Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kärryjen parantaminen

Kärryjen parantaminen, § 2

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 2

Ennen kuin voimme vakavasti ryhtyä ratkaisemaan esitettyä ongelmaa, meidän on aluksi hankittava selkeä käsitys niistä asioista, joista tässä ta­pauk­sessa voi vielä olla eriäviä mielipiteitä.

Kärryiksi nimitetään kesäaikaan käytettävää laitetta, johon kuuluu ­kaksi pyörää ja kummankin pyörän keskiön lävistävä akseli ja joka kantaa erikokoisia kuormia, joita hevonen tai jokin muu vetojuhta vetää tätä tarkoitusta varten valmistettujen aisojen välityksellä.

Näemme päivittäisessä käytössä olevien kärryjen välillä varsin suuria eroja. Kuninkaallinen akatemiahan ei ole varsinaisesti määritellyt, millaisiin kärryihin se haluaa määrätyn suuruisia keventäviä parannuksia, vaan sanoo niitä vain tavallisiksi työkärryiksi, mutta jos on mekaniikan lakien mukaisesti ajateltava parannuksia, jotka parantavat niitä tiettyyn määrään asti joihinkin muihin verrattuna, on tarpeellista ottaa lähtökohdaksi jokin tavallisista malleista, johon paranneltuja kärryjä voidaan verrata, jotta voitaisiin todeta, onko tavoiteltuun tulokseen päästy vai ei. Ja jotta lukija ei luulisi valittua vertailukohdetta liian kehnoksi, esitän tarkoin sen ominaisuudet, jotta myös Kuninkaallinen akatemia voi selvittää, onko valinta onnistunut vastaamaan sen omaa käsitystä tavallisista kärryistämme.8

Valitsin mallikappaleeksi kärryt, joiden hyvin raudoitettujen pyö­rien halkaisija on 2 kyynärää 4 tuumaa. Akseli on vankkaa puuta, ja sen kumpikin pää, joka työntyy pyörän rumpuun, on vahvistettu ylä- ja alapuolelta pitkillä 1 1/4 tuuman levyisillä rautaliuskoilla. Akselin paksuus on latvapäässä 3, mutta tyvipäässä 3 3/8 tuumaa. Rummut, joiden varassa akseli lepää, on kummastakin päästä vahvistettu rautaisilla holkeilla, jotka hankautuvat akselin alle pituussuuntaan kiinnitettyä rautaliuskaa vasten. Akseliin kiinnitetty 3 tuumaa korkea rautatappi estää pyörää painumasta syvemmälle akselilla, ja akselin raudoitetun pään läpi työnnetty 7 tuuman pituinen sokka estää pyörää irtoamasta. Sekä holkit että akselin raudoitukset olivat lisäksi kuluneet melko sileiksi. Ja koska arvioin tämän mallikappaleen kuuluvan laadultaan keskimääräistä parempiin tavallisiin työkärryihin, ryhdyin niitä käyttäen yrittämään, voitaisiinko kärryjä parantaa siinä määrin, että niillä voitaisiin kuljettaa 70 leiviskän kuormaa yhtä helposti kuin nyt 40 leiviskää.

Alkukieli

§. 2.

Innan vi med alfvare kunne taga om händer det förestäldta problemet, at uplösa, är nödigt, at vi först skaffe oss stadgade begrep om det, som i detta ämne ännu kunde vara underkastadt någon tvetydighet.

Med kärra förstå vi, en om sommaren brukelig machine, som består af tvänne hjul och en axel imellan dem, hvilken går midt igenom hvardera hjulet, och upbär större eller mindre tyngder, dem en häst, eller annat ök, uti därtil gjorda skalmar förer fram.

Vi se, imellan de kärror, som dageligen brukas, nog stor skilnad. Kongl. Academien har väl ej egenteligen utstakat huru beskaffad den kärra vore, hvilken hon vil hafva förbättrad til en viss grad af lätthet, utan kallar den allenast en vanlig arbets-kärra; men skal man, efter mechaniska lagar, ­tänka på dess förbättrande, til en viss mån, i jämnförelse emot en annan, är ­nödigt antaga en af de vanliga, mot hvilken den förbättrade kan jämnföras, hvaraf må kunna ses, om syftemålet är vunnit, eller ej. Och på det Läsaren ej må tro, den antagna vara alt för odugelig, vil jag noga upte1 dess beskaffenhet, då Kongl. Academien äfven har tilfälle at inhämta, huruvida den kunnat svara emot det begrep hon gjordt sig, om våra vanliga kärror.8

Jag antog en, hvars hjul voro 2 alnar 4 tum i diameter, med järn väl beslagna. Hjulstocken, eller axelen, var af stadigt trä: uti båda ändarna, som gå in uti hjul-trumman, med långa 1 ¼ tum breda järnskållar2 beslagen ­öfver och under. Diametern på axelen var i yttra ändan 3 tum, men 3 3/8 vid roten. Trummorna, uti hvilka axelen låg, voro med järnpannor3 beslagna uti hvardera ändan, hvilka nötte på den långs efter axelen underlagda järnskålla. Hjulet hindrades af en, 3 tum hög, järnståndare4, som var fästad på axelen, at gå längre in på stocken, och af en, 7 tum lång, slutinge5, som var stucken genom den beslagna yttersta ändan på axelen, at falla af. I öfrigt voro, så väl pannorna, som beslaget på ståcken, genom nötning ganska släta blefna. Och emedan jag ansåg denna för en af de bättre vanliga arbets-kärror, tog jag den til grund för mitt försök, om det icke vore möjeligt, at så förbättra inrättningen af en kärra, at 70 lisspund därmed kunde framsläpas, lika lätt, som 40 med denna?


  1. visa
  2. tunna stycken, plattor eller skivor av järn
  3. cylindriska eller urgröpta stycken av metall i eller mot vilka en maskindel rör sig eller på vilka den vilar; lagerskålar, lager
  4. järnsprint
  5. sprinttapp

Suomi

§ 2

Ennen kuin voimme vakavasti ryhtyä ratkaisemaan esitettyä ongelmaa, meidän on aluksi hankittava selkeä käsitys niistä asioista, joista tässä ta­pauk­sessa voi vielä olla eriäviä mielipiteitä.

Kärryiksi nimitetään kesäaikaan käytettävää laitetta, johon kuuluu ­kaksi pyörää ja kummankin pyörän keskiön lävistävä akseli ja joka kantaa erikokoisia kuormia, joita hevonen tai jokin muu vetojuhta vetää tätä tarkoitusta varten valmistettujen aisojen välityksellä.

Näemme päivittäisessä käytössä olevien kärryjen välillä varsin suuria eroja. Kuninkaallinen akatemiahan ei ole varsinaisesti määritellyt, millaisiin kärryihin se haluaa määrätyn suuruisia keventäviä parannuksia, vaan sanoo niitä vain tavallisiksi työkärryiksi, mutta jos on mekaniikan lakien mukaisesti ajateltava parannuksia, jotka parantavat niitä tiettyyn määrään asti joihinkin muihin verrattuna, on tarpeellista ottaa lähtökohdaksi jokin tavallisista malleista, johon paranneltuja kärryjä voidaan verrata, jotta voitaisiin todeta, onko tavoiteltuun tulokseen päästy vai ei. Ja jotta lukija ei luulisi valittua vertailukohdetta liian kehnoksi, esitän tarkoin sen ominaisuudet, jotta myös Kuninkaallinen akatemia voi selvittää, onko valinta onnistunut vastaamaan sen omaa käsitystä tavallisista kärryistämme.8

Valitsin mallikappaleeksi kärryt, joiden hyvin raudoitettujen pyö­rien halkaisija on 2 kyynärää 4 tuumaa. Akseli on vankkaa puuta, ja sen kumpikin pää, joka työntyy pyörän rumpuun, on vahvistettu ylä- ja alapuolelta pitkillä 1 1/4 tuuman levyisillä rautaliuskoilla. Akselin paksuus on latvapäässä 3, mutta tyvipäässä 3 3/8 tuumaa. Rummut, joiden varassa akseli lepää, on kummastakin päästä vahvistettu rautaisilla holkeilla, jotka hankautuvat akselin alle pituussuuntaan kiinnitettyä rautaliuskaa vasten. Akseliin kiinnitetty 3 tuumaa korkea rautatappi estää pyörää painumasta syvemmälle akselilla, ja akselin raudoitetun pään läpi työnnetty 7 tuuman pituinen sokka estää pyörää irtoamasta. Sekä holkit että akselin raudoitukset olivat lisäksi kuluneet melko sileiksi. Ja koska arvioin tämän mallikappaleen kuuluvan laadultaan keskimääräistä parempiin tavallisiin työkärryihin, ryhdyin niitä käyttäen yrittämään, voitaisiinko kärryjä parantaa siinä määrin, että niillä voitaisiin kuljettaa 70 leiviskän kuormaa yhtä helposti kuin nyt 40 leiviskää.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: