Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Ändring i seglationsfriheten

Ändring i seglationsfriheten, § 10

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

§. 10. Utom detta blifwer kostnaden för dessa Norra Städer wid denna transport än mera känbar, då man betraktar, med hwad swårighet Sjöfarten emellan Kaskö och dessa Städerne måste idkas. Därwid bör förnämligast märkas, at hela den Östra sidan af Sinus Bothnicus1 är af wåra Sjöfarande i sednare tider aldeles öfwergifwen såsom känd för ganska grund, upfyld med låga skär, lönliga klippor, bankar och grund, som årligen uplandas2 och göra all fart med större Skepp långs efter Östra Wallen3 helt osäker och nästan omöjelig, därföre måste alla Städerna, som ligga Norr om Qwarken näml. NyCarleby, Jacobstad, Gamla Carleby, Brahestad och Uleåborg wid all sin In- och Utländska Sjöfart, både wid ut- och ingående, altid hålla sig til den så kallade Wästra Wallen,4 och det icke allenast därföre, at den är djup och ren, utan den gifwer ock med sina höga berg wåra Sjöfarande många mil ut til Sjös, säkra känningar,5 hwilka däremot aldeles saknas på den Östra sidan.

Påfölgderna häraf blifwa så swåra, som känbara. Då borde de Fartyg, som från dessa Städer skulle transportera Exporten til Kaskö6 taga en lång omwäg och först fara öfwer til Wästern med Ostlig wind, sedan fortsätta sin resa et stycke efter Wästra Wallen med Nordlig och då afbida en Wästlig at sätta öfwer tilbaka til Kaskö, som ändock i brist af känningar skulle swårligen träffas, hwarwid en mötande Sydwäst storm skulle snart kasta dem på stranden. Samma swårigheter möta åter wid Salt-laddningars transporterande därifrån.

När nu härtil kommer, at för dessa nämnda Norra Städer, utom denna twungna Seglation ingen fart eller rörelse7 är åt hela denna negden, som wid fram- eller åter-farten kunde lätta frackten, blifwer handgripeligit, at denna så kallade Seglations-frihet i sjelfwa werket blefwe dessa Städer en odrägelig tunga.8 Det wore i många fall långt drägeligare, at hafwa såsom förr, under sin träldoms tid, sin Stapel i Stockholm, då de med långt mindre kostnad, jämte sina öfriga rörelser, hela Sommaren igenom kunde bewaka sin Utländska Sjöfart, och som barlast på flera Skepp föra sina Retourer med föga frackt-omgälder9 tilbaka.

Frågan är här således, under et litet namn af Seglations-frihetens sammanflyttning, om intet mindre, än hela Seglations-frihetens bane,10 och det är ofelbart, at i händelse af framgång härutinnan, äro dessa Städer nögde, at lämna sitt dyrt förwärfwade Privilegium och böja halsen under det förra oket, såsom långt drägeligare, än det tilämnade. Men sådane händelser böra ej igenfinnas i wåra Tideböcker, de komma ock aldrig dit, så länge wägen til Gustafs Thron icke är stängd för förtryckte Medborgare, at få klaga sin nöd och updaga sanningen. 


 1. Sinus Bothnicus: lat. Bottniska viken
 2. höjs ur havet och förvandlas till torr mark (på grund av landhöjningen)
 3. Östra Wallen: den östra sidan av Bottniska viken
 4. Wästra Wallen: den västra sidan av Bottniska viken
 5. kännetecken vid kusten, landmärken
 6. transportera Exporten til Kaskö: Chydenius tar här utgångspunkt i någon av de norr om Kaskö belägna städerna längs den österbottniska kusten.
 7. fart eller rörelse: sjöfart eller handel
 8. belastning
 9. fraktkostnader
 10. tillintetgörande
Originalspråk

§. 10. Utom detta blifwer kostnaden för dessa Norra Städer wid denna transport än mera känbar, då man betraktar, med hwad swårighet Sjöfarten emellan Kaskö och dessa Städerne måste idkas. Därwid bör förnämligast märkas, at hela den Östra sidan af Sinus Bothnicus11 är af wåra Sjöfarande i sednare tider aldeles öfwergifwen såsom känd för ganska grund, upfyld med låga skär, lönliga klippor, bankar och grund, som årligen uplandas12 och göra all fart med större Skepp långs efter Östra Wallen13 helt osäker och nästan omöjelig, därföre måste alla Städerna, som ligga Norr om Qwarken näml. NyCarleby, Jacobstad, Gamla Carleby, Brahestad och Uleåborg wid all sin In- och Utländska Sjöfart, både wid ut- och ingående, altid hålla sig til den så kallade Wästra Wallen,14 och det icke allenast därföre, at den är djup och ren, utan den gifwer ock med sina höga berg wåra Sjöfarande många mil ut til Sjös, säkra känningar,15 hwilka däremot aldeles saknas på den Östra sidan.

Påfölgderna häraf blifwa så swåra, som känbara. Då borde de Fartyg, som från dessa Städer skulle transportera Exporten til Kaskö16 taga en lång omwäg och först fara öfwer til Wästern med Ostlig wind, sedan fortsätta sin resa et stycke efter Wästra Wallen med Nordlig och då afbida en Wästlig at sätta öfwer tilbaka til Kaskö, som ändock i brist af känningar skulle swårligen träffas, hwarwid en mötande Sydwäst storm skulle snart kasta dem på stranden. Samma swårigheter möta åter wid Salt-laddningars transporterande därifrån.

När nu härtil kommer, at för dessa nämnda Norra Städer, utom denna twungna Seglation ingen fart eller rörelse17 är åt hela denna negden, som wid fram- eller åter-farten kunde lätta frackten, blifwer handgripeligit, at denna så kallade Seglations-frihet i sjelfwa werket blefwe dessa Städer en odrägelig tunga.18 Det wore i många fall långt drägeligare, at hafwa såsom förr, under sin träldoms tid, sin Stapel i Stockholm, då de med långt mindre kostnad, jämte sina öfriga rörelser, hela Sommaren igenom kunde bewaka sin Utländska Sjöfart, och som barlast på flera Skepp föra sina Retourer med föga frackt-omgälder19 tilbaka.

Frågan är här således, under et litet namn af Seglations-frihetens sammanflyttning, om intet mindre, än hela Seglations-frihetens bane,20 och det är ofelbart, at i händelse af framgång härutinnan, äro dessa Städer nögde, at lämna sitt dyrt förwärfwade Privilegium och böja halsen under det förra oket, såsom långt drägeligare, än det tilämnade. Men sådane händelser böra ej igenfinnas i wåra Tideböcker, de komma ock aldrig dit, så länge wägen til Gustafs Thron icke är stängd för förtryckte Medborgare, at få klaga sin nöd och updaga sanningen. 


 1. Sinus Bothnicus: lat. Bottniska viken
 2. höjs ur havet och förvandlas till torr mark (på grund av landhöjningen)
 3. Östra Wallen: den östra sidan av Bottniska viken
 4. Wästra Wallen: den västra sidan av Bottniska viken
 5. kännetecken vid kusten, landmärken
 6. transportera Exporten til Kaskö: Chydenius tar här utgångspunkt i någon av de norr om Kaskö belägna städerna längs den österbottniska kusten.
 7. fart eller rörelse: sjöfart eller handel
 8. belastning
 9. fraktkostnader
 10. tillintetgörande

Finska

§ 10. Tämän lisäksi näiden pohjoisten kaupunkien kustannukset tämän kuljetuksen yhteydessä tulevat kouraantuntuvimmiksi, kun huomioidaan, millaisia vaikeuksia Kaskisten ja näiden kaupunkien väliseen merenkulkuun liittyy. Tässä yhteydessä on etenkin huomattava, että merenkulkijamme ovat viime aikoina aivan hylänneet koko Pohjanlahden itäisen puolen, joka tiedetään hyvin matalaksi, on täynnä matalia luotoja, petollisia kareja, särkkiä ja matalikkoja, ja joka vuosittain madaltuu, mikä tekee kaiken liikennöinnin isommilla aluksilla itäistä rantaa pitkin aivan epävarmaksi ja lähes mahdottomaksi. Siksi kaikkien kaupunkien, jotka sijaitsevat Merenkurkun pohjoispuolella, nimittäin Uudenkaarlepyyn, Pietarsaaren, Kokkolan, Raahen ja Oulun, täytyy sekä kotimaahan että ulkomaille suuntautuvassa purjehduksessaan aina pitäytyä sekä meno- että tulomatkalla niin kutsuttuun läntiseen puoleen. Tämä ei johdu ainoastaan siitä, että se on syvä ja puhdas, vaan se tarjoaa korkeine vuorineen merenkulkijoillemme monen peninkulman päästä mereltä varmoja maamerkkejä, jotka sitä vastoin kokonaan puuttuvat itäiseltä puolelta.

Seuraukset tästä ovat sekä vakavia että tuntuvia. Silloin kaikkien alusten, joiden pitäisi näistä kaupungeista kuljettaa vientitavaransa Kaskisiin, tulisi tehdä pitkä kiertotie ja ensin purjehtia yli länteen päin itäisellä tuulella, sitten jatkaa matkaansa jonkin matkaa länsipuolta pitkin pohjoistuulella ja sitten odottaa länsituulta voidakseen jatkaa takaisin yli Kaskisiin. Tänne olisi kuitenkin vaikea osua maamerkkien puuttuessa, jolloin sopiva lounainen myrsky nopeasti heittäisi heidät rantaan. Samat vaikeudet ovat myös edessä kuljetettaessa suolaeriä sieltä muualle.

Kun tähän vielä lisätään se, että näillä mainituilla pohjoisilla kaupungeilla, ei tätä pakotettua purjehdusta lukuun ottamatta ole mitään liikennettä tai kaupankäyntiä koko tälle seudulle, joka meno- tai tulomatkalla voisi keventää rahtikustannuksia, on selvä, että tämä niin sanottu purjehdusvapaus itse asiassa muodostuisi näille kaupungeille sietämättömäksi rasitteeksi. Monissa tapauksissa olisi paljon parempi, kuten ennen orjuutensa aikana, pitää tapulipaikkansa Tukholmassa, kun he muiden liiketoimiensa ohella paljon pienemmillä kustannuksilla voisivat koko kesän ajan valvoa ulkomaan purjehdustaan ja tuoda paluutavaransa useamman aluksen painolastina vähäisillä rahtikustannuksilla.

Tässä ei siten ole kysymys sen vähäisemmästä asiasta kuin koko purjehdusvapauden tuhoamisesta, mitä vähätellen kutsutaan purjehdusvapauden yhteen siirtämiseksi. Ja on kiistatonta, että jos tämä esitys menestyy, nämä kaupungit tyytyvät luopumaan kalliisti hankkimastaan privilegiostaan ja taivuttamaan kaulansa entisen ikeen alle, joka on paljon parempi kuin nyt aiottu. Mutta sellaisia tapahtumia ei saa löytyä aikakirjoistamme, eivätkä ne myös koskaan päädy sinne, niin kauan kuin tie Kustaan valtaistuimelle ei ole suljettu sorretuilta kansalaisilta, jotka saavat valittaa ahdinkoaan ja paljastaa totuuden.

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: