Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Yhdeksäs saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Yhdeksäs saarna käskyistä, § 18

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 18

Siunatut Herrassa! Te, jotka luonnon oman vietin mukaisesti kaikki niin yksimielisesti etsitte autuutta, älkää enää tehkö sitä niin nurinkurisella tavalla, joka väistämättä syöksee teidät onnettomuuteen. Pelkän järjellisen ajattelun täytyy vakuuttaa teidät näistä totuuksista ja järjellinen moraalioppi voi antaa kauniita sääntöjä käyttäytymistänne varten, mutta se ei oikealla tavalla tunnista pahan juurta, eikä se myöskään voi antaa teille todellisia keinoja parannusta varten, ja vielä vähemmän se voi antaa teille voimaa niiden rehelliseen toteuttamiseen. Ilmoitus yksin voi tässä meitä auttaa oikein, ja se kertoo selvästi, että tämän pahan syy on synnynnäinen ylpeytemme ja sokeutemme, jonka vallassa me kaikki luonnostaan olemme ja jota me omilla voimillamme voimme parantaa yhtä vähän kuin etiopialainen voi muuttaa ihonväriään tai leopardi täpliään. Ilmoituksessa meille annetaan kääntymys eli uudestisyntyminen, joka on ainoa, mutta varma tie parannukseen,244 ilman sitä kaikki hyveemme eivät sydämet tarkastavan Jumalan edessä ole muuta kuin petosta ja valhetta. No niin, rakkaat kuulijani! Koska tavoittelemme autuutta, niin älkäämme enää koskaan yrittäkö peitellä sydämen viekkautta Aadamin tapaan joillakin turhilla selityksillä, vaan paljastakaamme mieluummin omatunto heränneenä ja murheellisin sydämin häpeämme Jumalamme edessä, tarkastelkaamme pahan sydämemme vilpillisyyttä tarmokkaasti ja mitään selittelyjä tähän sekoittamatta, pyytäkäämme nöyrässä rukouksessa armoa ja anteeksiantamusta meidän ainoalta ja ikuiselta Armahtajaltamme ja huutakaamme Daavidin tavoin: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki Ps. 51:12. Antakaamme erehdyksemme olla koko vaelluksemme ajan joka päivä silmiemme edessä ja hänen armonsa ansiosta muuttuneina valvokaamme aina pahantahtoista sydäntämme, pysykäämme lujasti totuudessa, ajatelkaamme ja puhukaamme hyvää toisista ja kääntäkäämme kaikki asiat parhain päin. Silloin totuuden Jumala tämän meidän lyhyen vaelluksemme aikana antaa meille siunauksensa, että saamme asua hänen majassaan ja lopulta ottaa meidät pyhälle vuorelleen Ps. 15:1. Rehellisyys, rakkaus ja totuus lujittakoot kunniaamme ihmisten keskuudessa, tehkööt ne meidät yleisesti rakastetuiksi elämässämme ja hellästi kaivatuiksi kuolemamme jälkeen, sanalla sanoen: tuottakoot ne meille suurimman mahdollisen autuuden. Aamen.

Suom. Eero Ojanen

Alkukieli

§. 18.

Välsignade i Herranom! I, som enligit naturens egen drift, alle så enhälligt söken lycksaligheten, görer det då icke mera uti så förvänd väg, som nödvändigt måste störta Eder i olycka. En blott förnuftig eftertanka måste öfvertyga Eder om dessa sanningar, och en förnuftig sedolära kan föreskrifva Eder vackra reglor uti Edert förhållande, men den igenkänner icke rätteligen roten til detta onda, ej heller kan den föreskrifva de sanskyldiga medlen til dess förbättrande, och aldraminst gifva några krafter at redeligen värkställa dem. Uppenbarelsen allena kan här rätt hjelpa oss, och uptäcker tydeligen orsaken til alt detta onda uti det oss medfödda högmodet och blindheten hvaruti vi alle äro stadde af naturen, som af oss så litet kan af egna krafter förbättras, som en Etioper1 kan förvandla sin hud, och en Pard2 sina fläckar. Där få vi uti omvändelsen eller nya födelsen den enda men oryggeliga vägen til vår förbättring,244 utom hvilken all vår dygd ej annat är för en hjertat ransakande Gud än lögn och bedrägeri. Väl an, mine älskelige; efter vi då fika3 efter lycksaligheten, sökom då aldrig mera at öfverhölja hjertats list med Adam genom några fåfänga ursäkter,4 utan häldre med et upväkt samvete och bedröfvat hjerta blotta vår blygd för vår Gud; flitigt och utan at deruti inblanda några enskyllningar, betrakta vårt onda hjertas falskhet; och frambära det i en ödmjuk bön om nåd och förlåtelse för vår enda och eviga förbarmare och ropa med David: Skapa i mig Gud et rent hjerta och gif mig en ny viss Anda. Ps. 51:12. Låtom detta vårt fel under hela vår vandring dageligen stå oss för ögonen, och förändrade genom hans nåd altid vaka öfver det ilfundiga hjertat, blifva fasta vid sanningen, tänka och tala godt om andra, och vända all ting til thet bästa; så skal sanningenes Gud, under vår korta vandring, låta oss genom sin välsignelse bo i sin hydda, och på ändalyktone uptaga oss på sitt helga berg. Ps. 15:1. Redlighet, kärlek och sanning skola befästa vår ära bland medborgare, göra oss allmänt älskade i lifvet, och med ömhet saknade efter döden; med et ord, förvärfva oss den största möjeliga lycksalighet, Amen.


  1. mörkhyad person; se Jer 13:23
  2. leopard; se Jer 13:23
  3. sträva
  4. öfverhölja hjertats list med Adam genom några fåfänga ursäkter: åsyftar 1 Mos 3:12 där Adam inför Gud skyller på Eva för att hon gav honom av den förbjudna frukten

Suomi

§ 18

Siunatut Herrassa! Te, jotka luonnon oman vietin mukaisesti kaikki niin yksimielisesti etsitte autuutta, älkää enää tehkö sitä niin nurinkurisella tavalla, joka väistämättä syöksee teidät onnettomuuteen. Pelkän järjellisen ajattelun täytyy vakuuttaa teidät näistä totuuksista ja järjellinen moraalioppi voi antaa kauniita sääntöjä käyttäytymistänne varten, mutta se ei oikealla tavalla tunnista pahan juurta, eikä se myöskään voi antaa teille todellisia keinoja parannusta varten, ja vielä vähemmän se voi antaa teille voimaa niiden rehelliseen toteuttamiseen. Ilmoitus yksin voi tässä meitä auttaa oikein, ja se kertoo selvästi, että tämän pahan syy on synnynnäinen ylpeytemme ja sokeutemme, jonka vallassa me kaikki luonnostaan olemme ja jota me omilla voimillamme voimme parantaa yhtä vähän kuin etiopialainen voi muuttaa ihonväriään tai leopardi täpliään. Ilmoituksessa meille annetaan kääntymys eli uudestisyntyminen, joka on ainoa, mutta varma tie parannukseen,244 ilman sitä kaikki hyveemme eivät sydämet tarkastavan Jumalan edessä ole muuta kuin petosta ja valhetta. No niin, rakkaat kuulijani! Koska tavoittelemme autuutta, niin älkäämme enää koskaan yrittäkö peitellä sydämen viekkautta Aadamin tapaan joillakin turhilla selityksillä, vaan paljastakaamme mieluummin omatunto heränneenä ja murheellisin sydämin häpeämme Jumalamme edessä, tarkastelkaamme pahan sydämemme vilpillisyyttä tarmokkaasti ja mitään selittelyjä tähän sekoittamatta, pyytäkäämme nöyrässä rukouksessa armoa ja anteeksiantamusta meidän ainoalta ja ikuiselta Armahtajaltamme ja huutakaamme Daavidin tavoin: Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki Ps. 51:12. Antakaamme erehdyksemme olla koko vaelluksemme ajan joka päivä silmiemme edessä ja hänen armonsa ansiosta muuttuneina valvokaamme aina pahantahtoista sydäntämme, pysykäämme lujasti totuudessa, ajatelkaamme ja puhukaamme hyvää toisista ja kääntäkäämme kaikki asiat parhain päin. Silloin totuuden Jumala tämän meidän lyhyen vaelluksemme aikana antaa meille siunauksensa, että saamme asua hänen majassaan ja lopulta ottaa meidät pyhälle vuorelleen Ps. 15:1. Rehellisyys, rakkaus ja totuus lujittakoot kunniaamme ihmisten keskuudessa, tehkööt ne meidät yleisesti rakastetuiksi elämässämme ja hellästi kaivatuiksi kuolemamme jälkeen, sanalla sanoen: tuottakoot ne meille suurimman mahdollisen autuuden. Aamen.

Suom. Eero Ojanen

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: