Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kirje Gjörwellille 9.3.1769

Kirje Gjörwellille 9.3.1769

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[1]

Alaveteli 9. maaliskuuta 1769

Korkeasti kunnioitettu herra kuninkaallinen kirjastonhoitaja!1

Kiitos kunnioitetusta tammikuun 2. päivänä päivätystä kirjeestä, ­jonka sain käsiini kolme viikkoa sitten, kirjeet kulkevat hitaasti asiamieheni kautta.2 Mutta nyt en enää kauaa saa hyötyä minulle luvatusta edusta,3 sillä minun on Pohjanmaan kappalaisten yksimielisestä kutsusta jälleen lähdettävä valtiopäiville.4 Utinam bonis avibus!5 Täällä on myös tapahtunut niin olennainen muutos ajattelutavassa ja valtiopäivämiesvaaleissa, että Pohjanmaalta yksikään m.6 ei tule paikalle. Tämä opettaa valtiopäivämiehet vapaassa kansakunnassa kuuntelemaan kansakunnan ääntä, asia joka viimeksi ja usein on laiminlyöty. En nyt ehdi tulossa olevan matkani takia ajatella tai kirjoittaa mitään painovapausasiasta. Mutta jos herrani suvaitsisi olla hyvä ja tilata viime valtiopäivien suuren deputaation kolmannen eli painovapausvaliokunnan jälkimmäisen mietinnön7 suurelle deputaatiolle koskien sensorin viran lakkauttamista, ja jos hän niin haluaa, myös pöytäkirjan samasta aiheesta. Edellinen koskee vapauden uhanalaisuutta sensorin alaisuudessa ja jälkimmäinen minun käsikähmääni Oelreichin8 kanssa koskien kirjallisen toiminnan ahdistettua asemaa sensorin alaisuudessa. Minä laadin myös mietinnön. Niiden tulisi kai vapaassa kansakunnassa tulla kansan nähtäville. En nyt ehdi muuta kuin vakuuttaa herralleni sitä täydellistä kunnioitusta jonka myötä pysyn korkeasti kunnioitetun herra kuninkaallisen kirjastonhoitajan

nöyränä palvelijana

Anders Chydenius

Suom. Veli-Matti Pussinen


 1. Carl Christoffer Gjörwell, kirjailija ja lehdenjulkaisija, Tukholman kuninkaallisen kirjaston kirjastonhoitaja
 2. asiamieheni kautta: Postin kulku oli tähän aikaan hidasta, ja Alavetelissä asuvan Chydeniuksen lähin postikonttori oli Kokkolassa. Mahdollisesti Chydeniuksen tarkoittama asiamies huolehtikin postin tuomisesta Kokkolasta. Toinen vaihtoehto on, että Chydeniuksella oli Tukholmassa asiamies, jonka kautta kirjeet kulkivat esim. kokkolalaisten kauppalaivojen mukana.
 3. minulle luvatusta edusta: On epäselvää, mitä tässä tarkoitetaan. Mahdollisesti tämä on ironinen kommentti: Chydenius on saanut nauttia hitaan postinkulun ”edusta”, mutta pääsee nyt Tukholmaan, missä tilanne on toinen. Toinen mahdollisuus on, että Gjörwell on kirjeessään luvannut jotakin.
 4. jälleen lähdettävä valtiopäiville: Tapa, jolla Chydenius oli valittu kappalaisten edustajaksi, ei ollut kiistaton, ja hänen valtakirjaansa ei hyväksytty valtiopäivillä Norrköpingissä. Ks. Kommentti: Valtiopäivävaltakirja.
 5. Utinam bonis avibus!: lat. olkoon onni myötä!
 6. myssy
 7. painovapausvaliokunnan jälkimmäisen mietinnön: Painovapausmietintö 1766
 8. Niclas von Oelreich, sensori ja lehdenkustantaja. Ks Kommentti: Painovapausmietinnöt 1765 ja 1766; ks. myös Kommentti: Painovapausmuistio ja Painovapausmuistion luonnos.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

[1]

Nedervetil d:n 9: Martii 1769.

Högädle Herr Kongl: Bibliothecarie!9

Tack för wördade brefwet af d:n 2 Januarii som jag för tre weckor sedan inhändigade, brefwen gå långsamt genom min Commissionair.10 Men nu får jag ei länge profitera af den mig utlåfwade förmån;11 Ty jag måste på Capellanernas i Österbotn unanima12 Kallelse åter til Riksdagen.13 utinam bonis Avibus!14 Här har äfwen en så wäsentelig ändring i tanckesätt och Riksdagsmanna wahl förelupit at icke en af M: från Österbotn15 kommer upp. Detta lärer Riksdagsmän at i en fri Nation lystra til Nations röst; som sidst och ofta tilförene blifwit försummat. I Tryckfrihetssaken hinner jag nu för min öfwerhängande resa ingen ting täncka eller skrifwa: Men M.16 Herre täktes wara gratiues17 och reqvirera ut Stora Deputations wed sidstl. Riksdag ­Tredie- eller Tryckfrihets-Utskåttets sednare betänckande18 til St: Deputation rörande Censors afskaffande, och om så behagar äfwen protocollet i samma Ämne. Det förra rörer Frihetens äfwentyr under Censor, det sednare Mitt napptag med Oelreich19 om literaturens förtryck under Censor. Jag satte äfwen upp betänkandet. De torde i en fri Nation böra komma för folckets ögon. Jag hinner nu ei mera än försäkra M. H:20 om den fulkomliga wördnad hwarmed jag framhärdar

HögÄdle Herr Kongl. Bibliothecariens ödmiuke tienare

And: Chydenius


 1. Herr Kongl: Bibliothecarie: Carl Christoffer Gjörwell, publicist, bibliotekarie vid Kungl. biblioteket i Stockholm
 2. genom min Commissionair: Postgången var mycket långsam vid den här tiden. Det närmaste postkontoret för den i Nedervetil bosatte Chydenius låg i Gamlakarleby. Den kommissionär som Chydenius åsyftar kanske hämtade hans post från Gamlakarleby till Nedervetil. En annan möjlighet är att Chydenius anlitade någon i Stockholm som sörjde för att hans post transporterades med handelsfartyg destinerade till och från Gamlakarleby.
 3. utlåfwade förmån: Oklart vad som avses. Eventuellt en ironisk kommentar om att han fått njuta av den tvivelaktiga förmånen av långsam postgång. En annan möjlighet är att Gjörwell lovat honom något i sitt brev.
 4. enhälliga
 5. åter til Riksdagen: Det förekom en del oklarheter kring sättet på vilket Chydenius hade valts till kaplanernas riksdagsman. Hans fullmakt godkändes inte när han anlände till Norrköping där riksdagen 1769–1770 hölls. Se Riksdagsfullmakt.
 6. utinam bonis Avibus: lat. ”Må lyckan stå mig bi”
 7. en af M: från Österbotn: Schauman 1908 s. 254 tolkar ”M:” som en förkortning för mössorna.
 8. Min
 9. så vänlig
 10. Tryckfrihets-Utskåttets sednare betänckande: se Betänkande om tryckfriheten 1766
 11. Niclas von Oelreich, censor librorum och publicist. Se Kommentar till Betänkanden om tryckfriheten 1765-66, se även Kommentar till Koncept till tryckfrihetsmemorialet och Memorial om tryckfriheten.
 12. M. H:: Min Herre

Suomi

[1]

Alaveteli 9. maaliskuuta 1769

Korkeasti kunnioitettu herra kuninkaallinen kirjastonhoitaja!21

Kiitos kunnioitetusta tammikuun 2. päivänä päivätystä kirjeestä, ­jonka sain käsiini kolme viikkoa sitten, kirjeet kulkevat hitaasti asiamieheni kautta.22 Mutta nyt en enää kauaa saa hyötyä minulle luvatusta edusta,23 sillä minun on Pohjanmaan kappalaisten yksimielisestä kutsusta jälleen lähdettävä valtiopäiville.24 Utinam bonis avibus!25 Täällä on myös tapahtunut niin olennainen muutos ajattelutavassa ja valtiopäivämiesvaaleissa, että Pohjanmaalta yksikään m.26 ei tule paikalle. Tämä opettaa valtiopäivämiehet vapaassa kansakunnassa kuuntelemaan kansakunnan ääntä, asia joka viimeksi ja usein on laiminlyöty. En nyt ehdi tulossa olevan matkani takia ajatella tai kirjoittaa mitään painovapausasiasta. Mutta jos herrani suvaitsisi olla hyvä ja tilata viime valtiopäivien suuren deputaation kolmannen eli painovapausvaliokunnan jälkimmäisen mietinnön27 suurelle deputaatiolle koskien sensorin viran lakkauttamista, ja jos hän niin haluaa, myös pöytäkirjan samasta aiheesta. Edellinen koskee vapauden uhanalaisuutta sensorin alaisuudessa ja jälkimmäinen minun käsikähmääni Oelreichin28 kanssa koskien kirjallisen toiminnan ahdistettua asemaa sensorin alaisuudessa. Minä laadin myös mietinnön. Niiden tulisi kai vapaassa kansakunnassa tulla kansan nähtäville. En nyt ehdi muuta kuin vakuuttaa herralleni sitä täydellistä kunnioitusta jonka myötä pysyn korkeasti kunnioitetun herra kuninkaallisen kirjastonhoitajan

nöyränä palvelijana

Anders Chydenius

Suom. Veli-Matti Pussinen


 1. Carl Christoffer Gjörwell, kirjailija ja lehdenjulkaisija, Tukholman kuninkaallisen kirjaston kirjastonhoitaja
 2. asiamieheni kautta: Postin kulku oli tähän aikaan hidasta, ja Alavetelissä asuvan Chydeniuksen lähin postikonttori oli Kokkolassa. Mahdollisesti Chydeniuksen tarkoittama asiamies huolehtikin postin tuomisesta Kokkolasta. Toinen vaihtoehto on, että Chydeniuksella oli Tukholmassa asiamies, jonka kautta kirjeet kulkivat esim. kokkolalaisten kauppalaivojen mukana.
 3. minulle luvatusta edusta: On epäselvää, mitä tässä tarkoitetaan. Mahdollisesti tämä on ironinen kommentti: Chydenius on saanut nauttia hitaan postinkulun ”edusta”, mutta pääsee nyt Tukholmaan, missä tilanne on toinen. Toinen mahdollisuus on, että Gjörwell on kirjeessään luvannut jotakin.
 4. jälleen lähdettävä valtiopäiville: Tapa, jolla Chydenius oli valittu kappalaisten edustajaksi, ei ollut kiistaton, ja hänen valtakirjaansa ei hyväksytty valtiopäivillä Norrköpingissä. Ks. Kommentti: Valtiopäivävaltakirja.
 5. Utinam bonis avibus!: lat. olkoon onni myötä!
 6. myssy
 7. painovapausvaliokunnan jälkimmäisen mietinnön: Painovapausmietintö 1766
 8. Niclas von Oelreich, sensori ja lehdenkustantaja. Ks Kommentti: Painovapausmietinnöt 1765 ja 1766; ks. myös Kommentti: Painovapausmuistio ja Painovapausmuistion luonnos.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: