Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Skrift: Americanska näfwerbåtar

Americanska näfwerbåtar, [dedikation]

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Textstorlek: A A A A


Visningsalternativ:

[ii]

Kongl. Maij:ts Troman1 och Biskop öfwer Åbo Stift, denna Kongl. Academiens Högtansenlige Procanceller2, samt Ledamot af Kongl. Swenska Wet. Academien, Den Högwördigste Herren Herr Doctor Johan Browallius, min Höggunstigste Befordrare.

Undra ei Högwördigste Herr Biskop, at dessa få rader af en oöfwad hand, och ohyfsade3 meningar i en kringskuren tid, utbedt sig allerödmiukast den heder, at endast stå smyckade med Högwördigste Herr Biskopens lystra namn och i lugn under så Högt förswar.[iii]

Smaken för gagneliga och födande wetenskaper har under Högwördigste Herr Biskopens Anförande och Styrsel hos oss klifwit Högt. Naturkänningen, som förr låg så godt som uti linda om ei aldeles i mörker hos oss, prålar nu med glants, af Edra skarpsynta ögons lius. Wår swichtande hushålning har af Edert makalösa snille och mogna wett fattat fastare rötter, märckelig förkofring och säkert hopp.

Wårt fosterland skal derföre aldrig förgiäta den dag Högwördigste Herr Biskopen steg på Finsk botn4, och aldrig glömma Dens låf, som alstrat des wäl stånd.

Jag har sielf warit ett mål för Edra godheter. Mina öden i framtiden förtror jag äfwen, näst Gud, i Edra ömma händer. Och bör fördenskuld all den tacksamhet, som på et erkänsamt sinne någonsin falla kan finnas hos mig.

Mitt wördnads rijka hierta har wäl träffat för den olyckan, at hafwa en bändig5 tunga och wacklande fiäder6 til sin tolck; Men dristar dock säga, at ingen af alla dem, som Edert Högtberömda namn wörda, med större njt och tilförsicht, än jag, kan wara

Högwördigste Herr Biskoppens aller ödmiukaste tienare,

Anders Chydenius.


 1. benämning på kunglig ämbetsman eller person som innehade rang från överstelöjtnant till generalmajor
 2. prokansler
 3. bristfälligt formulerade
 4. den dag ... steg på Finsk botn: Browallius inledde sin karriär i Finland 1737 då han blev ­utnämnd till professor i fysik vid akademin i Åbo.
 5. ev. sättningsfel för ”obändig”, d.v.s. svårtyglad eller oböjlig
 6. wacklande fiäder: vacklande fjäderpenna, d.v.s. han uppfattar sig som en osäker skribent

Originaldokument

Originalspråk

[ii]

Kongl. Maij:ts Troman7 och Biskop öfwer Åbo Stift, denna Kongl. Academiens Högtansenlige Procanceller8, samt Ledamot af Kongl. Swenska Wet. Academien, Den Högwördigste Herren Herr Doctor Johan Browallius, min Höggunstigste Befordrare.

Undra ei Högwördigste Herr Biskop, at dessa få rader af en oöfwad hand, och ohyfsade9 meningar i en kringskuren tid, utbedt sig allerödmiukast den heder, at endast stå smyckade med Högwördigste Herr Biskopens lystra namn och i lugn under så Högt förswar.[iii]

Smaken för gagneliga och födande wetenskaper har under Högwördigste Herr Biskopens Anförande och Styrsel hos oss klifwit Högt. Naturkänningen, som förr låg så godt som uti linda om ei aldeles i mörker hos oss, prålar nu med glants, af Edra skarpsynta ögons lius. Wår swichtande hushålning har af Edert makalösa snille och mogna wett fattat fastare rötter, märckelig förkofring och säkert hopp.

Wårt fosterland skal derföre aldrig förgiäta den dag Högwördigste Herr Biskopen steg på Finsk botn10, och aldrig glömma Dens låf, som alstrat des wäl stånd.

Jag har sielf warit ett mål för Edra godheter. Mina öden i framtiden förtror jag äfwen, näst Gud, i Edra ömma händer. Och bör fördenskuld all den tacksamhet, som på et erkänsamt sinne någonsin falla kan finnas hos mig.

Mitt wördnads rijka hierta har wäl träffat för den olyckan, at hafwa en bändig11 tunga och wacklande fiäder12 til sin tolck; Men dristar dock säga, at ingen af alla dem, som Edert Högtberömda namn wörda, med större njt och tilförsicht, än jag, kan wara

Högwördigste Herr Biskoppens aller ödmiukaste tienare,

Anders Chydenius.


 1. benämning på kunglig ämbetsman eller person som innehade rang från överstelöjtnant till generalmajor
 2. prokansler
 3. bristfälligt formulerade
 4. den dag ... steg på Finsk botn: Browallius inledde sin karriär i Finland 1737 då han blev ­utnämnd till professor i fysik vid akademin i Åbo.
 5. ev. sättningsfel för ”obändig”, d.v.s. svårtyglad eller oböjlig
 6. wacklande fiäder: vacklande fjäderpenna, d.v.s. han uppfattar sig som en osäker skribent

Finska

[ii]

Kuninkaallisen Majesteetin erityistä luottamusta virassaan nauttiva13 Turun hiippakunnan piispa, tämän Kuninkaallisen akatemian korkeasti kun­nioi­tettu varakansleri, sekä Ruotsin Kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen, ­Suuresti kunnioitettu Herra Tohtori Johan Browallius, mitä suosiollisin tukijani.

