siis välttämättä jokin järjestys, jossa ihminen ja muut järjelliset luodut olennot8 voisivat parhaiten edistää näitä toisiinsa nivoutuneita päämääriä, Jumalan kunniaa ja heidän omaa onnellisuuttaan, ja tämä järjestys on oikeutetusti saanut lain nimen, sillä siinä käskee Kaikkitietävä ja Kaikkivaltias, ja luotujen velvollisuus on sitä totella.


  1. Chydeniuksen saarnoissa lycksalighet viittaa usein samanaikaisesti sekä maalliseen että ”taivaalliseen” onnentilaan. Suomen kielessä tämä kaksoismerkitys jakaantuu kahdelle sanalle, ”onnellisuus” ja ”autuus”. Lycksalighet on pääsääntöisesti käännetty ”onnellisuus”; kuitenkin sopivissa yhteyksissä se on käännetty ”autuus”.
  2. muut järjelliset luodut olennot: enkelit

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: