Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Predikningar över andra huvudstycket: Tredje katekespredikan

Tredje katekespredikan, § 16

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

§. 16.

Det sista som vi bekänne i vår Tros-Artikel är et evigt lif. Hvad vi härom hafve at tro, fattas hufvudsakeligen i en uplösning af tre frågor, nämligen först, i hvad146 ordning det eviga lifvet oss tildelas? för det andra hvaruti det består? och för det tredje, hvart de människor då hamna, som gå aldeles miste om denna saligheten?

Hvad nu den första frågan beträffar, i hvad ordning det eviga lifvet tildelas, blifver den så mycket nödigare, som hela den helga Skrift öfvertygar oss derom, at ingalunda alla, ja beklageligen minsta delen af människor, få hugna sig af det samma. Den fördelar sig åter naturligen i tvenne andra frågor, nemligen, hvilka de äro, som deraf blifva delaktige? och huru det eviga lifvet dem tildelas? Hvardera af dem uplöses tydeligen af den Helga Skrift. Vår Salighets Mästare, som sjelf är lifsens Förste, Ap. G. 3:15. och det eviga lifvet, Joh. 11:25. hafver klarligen svarat på den förra af dessa frågor, då han säger: Then ther tror och blifver döpt, han skal varda salig, men then ther icke tror, han skall varda fördömd. Marc. 16:16. Orden äro helt korta och tydeliga: och at här förstås en lefvande tro på Frälsaren, sådan som vi förut här förklarat, det visa hans lika klara ord til Nicodemus: Hvar och en som tror på honom, nemligen på menniskones Son, skal icke förgås, utan få evinnerligit lif. Joh. 3:15. Så svarade äfven Apostelen Paulus fångavaktaren på hans fråga i detta ämne: Tro på Herran Jesum, så blifver tu och tit hus saligt. Ap. G. 16:31. Hvaraf således blifver klart, at inga andra än de,147 hvilka hörsammat Guds kallande röst, låtit hans Anda uplysa sit förstånd och böja sin vilja, med en lefvande tro omfattat sin dyra Frälsare och genom denna tron blifvit födde på nytt, genom Jesu tilägnade försoning för Gud rättfärdig gjorde, samt vinlagt sig om en rätt christelig helgelse, och däruti blifvit beständige intil ändan, de allena skola få det eviga lifvet. Och detta heter rätteligen af Guds Anda, at vara trofast in til döden, och dem lofvar han gifva lifsens krona. Upp. b. 2:10. Efter Guds upsåt och alfvarliga vilja vore väl detta lif ämnadt allom, emedan de alla äro återlöste; men vår Frälsare säger dock tydeligen, at icke en gång alla hans namns värkeliga bekännare kunna komma i himmelriket, utan allenast de som göra hans Faders vilja, som är i himmelen, Mat. 7:21. Det är de samma som ingå uti denna förutnämnda och af Gud oss gifna salighets ordningen.

Men då upståndelsen, som nyss är bevist, blifver allmän, så at både goda och onda upstå, så upkommer deraf den andra frågan, huru de då skola urskiljas ifrån hvarandra, så at de trogne komma til åtnjutande af sin dyra Nåde-lön? Detta tildelandet af eviga lifvet beskrifver oss Guds ord tydeligen skola ske genom en stor och ganska majestätisk dom, för hvilken alla ifrån döden upväckta människor, tillika med dem som vid denna sidsta domen än lefva på jordene, skola148 genom Guds allmagt framställas. Efter den beskrifning Sanningenes mun Jesus Christus gifvit oss härom, skall han sjelf i et Gudomeligit Majestät, beledsagad af sina helga Änglar vara domare. Domplatsen skall vara himmelens sky. Ordningen i hvilken menniskorna skola framställas blifver den, at de trogna ställas på domarens högra sida, men alla de andra på den vänstra, hvarest de hvar och en skola dömmas efter sina gärningar, såsom det finnes om hvar och en upskrifvit uti Guds allvetenhets-bok, hvilken bevitnas af deras egna samveten. Såsom människornas förhållande här i verlden varit olika, så blifver ock domen olika; men hvad som är märkeligit, allenast tveggehanda, nemligen lifvet och döden och båda eviga. Vore hvars och ens utvärtes goda gärningar grunden til denna dom, kunde icke så stort svalg blifva emellan onda och goda, och så väl straffen som belöningarne icke mycket åtskilda, utan då borde äfven efter Guds rättfärdighet gifvas något medelstånd, som ej vore hvarken godt eller ondt; men som sådant icke gifves, blifver tydeligit, at här måste vara en annan grund. Komme det åter an på en fullkomlig vandel efter Guds rättfärdiga fordran, så kunde där aldrig en enda syndare bestå, utan tilkomme oss alla ofelbart den förskräckande vänstra sidan, och en samma sida åtföljande dödsens dom. Hvaraf nog tydeligen kan slutas, at här måste149 vara något annat hvarpå det hufvudsakeligen ankommer, nemligen omfattandet af Frälsarens försoning, hvarigenom den som den anammat, har på en gång blifvit fri förklarad ifrån alla sina synder, och rättfärdig genom sin Medlares rättfärdighet, då den som sådant försummat, med alla sina goda och lysande gärningar intet annat är än en bunden syndenes slaf och dödsens fånge. Guds utkorade på Jesu högra sida blifva då inkallade i den himmelska härligheten, at där i den närmaste förening med sin Gud åtnjuta det eviga lifvet, men de på vänstra sidan måste emottaga en förskräckande förbannelses och döds-dom, hvilken i alla evighet aldrig mera kan ändras, återkallas eller lindras. Uppå en sådan dom följer äfven en snar och omedelbar verkställighet, så at de trogne då med hela himmelska härskaran blifva af sin själavän och brudgumme Jesu beledsagade til det eviga lifvet, men alla de andra af Guds rättfärdiga allmagt utstötte uti evigt mörker och qval. Och si, detta är nu svar på den första hufvudfrågan, i hvad ordning det eviga lifvet oss tildelas. At undgå vidlyftighet har jag i en så allmänt känd sak, som denna är uti vår Christeliga lära, ej velat utföra de dyra Skriftenes rum, hvarmed denna för alt förnuft förborgade sanningen så ovedersägeligen bestyrkes, hälst de blifvit anmärkte och närmare förklarade i sista Prädikan öfver andra Artikeln.1 De kun150na ock af en forskande själ upslås och med Gudelig andakt betraktas. De förnämste af dem äro följande: Pred. B. 12:14. Rom. 2:15,16. Ap. G. 17:31. 2 Cor. 5:10. Upp. B. 20:12. och Mat. 25:31 - - til 45. Hvilken räkenskaps- och domedag, när den infaller blifver en för alla människor förborgad hemlighet. Mat. 24:36. 1 Thess. 5:2.

Nu uptage vi altså den andra hufvudfrågan: Hvaruti det eviga lifvet då består? Det eviga lifvet är icke annat än det lycksaliga tilstånd, hvaruti de trogne och Guds heliga utkorade i döden til sin själ blifva försatte, hvarom den nådiga Guden redan här i dödligheten af idel nåde, för Medlarens Jesu försoning, försäkrat alla sina kära barn, som i trona blifva beståndande intil ändan; af hvilken salighet äfven de trognas kroppar, i upståndelsen förenade med sina själar, blifva delaktige. De visare bland sjelfva Hedningarne hafva af Guds rättfärdighet och godhet trodt sig kunna, efter döden, hoppas någon belöning för dygden, då de blifvit varse, at den här lämnas ofta obelönt; men dock aldrig hunnit til någon visshet härutinnan. Men så har, Gudi lof! uppenbarelsen så mycket vissare försäkrat oss derom. Konung David talar redan om denna salighet med en stor visshet: Jag vill skåda titt ansigte i rättfärdighet: Jag vill mätt varda, när jag upvaknar efter titt beläte. Ps. 17:7,15.2 Jesus sjelf säger: Mina får höra min röst och151 jag känner them, och the följa mig. Och jag gifver them evinnerligit lif, och the skola icke förgås evinnerliga. Joh. 10:27,28. Derföre säger Johannes Evangelisten märkeligen: Thetta är thet löfte, som han oss lofvat hafver, evinnerligit lif. 1 Ep. 2:25. At om denna lycksaligheten fatta et rätt och fullkomligit begrep, blifver här i dödligheten för oss omöjeligit. Vi äro här omgifne af idel ofullkomligheter, förgängeliga ting och ständiga vedermödor; hvar skulle vi då hämtat oss begrep om det beständiga, eviga och rätt lyckeliga tilstånd, som de trogne hafva at undfå i himmelen? Så mycket kunne vi säga, at det eviga lifvet måste bestå uti en fullkomlig befrielse ifrån alt ondt och et verkeligit åtnjutande af alt godt. När Augustinus3 ville beskrifva denna härligheten, säger han bland annat: ”Vi kunne lättare säga om det eviga lifvet hvad där intet är, än hvad godt där är. Där är ingen död, ingen sorg, ingen trötthet, ingen svaghet. Där är ingen hunger, ingen törst, ingen hetta, intet fördärf, ingen fattigdom, ingen oro och ingen bedröfvelse”. *) Så beskrifver äfven Gud denna lycksaligheten genom Evang. Johannes: Gud skal aftårka alla tårar af theras ögon, och ingen död skal sedan vara, icke heller gråt, icke heller rop, icke heller någon värk varda mer, ty thet första är för152 gångit. Upp. B. 21:4. Men detta undanrödjandet af det onda kan ännu ingalunda göra vårt tilstånd så godt, som vi det kunde önska; derföre hörer ock dertil för det andra, et åtnjutande af en stor lycksalighet. Den omröres på flere ställen i den helga Skrift. Men Johannes synes förklara den tydeligast, då han säger: Mine käreste, vi äro nu Guds barn, redan så länge vi vandre här i dödligheten, och thet är ännu icke uppenbart, hvad vi varda skole, men thet vete vi, at när han blifver uppenbar, tå vardom vi honom like; ty vi få se honom såsom han är, 1 Ep. 3:2.; hvaraf vi finne, at vårt göromål blifver at se och betrakta vår Gud i evighet, det är, at få alt mer och mer se in uti hans höga egenskaper, och känna hans stora fullkomligheter, och vår lycksalighet skulle däremot bestå i en likhet med Gud. Om det förra talar äfven Hiob4 i sin bedröfvelse: Jag skal, säger han, i mitt kött få se Gud; honom skal jag mig se, och mina ögon skola skåda honom: Cap. 19:26,27. Och om det sednare säger Paulus äfven, at Gud hafver föresedt och beskärt, at the trogna skulle vara hans Sons beläte lika. Rom. 8:29. Hvaraf synes följa at det eviga lifvet måste förnämligast bestå uti et större ljus i förståndet, at känna Gud, hvilket Frälsaren sjelf äfven kallar evinnerligit lif. Joh. 17:3. och uti en härlig likhet med Gud, det aldrahögsta goda, så at viljan äfven är aldeles öfverens153stämmande med Guds vilja, och derföre ej annat kan, än omfattas af den treenige Guden med en helig kärlek; hvilken de trognas lycksalighet ganska mycket ökas deraf, at de åter få älska honom tilbaka. Men ehuru den största lycksaligheten således ofelbart åtnjutes af själen, så måste dock äfven kroppen efter sin natur njuta något sinligt, sådant som med kropparnas väsende är öfverensstämmande; ty annars hade kroppen icke behöft införas i denna glädjen, om ej at äfven genom sina känslor föröka och likasom uphöja sin själs förnöjelse. Hvarföre ock en af Kyrkofäderne5 icke illa beskrifver den, då han säger: ”De helige skola springa af glädje i denna härligheten, de skola se Gud och fröjda sig, glädja och förlusta sig, njuta sin ära, och smaka ljufligheten af sin lycksalighet. Där skola de icke mera smaka, huru söt Herren är, utan upfyllas och mättas med allehanda Guds fullhet och en obeskrifvelig sötma” *). Men hvad som gör fullkomligheten af deras lycksalighet i himmelen, är dess beständiga varaktighet, hvarom vår Frälsare gifver oss en oryggelig försäkran, då han säger: Edart hjerta skal glädjas, och ingen skal taga edor glädje ifrån eder. Joh. 16:22. Därföre kallar Paulus den en evig och öfver alla måtto viktig härlighet. 2 Cor. 4:17. och en byggning af Gudi bygd,154 et hus icke med händer gjordt, thet evigt är i himmelen. Cap. 5:1. samt försäkrar, at de utkorade skola få salighet i Christo Jesu med evig härlighet. 2 Tim. 2:10. Sluteligen må vi lägga härtil, at ehuru stor och osäjelig alla utvaldas salighet må vara, finne vi dock anledningar af den helga Skrift at tro, det någon olikhet och några grader måste vara emellan deras klarhet, hvartil Paulus synes gifva anledning då han säger uti sin djupsinniga afhandling om de dödas upståndelse, at en annan klarhet hafver solen, och en annan klarhet hafver månan, och en annor klarhet stjernorna, ty en stjerna går öfver then andra i klarheten. 1 Cor. 15:41. Hvilket äfven Dan 12:3. synes bestyrka. De trognas olika ifver i sin Gudaktighet, olika uthärdade prof och olika trohet visa äfven billigheten6 deraf, at någon olikhet borde vara uti deras härlighet, dock sådan, at de allesammans äro fullkomligen befriade ifrån alla olägenheter och alt ondt. Sådan är nu, mine Älskelige, den stora Nåde-lön, som Gud förvarat sina barn, detta är den härlighets krona, hvarmed vår själa-brudgumme Jesus en gång skal kröna sin dyrt köpta brud. Han hafver i sit heliga ord satt den oss för ögonen, at vi måtte se hvad hopp han hafver kallat oss til, och huru rik hans arfs härlighet är uti helgonen. Eph. 1:18. Så at om ock de trogne för sin Frälsares ära och at förvaras i honom, måste försaka något af155 denna verldenes flygtiga förnöjelse, så veta de dock at denna tidsens vedermöda är icke lika emot den härlighet, som uppå oss uppenbaras skal. Rom. 8:18. Lät oss då, välsignade åhörare, med Paulo förgäta thet til rygga är,7 det är, hela verlden med all sin glittrande fåfänga, den vi snart ändock måste lämna efter oss, och hvilken aldrig kan tilfredsställa vår odödeliga själ, och lät oss sträcka oss til det, som framman til är; jagandes efter målet, som föresatt är, til then lön, som förehålles ofvan efter, af Guds kallelse i Christo Jesu. Phil. 3:13,14. Ty här efter är oss förvarad rättfärdighetens krona, hvilken Herren oss gifva skall på then dagen, then rättfärdige Domaren. 2 Tim. 4:8.

Änteligen återstår den tredje hufvudfrågan i detta ämne at besvara: Hvart de människor sluteligen hamna, som gå miste om det eviga lifvet? Frälsaren beskrifver det antal såsom ganska ringa ibland människorna, som få ingå i det eviga lifvet, och det för den orsaken, at then porten är trång och then vägen är smal, som drager til lifvet, men på andra sidan heter det: at then porten är vid, och then vägen är bred, som drager til fördömelsen, och the äro många som gå på honom. Mat. 7:14,15.8 Det är då fara värdt, at äfven flere af oss, som här i dag äro samlade på denna väg, gå i evig tid förlorade, och emedan nu är tid at än besinna sig och efter Abrahams råd höra i dag Mosen156 och Propheterna, åligger mig at på Guds vägnar göra eder en förmaning, at I icke måtten komma i detta pinorummet. Men huru skulle jag det kunna bättre göra, än då jag vid besvarandet af denna vår fråga lika såsom öpnar dören för eder, at se in i detta fördärfvets afgrund. I hörden ju nyligen, at alla otrogne och til ändan obotfärdige syndare skola bortvisas och af Guds allmagt och vrede fängslade föras i det yttersta mörkret, huru må då detta faseliga rum vara beskaffadt? Det beskrifves oss sådant i Guds ord, at där måste all nåd, all tröst och hjelp vara borta, och deremot all uptänkelig ångest, smärta, qval och förskräckelse plåga dem, som dit blifva förskutne: och är et rum där alla ogudaktiga tilsammans med alla onda andar utan ända skola plågade varda. Det heter derföre om dem, at Herren Jesus skal uppenbar varda af himmelen, samt med sine krafts Änglar, och med eldslåga til at hämnas öfver them, som icke känna Gud, och öfver them, som icke lydige äro vårs Herras Jesu Christi Evangelio, hvilke pino lida skola, thet eviga fördärfvet af Herrans ansikte och af hans härliga magt. 2 Thess. 1:7,8,9. Detta är den vrede, som de ogudaktige genom sin hårdhet och obotfärdighet samkat sig på vredenes dag, när Guds rättvisa dom blifver uppenbar. Rom. 2:5. I sen då häraf, at så sant som Gud är Gud och hans ord blifver en evig sanning, så är ock denna plåga viss och oundvikelig157 för alla ogudaktige: den afmålas med de faseligaste liknelser, som gifvas til uti Naturen; den kallas en brännande eld, som aldrig skall utslokna, och en tärande matk.9 Marc. 9:48. Den kallas yttersta mörkret, hvarest skall vara gråt och tandagnislan, Mat. 8:12. en sjö, som brinner af eld och svafvel, Upp. B. 21:8.; och af vår Frälsare sjelf kallas den på sjelfva domedagen en evinnerlig eld, som djeflenom och hans änglom är tilredd. Mat. 25:41. Så rysande äro de beskrifningar, som Skriften lämnat oss om detta pino-rum, och at gifva menniskorna, som än lefva i nåde-tiden, så mycket djupare intryck häraf, föreställer han oss den rike mannen ropande i helfvetet: Jag plågas svårliga i thenna låganom, förgäfves tigga om en enda vatu droppa, at svalka sin tunga med, det är, at få hälst den aldraminsta lisa och vederqveckelse, Luc. 16:24. och aldeles utan hopp om någon hjelp i alla evighet. Säger då, mine Åhörare, är icke detta rum det faseligaste af alt, som kan väcka fasa hos de dödelige, det grufveligaste af alt, hvad som kan kallas grufveligt? Det liknas vid eld, vid mörker, vid brännande svafvel, men det har i hela Naturen intet sin like; alla plågor samlade kunna ej afbilda denna plåga. Och alla klago rop i verlden af plågade menniskor och djur tilsammans kunna ej mäta de fördömdas eviga skri i helfvetet. Betraktom icke denna förfärliga synen långt ifrån: vi stå sjelfve i158 yttersta äfventyr at falla dit, och många sväfva i fara, at i detta ögnablek til sina själar kastas i denna grop. Hastom icke i våra tankar ifrån denna betraktelse, at så mycket snarare lösa tygelen ifrån det onda hjertat för at smickra våra sinliga begär med denna verldens glitter: ty ära, rikedomar och nöjen äro afgudar, som störtat många i detta pino-rum. Det är vist, låfvat vare Jesu namn därföre! vi äro genom hans blod frälste ifrån detta förderfvet, men om vi ej i rätt ordning anamma denna frälsning, genom trona på honom, så är det just denna vår otro som skall i evighet fördubla vår plåga, ty then thär icke tror, han skall varda fördömd.10 Och I Jesu vänner, som af eder Frälsares kärlek kraftigast blifven drefne fram på helgelsens väg, fören eder til sinnes, at eder evige förbarmare utstått alla dessa smärtor och plågor för eder, så uptändes edert hjerta, at än mera älska den älskansvärdaste Frälsaren, och eder lust blir fördubblad, at vandra i hans heliga fotspår. Och nyttjen då i Herrans Namn allesammans troligen de medel, som Gud til eder räddning lämnat, samt hören med andakt och et lydigt hjerta Mosen och Propheterna, så undgån I genom Guds nåd at någonsin komma dit.

 

*) Lib. 3 de Symb.11

*) Cyprian. Lib. 4. Cap. 6.12


 1. i sista Prädikan öfver andra Artikeln: se Predikningar över andra huvudstycket: Andra katekespredikan
 2. bör vara Ps 17:15
 3. Kyrkofader Aurelius Augustinus, biskop i Hippo, 354–430 e.Kr.
 4. Job
 5. en af Kyrkofäderne: biskopen i Karthago, kyrkofader Thascius Caecilius Cyprianus, eller Sankt Cyprianus, ca 200–258 e.Kr.
 6. rimligheten, rättvisan
 7. förgäta thet til rygga är: glömma det som ligger bakom oss
 8. bör vara Matt 7:13–14
 9. som aldrig skall utslokna, och en tärande matk: i Karl XII:s bibel (1703) lyder Mark 9:48 ”Ther theras matk icke döör / och elden icke uthsläckes”; ”matk” betyder mask
 10. then thär icke tror, han skall varda fördömd: citat ur Mark 16:16
 11. Lib. 3 de Symb.: avser sannolikt Augustinus verk De symbolo ad catechumenos även om den citerade passagen inte har återfunnits i detta verk
 12. Oklart vilket verk av Cyprianus som avses; Chydenius citerar ev. en andrahandskälla.
Originalspråk

§. 16.

Det sista som vi bekänne i vår Tros-Artikel är et evigt lif. Hvad vi härom hafve at tro, fattas hufvudsakeligen i en uplösning af tre frågor, nämligen först, i hvad146 ordning det eviga lifvet oss tildelas? för det andra hvaruti det består? och för det tredje, hvart de människor då hamna, som gå aldeles miste om denna saligheten?

Hvad nu den första frågan beträffar, i hvad ordning det eviga lifvet tildelas, blifver den så mycket nödigare, som hela den helga Skrift öfvertygar oss derom, at ingalunda alla, ja beklageligen minsta delen af människor, få hugna sig af det samma. Den fördelar sig åter naturligen i tvenne andra frågor, nemligen, hvilka de äro, som deraf blifva delaktige? och huru det eviga lifvet dem tildelas? Hvardera af dem uplöses tydeligen af den Helga Skrift. Vår Salighets Mästare, som sjelf är lifsens Förste, Ap. G. 3:15. och det eviga lifvet, Joh. 11:25. hafver klarligen svarat på den förra af dessa frågor, då han säger: Then ther tror och blifver döpt, han skal varda salig, men then ther icke tror, han skall varda fördömd. Marc. 16:16. Orden äro helt korta och tydeliga: och at här förstås en lefvande tro på Frälsaren, sådan som vi förut här förklarat, det visa hans lika klara ord til Nicodemus: Hvar och en som tror på honom, nemligen på menniskones Son, skal icke förgås, utan få evinnerligit lif. Joh. 3:15. Så svarade äfven Apostelen Paulus fångavaktaren på hans fråga i detta ämne: Tro på Herran Jesum, så blifver tu och tit hus saligt. Ap. G. 16:31. Hvaraf således blifver klart, at inga andra än de,147 hvilka hörsammat Guds kallande röst, låtit hans Anda uplysa sit förstånd och böja sin vilja, med en lefvande tro omfattat sin dyra Frälsare och genom denna tron blifvit födde på nytt, genom Jesu tilägnade försoning för Gud rättfärdig gjorde, samt vinlagt sig om en rätt christelig helgelse, och däruti blifvit beständige intil ändan, de allena skola få det eviga lifvet. Och detta heter rätteligen af Guds Anda, at vara trofast in til döden, och dem lofvar han gifva lifsens krona. Upp. b. 2:10. Efter Guds upsåt och alfvarliga vilja vore väl detta lif ämnadt allom, emedan de alla äro återlöste; men vår Frälsare säger dock tydeligen, at icke en gång alla hans namns värkeliga bekännare kunna komma i himmelriket, utan allenast de som göra hans Faders vilja, som är i himmelen, Mat. 7:21. Det är de samma som ingå uti denna förutnämnda och af Gud oss gifna salighets ordningen.

Men då upståndelsen, som nyss är bevist, blifver allmän, så at både goda och onda upstå, så upkommer deraf den andra frågan, huru de då skola urskiljas ifrån hvarandra, så at de trogne komma til åtnjutande af sin dyra Nåde-lön? Detta tildelandet af eviga lifvet beskrifver oss Guds ord tydeligen skola ske genom en stor och ganska majestätisk dom, för hvilken alla ifrån döden upväckta människor, tillika med dem som vid denna sidsta domen än lefva på jordene, skola148 genom Guds allmagt framställas. Efter den beskrifning Sanningenes mun Jesus Christus gifvit oss härom, skall han sjelf i et Gudomeligit Majestät, beledsagad af sina helga Änglar vara domare. Domplatsen skall vara himmelens sky. Ordningen i hvilken menniskorna skola framställas blifver den, at de trogna ställas på domarens högra sida, men alla de andra på den vänstra, hvarest de hvar och en skola dömmas efter sina gärningar, såsom det finnes om hvar och en upskrifvit uti Guds allvetenhets-bok, hvilken bevitnas af deras egna samveten. Såsom människornas förhållande här i verlden varit olika, så blifver ock domen olika; men hvad som är märkeligit, allenast tveggehanda, nemligen lifvet och döden och båda eviga. Vore hvars och ens utvärtes goda gärningar grunden til denna dom, kunde icke så stort svalg blifva emellan onda och goda, och så väl straffen som belöningarne icke mycket åtskilda, utan då borde äfven efter Guds rättfärdighet gifvas något medelstånd, som ej vore hvarken godt eller ondt; men som sådant icke gifves, blifver tydeligit, at här måste vara en annan grund. Komme det åter an på en fullkomlig vandel efter Guds rättfärdiga fordran, så kunde där aldrig en enda syndare bestå, utan tilkomme oss alla ofelbart den förskräckande vänstra sidan, och en samma sida åtföljande dödsens dom. Hvaraf nog tydeligen kan slutas, at här måste149 vara något annat hvarpå det hufvudsakeligen ankommer, nemligen omfattandet af Frälsarens försoning, hvarigenom den som den anammat, har på en gång blifvit fri förklarad ifrån alla sina synder, och rättfärdig genom sin Medlares rättfärdighet, då den som sådant försummat, med alla sina goda och lysande gärningar intet annat är än en bunden syndenes slaf och dödsens fånge. Guds utkorade på Jesu högra sida blifva då inkallade i den himmelska härligheten, at där i den närmaste förening med sin Gud åtnjuta det eviga lifvet, men de på vänstra sidan måste emottaga en förskräckande förbannelses och döds-dom, hvilken i alla evighet aldrig mera kan ändras, återkallas eller lindras. Uppå en sådan dom följer äfven en snar och omedelbar verkställighet, så at de trogne då med hela himmelska härskaran blifva af sin själavän och brudgumme Jesu beledsagade til det eviga lifvet, men alla de andra af Guds rättfärdiga allmagt utstötte uti evigt mörker och qval. Och si, detta är nu svar på den första hufvudfrågan, i hvad ordning det eviga lifvet oss tildelas. At undgå vidlyftighet har jag i en så allmänt känd sak, som denna är uti vår Christeliga lära, ej velat utföra de dyra Skriftenes rum, hvarmed denna för alt förnuft förborgade sanningen så ovedersägeligen bestyrkes, hälst de blifvit anmärkte och närmare förklarade i sista Prädikan öfver andra Artikeln.13 De kun150na ock af en forskande själ upslås och med Gudelig andakt betraktas. De förnämste af dem äro följande: Pred. B. 12:14. Rom. 2:15,16. Ap. G. 17:31. 2 Cor. 5:10. Upp. B. 20:12. och Mat. 25:31 - - til 45. Hvilken räkenskaps- och domedag, när den infaller blifver en för alla människor förborgad hemlighet. Mat. 24:36. 1 Thess. 5:2.

Nu uptage vi altså den andra hufvudfrågan: Hvaruti det eviga lifvet då består? Det eviga lifvet är icke annat än det lycksaliga tilstånd, hvaruti de trogne och Guds heliga utkorade i döden til sin själ blifva försatte, hvarom den nådiga Guden redan här i dödligheten af idel nåde, för Medlarens Jesu försoning, försäkrat alla sina kära barn, som i trona blifva beståndande intil ändan; af hvilken salighet äfven de trognas kroppar, i upståndelsen förenade med sina själar, blifva delaktige. De visare bland sjelfva Hedningarne hafva af Guds rättfärdighet och godhet trodt sig kunna, efter döden, hoppas någon belöning för dygden, då de blifvit varse, at den här lämnas ofta obelönt; men dock aldrig hunnit til någon visshet härutinnan. Men så har, Gudi lof! uppenbarelsen så mycket vissare försäkrat oss derom. Konung David talar redan om denna salighet med en stor visshet: Jag vill skåda titt ansigte i rättfärdighet: Jag vill mätt varda, när jag upvaknar efter titt beläte. Ps. 17:7,15.14 Jesus sjelf säger: Mina får höra min röst och151 jag känner them, och the följa mig. Och jag gifver them evinnerligit lif, och the skola icke förgås evinnerliga. Joh. 10:27,28. Derföre säger Johannes Evangelisten märkeligen: Thetta är thet löfte, som han oss lofvat hafver, evinnerligit lif. 1 Ep. 2:25. At om denna lycksaligheten fatta et rätt och fullkomligit begrep, blifver här i dödligheten för oss omöjeligit. Vi äro här omgifne af idel ofullkomligheter, förgängeliga ting och ständiga vedermödor; hvar skulle vi då hämtat oss begrep om det beständiga, eviga och rätt lyckeliga tilstånd, som de trogne hafva at undfå i himmelen? Så mycket kunne vi säga, at det eviga lifvet måste bestå uti en fullkomlig befrielse ifrån alt ondt och et verkeligit åtnjutande af alt godt. När Augustinus15 ville beskrifva denna härligheten, säger han bland annat: ”Vi kunne lättare säga om det eviga lifvet hvad där intet är, än hvad godt där är. Där är ingen död, ingen sorg, ingen trötthet, ingen svaghet. Där är ingen hunger, ingen törst, ingen hetta, intet fördärf, ingen fattigdom, ingen oro och ingen bedröfvelse”. *) Så beskrifver äfven Gud denna lycksaligheten genom Evang. Johannes: Gud skal aftårka alla tårar af theras ögon, och ingen död skal sedan vara, icke heller gråt, icke heller rop, icke heller någon värk varda mer, ty thet första är för152 gångit. Upp. B. 21:4. Men detta undanrödjandet af det onda kan ännu ingalunda göra vårt tilstånd så godt, som vi det kunde önska; derföre hörer ock dertil för det andra, et åtnjutande af en stor lycksalighet. Den omröres på flere ställen i den helga Skrift. Men Johannes synes förklara den tydeligast, då han säger: Mine käreste, vi äro nu Guds barn, redan så länge vi vandre här i dödligheten, och thet är ännu icke uppenbart, hvad vi varda skole, men thet vete vi, at när han blifver uppenbar, tå vardom vi honom like; ty vi få se honom såsom han är, 1 Ep. 3:2.; hvaraf vi finne, at vårt göromål blifver at se och betrakta vår Gud i evighet, det är, at få alt mer och mer se in uti hans höga egenskaper, och känna hans stora fullkomligheter, och vår lycksalighet skulle däremot bestå i en likhet med Gud. Om det förra talar äfven Hiob16 i sin bedröfvelse: Jag skal, säger han, i mitt kött få se Gud; honom skal jag mig se, och mina ögon skola skåda honom: Cap. 19:26,27. Och om det sednare säger Paulus äfven, at Gud hafver föresedt och beskärt, at the trogna skulle vara hans Sons beläte lika. Rom. 8:29. Hvaraf synes följa at det eviga lifvet måste förnämligast bestå uti et större ljus i förståndet, at känna Gud, hvilket Frälsaren sjelf äfven kallar evinnerligit lif. Joh. 17:3. och uti en härlig likhet med Gud, det aldrahögsta goda, så at viljan äfven är aldeles öfverens153stämmande med Guds vilja, och derföre ej annat kan, än omfattas af den treenige Guden med en helig kärlek; hvilken de trognas lycksalighet ganska mycket ökas deraf, at de åter få älska honom tilbaka. Men ehuru den största lycksaligheten således ofelbart åtnjutes af själen, så måste dock äfven kroppen efter sin natur njuta något sinligt, sådant som med kropparnas väsende är öfverensstämmande; ty annars hade kroppen icke behöft införas i denna glädjen, om ej at äfven genom sina känslor föröka och likasom uphöja sin själs förnöjelse. Hvarföre ock en af Kyrkofäderne17 icke illa beskrifver den, då han säger: ”De helige skola springa af glädje i denna härligheten, de skola se Gud och fröjda sig, glädja och förlusta sig, njuta sin ära, och smaka ljufligheten af sin lycksalighet. Där skola de icke mera smaka, huru söt Herren är, utan upfyllas och mättas med allehanda Guds fullhet och en obeskrifvelig sötma” *). Men hvad som gör fullkomligheten af deras lycksalighet i himmelen, är dess beständiga varaktighet, hvarom vår Frälsare gifver oss en oryggelig försäkran, då han säger: Edart hjerta skal glädjas, och ingen skal taga edor glädje ifrån eder. Joh. 16:22. Därföre kallar Paulus den en evig och öfver alla måtto viktig härlighet. 2 Cor. 4:17. och en byggning af Gudi bygd,154 et hus icke med händer gjordt, thet evigt är i himmelen. Cap. 5:1. samt försäkrar, at de utkorade skola få salighet i Christo Jesu med evig härlighet. 2 Tim. 2:10. Sluteligen må vi lägga härtil, at ehuru stor och osäjelig alla utvaldas salighet må vara, finne vi dock anledningar af den helga Skrift at tro, det någon olikhet och några grader måste vara emellan deras klarhet, hvartil Paulus synes gifva anledning då han säger uti sin djupsinniga afhandling om de dödas upståndelse, at en annan klarhet hafver solen, och en annan klarhet hafver månan, och en annor klarhet stjernorna, ty en stjerna går öfver then andra i klarheten. 1 Cor. 15:41. Hvilket äfven Dan 12:3. synes bestyrka. De trognas olika ifver i sin Gudaktighet, olika uthärdade prof och olika trohet visa äfven billigheten18 deraf, at någon olikhet borde vara uti deras härlighet, dock sådan, at de allesammans äro fullkomligen befriade ifrån alla olägenheter och alt ondt. Sådan är nu, mine Älskelige, den stora Nåde-lön, som Gud förvarat sina barn, detta är den härlighets krona, hvarmed vår själa-brudgumme Jesus en gång skal kröna sin dyrt köpta brud. Han hafver i sit heliga ord satt den oss för ögonen, at vi måtte se hvad hopp han hafver kallat oss til, och huru rik hans arfs härlighet är uti helgonen. Eph. 1:18. Så at om ock de trogne för sin Frälsares ära och at förvaras i honom, måste försaka något af155 denna verldenes flygtiga förnöjelse, så veta de dock at denna tidsens vedermöda är icke lika emot den härlighet, som uppå oss uppenbaras skal. Rom. 8:18. Lät oss då, välsignade åhörare, med Paulo förgäta thet til rygga är,19 det är, hela verlden med all sin glittrande fåfänga, den vi snart ändock måste lämna efter oss, och hvilken aldrig kan tilfredsställa vår odödeliga själ, och lät oss sträcka oss til det, som framman til är; jagandes efter målet, som föresatt är, til then lön, som förehålles ofvan efter, af Guds kallelse i Christo Jesu. Phil. 3:13,14. Ty här efter är oss förvarad rättfärdighetens krona, hvilken Herren oss gifva skall på then dagen, then rättfärdige Domaren. 2 Tim. 4:8.

Änteligen återstår den tredje hufvudfrågan i detta ämne at besvara: Hvart de människor sluteligen hamna, som gå miste om det eviga lifvet? Frälsaren beskrifver det antal såsom ganska ringa ibland människorna, som få ingå i det eviga lifvet, och det för den orsaken, at then porten är trång och then vägen är smal, som drager til lifvet, men på andra sidan heter det: at then porten är vid, och then vägen är bred, som drager til fördömelsen, och the äro många som gå på honom. Mat. 7:14,15.20 Det är då fara värdt, at äfven flere af oss, som här i dag äro samlade på denna väg, gå i evig tid förlorade, och emedan nu är tid at än besinna sig och efter Abrahams råd höra i dag Mosen156 och Propheterna, åligger mig at på Guds vägnar göra eder en förmaning, at I icke måtten komma i detta pinorummet. Men huru skulle jag det kunna bättre göra, än då jag vid besvarandet af denna vår fråga lika såsom öpnar dören för eder, at se in i detta fördärfvets afgrund. I hörden ju nyligen, at alla otrogne och til ändan obotfärdige syndare skola bortvisas och af Guds allmagt och vrede fängslade föras i det yttersta mörkret, huru må då detta faseliga rum vara beskaffadt? Det beskrifves oss sådant i Guds ord, at där måste all nåd, all tröst och hjelp vara borta, och deremot all uptänkelig ångest, smärta, qval och förskräckelse plåga dem, som dit blifva förskutne: och är et rum där alla ogudaktiga tilsammans med alla onda andar utan ända skola plågade varda. Det heter derföre om dem, at Herren Jesus skal uppenbar varda af himmelen, samt med sine krafts Änglar, och med eldslåga til at hämnas öfver them, som icke känna Gud, och öfver them, som icke lydige äro vårs Herras Jesu Christi Evangelio, hvilke pino lida skola, thet eviga fördärfvet af Herrans ansikte och af hans härliga magt. 2 Thess. 1:7,8,9. Detta är den vrede, som de ogudaktige genom sin hårdhet och obotfärdighet samkat sig på vredenes dag, när Guds rättvisa dom blifver uppenbar. Rom. 2:5. I sen då häraf, at så sant som Gud är Gud och hans ord blifver en evig sanning, så är ock denna plåga viss och oundvikelig157 för alla ogudaktige: den afmålas med de faseligaste liknelser, som gifvas til uti Naturen; den kallas en brännande eld, som aldrig skall utslokna, och en tärande matk.21 Marc. 9:48. Den kallas yttersta mörkret, hvarest skall vara gråt och tandagnislan, Mat. 8:12. en sjö, som brinner af eld och svafvel, Upp. B. 21:8.; och af vår Frälsare sjelf kallas den på sjelfva domedagen en evinnerlig eld, som djeflenom och hans änglom är tilredd. Mat. 25:41. Så rysande äro de beskrifningar, som Skriften lämnat oss om detta pino-rum, och at gifva menniskorna, som än lefva i nåde-tiden, så mycket djupare intryck häraf, föreställer han oss den rike mannen ropande i helfvetet: Jag plågas svårliga i thenna låganom, förgäfves tigga om en enda vatu droppa, at svalka sin tunga med, det är, at få hälst den aldraminsta lisa och vederqveckelse, Luc. 16:24. och aldeles utan hopp om någon hjelp i alla evighet. Säger då, mine Åhörare, är icke detta rum det faseligaste af alt, som kan väcka fasa hos de dödelige, det grufveligaste af alt, hvad som kan kallas grufveligt? Det liknas vid eld, vid mörker, vid brännande svafvel, men det har i hela Naturen intet sin like; alla plågor samlade kunna ej afbilda denna plåga. Och alla klago rop i verlden af plågade menniskor och djur tilsammans kunna ej mäta de fördömdas eviga skri i helfvetet. Betraktom icke denna förfärliga synen långt ifrån: vi stå sjelfve i158 yttersta äfventyr at falla dit, och många sväfva i fara, at i detta ögnablek til sina själar kastas i denna grop. Hastom icke i våra tankar ifrån denna betraktelse, at så mycket snarare lösa tygelen ifrån det onda hjertat för at smickra våra sinliga begär med denna verldens glitter: ty ära, rikedomar och nöjen äro afgudar, som störtat många i detta pino-rum. Det är vist, låfvat vare Jesu namn därföre! vi äro genom hans blod frälste ifrån detta förderfvet, men om vi ej i rätt ordning anamma denna frälsning, genom trona på honom, så är det just denna vår otro som skall i evighet fördubla vår plåga, ty then thär icke tror, han skall varda fördömd.22 Och I Jesu vänner, som af eder Frälsares kärlek kraftigast blifven drefne fram på helgelsens väg, fören eder til sinnes, at eder evige förbarmare utstått alla dessa smärtor och plågor för eder, så uptändes edert hjerta, at än mera älska den älskansvärdaste Frälsaren, och eder lust blir fördubblad, at vandra i hans heliga fotspår. Och nyttjen då i Herrans Namn allesammans troligen de medel, som Gud til eder räddning lämnat, samt hören med andakt och et lydigt hjerta Mosen och Propheterna, så undgån I genom Guds nåd at någonsin komma dit.

 

*) Lib. 3 de Symb.23

*) Cyprian. Lib. 4. Cap. 6.24


 1. i sista Prädikan öfver andra Artikeln: se Predikningar över andra huvudstycket: Andra katekespredikan
 2. bör vara Ps 17:15
 3. Kyrkofader Aurelius Augustinus, biskop i Hippo, 354–430 e.Kr.
 4. Job
 5. en af Kyrkofäderne: biskopen i Karthago, kyrkofader Thascius Caecilius Cyprianus, eller Sankt Cyprianus, ca 200–258 e.Kr.
 6. rimligheten, rättvisan
 7. förgäta thet til rygga är: glömma det som ligger bakom oss
 8. bör vara Matt 7:13–14
 9. som aldrig skall utslokna, och en tärande matk: i Karl XII:s bibel (1703) lyder Mark 9:48 ”Ther theras matk icke döör / och elden icke uthsläckes”; ”matk” betyder mask
 10. then thär icke tror, han skall varda fördömd: citat ur Mark 16:16
 11. Lib. 3 de Symb.: avser sannolikt Augustinus verk De symbolo ad catechumenos även om den citerade passagen inte har återfunnits i detta verk
 12. Oklart vilket verk av Cyprianus som avses; Chydenius citerar ev. en andrahandskälla.

Finska

§ 16

Viimeinen, minkä tunnustamme tässä uskonkappaleessa, on iankaikkinen elämä. Ja mihin me tässä uskomme, selviää jakamalla aihe kolmeen kysymykseen, nimittäin ensinnäkin: missä146 järjestyksessä ikuinen elämä meille annetaan? Toiseksi: mitä se on? ja kolmanneksi: mihin ne ihmiset sitten päätyvät, jotka jäävät tästä autuudesta täysin paitsi?

Mitä ensimmäiseen kysymykseen tulee, siis missä järjestyksessä ikuinen elämä annetaan, niin tämä on sitäkin aiheellisempi kysymys, koska koko Pyhä kirja vakuuttaa meidät siitä, että eivät suinkaan kaikki, vaan valitettavasti vain pieni osa ihmisistä pääsee siitä nauttimaan. Kysymys jakautuukin luontevasti kahdeksi kysymykseksi, nimittäin: ketkä pääsevät osallisiksi ikuisesta elämästä, ja kuinka se heille annetaan? Kumpaankin vastaa Pyhä kirja selkeästi. Autuutemme mestari, joka itse on elämän ruhtinas Ap. t. 3:15 ja ikuinen elämä Joh. 11:25, on selvästi vastannut ensimmäiseen kysymykseemme sanoessaan: Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen Mark. 16:16. Tämä on lyhyesti ja selvästi sanottu, ja että tässä tarkoitetaan elävää uskoa Vapahtajaan, sellaisena kuin sen edellä olemme selittäneet, sen osoittavat hänen yhtä selvät sanansa Nikodemokselle: jokainen, joka uskoo häneen, siis Ihmisen Poikaan, saisi iankaikkisen elämän, eikä kukaan joutuisi kadotukseen25 Joh. 3:15–16. Näin vastasi myös apostoli Paavali vanginvartijalle tämän kysyessä asiasta: Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi Ap. t. 16:31. Tästä käy täysin selväksi, että ainoastaan ne,147 jotka ovat kuulleet Jumalan kutsuvan äänen, antaneet hänen Henkensä valaista ymmärryksensä ja taivuttaa tahtonsa, jotka ovat elävässä uskossa omaksuneet kalliin Vapahtajansa ja tämän uskon kautta uudestisyntyneet, jotka on Jumalan edessä vanhurskautettu Jeesuksen hankkiman sovituksen kautta, jotka ovat kilvoitelleet oikean kristillisen pyhityksen saavuttamiseksi ja jotka ovat pysyneet siinä lujasti loppuun saakka, he yksin saavat ikuisen elämän. Ja näin sanoo Jumalan Henki, niin kuin oikein on: Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle voitonseppeleeksi elämän Ilm. 2:10. Jumalan tarkoituksen ja vakaan tahdon mukaan tämä elämä olisi kyllä tarkoitettu kaikille, koska kaikki on lunastettu, mutta Vapahtajamme sanoo kuitenkin selvästi, että eivät edes kaikki hänen nimensä todelliset tunnustajat voi päästä taivasten valtakuntaan, vaan ainoastaan ne, jotka tekevät hänen taivaallisen Isänsä tahdon Matt. 7:21. Kyse on niistä samoista henkilöistä, jotka ovat osallisia tästä edellämainitusta, Jumalan meille antamasta autuuden järjestyksestä.

Mutta kun ylösnousemus, kuten juuri osoitettiin, on yleinen, niin että sekä pahat että hyvät nousevat ylös, niin herää toinen kysymys siitä, miten heidät erotellaan toisistaan, niin että uskovat pääsevät nauttimaan kalliista armonpalkastaan? Tämän ikuisen elämän jakamisen Jumalan sana ilmoittaa selvästi tapahtuvan suuren ja sangen mahtavan tuomion kautta, jolle Jumala kaikkivaltiudellaan asettaa kaikki kuolleista herätetyt ihmiset sekä ne, jotka tämän viimeisen tuomion aikana vielä elävät maan päällä.148 Sen kuvauksen mukaan, jonka totuuden ääni Jeesus Kristus on meille tästä antanut, hän tulee itse jumalallisessa majesteettisuudessaan olemaan tuomarina, pyhien enkeleidensä saattamana. Tuomiopaikkana on taivas. Ihmiset pannaan tuomiolle sellaisessa järjestyksessä, että uskovat asetetaan tuomarin oikealle puolelle, mutta kaikki muut vasemmalle. Tässä jokainen tuomitaan tekojensa perusteella, sen mukaan, mitä kustakin on kirjattu Jumalan kaikkitietävään kirjaan ja minkä kunkin omatunto todistaa. Niin kuin ihmisten tilanteet täällä maailmassa ovat vaihdelleet, niin ovat myös tuomiot erilaisia, mutta mikä tärkeää, niitä on vain kahdenlaisia: siis joko elämä tai kuolema, ja kumpikin ikuisesti. Jos itse kunkin tekemät ulkoiset hyvät teot olisivat tämän tuomion perustana, ei hyvien ja pahojen välillä voisi olla niin suurta kuilua, eivätkä rangaistukset ja palkkiot voisi olla niin suuresti erilaisia, vaan Jumalan oikeamielisyyden vuoksikin pitäisi olla olemassa jokin keskitila, joka ei olisi hyvä eikä paha. Mutta koska sellaista ei ole, niin on selvää, että tässä täytyy olla jokin toinen perusta. Jos taas vaadittaisiin täydellistä vaellusta Jumalan oikeamielisen vaatimuksen mukaan, niin yksikään syntinen ei milloinkaan kestäisi vaan me kaikki joutuisimme ilman muuta kauhistuttavalle vasemmalle puolelle, jossa seuraisi kuolemantuomio. Tästä voidaan jälleen selvästi päätellä, että149 ensisijainen peruste täytyy olla jokin muu, nimittäin Vapahtajan sovitustyön omaksuminen, jonka kautta sen vastaanottanut on kerralla julistettu vapaaksi kaikista synneistään ja vanhurskaaksi Sovittajansa vanhurskauden kautta, kun taas tämän laiminlyönyt ei kaikkine hyvine ja loistavine tekoineenkaan ole muuta kuin synnin kahlehdittu orja ja kuoleman vanki. Jeesuksen oikealla puolella olevat Jumalan valitut tulevat näin kutsutuiksi taivaalliseen kirkkauteen, jossa he hyvin läheisessä yhteydessä Jumalaansa nauttivat ikuisesta elämästä, mutta vasemmalla puolella olevien täytyy vastaanottaa kauhistuttava tuomio, joka merkitsee kirousta ja kuolemaa, jota mikään ei koko ikuisuudessa enää voi muuttaa, peruuttaa tai lieventää. Tällaista tuomiota seuraa pikainen ja välitön toimeenpano, niin että uskovat koko taivaallisen sotajoukon kanssa siirtyvät sielunystävänsä ja ylkänsä Jeesuksen johdattamina ikuiseen elämään, mutta kaikki muut joutuvat Jumalan oikeamielisen kaikkivaltiuden sysääminä ikuiseen pimeyteen ja tuskaan. Ja katsokaa, tässä on nyt vastaus ensimmäiseen pääkysymykseen, siihen missä järjestyksessä ikuinen elämä meille suodaan. Välttääkseni monisanaisuutta näin yleisesti tunnetussa asiassa kuin tämä meidän kristinopissamme on, en halunnut esittää niitä kallisarvoisia Raamatun kohtia, jotka tämän kaikelta järjeltä salatun totuuden niin vastaansanomattomasti vahvistavat, varsinkin kun ne on todettu ja lähemmin selitetty edellisessä saarnassamme toisesta uskonkappaleesta.150 Tutkiva sielu voi ne kuitenkin etsiä ja niitä jumalallisella hartaudella tarkastella. Tärkeimpiä niistä ovat Saarn. 12:14, Room. 2:15–16, Ap. t. 17:31, 2. Kor. 5:10, Ilm. 20:12 sekä Matt. 25:31–45. Milloin tämä tilinteon ja tuomion päivä koittaa, se jää kaikilta ihmisiltä kätketyksi salaisuudeksi Matt. 24:36, 1. Tess. 5:2.

Nyt siirrymme siis toiseen pääkysymykseen: Mitä ikuinen elämä sitten on? Ikuinen elämä ei ole muuta kuin autuas tila, johon uskovien ja Jumalan pyhien valittujen sielut kuolemassa on asetettu ja josta armollinen Jumala on jo täällä kuolevaisuudessa pelkästä armosta Välittäjämme Jeesuksen sovitustyön tähden antanut vakuutuksen kaikille rakkaille ja uskossa loppuun saakka pysyville lapsilleen. Ylösnousemuksessa tästä autuudesta tulevat osallisiksi myös uskovien ruumiit sieluihin yhdistettyinä. Viisaimmat pakanat ovat luulleet voivansa toivoa, että Jumalan vanhurskaus ja hyvyys tuottaisi jonkin palkinnon hyveestä kuoleman jälkeen, kun he ovat havainneet, että se täällä jää usein palkitsematta, mutta he eivät ole koskaan saavuttaneet varmuutta tästä. Mutta Jumalan kiitos, ilmoitus on sitä varmemmin vakuuttanut meitä siitä! Kuningas Daavid puhuu jo tästä autuudesta hyvin varmasti: Minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella26 Ps. 17:15. Jeesus itse sanoo: Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja151 minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan Joh. 10:27–28. Siksi evankelista Johannes sanookin painokkaasti: Tämän hän itse on meille luvannut: iankaikkisen elämän 1. Joh. 2:25. Oikean ja täydellisen käsityksen saaminen tästä onnellisuudesta on meille täällä kuolevaisuudessa mahdotonta. Me olemme täällä pelkän epätäydellisyyden, katoavaisten asioiden ja alituisten vaivojen keskellä; miten me voisimme silloin saada käsityksen pysyvästä, ikuisesta ja todella onnellisesta tilasta, jonka uskovat saavat osakseen taivaassa? Sen verran voimme kuitenkin sanoa, että ikuisen elämän täytyy merkitä täydellistä vapautusta kaikesta pahasta ja täydellistä nauttimista kaikesta hyvästä. Kun Augustinus halusi kuvata tätä ihanuutta, hän sanoo muun muassa näin: ”Voimme helpommin sanoa ikuisesta elämästä mitä se ei ole kuin että mitä hyvää siinä on. Siellä ei ole kuolemaa, ei surua, ei uupumusta, ei heikkoutta. Siellä ei ole nälkää, ei janoa, ei kuumuutta, ei turmelusta, ei köyhyyttä, ei rauhattomuutta eikä murheita.” *) Jumala kuvaa tätä onnea myös evankelista Johanneksen kautta näin: Hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut152 Ilm. 21:4. Mutta tämä pahan poistaminen ei vielä suinkaan tee tilannettamme niin hyväksi kuin voisimme toivoa; siksi tähän kuuluukin toisena kohtana suuresta autuudesta nauttiminen. Sitä käsitellään monessa Pyhän kirjan kohdassa, mutta selvimmin sen näyttäisi selittävän Johannes sanoessaan: Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, jo sinä aikana kun vaellamme täällä kuolevaisuudessa, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on 1. Joh. 3:2. Tästä näemme, että meidän tehtäväksemme tulee nähdä ja katsella Jumalaamme ikuisuudessa, siis saada yhä enemmän nähdä hänen korkeita ominaisuuksiaan ja tulla tuntemaan hänen suurta täydellisyyttään, ja meidän autuutemme sen sijaan olisi Jumalan kaltaisuutta. Edellisestä sanoo murheissaan Job: Minä saan lihassani nähdä Jumalan, hänet olen minä näkevä, minun silmäni saavat nähdä hänet27 Job 19:26–27. Jälkimmäisestä Paavali taas sanoo, että Jumala on edeltä nähnyt ja määrännyt uskovat Poikansa kuvan kaltaisiksi28 Room. 8:29. Tästä näyttäisi seuraavan, että ikuisen elämän täytyy olla ennen muuta suurempaa ymmärryksen valoa, niin että tunnemme Jumalan, mitä Vapahtaja itse sanoo ikuiseksi elämäksi Joh. 17:3, ja ihanaa yhdenkaltaisuutta Jumalan, korkeimman hyvän, kanssa, niin että myös tahto on täysin yhdenmukainen153 Jumalan tahdon kanssa, eikä voi muuta kuin tulla kiedotuksi kolmiyhteisen Jumalan pyhään rakkauteen. Tätä uskovien autuutta lisää suuresti se, että he puolestaan saavat antaa hänelle vastarakkautta. Mutta vaikka suurimmasta autuudesta siten epäilemättä nauttii sielu, niin täytyy myös ruumiin luontonsa mukaisesti nauttia jotain aistillista, sellaista mikä on yhdenmukaista ruumiidemme olemuksen kanssa. Muutenhan ei ruumista olisi tarvinnut tuoda tähän iloon, jollei myös se tunteillaan lisäisi ja ikään kuin kohottaisi sielunsa tyydytystä. Siksipä eräs kirkkoisä29 ei kuvaa tätä lainkaan huonosti, kun hän sanoo näin: ”Pyhät tulevat juoksemaan iloiten tähän kirkkauteen, he tulevat näkemään Jumalan ja riemuitsevat, huvittelevat, nauttivat kunniastaan ja maistelevat autuutensa ihanuutta. Siellä he eivät enää maista, miten suloinen Herra on, vaan he täyttyvät kylläisiksi kaikella Jumalan täyteydellä ja sanoinkuvaamattomalla makeudella.” *) Mutta se, mikä tekee heidän autuutensa taivaassa täydelliseksi, on sen jatkuva pysyvyys, mistä Vapahtajamme antaa meille varman vakuutuksen sanoessaan: Silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää Joh. 16:22. Siksi se Paavalin mukaan on määrättömän suuri, ikuinen kirkkaus 2. Kor. 4:17, ja Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto,154 joka ei ole ihmiskätten työtä 2. Kor. 5:1. Samoin hän vakuuttaa, että valitut saavuttavat pelastuksen, jonka Kristus Jeesus on hankkinut, ja sen mukana ikuisen kirkkauden 2. Tim. 2:10. Lopuksi voidaan lisätä tähän, että niin suuri ja sanomaton kuin kaikkien valittujen autuus onkin, niin Pyhästä kirjasta löydämme silti perusteita arvella, että heidän kirkkaudessaan täytyy olla jonkinlaisia eroja ja erilaisia asteita. Paavali näyttäisi antavan tähän aihetta, kun hän sanoo syvämietteisessä kirjoituksessaan kuolleiden ylösnousemuksesta: Auringolla on oma loistonsa, kuulla omansa ja tähdillä omansa, ja toinen tähti loistaa toista kirkkaammin 1. Kor. 15:41. Myös Dan. 12:3 näyttäisi vahvistavan tämän. Uskovien erilainen into hurskaudessaan, eri tavoin kestetyt koettelemukset ja erilainen uskollisuus tekevätkin kohtuulliseksi, että jotain eroja pitäisi olla myös heidän kirkkaudessaan, kuitenkin niin, että he kaikki ovat täysin vapautetut kaikista epäkohdista ja kaikesta pahasta. Tällainen on nyt, rakkaani, se suuri armonpalkka, jonka Jumala on varannut lapsilleen, tämä on se kirkkauden kruunu, jolla sielunylkämme Jeesus kerran tulee kruunaamaan kalliilla ostetun morsiamensa. Hän on pyhässä sanassaan asettanut sen silmiemme eteen, niin että me voimme nähdä, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa Ef. 1:18. Jos siis uskovien Vapahtajansa kunnian vuoksi ja hänessä säilyäkseen täytyykin luopua joistakin155 tämän maailman haihtuvista iloista, niin he tietävät kuitenkin, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme Room. 8:18. Siunatut kuulijat, kuten Paavali sanoo, jättäkäämme mielestämme se, mikä on takanapäin, toisin sanoen koko maailma kimaltelevine turhuuksineen, jotka meidän kuitenkin täytyy pian jättää taaksemme ja jotka eivät milloinkaan voi tyydyttää kuolematonta sieluamme, ja ponnistelkaamme sitä kohti, mikä on edessä. Juoskaamme kohti maalia saavuttaaksemme voittajan palkinnon, joka ilmoitetaan ylhäältä ja johon Jumala on meidät kutsunut Jeesuksessa Kristuksessa30 Fil. 3:13–14. Meitä odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava meille sinä päivänä31 2. Tim. 4:8.

Lopuksi meidän on vastattava tämän aiheen kolmanteen pääkysymykseen: mihin ne ihmiset lopulta joutuvat, jotka jäävät paitsi ikuisesta elämästä? Vapahtajan kertoman mukaan varsin vähäinen joukko ihmisiä saa käydä ikuiseen elämään, ja näin siitä syystä, että ahdas on se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja toisaalta siksi, että monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen Matt. 7:13–14. Silloin on vaarana, että myös monet meistä, jotka tänään olemme kokoontuneet tälle tielle, joudumme ikuisesti kadotetuiksi, ja koska nyt on aika vielä havahtua ja Abrahamin neuvon mukaan kuunnella tänään Moosesta156 ja profeettoja, niin minun on Jumalan nimessä kehotettava teitä, niin että te ette joutuisi tuohon piinahuoneeseen. Mutta miten minä voisin sen paremmin tehdä kuin että vastaamalla tähän kysymykseemme ikään kuin avaan oven teille, niin että näette tämän kadotuksen syvyyteen. Kuulittehan äsken, että kaikki uskottomat ja loppuun asti katumuksesta kieltäytyvät syntiset karkotetaan ja viedään Jumalan kaikkivaltiuden ja vihan vangitsemina äärimmäiseen pimeyteen, mutta millainen tämä kauhea paikka sitten mahtaa olla? Jumalan sanassa se kuvataan sellaiseksi, että sieltä kaikki armo, lohtu ja apu ovat poissa, ja sitä vastoin kaikki ajateltavissa oleva kauhu, tuska, piina ja pelko vaivaavat niitä, jotka sinne on karkotettu. Se on tila, jossa kaikki jumalattomat yhdessä kaikkien pahojen henkien kanssa joutuvat loputtomasti piinatuiksi. Siksi heistä sanotaankin: Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heidän rangaistuksenaan on ikuinen kadotus, ero Herrasta ja hänen voimansa kirkkaudesta 2. Tess. 1:7–9. Tätä on se viha, jonka jumalattomat kovuudellaan ja sydämensä katumattomuudella ovat vetäneet päälleen vihan päivänä, jolloin Jumalan vanhurskaus tuomio tulee julki Room. 2:5. Tästä näette, että niin totta kuin Jumala on Jumala ja hänen sanansa pysyy ikuisesti totuutena, niin on myös tämä piina varma ja väistämätön157 kaikkien jumalattomien kohdalla. Sitä kuvataan kauhistuttavimmilla vertauksilla, mitä luonnosta saadaan: sitä kutsutaan polttavaksi tuleksi, joka ei koskaan sammu, ja riuduttavaksi madoksi32 Mark. 9:48. Se on äärimmäinen pimeys, jossa itketään ja kiristellään hampaita33 Matt. 8:12, tulinen järvi rikinkatkuisine lieskoineen34 Ilm. 21:8, ja Vapahtajamme itse kutsuu sitä itse tuomiopäivänä ikuiseksi tuleksi, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen Matt. 25:41 Näin hirvittäviä ovat kuvaukset, joita Raamattu meille tästä piinahuoneesta esittää, ja jotta me täällä armonajassa vielä elävät ihmiset saisimme siitä vielä syvemmän vaikutelman, kuvataan meille rikkaan miehen huutoa helvetissä: Näissä liekeissä on kauhea olla. Hän kerjää turhaan yhtä ainoaa vesitilkkaa viilentääkseen kieltään, eli saadakseen edes vähäistä lievitystä ja helpotusta Luuk. 16:24, ikuisesti ilman mitään toivoa mistään avusta. Sanokaa, kuulijani, eikö tämä huone olekin kauheinta kaikesta siitä, mikä voi kuolevaisissa herättää kauhua, ja julminta kaikesta siitä, mitä julmaksi voidaan sanoa? Se rinnastetaan tuleen, pimeyteen, palavaan rikkiin, mutta sillä ei ole vertaistaan koko luonnossa, kaikki kärsimykset yhteensäkään eivät voi vastata tätä piinaa. Eivätkä kaikki piinattujen ihmisten ja eläinten valitushuudot täällä maan päällä yhdessäkään voi vetää vertoja tuomittujen ikuiselle huudolle helvetissä. Älkäämme katsoko tätä kauheaa näkyä kaukaa: meitä itseämme uhkaa putoaminen sinne, ja monet158 ovat vaarassa, että heidän sielunsa tässä silmänräpäyksessä putoaa tuohon syvyyteen. Älkäämme kiirehtikö ajatuksissamme pois tästä kuvauksesta päästääksemme pahan sydämen valloilleen imartelemaan aistillisia halujamme tämän maailman loistolla. Sillä kunnia, rikkaudet ja huvit ovat epäjumalia, jotka ovat syösseet monet tuohon piinahuoneeseen. Se on varmaa, olkoon Jeesuksen nimi sentähden ylistetty!, että me olemme hänen verensä kautta tuosta turmiosta pelastetut, mutta jos emme oikeassa järjestyksessä ota tätä pelastusta vastaan, uskossa häneen, juuri tämä epäuskomme kaksinkertaistaa piinamme ikuisuudessa, sillä joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.35 Ja te Jeesuksen ystävät, jotka teidän Vapahtajanne rakkaus voimallisesti vie eteenpäin pyhityksen tiellä, pitäkää mielessänne, että teidän ikuinen armahtajanne on kestänyt kaikki nuo tuskat ja piinat teidän vuoksenne. Sytyttäkää siis sydämenne yhä enemmän rakastamaan rakastettavinta Vapahtajaa ja saatte kaksinkertaisen ilon vaeltaa hänen pyhissä jalanjäljissään. Ja nauttikaa siis Herran nimessä kaikki yhdessä uskollisesti niitä välineitä, jotka Jumala on teidän pelastukseksenne antanut, sekä kuunnelkaa hartaasti ja tottelevaisin sydämin Moosesta ja profeettoja, niin Jumalan armosta te vältytte koskaan sinne joutumasta.

 

*) Lib 3. de Symb36

*) Cyprianus Lib. 4, Cap 6.37


 1. 1992/muokattu
 2. 1938
 3. 1938/muokattu
 4. 1938/muokattu
 5. Karthagon piispa, kirkkoisä Thascius Caecilius Cyprianus (Pyhä Cyprianus), n. 200–258 jKr.
 6. 1938/1992/muokattu
 7. 1992/muokattu
 8. kääntäjän suomennos
 9. 1992/muokattu
 10. 1992/muokattu
 11. joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen: Mark. 16:16
 12. luultavasti Augustinuksen teos De symbolo ad catechumenos (”Uskontunnustuksesta: Saarna kasteoppilaille”)
 13. Cyprianus Lib. 4, Cap 6.: Cyprianuksen teosta ei ole kyetty tunnistamaan.

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: