Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Omständligt svar

Omständligt svar, § 47

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

§. 47.

Hwad Spannemåls tilförslen beträffar, är därmed lika så. At Konung och Ständer ansedt och nyttjadt Product-Placatets uphäfwande för et medel til dyrhetens förekommande, kan af ingen nekas. Til at således komma lättast från saken, wil jag allenast lämna helt kårta och med sanningen enliga Swar uppå Critici trenne Frågor pag. 27, genom hwilkas förnuftiga beswarande han tror saken blifwa bäst afgjord.

På den första swaras, at orsaken hwarföre Spannemålen de första 15 åren efter Product-Placatets utfärdande ej steg särdeles högt, war den, at bemälte Placat icke i början til alla delar efterlefdes, som förut är bewist.

På den andra: at Spannemåls-priset genom dess uphäfwande 1741 föll märkeligen,1 fast det i anseende til de swåra hungers år, som därefter inföllo, ej kunde blifwa beständigt. Icke desto mindre öpnade samma Förordning en märkelig tilförsel i denna dyra tiden, utom hwilken en stor del af undersåtare säkert blifwit förlorade. Dömme då hwar och en, med hwad kärlek för Medborgare, en författning af sådane sviter2 för menigheten, kan så hårdt förswaras af inhemska män.

På den tredje swaras, Hwem wet icke at freden, och de följande årens ömniga wäxt, fälde priset på Spannemålen redan förr än Product-Placatet å nyo sattes i sin fulla kraft, hwad Spannemåls Handelen beträffade. Ostadigt pris på denna Wara, utan misswäxt, har ganska ofta plågat wåra näringar, som af intet annat härstammar, än sammansättningar, och med intet annat kan hämmas än däras uphäfwande.86

Auctor skylles, at han icke anfört en enda sannolik omständighet, som bestyrker, at Product-Placatet gifwit anledning til Monopolier. Hafwer icke Auctor wist, at Exporterne föllo ifrån den dagen och Importerne stegrades, och satte de fattige Bruksägare i förlägenhet,3 at sälja sina ägendomar til några få förmögna Handlande, som woro deras Förlags-män, och sucka under et odrägeligt ok. Är icke det bewist, at de smärre Stapel-städer, som ej hade hela Skepps-laddningar af Export-waror, de där i Salt-hamnarne woro begärlige, eller nödige Assortementer4 af andra slags Waror, sattes utur stånd, at nyttja sin Stapel-rätt såsom tilförene, då utlänningar ej fingo mera lof, at med Salt til barlast besöka dem, och utom dess ej funno sin räkning wid,5 at med andra Waror segla dit, efter som de af dem allena ej kunde afsätta hela Laddningar i sådana Städer.


  1. märkbart
  2. följder
  3. knipa
  4. varulager, varusortiment
  5. funno sin räkning wid: fann det lönande

Originaldokument

Avsnitt

Originalspråk

§. 47.

Hwad Spannemåls tilförslen beträffar, är därmed lika så. At Konung och Ständer ansedt och nyttjadt Product-Placatets uphäfwande för et medel til dyrhetens förekommande, kan af ingen nekas. Til at således komma lättast från saken, wil jag allenast lämna helt kårta och med sanningen enliga Swar uppå Critici trenne Frågor pag. 27, genom hwilkas förnuftiga beswarande han tror saken blifwa bäst afgjord.

På den första swaras, at orsaken hwarföre Spannemålen de första 15 åren efter Product-Placatets utfärdande ej steg särdeles högt, war den, at bemälte Placat icke i början til alla delar efterlefdes, som förut är bewist.

På den andra: at Spannemåls-priset genom dess uphäfwande 1741 föll märkeligen,6 fast det i anseende til de swåra hungers år, som därefter inföllo, ej kunde blifwa beständigt. Icke desto mindre öpnade samma Förordning en märkelig tilförsel i denna dyra tiden, utom hwilken en stor del af undersåtare säkert blifwit förlorade. Dömme då hwar och en, med hwad kärlek för Medborgare, en författning af sådane sviter7 för menigheten, kan så hårdt förswaras af inhemska män.

På den tredje swaras, Hwem wet icke at freden, och de följande årens ömniga wäxt, fälde priset på Spannemålen redan förr än Product-Placatet å nyo sattes i sin fulla kraft, hwad Spannemåls Handelen beträffade. Ostadigt pris på denna Wara, utan misswäxt, har ganska ofta plågat wåra näringar, som af intet annat härstammar, än sammansättningar, och med intet annat kan hämmas än däras uphäfwande.86

Auctor skylles, at han icke anfört en enda sannolik omständighet, som bestyrker, at Product-Placatet gifwit anledning til Monopolier. Hafwer icke Auctor wist, at Exporterne föllo ifrån den dagen och Importerne stegrades, och satte de fattige Bruksägare i förlägenhet,8 at sälja sina ägendomar til några få förmögna Handlande, som woro deras Förlags-män, och sucka under et odrägeligt ok. Är icke det bewist, at de smärre Stapel-städer, som ej hade hela Skepps-laddningar af Export-waror, de där i Salt-hamnarne woro begärlige, eller nödige Assortementer9 af andra slags Waror, sattes utur stånd, at nyttja sin Stapel-rätt såsom tilförene, då utlänningar ej fingo mera lof, at med Salt til barlast besöka dem, och utom dess ej funno sin räkning wid,10 at med andra Waror segla dit, efter som de af dem allena ej kunde afsätta hela Laddningar i sådana Städer.


  1. märkbart
  2. följder
  3. knipa
  4. varulager, varusortiment
  5. funno sin räkning wid: fann det lönande
Finska

§ 47

Mitä tulee viljan tuontiin, siihen pätee sama. Kukaan ei voi kieltää sitä, että kuningas ja säädyt ovat tarkoittaneet ja käyttäneet tuoteplakaatin kumoamista keinona hintojen nousun torjumiseksi. Päästäkseni helpoimmin asiasta haluan täten ainoastaan antaa mitä lyhyimmät ja todenmukaisimmat vastaukset kriitikon kolmeen kysymykseen sivulla 27, joihin järkevästi vastaamalla hän uskoo asian ratkeavan parhaiten.

Ensimmäiseen vastataan, että syy, miksei viljan hinta ensimmäisinä 15 vuotena tuoteplakaatin säätämisen jälkeen noussut erityisen korkeaksi, oli se, että mainittua plakaattia ei aluksi kaikilta osiltaan noudatettu, kuten edellä on todistettu.

Toiseen vastataan, että viljan hinta laski tuoteplakaatin kumoamisen myötä vuonna 1741 huomattavasti, vaikkakaan lasku ei voinut jäädä pysyväksi johtuen sitä seuranneista vaikeista nälkävuosista. Silti tämä säädös mahdollisti tuona kalliina aikana huomattavat viljantoimitukset, joita ilman suuri osa alamaisista olisi varmasti menetetty. Tuomitkoon siis jokainen, millaista rakkautta kansalaisia kohtaan osoittavat oman maamme miehet puolustaessaan tiukasti säädöstä, jolla on rahvaalle tällaiset seuraukset.

Kolmanteen vastataan: Kukapa ei tietäisi, että rauha ja seuranneiden vuosien runsas kasvu laskivat viljan hintaa jo ennen kuin tuoteplakaatti saatettiin viljakauppaa koskien uudestaan täyteen voimaansa. Elinkeinojamme on varsin usein ja jopa ilman katovuosia piinannut tämän tavaran epävakaa hinta, joka ei johdu mistään muusta kuin yhteenliittymistä, eikä sitä voi hillitä mikään muu kuin niiden lakkauttaminen.86

Kirjoittajaa syytetään siitä, ettei hän ole esittänyt edes yhtä todennäköistä seikkaa, joka osoittaisi, että tuoteplakaatti on johtanut monopoleihin. Eikö kirjoittaja ole osoittanut, että vientihinnat putosivat ja tuontihinnat nousivat plakaatin toimeenpanopäivästä alkaen ja pakottivat köyhät ruukinomistajat ahdingossaan myymään omaisuutensa muutamille harvoille vauraille kauppiaille, jotka olivat heidän luotottajiaan, ja huokailemaan kohtuuttoman ikeen alla. Eikö ole todistettu, että vähäisemmät tapulikaupungit, joilla ei ollut kokonaisia laivalastillisia suolasatamissa haluttuja vientitavaroita tai vaadittuja muunlaisten tavaroiden valikoimia, tehtiin kykenemättömiksi hyödyntämään tapulioikeuttaan entiseen tapaan, kun ulkomaalaisilla ei enää ollut lupaa vierailla niissä suolaa painolastinaan. Lisäksi he eivät katsoneet kannattavaksi purjehtia niihin muiden tavaroiden kanssa, koska tällaisissa kaupungeissa ei voitu myydä pelkästään näitä tavaroita kokonaisten laivalastien verran.

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: