Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kommentar till Brev till Hushållnings­sällskapet 1800Finska Hushållningssällskapets beredningsutskott behandlade i början av år 1800 Anders Chydenius manuskript Tanckar om koppympningen för allmogen i Finland, som han hade sänt till sällskapet i december 1799. En av beredningsutskottets medlemmar, medicine doktor Gabriel Erik Haartman, fick i uppdrag att närmare granska manuskriptet. Sitt utlåtande gav han i ett långt memorial daterat den 20 februari 1800.1 Två dagar senare beslöt beredningsutskottet att föreslå att Chydenius och Haartmans skrifter skulle utges tillsammans i sällskapets skriftserie Handlingar, som snart skulle börja utkomma. Därtill föreslog man att Chydenius och kaplan Fredrik Stenhagen, som vid sidan av Chydenius aktivt bedrivit koppympningsarbete i Gamlakarlebytrakten, skulle belönas med sällskapets förtjänstmedalj i silver. Sällskapets styrelse godkände förslagen och informerade Chydenius om beslutet i ett brev undertecknat av Henrik Gabriel Porthan den 15 april 1800. Med brevet följde även Haartmans memorial. Hushållningssällskapet ville ge Chydenius en möjlighet att ändra sitt manuskript, om denne på grund av ”sednare tiders förbättringar i vetenskapen” ansåg att det fanns orsak att korrigera sina tidigare uppfattningar.

Chydenius svar dröjde och han svarade sällskapet först i ett brev daterat den 20 juni 1800. Med tanke på att svarsbrevet är så kort att det knappast kan ha tagit mer än några minuter att skriva det kan man anse att fördröjningen var betydande. Chydenius lovade sända sitt svar på Haartmans memorial så fort som möjligt och det gjorde han också inom några veckor.2

MJ och PH


  1. (se s. 602–613 LINKKI)
  2. Tankar om Haartmans memorial