Älkää ihmetelkö, suuresti kunnioitettu Herra Piispa, että nämä harjaantumattoman käden kirjoittamat muutamat rivit ja ajan niukkuuden takia hiomattomat virkkeet pyytävät mitä nöyrimmästi vain sitä kunniaa, että niitä koristaisi suuresti kunnioitetun Herra Piispan loistava nimi ja niille suotaisiin rauha niin korkean tahon suojeluksessa.[iii]

Kiinnostus hyödyllisiä ja tuottavia tieteitä kohtaan on suuresti kunnioitetun Herra Piispan johdon ja ohjauksen ansiosta täällä meillä kivunnut korkealle. Luonnontuntemus, joka aikaisemmin oli meillä tuskin nupussaan tai suorastaan täysin pimennossa, loistaa nyt Teidän terävänäköisten silmienne valossa. Meidän horjuva taloudenpitomme on Teidän verrattoman nerokkuutenne ja kypsän järkenne ansiosta saanut lujempia juuria, saavuttanut merkittävää edistystä ja nostattanut luottavaista toivoa.

Tämän takia isänmaamme ei koskaan unohda sitä päivää, jolloin korkeimmin kunnioitettu Herra Piispa astui Suomen maaperälle14, eikä koskaan unohda ylistää Häntä, joka on pannut alulle sen hyvinvoinnin.

Olen itse saanut osakseni Teidän hyvyyttänne. Myös tulevan kohtaloni uskon lähinnä Jumalaa Teidän huolehtiviin käsiinne. Ja tämän takia tunnen niin syvää kiitollisuutta kuin altis mieli koskaan tuntea voi.

Vaikka kunnioitus täyttää sydämeni, on kieleni onnettomuudekseni liian kankea15 sitä tulkitsemaan, ja sulkakynäni liian huojahteleva. Mutta uskallan silti sanoa, ettei kukaan niistä, jotka kunnioittavat Teidän maineikasta nimeänne, voi olla minua intomielisemmin ja luottavaisemmin

suuresti kunnioitetun Herra Piispan kaikkein nöyrin palvelija,

Anders Chydenius.


 1. Kuninkaallisen Majesteetin erityistä luottamusta virassaan nauttiva: Alkutekstissä ”Kungl. Maij:ts Troman”, joka oli virallinen kunnianimitys arvojärjestyksessä tiettyyn luokkaan kuuluville henkilöille: tähän laskettiin mm. sotilasarvot everstiluutnantista kenraalimajuriin, maaherrat, pääjohtajat, piispat sekä Ruotsin akatemian jäsenet.
 2. astui Suomen maaperälle: Browalliuksen ura Suomessa alkoi vuonna 1737, kun hänet nimitettiin Turun akatemian fysiikan professoriksi.
 3. Toimitus on tässä kohdassa korjannut alkutekstin sisällöllisesti merkityksellisen paino­virheen.

Engelska

[ii]

His Majesty’s Liegeman and Bishop of the Diocese of Ǻbo, distinguished Vice-Chancellor of this Royal University and Member of The Royal Swedish Academy of Sciences, the Right Reverend Doctor Johan Browallius, my most gracious promoter.

Be not surprised, Right Reverend Lord Bishop, at the fact that these few lines by an unpractised hand and rough sentences hastily formed, have most humbly solicited the honour of being solely adorned with Your illustrious name, Right Reverend Lord Bishop, and with the assurance of such exalted protection.[iii]

The appreciation of useful and productive sciences has risen high among us under Your direction and guidance, Right Reverend Lord Bishop. Natural science, which was formerly almost in its infancy if not altogether in darkness among us, now makes a display of brilliance, from the light of Your clear-sighted eyes. Our enfeebled economy has from Your incomparable genius and mature sense developed firmer roots, a remarkable improvement and assured prospects.

Our native land will therefore never forget the day when You, Right Reverend Lord Bishop, arrived on Finnish soil,16 nor ever forget to praise Him who brought about its prosperity.

I have myself been the recipient of Your benefactions. My future destiny I likewise, next to God, entrust to Your tender hands. And for that reason all the gratitude that can ever be felt by a grateful mind ought to be found in me.

The overflowing heart of my reverence may have suffered the misfortune of having an unruly tongue and a faltering pen as its interpreter; yet I would venture to say that of all those who revere Your celebrated name, none can be with greater zeal and assurance than I

the most humble servant of Your Reverence, Lord Bishop,

Anders Chydenius


 1. the day when … on Finnish soil: Browallius began his career in Finland in 1737, when he was appointed professor of physics at the academy in Åbo.

Föregående avsnitt:

Följande avsnitt:

Platser:

Personer:

Bibelställen:

Teman: