Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Seikkaperäinen vastaus

Seikkaperäinen vastaus, § 8

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 8

Näistä yleisistä huomautuksista kirjoittaja etenee tarkastelemaan lähemmin asetusta, jonka hän on uskonut monien muiden säädösten tavoin vaikuttavan kauppaamme nykyiseen surkuteltavaan asemaan, nimittäin vuoden 1724 tuoteplakaattia ja13 sen tarkennusta vuodelta 17261. Näiden hän katsoo olleen tähän asti vähän käsitelty aihe, jota kukaan viime aikoina ole riskittä uskaltanut tuoda yleiseen tarkasteluun ja jota suurten tapulikaupunkien kauppiaat ovat pitäneet erioikeusasianaan ja yrittäneet kätkeä salaisuuksien lippaaseen.

Kirjoittaja rakentaa ajatuksensa tuoteplakaatista kahdelle kaupankäynnin järkkymättömälle totuudelle, nimittäin: mitä useampia ostajia markkinoille hakeutuu, sitä paremmat markkinat myyjällä on odotettavissa, ja että tavarasta maksetaan aina paremmin silloin, kun sitä kysytään, kuin silloin, kun sitä tarjotaan2.

Hän osoittaa, kuinka tuoteplakaatin ansiosta Bergslagenin tuotteiden ostajat vähenivät, kun hollantilaiset ja englantilaiset suljettiin plakaatin avulla suurelta osin pois, minkä kriitikko itse myöntää. Ruukinomistajat ja vientikauppiaat olivat pakotettuja saattamaan ulkomaalaisten aiemmin tavoitteleman ja asiamiestensä kautta ostaman raudan tarjolle Amsterdamissa, Lontoossa ja muissa eurooppalaisissa satamissa. Molemmat tekijät myötävaikuttivat väistämättä raudan hinnan romahtamiseen ja veivät ruukkielinkeinon lamaan.


  1. tarkennusta vuodelta 1726: Viitataan asetukseen Kongl. maj:ts förklaring, öfwer förordningen af den 10 nov. 1724, angående de främmandes fahrt på Swerige och Finland 28.2.1726. Ks. myös Valtakunnan heikkouden lähde
  2. Kirjoittaja rakentaa ajatuksensa ... sitä tarjotaan: vrt. Valtakunnan heikkouden lähde

Alkuperäisdokumentit

Jaksot

Alkukieli

§. 8.

Ifrån dessa allmänna betraktelser, går Auctor in i en närmare undersökning af en författning, som han bland många andra trott bidraga til den ömkanswärda ställning, hwaruti wår Handel sig nu befinner, nämligen Product-Placatet af år 1724 och13 dess förklaring af år 1726,3 såsom et härtils mindre widrört ämne, det ingen i senare tider, utan at risqvera något, wågat sig, at underkasta en allmän granskning, och hwilket de större Stapel-städers Handlande i hemlighets asken, såsom en res privilegii4 sökt at förwara.

Auctor bygger sin tanka om Product-Placatet på twänne i Handel oryggelige sanningar, nämligen: at ju flere köpare på en marknad inställa sig, ju bättre marknad har säljaren at förwänta, och at Waran betalas altid bättre, då hon eftersökes, än utbjudes.5

Han å daga lägger, huru genom Product-Placatet köpare af Bärgslagens Producter blefwo färre, hwilket Criticus sjelf medgifwer, då Holländare och Ängelsmän därigenom til en stor del utestängdes. Det Järn, som utlänningen tilförene falkade på,6 och genom sina Expediter upköpte, nödgades Bruks-ägare och Exporteurer sjelfwa bjuda ut i Amsterdam, London och andra Europæiska Hamnar. Bägge måste bidraga til Järn prisets fällande, och förorsaka en stagnation i Bruks-rörelserna.


  1. och dess förklaring af år 1726: Åsyftar Kongl. majt:s förklaring, öfwer förordningen af den 10 nov. 1724, angående de främmandes fahrt på Swerige och Finland 28.2.1726.
  2. res privilegii: lat. privilegium
  3. at ju flere köpare ... än utbjudes: jfr motsvarande ställe i Källan
  4. falkade på: bjöd på, köpslog om

Suomi

§ 8

Näistä yleisistä huomautuksista kirjoittaja etenee tarkastelemaan lähemmin asetusta, jonka hän on uskonut monien muiden säädösten tavoin vaikuttavan kauppaamme nykyiseen surkuteltavaan asemaan, nimittäin vuoden 1724 tuoteplakaattia ja13 sen tarkennusta vuodelta 17267. Näiden hän katsoo olleen tähän asti vähän käsitelty aihe, jota kukaan viime aikoina ole riskittä uskaltanut tuoda yleiseen tarkasteluun ja jota suurten tapulikaupunkien kauppiaat ovat pitäneet erioikeusasianaan ja yrittäneet kätkeä salaisuuksien lippaaseen.

Kirjoittaja rakentaa ajatuksensa tuoteplakaatista kahdelle kaupankäynnin järkkymättömälle totuudelle, nimittäin: mitä useampia ostajia markkinoille hakeutuu, sitä paremmat markkinat myyjällä on odotettavissa, ja että tavarasta maksetaan aina paremmin silloin, kun sitä kysytään, kuin silloin, kun sitä tarjotaan8.

Hän osoittaa, kuinka tuoteplakaatin ansiosta Bergslagenin tuotteiden ostajat vähenivät, kun hollantilaiset ja englantilaiset suljettiin plakaatin avulla suurelta osin pois, minkä kriitikko itse myöntää. Ruukinomistajat ja vientikauppiaat olivat pakotettuja saattamaan ulkomaalaisten aiemmin tavoitteleman ja asiamiestensä kautta ostaman raudan tarjolle Amsterdamissa, Lontoossa ja muissa eurooppalaisissa satamissa. Molemmat tekijät myötävaikuttivat väistämättä raudan hinnan romahtamiseen ja veivät ruukkielinkeinon lamaan.


  1. tarkennusta vuodelta 1726: Viitataan asetukseen Kongl. maj:ts förklaring, öfwer förordningen af den 10 nov. 1724, angående de främmandes fahrt på Swerige och Finland 28.2.1726. Ks. myös Valtakunnan heikkouden lähde
  2. Kirjoittaja rakentaa ajatuksensa ... sitä tarjotaan: vrt. Valtakunnan heikkouden lähde

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: