Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Predikningar Öfver Tio Guds Bud: IV. Predikan

Fjärde budordspredikan, § 1

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

343

IV. Predikan.

 

§. 1.

Mine i Herranom Jesu Christo älskade Åhörare! det är helt annor344lunda beskaffat med oss, än med den store Guden: När Han vil göra och utföra något, sker det hos Honom, utan någon vidlöftig öfverläggning, ty Han ser och känner i sin eviga vishet och allvetenhet alt i et ögnablick, det närvarande, det framfarna och det tilkommande. Han gör och uträttar genom sin Gudomliga allmagt alt hvad Han vil, och oräkneliga ting på en gång, och aldeles utan någon utdrägt i tiden.1 Ty om Han säger, så sker thet: Om Han bjuder, så är thet gjordt. Ps. 33:9. Men med menniskorna är saken af helt annan beskaffenhet. Skal något af dem göras, fordras för dem tid at känna det ärendet de sig företagit; för dem fordras äfven tid och eftertanka, at värkställa det, och ju angelägnare och svårare det är, ju längre tid åtgår gemenligen til dess utförande. Vår själs och kropps förmögenheter äro så inskränkta, at då vi med flit och alfvare syslosätta oss med det ena, så hinne vi icke til, at med det samma vårda något annat ärende af någon synnerlig vigt: vår hela lifstid förtäres under hvarjehanda syslor, och vi hinne aldrig med, om vi ock lefde länge, at uträtta alt hvad vi borde, i anseende hvartil en nödig försiktighet fordras, at så använda vår korta tid, at det nödvändigaste ej blefve försummat.


  1. utdrägt i tiden: fördröjning
Originalspråk

343

IV. Predikan.

 

§. 1.

Mine i Herranom Jesu Christo älskade Åhörare! det är helt annor344lunda beskaffat med oss, än med den store Guden: När Han vil göra och utföra något, sker det hos Honom, utan någon vidlöftig öfverläggning, ty Han ser och känner i sin eviga vishet och allvetenhet alt i et ögnablick, det närvarande, det framfarna och det tilkommande. Han gör och uträttar genom sin Gudomliga allmagt alt hvad Han vil, och oräkneliga ting på en gång, och aldeles utan någon utdrägt i tiden.2 Ty om Han säger, så sker thet: Om Han bjuder, så är thet gjordt. Ps. 33:9. Men med menniskorna är saken af helt annan beskaffenhet. Skal något af dem göras, fordras för dem tid at känna det ärendet de sig företagit; för dem fordras äfven tid och eftertanka, at värkställa det, och ju angelägnare och svårare det är, ju längre tid åtgår gemenligen til dess utförande. Vår själs och kropps förmögenheter äro så inskränkta, at då vi med flit och alfvare syslosätta oss med det ena, så hinne vi icke til, at med det samma vårda något annat ärende af någon synnerlig vigt: vår hela lifstid förtäres under hvarjehanda syslor, och vi hinne aldrig med, om vi ock lefde länge, at uträtta alt hvad vi borde, i anseende hvartil en nödig försiktighet fordras, at så använda vår korta tid, at det nödvändigaste ej blefve försummat.


  1. utdrägt i tiden: fördröjning

Finska

343

Neljäs saarna

 

§ 1

Rakkaat kuulijani Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa! Me olemme aivan erilaisia344 kuin suuri Jumala. Kun hän haluaa tehdä ja toteuttaa jotain, niin se tapahtuu ilman mitään laajaa harkintaa, sillä hän tietää ja tuntee ikuisessa viisaudessaan ja kaikkitietävyydessään kaiken yhdessä hetkessä, nykyisen, menneen ja tulevan. Hän tekee ja panee toimeen jumalallisen kaikkivaltiutensa nojalla kaiken mitä haluaa, lukemattoman monia asioita yhdellä kertaa, ilman minkäänlaista ajallista viivytystä. Mitä hän sanoi, se tapahtui, mitä hän käski, se oli tehty3 Ps. 33:9. Mutta ihmisten kohdalla asia on aivan toisenlainen. Jos heidän pitää tehdä jotain, niin he tarvitsevat aikaa oppiakseen tuntemaan asian, johon ovat ryhtyneet. Asian toteuttaminen vaatii aikaa ja harkintaa, ja mitä tärkeämpi ja vaikeampi se on, sitä kauemmin sen suorittaminen yleensä kestää. Meidän sielumme ja ruumiimme kyvyt ovat niin rajalliset, että kun me uutterasti ja tosissamme puuhaamme yhden asian kanssa, emme kykene hoitamaan samaan aikaan jotain toista vähänkään tärkeää asiaa. Koko elinaikamme kuluu kaikenlaisissa toimissa, ja vaikka eläisimme kauemminkin, emme koskaan ehtisi tehdä kaikkea mitä pitäisi. Tämän vuoksi tarvitsemmekin tarkkuutta, jotta pystymme käyttämään lyhyen aikamme niin, ettei välttämättömin tulisi laiminlyödyksi.


  1. 1933/1992

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: