Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Anmärkningar till provpsalmboken

Anmärkningar till provpsalmboken, s. 52v

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

[52v]

v. 2. mot slutet1

förbätras något litet om man säger

Ho snafwar ei på dygdens stig?

Gud wåra brister helar.

 

v. 3.2

Bör wara mera emphatisk och lämpelig.

Men fåfängt räknar du dig swag;

du död bör kallad blifwa

du följer synda lustans lag,

Och dig begären drifwa.

Du trones lif ännu ei fått

Hur skall den döda giöra godt?

Hur skall Gud krafter gifwa?

 

v. 4. är nog swag, men står föga at hielpas.3

v. 7. torde förbättras således:4

 

Hwem, ropar du, skall då bli frälst?

Bort med den hårda lära.

Jag tror på nåden aldrahälst

Och will Guds mildhet ära.

Jag följer hopen som jag kan,

Gud alla gierna tager an.

Ach! en bedräglig lära.

 

v. 9.

 

Din bättring blott i orden står.5

derföre hellre:

Din bättring du ur hogen slår etc

Nu hindra göromål och kall;

Nu skyller man på små förfall etc.

Icke i orden en gång, ty i hela samtalet har han icke nämt ett ord om sin bättring.

v. 11. sidsta strophen kunde rättas6

 

att ewigt stå tilbaka.

 

v. 13. mot slutet kunde bättre sägas7

 

När nåde tiden slutad är

Du fåfängt Klappar och begär

Med tron at siälen pryda.

 

N:o 35.

Är så swag och fattig på ider, at 4 första verserna8 ei innehålla annat, än at den blott är en rätt Christen som håller Herrans lag, hans bud, hans wilja, hans ord, som är alt idem per idem.9


 1. Psalm 34, vers 2 i sin helhet: ”Man säger: huru kan wäl jag, Så noga alla delar Uppfylla i Guds helga lag? Förmågan dertill felar, Så wäl för andra, som för mig. Ho snafwar ej uppå sin stig? Gud ock wår swaghet helar.”
 2. Psalm 34, vers 3 i sin helhet: ”Men fåfängt kallar du dig swag; Du död bör kallad blifwa, Då du att fylla upp Guds lag, Ej ens kan wiljan drifwa. Blott den, som trones lif har fått, Och wiljan har att göra godt, Will Herren krafter gifwa.”
 3. Psalm 34, vers 4 i sin helhet: ”Du tänker: Jesu blod för mig Så wäl som andra runnit: När Han i döden utgaf sig, Han lifwet åt mig wunnit. Till himlen Han mig återköpt; Jag är till Christum äfwen döpt, Har allt i Honom funnit.”
 4. Psalm 34, vers 7 i sin helhet: ”Men denna sanning i ditt bröst, Af dina inkast häfwes: Ty, säger du, af hennes röst, Allt hopp om räddning qwäfwes. Ack! om det skulle wara så, Den största hop fördömdes då; Guds nåd är då förgäfwes.”
 5. Psalm 34, vers 9 i sin helhet: ”Guds bud och råd du dock försmår, Och dig i synd förnöjer. Din bättring blott i orden står, Och hjertat hårdhet röjer. Nu hindra göromål och kall; Nu har du annat swagt förfall, Och tänker: döden dröjer.”
 6. Psalm 34, vers 11 i sin helhet: ”Ack! stå Guds nåd ej mer emot, Hans hjelp du ej försaka. Lägg dig i tro för Jesu fot. I bön lät hjertat waka. Grip saken rätt med alfwar an; Ty eljest du ej undgå kan, En ewig död att smaka.”
 7. Psalm 34, vers 13 i sin helhet: ”Ack! kära själ, hwi dröjer du, Guds nåderöst att lyda? Ett längre uppskåf torde ju En ewig död betyda. När bröllops-salen tillstängd är, Då fåfängt blifwer ditt begär, Att dig med skruden pryda.”
 8. De fyra första verserna av psalm 35 lyder: vers 1 ”O! Herre Jesu Christ, Ditt dyra namn wi bäre, Din dyrt förlösta hjord och Dina barn wi äre; Gif oss ock derför nåd, att Dig till wälbehag, Af uppsåt aldrig gå ifrån Din helga lag.”, vers 2 ”Ty bära Christi namn, den wärdig är allena, Som i hans dyra blod sig låtit twå och rena, Som Honom äran ger och håller sig till Gud, Hwad Honom täckes, gör, och blifwer wid Hans bud.”, vers 3 ”Du detta namn wäl fick, då du i Dopet twagen, Och ifrån synden ren, blef för Hans barn upptagen; Dock längre du dertill ej wärdig skattas bör, Än du i stadig tro, Guds helga wilja gör.” och vers 4 ”Hur falskt är ej ditt hopp, att werklig Christen wara, Så länge du är slaf, i syndens band och snara, Och icke göra will, hwad Herrans ord förmår; Men twärt emot dess ord och helga stadgar går.”
 9. idem per idem: lat. det samma för det samma; samma sak
Originalspråk

[52v]

v. 2. mot slutet10

förbätras något litet om man säger

Ho snafwar ei på dygdens stig?

Gud wåra brister helar.

 

v. 3.11

Bör wara mera emphatisk och lämpelig.

Men fåfängt räknar du dig swag;

du död bör kallad blifwa

du följer synda lustans lag,

Och dig begären drifwa.

Du trones lif ännu ei fått

Hur skall den döda giöra godt?

Hur skall Gud krafter gifwa?

 

v. 4. är nog swag, men står föga at hielpas.12

v. 7. torde förbättras således:13

 

Hwem, ropar du, skall då bli frälst?

Bort med den hårda lära.

Jag tror på nåden aldrahälst

Och will Guds mildhet ära.

Jag följer hopen som jag kan,

Gud alla gierna tager an.

Ach! en bedräglig lära.

 

v. 9.

 

Din bättring blott i orden står.14

derföre hellre:

Din bättring du ur hogen slår etc

Nu hindra göromål och kall;

Nu skyller man på små förfall etc.

Icke i orden en gång, ty i hela samtalet har han icke nämt ett ord om sin bättring.

v. 11. sidsta strophen kunde rättas15

 

att ewigt stå tilbaka.

 

v. 13. mot slutet kunde bättre sägas16

 

När nåde tiden slutad är

Du fåfängt Klappar och begär

Med tron at siälen pryda.

 

N:o 35.

Är så swag och fattig på ider, at 4 första verserna17 ei innehålla annat, än at den blott är en rätt Christen som håller Herrans lag, hans bud, hans wilja, hans ord, som är alt idem per idem.18


 1. Psalm 34, vers 2 i sin helhet: ”Man säger: huru kan wäl jag, Så noga alla delar Uppfylla i Guds helga lag? Förmågan dertill felar, Så wäl för andra, som för mig. Ho snafwar ej uppå sin stig? Gud ock wår swaghet helar.”
 2. Psalm 34, vers 3 i sin helhet: ”Men fåfängt kallar du dig swag; Du död bör kallad blifwa, Då du att fylla upp Guds lag, Ej ens kan wiljan drifwa. Blott den, som trones lif har fått, Och wiljan har att göra godt, Will Herren krafter gifwa.”
 3. Psalm 34, vers 4 i sin helhet: ”Du tänker: Jesu blod för mig Så wäl som andra runnit: När Han i döden utgaf sig, Han lifwet åt mig wunnit. Till himlen Han mig återköpt; Jag är till Christum äfwen döpt, Har allt i Honom funnit.”
 4. Psalm 34, vers 7 i sin helhet: ”Men denna sanning i ditt bröst, Af dina inkast häfwes: Ty, säger du, af hennes röst, Allt hopp om räddning qwäfwes. Ack! om det skulle wara så, Den största hop fördömdes då; Guds nåd är då förgäfwes.”
 5. Psalm 34, vers 9 i sin helhet: ”Guds bud och råd du dock försmår, Och dig i synd förnöjer. Din bättring blott i orden står, Och hjertat hårdhet röjer. Nu hindra göromål och kall; Nu har du annat swagt förfall, Och tänker: döden dröjer.”
 6. Psalm 34, vers 11 i sin helhet: ”Ack! stå Guds nåd ej mer emot, Hans hjelp du ej försaka. Lägg dig i tro för Jesu fot. I bön lät hjertat waka. Grip saken rätt med alfwar an; Ty eljest du ej undgå kan, En ewig död att smaka.”
 7. Psalm 34, vers 13 i sin helhet: ”Ack! kära själ, hwi dröjer du, Guds nåderöst att lyda? Ett längre uppskåf torde ju En ewig död betyda. När bröllops-salen tillstängd är, Då fåfängt blifwer ditt begär, Att dig med skruden pryda.”
 8. De fyra första verserna av psalm 35 lyder: vers 1 ”O! Herre Jesu Christ, Ditt dyra namn wi bäre, Din dyrt förlösta hjord och Dina barn wi äre; Gif oss ock derför nåd, att Dig till wälbehag, Af uppsåt aldrig gå ifrån Din helga lag.”, vers 2 ”Ty bära Christi namn, den wärdig är allena, Som i hans dyra blod sig låtit twå och rena, Som Honom äran ger och håller sig till Gud, Hwad Honom täckes, gör, och blifwer wid Hans bud.”, vers 3 ”Du detta namn wäl fick, då du i Dopet twagen, Och ifrån synden ren, blef för Hans barn upptagen; Dock längre du dertill ej wärdig skattas bör, Än du i stadig tro, Guds helga wilja gör.” och vers 4 ”Hur falskt är ej ditt hopp, att werklig Christen wara, Så länge du är slaf, i syndens band och snara, Och icke göra will, hwad Herrans ord förmår; Men twärt emot dess ord och helga stadgar går.”
 9. idem per idem: lat. det samma för det samma; samma sak

Finska

Tätä sisältöä ei valitettavasti ole saatavilla suomeksi

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: