Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Tutkimus vuosipalveluksesta

Tutkimus vuosipalveluksesta, Fragmentit

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

559

Tutkimus1 siitä, onko kansalaisten vapauden, valtakunnan perustuslain ja sen todellisen edun mukaista pakottaa rikoksiin syyllistymättömiä työläisiä vuosipalvelukseen, määrätä heille kiinteät palkat ja jakaa palkolliset arpomalla isäntien kesken, laatinut Anders Chydenius, Kokkolan kirkkoherra.

285

- - - - - - - - - - - - - - - -

Jos heillä2 olisi ollut onni syntyä säätyläisten, kauppiaiden ja tilallisten lapsiksi, he nauttisivat lakien turvaa, mutta kun näin ei ole käynyt, heidän kohtalonsa on väistämätön, eikä valtakunnan perustuslaki eivätkä Ruotsin kuninkaan antamat vakuutukset pysty turvaamaan heidän vapauttaan.3

- - - - - - - - - - - - - - - -

Olen kaivannut päivää, jona näkisin valtakunnan lakien olevan sellaisia, että niitä voidaan noudattaa. Olen myös työskennellyt vähäisten kykyjeni mukaisesti tavoitteenani niiden saaminen sellaisiksi, sillä en voi kieltää sitä, että minua harmitti ankarasti nähdessäni vuoden 1765 valtiopäivillä kaikkien työtä tekevien valtiopäivämiesten puuhailevan sellaisten uusien lakien laatimiseksi, joista yleensä esitin sen mielipiteen, ettei niitä kyetä panemaan täytäntöön. Tähän minulle itselleni ratkaisemattomaan pulmaan vastasivat lainsäätäjämme sanomalla, että lakivaliokunnan pitää huolehtia sellaisista asioista, ja uskoivat hyvää tarkoittaen, että jokin valiokunta voisi saada aikaan tuloksen, johon mikään mahti maailmassa ei kykene pääsemään, nimittäin sen, että286 käytännölle vieraita ja luonnonvastaisia säädöksiä edes jossakin määrin pantaisiin täytäntöön.4

- - - - - - - - - - - - - - - -


 1. Georg Schaumanilla oli käytettävissään Ajatuksia isäntien ja palkollisten luonnollisista oikeuksista -kirjoituksen käsikirjoituskonsepti, joka hänen mukaansa kuului Chydeniuksen jälkeenjääneiden papereiden joukkoon (Schauman 1908, s. 284). Tällaista käsikirjoitusta ei kuitenkaan nykyisin ole tässä Kansalliskirjastossa säilytettävässä kokoelmassa. Schaumanin julkaisemat katkelmat olivat pääasiassa sellaisia, jotka oli jätetty pois painetusta Ajatuksia isäntien ja palkollisten luonnollisista oikeuksista -kirjoituksesta tai joiden sanamuoto oli erilainen kuin painetussa versiossa, ja ne julkaistaan tässä siinä muodossa, kuin ne ovat Schaumanin teoksessa (Schauman 1908, s. 285 ja 559–565). Nämä fragmentit kattavat vain pienen osan alkuperäisestä dokumentista.
 2. työläisillä
 3. Jos heillä olisi ... heidän vapauttaan.: Tämä jakso oli sijoitettu 5. pykälän ensimmäisen kappaleen jälkeen. Ks. Ajatuksia luonnollisista oikeuksista, § 5.
 4. Olen kaivannut päivää ... jossakin määrin noudatettaisiin.: Tämä jakso oli sijoitettu 15. pykälän kolmannen kappaleen jälkeen. Ks. Ajatuksia luonnollisista oikeuksista, § 15.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

559

I. H. I. N.5 Undersökning,6 Om det är öfverensstämmande med en Borgerlig Frihet,7 Rikets Grundlag, och Dess Sanskylliga Nytta, at tvinga obrottsliga arbetare til Års-Tienst, at fastställa deras Löner och at fördela Tienste Folck efter Lott Husbönder emellan, anstäld af Anders Chydenius, Kyrckoherde i Gamle Carleby.8

285

--------------------------

Hade de9 haft den lyckan at vara ståndspersoners, handlandes och hemmansbrukares barn, så skulle de niuta för sig beskydd i lagarna, men då det ei skedt, blifver ödet för dem oundvikeligit, och Rikets Grundlag och Svea Konungaförsäkran oförmögna at skydda deras frihet.10

----------------------------

Jag har längtat efter den dagen, at se Rikets Lagar sådanna, at de kunna efterlefvas; jag har ock arbetat efter min lilla förmåga åt det ändamålet, at få dem sådanna, ty jag kan ei neka, at det oändeligen grämde mig, då jag ved 1765 års Riksdag såg alla arbetande Riksdagsmän syslosatta med nya lagars tilskapande, öfver hvilcka mitt utlåtande gemenligen11 var, at de lemna12 utan värkställighet; men denna för mig ouplösliga svårighet bemötte våra Lagstiftare dermed, at sådant borde Lag-Utskottet sörja före, och i sin välmening trodde, at det stod i något utskotts förmåga, som var omöjeligit för någon magt i verlden, nämligen at bringa286 konstiga och mot naturen stridande författningar til någon värkställighet.13

-------------------------


 1. I. H. I. N.: förkortning för ”I Herren Jesu Namn”
 2. Georg Schauman hade tillgång till ett konceptmanuskript till Tankar om husbönders och tienstehions naturliga rätt som enligt honom ingick bland Chydenius efterlämnade papper (Schauman 1908, s. 284). Något sådant konceptmanuskript finns emellertid inte längre i Anders Chydenius handskriftssamling vid Nationalbiblioteket. De av Schauman återgivna avsnitten (Schauman 1908, s. 285 och 559–565) var främst sådana som lämnats bort ur den tryckta versionen av Tankar eller vars ordalydelse i den tryckta versionen avvek från manuskriptets formuleringar och de återges här såsom Schauman valde att utge dem. Dessa fragment utgör bara en liten del av det ursprungliga konceptmanuskriptet.
 3. Borgerlig Frihet: medborgarnas frihet
 4. I. H. I. N. Undersökning ... i Gamle Carleby.: Av Schauman 1908, s. 559, angiven som den ursprungliga rubriken till Tankar.
 5. arbetarna
 6. Hade de ... deras frihet.: Fragment som i konceptmanuskriptet var placerat efter det första stycket i § 5. Se Tankar,§ 5.
 7. vanligtvis
 8. blir
 9. Jag har längtat ... någon verkställighet.: Fragment som i konceptmanuskriptet var placerat efter det tredje stycket i § 15. Se Tankar, § 15.

Suomi

559

Tutkimus14 siitä, onko kansalaisten vapauden, valtakunnan perustuslain ja sen todellisen edun mukaista pakottaa rikoksiin syyllistymättömiä työläisiä vuosipalvelukseen, määrätä heille kiinteät palkat ja jakaa palkolliset arpomalla isäntien kesken, laatinut Anders Chydenius, Kokkolan kirkkoherra.

285

- - - - - - - - - - - - - - - -

Jos heillä15 olisi ollut onni syntyä säätyläisten, kauppiaiden ja tilallisten lapsiksi, he nauttisivat lakien turvaa, mutta kun näin ei ole käynyt, heidän kohtalonsa on väistämätön, eikä valtakunnan perustuslaki eivätkä Ruotsin kuninkaan antamat vakuutukset pysty turvaamaan heidän vapauttaan.16

- - - - - - - - - - - - - - - -

Olen kaivannut päivää, jona näkisin valtakunnan lakien olevan sellaisia, että niitä voidaan noudattaa. Olen myös työskennellyt vähäisten kykyjeni mukaisesti tavoitteenani niiden saaminen sellaisiksi, sillä en voi kieltää sitä, että minua harmitti ankarasti nähdessäni vuoden 1765 valtiopäivillä kaikkien työtä tekevien valtiopäivämiesten puuhailevan sellaisten uusien lakien laatimiseksi, joista yleensä esitin sen mielipiteen, ettei niitä kyetä panemaan täytäntöön. Tähän minulle itselleni ratkaisemattomaan pulmaan vastasivat lainsäätäjämme sanomalla, että lakivaliokunnan pitää huolehtia sellaisista asioista, ja uskoivat hyvää tarkoittaen, että jokin valiokunta voisi saada aikaan tuloksen, johon mikään mahti maailmassa ei kykene pääsemään, nimittäin sen, että286 käytännölle vieraita ja luonnonvastaisia säädöksiä edes jossakin määrin pantaisiin täytäntöön.17

- - - - - - - - - - - - - - - -


 1. Georg Schaumanilla oli käytettävissään Ajatuksia isäntien ja palkollisten luonnollisista oikeuksista -kirjoituksen käsikirjoituskonsepti, joka hänen mukaansa kuului Chydeniuksen jälkeenjääneiden papereiden joukkoon (Schauman 1908, s. 284). Tällaista käsikirjoitusta ei kuitenkaan nykyisin ole tässä Kansalliskirjastossa säilytettävässä kokoelmassa. Schaumanin julkaisemat katkelmat olivat pääasiassa sellaisia, jotka oli jätetty pois painetusta Ajatuksia isäntien ja palkollisten luonnollisista oikeuksista -kirjoituksesta tai joiden sanamuoto oli erilainen kuin painetussa versiossa, ja ne julkaistaan tässä siinä muodossa, kuin ne ovat Schaumanin teoksessa (Schauman 1908, s. 285 ja 559–565). Nämä fragmentit kattavat vain pienen osan alkuperäisestä dokumentista.
 2. työläisillä
 3. Jos heillä olisi ... heidän vapauttaan.: Tämä jakso oli sijoitettu 5. pykälän ensimmäisen kappaleen jälkeen. Ks. Ajatuksia luonnollisista oikeuksista, § 5.
 4. Olen kaivannut päivää ... jossakin määrin noudatettaisiin.: Tämä jakso oli sijoitettu 15. pykälän kolmannen kappaleen jälkeen. Ks. Ajatuksia luonnollisista oikeuksista, § 15.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: