Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 14

Olen pitänyt velvollisuutenani esittää nämä havaintoihin ja järkeen nojautuvat ajatukseni Kuninkaallisen tiedeakatemian kunnianarvoisan kehotuksen johdosta sen korkeasti valistuneen arvioinnin kohteeksi.

Pitkästyttävän laveuden välttämiseksi olen joutunut sivuuttamaan monenmoiset yksityiskohtaiset kuvaukset kynnöstä, ojituksesta, patorakennelmista1 ynnä muusta, asioista, jotka kaikki antavat aihetta erillisiin kirjoituksiin. Samasta syystä olen joutunut jättämään mainitsematta monet osaksi itse tekemäni ja osaksi muiden tekemät tähän asiaan liittyvät havainnot.

Kuninkaallisen tiedeakatemian kunnianarvoisat jäsenet ovat suurimmaksi osaksi itse hankkineet sellaisen tietämyksen ja kokemuksen maa­taloudesta, että he kykenevät edellä esitetyn perusteella toteamaan, olenko esittänyt pelkkiä harhoja vai kertonut aitoja totuuksia.

Olen mieluummin tyytynyt tuomaan esiin entisaikoina hyviksi havaittuja sekä itse tuloksekkaasti kokeilemiani tapoja maanviljelyn leppymättömän vihollisen sammalen kukistamiseksi kuin rohjennut tarjota uusia kokeilemattomia aseita. Tarkoituksenani on ollut pelkästään löytää pahan oikea syy, esittää sitä vastaan käytettävät parannuskeinot luonnollisessa ja luontevassa järjestyksessä ja lopuksi osoittaa tapa, miten niitä on varman tuloksen saamiseksi käytettävä kaikissa erilaisissa maasto-oloissa.68

Olenko tässä kirjoitelmassani saavuttanut tavoitteeni ja ovatko ne vastanneet Kuninkaallisen akatemian toivomusta, sen jätän akatemian itsensä arvioitavaksi.

Rauhantilan iloisessa tyyneydessä ja vapauden suomassa turvassa elävä kaukainen jälkimaailma on joskus lempeän taivaan alla mitä vilpittömimmin ojentava laakerit sen tuhkalle, joka on raivannut silloin eläville tien rikkauteen ja hyvinvointiin.

Haec Patriae ad opes via.2

Suom. Heikki Eskelinen


  1. Myöhemmin kirjeessään P. W. Wargentinille (21.7.1762) Chydenius lupasi laatia kirjoituksen niittyjen patoamisesta.
  2. lat. ”Tällä tiellä isänmaa käy kohti vaurautta.”

Alkuperäisdokumentit

 

Alkukieli

§. 14.

Desse äro de på rön och skäl grundade tankar jag hållit för min skyldighet, på Kongl. Vetenskaps Academiens värda kallelse, Hännes högt uplysta ompröfvande hemställa.

At undvika en ledsam vidlöftighet, har jag varit nödsakad gå förbi alla­handa särskilda beskrifningar öfver plöjande, dikande, dam-byggnader med mera, saker, som hvardera äro ämnen til särskilda afhandlingar. I samma afseende, har jag nödgats förtiga många, dels egna, dels andras härtil hörande rön.

Kongl. Vetenskaps Academiens värda Lemmar3, hafva til större delen sjelfve förvärfvat sig den insigt och förfarenhet i Landtbruket, at de af detta, som anfört är, kunna döma, om det är blotta skuggar4 jag afskildradt, eller verkeliga sanningar.

Jag har häldre nögt mig med frambringandet af förr godkända, och af mig sjelf med nytta utrönta sätt, at angripa Mossan, jordbrukets hätska fiende, än vågat at utbjuda nya oförsökta vapen. Afsigten har endast varit, at uptäcka rätta orsaken til det onda, ställa i naturlig och otvungen ordning botemedlen däremot, och sist, visa sättet, huru de samme med säkerhet, vid allahanda förefallande belägenheter skola användas.68

Har jag i denna afhandling vunnit mina ändamål, eller om de varit svarande emot Kongl. Academiens önskan, det må Hon nu sjelf döma.

En sen efterverld, i glada freds-lugn, uti frihetens sköte, skal en gång, under en blid himmel, uträcka den oväldugaste Lager på Dess aska, som banat dem väg til rikedom och välmåga.

Hæc Patriæ ad opes via.5


  1. värda Lemmar: ärade ledamöter
  2. blotta skuggar: enbart inbillningar, osanningar
  3. Hæc Patriæ ad opes via: lat. ”Detta är fäderneslandets väg till rikedom.”

Suomi

§ 14

Olen pitänyt velvollisuutenani esittää nämä havaintoihin ja järkeen nojautuvat ajatukseni Kuninkaallisen tiedeakatemian kunnianarvoisan kehotuksen johdosta sen korkeasti valistuneen arvioinnin kohteeksi.

Pitkästyttävän laveuden välttämiseksi olen joutunut sivuuttamaan monenmoiset yksityiskohtaiset kuvaukset kynnöstä, ojituksesta, patorakennelmista6 ynnä muusta, asioista, jotka kaikki antavat aihetta erillisiin kirjoituksiin. Samasta syystä olen joutunut jättämään mainitsematta monet osaksi itse tekemäni ja osaksi muiden tekemät tähän asiaan liittyvät havainnot.

Kuninkaallisen tiedeakatemian kunnianarvoisat jäsenet ovat suurimmaksi osaksi itse hankkineet sellaisen tietämyksen ja kokemuksen maa­taloudesta, että he kykenevät edellä esitetyn perusteella toteamaan, olenko esittänyt pelkkiä harhoja vai kertonut aitoja totuuksia.

Olen mieluummin tyytynyt tuomaan esiin entisaikoina hyviksi havaittuja sekä itse tuloksekkaasti kokeilemiani tapoja maanviljelyn leppymättömän vihollisen sammalen kukistamiseksi kuin rohjennut tarjota uusia kokeilemattomia aseita. Tarkoituksenani on ollut pelkästään löytää pahan oikea syy, esittää sitä vastaan käytettävät parannuskeinot luonnollisessa ja luontevassa järjestyksessä ja lopuksi osoittaa tapa, miten niitä on varman tuloksen saamiseksi käytettävä kaikissa erilaisissa maasto-oloissa.68

Olenko tässä kirjoitelmassani saavuttanut tavoitteeni ja ovatko ne vastanneet Kuninkaallisen akatemian toivomusta, sen jätän akatemian itsensä arvioitavaksi.

Rauhantilan iloisessa tyyneydessä ja vapauden suomassa turvassa elävä kaukainen jälkimaailma on joskus lempeän taivaan alla mitä vilpittömimmin ojentava laakerit sen tuhkalle, joka on raivannut silloin eläville tien rikkauteen ja hyvinvointiin.

Haec Patriae ad opes via.7

Suom. Heikki Eskelinen


  1. Myöhemmin kirjeessään P. W. Wargentinille (21.7.1762) Chydenius lupasi laatia kirjoituksen niittyjen patoamisesta.
  2. lat. ”Tällä tiellä isänmaa käy kohti vaurautta.”

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: