Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Uplysningar vid den ändring kgl. maj:t uti nådig skrifwelse til k. cammar- och commerce-collegierne, af den 15 junii sistl. i nåder täckts göra uti den seglations-frihet, städerne i Österbotten år 1765 blifwit bewiljad.