Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Predikningar Öfver Tio Guds Bud: V. Predikan

Femte budordspredikan, § 4

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

§. 4.

Texten, 5 Mos. B. 5:16.

Tu skalt hedra tin fader och tina moder; på thet at tu må länge lefva, och at tig må väl gå.

Detta fjerde budet i Herrans heliga Lag synes vid första påseende allenast angå barnen och föreskrifva dem deras skyldigheter, men då vi eftersinne, huru mycket sjelfva faders- och modersnamnen hafva at innebära, huru barnen409 aldrig kunna hinna til den ålder, då de kunna som förnuftiga varelser i akttaga sina skyldigheter emot föräldrarna, om icke föräldrarna förut i flera år i akttaget sina emot barnen, och änteligen, huru omöjeligit det är för barnen, at någonsin lära känna sina plikter, om de ej af föräldrarna underrättas och ofta påminnas om dem, och troligen tilhållas til deras i akttagande ifrån barndomen, så är tydeligit, at båda rätteligen höra hit; i anseende hvartil jag genom Guds nåd tänkt Eder föreställa:

Föräldrars och Barns inbördes skyldigheter.

Och dervid anmärka och förklara:

1. Hvilka här förstås under dessa namnen?

2. Deras skyldigheter, och

3. Hvad som bör förmå dem til deras i akttagande.

Men jag hisnar öfver sakens vidd och den vigt som beror derpå. Tiden och Edert tålamod, mine Åhörare, pålägga mig, at efter möjeligheten inskränka ämnet, och min svaghet våller at jag nästan misströstar, at kunna afhandla det nog värdigt til Eder och min egen upbyggelse. Men Herre du alsmägtige Gud stat mig bi,1 hjelp och styrk oss genom din kraft, så blifve vi välsignade!


  1. stat mig bi: hjälp mig, bistå mig

Originaldokument

Originalspråk

§. 4.

Texten, 5 Mos. B. 5:16.

Tu skalt hedra tin fader och tina moder; på thet at tu må länge lefva, och at tig må väl gå.

Detta fjerde budet i Herrans heliga Lag synes vid första påseende allenast angå barnen och föreskrifva dem deras skyldigheter, men då vi eftersinne, huru mycket sjelfva faders- och modersnamnen hafva at innebära, huru barnen409 aldrig kunna hinna til den ålder, då de kunna som förnuftiga varelser i akttaga sina skyldigheter emot föräldrarna, om icke föräldrarna förut i flera år i akttaget sina emot barnen, och änteligen, huru omöjeligit det är för barnen, at någonsin lära känna sina plikter, om de ej af föräldrarna underrättas och ofta påminnas om dem, och troligen tilhållas til deras i akttagande ifrån barndomen, så är tydeligit, at båda rätteligen höra hit; i anseende hvartil jag genom Guds nåd tänkt Eder föreställa:

Föräldrars och Barns inbördes skyldigheter.

Och dervid anmärka och förklara:

1. Hvilka här förstås under dessa namnen?

2. Deras skyldigheter, och

3. Hvad som bör förmå dem til deras i akttagande.

Men jag hisnar öfver sakens vidd och den vigt som beror derpå. Tiden och Edert tålamod, mine Åhörare, pålägga mig, at efter möjeligheten inskränka ämnet, och min svaghet våller at jag nästan misströstar, at kunna afhandla det nog värdigt til Eder och min egen upbyggelse. Men Herre du alsmägtige Gud stat mig bi,2 hjelp och styrk oss genom din kraft, så blifve vi välsignade!


  1. stat mig bi: hjälp mig, bistå mig

Finska

§ 4

Teksti: 5. Moos. 5:16.

Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan ja menestyisit.3

 

Tämä neljäs Herran pyhän lain neljäs käsky näyttäisi ensi katsomalta koskevan vain lapsia ja määräävän heidän velvollisuuksistaan. Jos kuitenkin ajattelemme, mitä kaikkea isän ja äidin käsitteisiin sisältyy, ja miten lapset409 eivät koskaan pääsisi sellaiseen ikään, että ne voisivat järjellisinä olentoina noudattaa velvollisuuksiaan vanhempia kohtaan, elleivät vanhemmat ensin olisi monen vuoden ajan noudattaneet omia velvollisuuksiaan lapsiaan kohtaan, ja vihdoin, kuinka mahdotonta onkaan lasten koskaan oppia tuntemaan velvollisuuksiaan, elleivät vanhemmat heitä opeta ja usein muistuta niistä ja ellei lapsia sinnikkäästi kehoteta noudattamaan niitä pienestä pitäen, niin on selvää, että tämä koskee molempia, ja tämän johdosta olen ajatellut Jumalan armon avulla esittää teille:

 

Vanhempien ja lasten keskinäiset velvollisuudet,

ja tässä yhteydessä tarkastelen ja selvitän seuraavia asioita:

1) Mitä näillä nimityksillä tässä tarkoitetaan?

2) Heidän velvollisuutensa, ja

3) Miten heidät saadaan niitä noudattamaan.

 

Mutta tämä asian laajuus ja tärkeys hirvittää minua. Aika ja teidän kärsivällisyytenne, hyvät kuulijani, vaativat minua mahdollisuuksien mukaan rajaaman aihetta ja heikkouteni vuoksi epäilen lähes epätoivoisena, pystynkö käsittelemään sitä kyllin arvokkaasti, jotta se olisi mielenylennykseksi teille ja minulle itselleni. Mutta Herra, sinä kaikkivaltias Jumala, ole vierelläni, auta ja vahvista meitä voimallasi, niin tulemme siunatuiksi!


  1. 1992/muokattu

Engelska

Unfortunately this content isn't available in English

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: