Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Rautaruukkien siirtäminen

Muistio rautaruukkien siirtämisestä

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

1467r

Eriävä mielipide

Kun korkea-arvoinen vuorideputaatio käsitteli vasarapajojen tai ahjojen1 siirtämistä Bergslagenin2 sisällä tai sen ulkopuolelle ja päätti suositella valtakunnan korkea-arvoisille säädyille sellaisiin siirtoihin myöntymistä tietyin ehdoin, pidätin itselläni oikeuden saada tuoda tätä tärkeää asiaa koskevat eriävät ajatukseni valtakunnan korkea-arvoisten säätyjen täys­istuntoihin. Korkea-arvoisen vuorideputaation ehdotuksessa asetukseksi3 tässä asiassa ei lain tarkoitus varsinaisesti toteudu, ja on siten vaarana, että valtakunnan korkea-arvoiset säädyt eivät saa riittävästi tilaisuuksia niiden syiden tutkimiseksi, jotka ovat voineet saada korkea-arvoisen deputaa­tion myöntymään tällaisiin taontaoikeuksien siirtoihin. Siksi olen arvellut velvollisuuteni vaativan, että ensin huomautan eräistä asioista, jotka korkea-arvoisen deputaation ehdotuksessa näyttävät edellyttävän[1467v] valtakunnan korkea-arvoisten säätyjen huomiota, ja sitten esitän ne syyt, jotka ovat johtaneet minut olemaan eri mieltä deputaation kanssa tässä asiassa.

1) Johdannossa deputaatio on pitänyt tätä ehdotusta ainoastaan taonta­oikeuden ja vasaraveron4 siirtoja koskevien säädösten tarkennuksena tai selvennyksenä. Minun tietääkseni niistä ei kuitenkaan ole aiemmin säädetty mitään asetuksia, vaan jokaisen, joka on halunnut siirtää ahjon tai vasaran, on asianmukaisten katselmusten ym. jälkeen täytynyt hankkia erioikeus korkea-arvoiselta kuninkaallisen vuorikollegiolta.

Pykälien 1 ja 2 kohdalla on huomautettava, että Bergslagen5 niiden myötä saa eräänlaisen poissulkevan privilegion suhteessa valtakunnan muihin maakuntiin: kukaan ei saa muuttaa sinne, mutta se joka haluaa, voi siirtää sieltä vasaralaitoksensa ja ahjonsa. Tällä tulee vääjäämättä olemaan se1468r vaikutus, että ruukkitoiminta pesiytyy yhä enemmän muihin maakuntiin ja muuttaa ne vuorikunniksi6, mikä vahingoittaa maataloutta ja muita elinkeinoja.

Kolmannessa pykälässä myönnetään ahjojen ja vasaralaitosten Bergs­lagenin ulkopuolelle tapahtuvien siirtojen yhteyteen vapaus siirtää useampien ahjojen käyttämättä jäänyt taontakiintiö7 uudelle vasaralaitokselle. Täten kuninkaallinen majesteetti ja kruunu tulisivat pitkäksi aikaa menettämään laillisen vasaraveronsa uusien vasaralaitosten ja ahjojen osalta, koska niissä taotun kankiraudan määrä kirjattaisiin tämän kiintiön täyttämiseen.

Pykälässä neljä myönnetään epäsuorasti lupa vasaralaitoksen tai ahjon Bergslagenista siirtämisen yhteydessä tietyissä tapauksissa säilyttää siirretyn vasaran taontaoikeus vanhassa ruukissa. Täten voi tapahtua tunnetusti vahingollista taontakiintiön ylitystä tai vasaroiden ja ahjojen lisäystä Bergslagenin ulkopuolisissa[1468v] ruukeissa ilman että taonta vastaavasti vähenisi sen sisällä.

Viides pykälä antaa selvästi luvan siirtää todellisuudessa käytössä olevien ahjo- ja vasararakennusten lisäksi myös ne, joita ei ole hylätty kelpaamattomina tai jotka viimeksi kuluneiden kokonaisen 20 vuoden aikana eivät täysin ole olleet pois käytöstä. Täten tullaan perustamaan useampia vasaralaitoksia kuin mitä nyt todellisuudessa on toiminnassa, vaikka on vaarana, että perusteet niiden erikoisoikeuksille olisivat vähemmän oikeita ja pysyviä.

Pykälä kuusi: vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta antaa rälssivapautta sille taonnalle, joka siirretään perintömaalta rälssimaalle, jos ei oteta huomioon sitä, että sen tarpeisiin suurimmaksi osaksi voidaan käyttää perintö­metsiä.8

Lopuksi en keksi mitään syytä sille, miksi 7. pykälän mukaan vuorimiesten9 vasaroiden ja ahjojen siirron pitäisi olla sillä tavalla enemmän rajattua kuin muiden ruukinomistajien,1469r että heidän siirtovapautensa tulisi riippumaan kuninkaallisen vuorikollegion harkinnasta. Kuitenkin on kiistatta niin, että ruukinpatruunat voivat harjoittaa väärinkäytöksiä ja vilppiä yhtä hyvin kuin vuorimiehetkin. Siksi näyttää siltä, että molemmat ovat samanlaisissa tapauksissa oikeutettuja nauttimaan yhdenmukaisista oikeuksista.

Näiden erityisten huomautusten lisäksi, jotka olen ehdotuksen osalta katsonut tarpeellisiksi tehdä, aion nyt lähemmin lausua näkemykseni pääasiasta.

Tällaisen asetuksen tarkoituksen on epäilemättä oltava niin kutsuttujen jalompien laitosten10 säilyttäminen, takkiraudan valmistuksen edistäminen ja ruukkien alaisten metsien säästäminen Bergslagenin alueella. Mutta on tarpeen lähemmin tutkia, saavutetaanko tämä näin vai ei. Korkea-arvoinen deputaatio sallii tässä kaksinkertaisen[1469v] ruukkien siirron, osin Bergslagenin sisällä ja osin sen ulkopuolelle. Mitä ensiksi mainittuun tulee, mainitaan kolmannen pykälän lopussa, että kun ruukinomistajalla on kaksi tai useampia vasaralaitoksia, joiden alueet rajoittuvat toisiinsa tai jotka hankkivat yhdessä hiilensä samoista metsistä, niin silloin sallitaan se, että hän jonkin laitoksensa tuotannolla täyttää sen vajeen, joka muilla laitoksilla on syntynyt suhteessa vasaraveron mukaiseen täyteen taontaoikeuteen. Koska tällaisia laitoksia on lähinnä Bergslagenin alueella, seuraa tästä vääjäämättä, että tällainen taontaoikeuden siirto johtaa juuri Bergslagenin metsien runsaampaan käyttöön kuin muutoin tapahtuisi. Ja koska jalompien laitosten läheisyydessä, sekä Bergslagenin alueella että sen ulkopuolella, sijaitsevien metsien haltija myös tämän suunnitellun asetuksen jälkeen säilyttää omistusoikeutensa, on selvää että säästettiin metsää tai ei, niin se ei kuitenkaan1470r ole jalommille laitoksille mitenkään hyödyksi. 7. pykälän mukaan se on nimittäin käytettävä takkiraudan valmistukseen.

Mutta vaarallisimmalta minusta tässä esityksessä on tuntunut vapaus siirtää vasaralaitoksia ja ahjoja Bergslagenista kaikille muille paikkakunnille, joissa on metsää, sekä myös yhdeltä paikkakunnalta toiselle.

Tämän asian ja sen seurausten paljastamiseksi täysin valtakunnan korkea-arvoisille säädyille minun on ensin huomautettava, että on erityisesti kolme pääasiallista perustetta, joiden mukaan kaikki vasarat ja ahjot ovat saaneet privilegionsa. Heti kun ne lakkaavat, on myös itse erioikeuden vääjäämättä päätyttävä.

Ensimmäinen on riittävä puuhiilen saanti, joko omista metsistä tai ympäröivien tilojen viljelijöiltä ja metsänomistajilta, jotka jollain tavoin ovat ottaneet tehtäväkseen toimittaa laitokselle sen tarvitseman hiilen ja joita ei ole osoitettu muille laitoksille.

Toinen on takkiraudan saatavuus, joko omista kaivoksista tai tietyistä tätä tarkoitusta varten osoitetuista vuorimiesten hyteistä tai kruunun[1470v] kymmenystakkiraudasta11.

Kolmas on riittävä vesiputous, jolla laitosta voi pyörittää.

Ennen kuin nyt kukaan on voinut saada privilegioita yhden tai useamman vasaran perustamiseksi, on kaikki nämä olosuhteet laillisesti tutkittu ja todettu niiden tulevaisuudessa olevan varmasti riittävät tietyn kankirautamäärän taontaa varten. Tämän jälkeen kyseiselle laitokselle on asetettu tietty määrä vasaraveroa.

Jos nyt jokin näistä edellytyksistä puuttuu, niin on selvää, että sellaisen laitoksen omistaja on joko hankkinut privilegion väärin perustein tai kuluneena aikana merkittävästi ylittänyt taontakiintiönsä. Jälkimmäinen on aiheuttanut kruunulle huomattavaa tulojen menetystä. Tätä on pidettävä hyvin todennäköisenä, sillä sitä ei ole voitu valvoa muualla kuin tapulikaupunkien vaaoilla12, jonne tuodun raudan lisäksi huomattavia eriä vuosittaisesta taonnasta on voitu luovuttaa kotimaan tarpeisiin.

Onpa näistä mahdollisuuksista toteutunut kumpi tahansa, koska jommankumman on täytynyt tapahtua, kun käyttämättä jäänyttä taontakiintiötä ei moneen vuoteen ole pystytty täyttämään tai ruukki on kokonaan1471r pysähtynyt, niin ruukinomistajan on oikeuden mukaan menetettävä privilegionsa, jonka hän on joko perusteetta saanut tai jota hän on laittomasti hyödyntänyt. Ruukin haltija ei myöskään saa mitään suurempia oikeuksia siitä, että hallintaoikeus tulee hänelle neljän tai viiden käden kautta, sillä kauppahintaa ei koskaan ole maksettu ruukkiin liittyvien etujen mukaisesti, eikä ainakaan sen mukaan mitä esitetyssä asetuksessa sellaisten privilegioiden haltijoille tultaisiin lisäksi myöntämään.

Nyt on siis osoitettu, että ruukkien privilegiot perustuvat yksinomaan kyseisellä laitoksella oleviin etuihin, jotka eivät muodostu mistään henkilökohtaisista oikeuksista, joita voi siirtää paikasta toiseen niin, että samalla privilegiolla ensin perustettaisiin vasara Bergslagenissa13 ja sitten Pohjanmaalla tai Länsipohjassa ja lopuksi eteläisimmässä Suomessa. Se voidaan perustaa ainoastaan sille paikalle, jolle privilegio on myönnetty. Käynee siis myös selvästi ilmi, miten oikeudenmukaista ruukin siirtäminen on: kyse on itse asiassa vain siitä, että se joka kerran on hankkinut itselleen ruukkiomaisuuden ja käyttänyt loppuun metsänsä yhdellä paikkakunnalla, saa[1471v] oikeuden tehdä samoin toisella paikkakunnalla. Tai hän voi huomattavalla rahasummalla myydä toiselle tämän privilegion, jota itse on rikkonut tai jonka on tehnyt tarpeettomaksi sillä paikalla, jolle se on myönnetty. Ilmaistakseni vielä selvemmin käsitykseni totean, että ruukinomistajat saavat tämän esitetyn asetuksen kautta uuden privilegion. Sen perusteella he voivat ilman sen enempiä lupia perustaa kankirauta­pajoja Bergslagenin ulkopuolelle minne tahansa valtakunnassa heti, kun ovat ehtineet hävittää metsän sillä paikalla, jolle kuninkaallisen vuorikollegion privilegio oli annettu, ja ehtineet hankkia toiselta paikkakunnalta jotain maaomaisuutta. Siten he sulkevat valtakunnan muut alamaiset oikeuden ulkopuolelle, oikeuden jonka jokaisen tulisi saada laillisesti hankkia, ja johon sen, joka kyseistä oikeutta on käyttänyt väärin, kaiken kohtuuden mukaan tulisi olla vähiten oikeutettu. En ole kuitenkaan asettunut deputaation kanssa eriävälle kannalle tässä asiassa pelkästään tämän kohtuuttomuuden takia. Tämän suunnitelman seuraukset ovat mielestäni koko valtakunnan kannalta yleisesti ottaen erittäin vaarallisia, ja siksi ne näyttävät ansaitsevan valtakunnan korkea-arvoisten säätyjen mitä herkimmän huomion.

Jokaisella ruukkitoiminnan harjoittajalla on ruukkinsa alaisuudessa suurempi tai pienempi määrä tiloja, jotka ovat joko suoraan sen alaisuudessa tai joiden sopimusten1472r ja privilegioiden nojalla tulee toimittaa sille sysiä ja päivätöitä. Kun nyt vasaraoikeus siirretään toiselle kaukana sijaitsevalle paikkakunnalle ja sysien valmistus vanhalla paikalla käy tarpeettomaksi, voi ruukinomistaja pian muuttaa kyseisen oikeuden joksikin muuksi. Ruukkien tavanomaisten etuoikeuksien tukemana hän voi tehdä lähes yhtä suuria aluevaltauksia uudella paikalla menettämättä mitään vanhalla paikalla. Mainitsin tarkoituksella etuoikeudet, sillä niiden avulla ruukin haltijalla on lupa lunastaa kaikki ruukkiin rajoittuvat kruununtilat. Sen lisäksi hänestä tulee kruunun oikeuden todellinen haltija, koska hän voi huutaa itselleen kaikki perintötilat, jotka myydään perintöoikeuden ulkopuolisille. Lisäksi hän löytää useita keinoja, joilla saa vastattavakseen ruukkiinsa rajoittuvien tilojen kruunulle rahassa maksettavat verot, jotka hän kuitenkin itse kantaa rahvaalta luontaistuotteina tai muuttaa ne hiiliveroksi14 tai päivätöiksi, näiden arvon vähäiseksi laskien.

Kun ruukinomistaja täten on hankkinut hallintaansa suuren maaomaisuuden ja laajat oikeudet, hyödyntänyt ja haaskannut niillä sijaitsevat metsät, heikentänyt ympäröivää maaseutua ja häätänyt maihinsa rajoittuvien kruununtilojen asukkaat laillisilta asuinsijoiltaan, niin korkea-arvoisen vuorideputaation esityksen mukaan hänelle avautuu mahdollisuus siirtää vasaransa ja ahjonsa kolmannelle paikkakunnalle ja kuitenkin säilyttää kaiken minkä hän tällä tavoin on saanut haltuunsa.[1472v]

Jos siis 20 tai 30 rautatehdasta tällä tavoin siirrettäisiin Bergslagenista muille paikkakunnille, ja sitten taas jonkin ajan kuluttua jälleen muutettaisiin niiltä uusille paikoille, niin tiettyjä Bergslagenille myönnettyjä privilegioita käytettäisiin ympäri koko valtakunnan ja valtakunnan maa- ja muu omaisuus päätyisi jonkin ajan kuluttua ruukinpatruunoiden käsiin.

Näiden epäkohtien lisäksi ei myöskään tule ohittaa sitä menetystä, joka kruunulle aiheutuisi käyttämättä jääneen taontakiintiön siirrosta, kun ruukinomistajat korkea-arvoisen deputaation ehdotuksen mukaisesti saisivat kuroa umpeen, eli toisin sanoen takoa vanhassa ruukissa aiheutetun kiin­tiön vajauksen suorittamatta vähäisintäkään maksua. Tähän heillä ei kuitenkaan uudella vasaralla ole pienintäkään oikeutta. Jos sitä vastoin joku muu voisi laillisesti saada oikeuden perustaa rautatehtaan samalle paikalle, olisi kruunulla oikeus vasaraveroon koko taonnan osalta.

Tästä kaikesta johtuen en voi muuta kuin nöyrästi kehottaa valtakunnan korkea-arvoisia säätyjä olla kannattamatta tätä ehdotusta, johon käsitykseni mukaan liittyy useita yhteiselle edullemme vaarallisia seurauksia. Se kiitettävä huoli yhteisestä hyvästä, joka kannustaa valtakunnan korkea-arvoisia säätyjä, ei voi koskaan sallia, että tietyt kansalaiset saavat ulottaa tietyn, vain yhdelle paikkakunnalle myönnetyn privilegion kattamaan koko valtakunnan, ja raivata tietä erioikeuksilla käytävälle kaupalle niitä varten, joiden väärinkäytösten takia tulisi ne jo menettää.

Baltzar Freitag15

Tukholma, maaliskuun 10. päivänä 1766.

Suom. Veli-Matti Pussinen


 1. Vasarapajoilla ja ahjoilla tarkoitetaan laitoksia, joissa raaka- eli takkirauta jalostettiin taontakelpoiseksi kankiraudaksi.
 2. Kirjoituksen kohteena olevassa asetusehdotuksessa käytetään juridista termiä bergslag, vuori­kunta, jolla tarkoitetaan tietyn alueen vuorityön harjoittajien muodostamaa korporatiivista yhteisöä. Vuorikuntia oli eri puolella valtakuntaa, myös Suomessa. Chydenius sen sijaan käyttää termiä Bergslagen, jolla yleensä tarkoitetaan laajaa aluetta Keski-Ruotsissa, jossa kaivostoiminta on ollut vuosisatojen ajan erityisen merkittävää. Mahdollisesti Chydenius ei tiedostanut käsitteiden eroa tai ei välittänyt siitä, koska haluaa keskittyä tässä yleisesti Bergs­lagenin oletettuun valta-asemaan muuhun valtakuntaan ja muihin elinkeinoihin nähden. Suomennoksessa on noudatettu Chydeniuksen käytäntöä; en bergslag esiintyy yhden kerran, ja se on tällöin käännetty ”vuorikunta”.
 3. vuorideputaation ehdotuksessa asetukseksi: Viitataan asiakirjaan Riksens ständers bergs deputations betänkande angående smidesflyttningar, maaliskuu 1766, Bergsdeputationen, Protokoll och expeditioner 1766, R 3307, fol. 1458r–1459r, Frihetstidens utskottshandlingar, SRA. Asetusesitys oli lyöty lukkoon pöytäkirjantarkastuksessa 19.2.1766.
 4. Vasarapajat suorittivat veroa niille asetetusta vuotuisesta taontakiintiöstä.
 5. Tässä Bergslagen tarkoittaa selkeästi maantieteellistä aluetta.
 6. alkutekstissä en bergslag
 7. ruukinomistajalle oli privilegioissa määritelty tietty taontakiintiö
 8. Kustakin tuotetusta 100 kippunnasta kankirautaa maksettiin yksi kippunta ns. vasaraveroa. Kuitenkin rälssimaalla voitiin tuottaa 115 kippuntaa, ilman että vero nousi (frälsefrihet). Asetusehdotuksen mukaan vasaralaitoksen siirtäminen vero- eli perintömaalta rälssimaalle toisi myöskin tämän veroedun, ei tosin suuremman tuotantokiintiön muodossa, vaan 15 %:n veronalennuksena. Project til förordning angående smidesflyttningar, § 6, Bergsdeputationen, Protokoll och expeditioner 1766, R 3307, fol. 1464v–1465r, Frihetstidens utskottshandlingar, SRA.
 9. Vuorimiehet (bergsmän), jotka yleensä kuuluivat talonpoikaiseen väestöön, vastasivat malmin louhimisesta ja takkiraudan valmistuksesta tietyn vuorikunnan alueella. Joissakin tapauksissa vuorimiehillä oli myös oikeus valmistaa kankirautaa vasaralaitoksissaan.
 10. Jalommilla laitoksilla tarkoitettiin erityisesti kaivoksia ja sulattoja, joista saatiin jalometalleja eli kultaa ja hopeaa, mutta tähän ryhmään voitiin laskea kaikkien rautaa arvokkaampien metallien (esim. kupari, lyijy, tina ja elohopea) tuotanto.
 11. Takkiraudan tuottajat (vuorimiehet) maksoivat kruunulle korvauksena louhintaoikeudestaan kymmenyksiä, joka suoritettiin tiettynä osuutena tuotannosta (tiondejärn). Kruunu myi näin kokoamansa kymmenysraudan yleensä huutokaupalla ruukinomistajille.
 12. tapulikaupunkien vaaoilla: Rautakonttorin kustakin rautakippunnasta perimä maksu kannettiin tapulikaupungeissa, mistä johtuen siellä tapahtuvien punnituksien avulla voitiin periaatteessa kontrolloida ruukkien sallittujen tuotantokiintiöiden täyttymistä.
 13. Tässä Bergslagen tarkoittaa selkeästi maantieteellistä aluetta.
 14. ruukkialueilla kannettu vero, joka oli osa maakirjaveroa ja suoritettiin alunperin puuhiilinä
 15. Baltzar Freitagin osuudesta ks. kommentti

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

1467r

Särskildt Votum.16

Då Höglofl: Bergs Deputation förehade ämnet om Hamrars eller Härdars flyttning17 innom eller utom Bergslagen, och beslöt at tilstyrcka Riksens Höglofl: Ständer til en sådan flyttnings bewiljande under wissa wilkor, förbehölt jag mig rörande detta granlaga18 mål få med mina särskildta tanckar til Riksens Höglofl: Ständers Plena inkomma. Som nu uti Höglofl: Bergs Deputations project til en Förordning19 i detta målet ratio Legis20 eij egenteligen äger rum, och Riksens Höglofl: Ständer derigenom til äfwentyrs kunde få mindre tilfälle, at granska de skiähl som kunnat förmå Höglofl: Deputationen til bewiljande af dylika Smidens flyttningar, har jag trodt min skyldighet fordra, at först anmärcka ett eller annat, som i Höglofl: Deputationens project tycks fordra[1467v] Riksens Höglofl: Ständers upmärksamhet, och sedan anföra de skiäl, som förmått mig, at i detta ämne wara med Deputationen af en stridig tancka.

1:o I ingressen har Deputationen ansedt detta project blott såsom en förklaring eller närmare stadgande om flyttningar af smiden och Hammar­skatt,21 då likwäl mig witterligen intet några författningar derom förut ­finnas utfärdade, utan hwar och en, som härd eller Hammare ­welat flytta, har dertil måst, sedan behöriga utsyningar etc. gåt för sig, med Höglofl: Kongl: Bergs Collegii privilegio förses.

Wid 1:a och 2:dra §:§: bör anmärkas, at Bergslagen genom dem i ansende til andra provincier i Riket, får ett wist slags privilegium exclusivum, at ingen får flytta djt, men hwem som will derifrån, sina hamrar och härdar, som med tiden måste ofelbart hafwa den1468r wärkan, at Bruks handteringen nästlar sig mer och mer in uti andra provincier, och förwandlar dem til en Bergslag, Landtbruket och andra näringar til hinder.

I 3:die §: bewiljas wid Härd el:r Hammar flyttningar utom Bergslagen frihet, at tillika flytta flera härdars undersmide22 til den nya hammaren, som gör at Kongl. Maij:t och Kronan wid nya hamrar och härdar på lång tid komme at förlora af dess Lagliga Hammar skatt, för det wid dem utsmidde stång jerns qvantum, som komme på undersmidets conto at afskrifwas.

4:de §: lemnar indirecte låf, då flyttning sker af hammare eller härd ifrån Bergslagen at få i wissa fall wid förra Bruks inrättningen behålla den flyttade hammarens smide; hwarigenom ett wist slags skadeligit öfwer smide23 kan existera, eller förökande af hamrar och härdar wid de utom Bergslagen[1468v] befintelige Bruk, utan at smidet i samma mån innom den samma minskas.

5:te §: bewiljar tydeligen eij allenast flyttning af de härd eller Hammar bygnader, som nu wärkeligen äro i gång, utan ock alla som antingen icke äro utdömde eller i hela 20 åren eij warit aldeles nedlagda. Hwarigenom flera Hamrar komme at inrättas, än nu wärkeligen äro uti rörelse, ehuru de til äfwentyrs på mindre riktiga och waraktiga grunder wore priviligierade.

6:te §: synes obilligt tillägga frälse frihet för det smide som flyttas från skatte- på frälse grund, oaktadt derwid til större delen kan nyttias skatte skogar.24

Änteligen25 finner jag ingen andledning hwarföre enligit 7:de §: Bergsmans26 Hamrars och Härdars flyttning skal wara mera inskränkt, än andra Bruks1469rägares, i det deras flyttnings frihet kommer att bero på Kongl: Bergs Collegii gotfinnande, då likwäl det blifwer owedersäijeligit at missbruk och underslef27 lika wäl af Bruks Patroner som Bergsmän kan föröfwas, och derföre begge i lika casu28 synas berättigade, at få niuta enahanda rätt til godo.

Utom dessa särskildta anmärkningar, som jag wid projectet funnit nödiga at gjöra, får jag nu närmare yttra mig i hufwudsaken.

Ändamålet af en sådan förordning måste ofelbart wara den, at conservera de så kallade ädlare wärken,29 befordra Tackjerns blåsningar och spara de i Bergslagen under Bruken lydande skogar: Men om sådant härigenom winnes eller eij, blifwer nödigt at närmare undersöka. Höglofl: Deputationen tillåter här en dubbel[1469v] flyttning af Bruk, dels innom, dels utom Bergslagen. Hwad nu det förra beträffar heter det i slutet af 3:die §: at när en Bruks ägare hafwer twänne eller flera Hammar wärk, som gränsa til hwarandra, eller ifrån samma skogar hafwa gemensamt Kålfång,30 så blifwer dem tillåtit, at wid det ena eller andra wärket återtaga, hwad wid de öfriga kunnat brista i fulla smidet efter Hammarskatten. Som nu sådana wärk kunna snarast träffas innom Bergslagen, måste ofelbart hända at skogen genom ett sådant smidets flyttning mera än annors i sielfwa Bergslagen måste tilgripas. Och emedan innehafwaren til de wid ädlare wärken utom eller innom Bergslagen befintelige skogar lika wäl efter detta project behålla sin ägande rätt, blifwer tydeligit, at ehwad skogen besparas eller icke, länder den likwäl1470r de ädlare wärken til als ingen nytta, utan måste en:l 7 §: anwändas til Tackjerns blåsning.

Men hwad som i detta project farligast förekommit mig, är flyttnings friheten af Hamrar och Härdar från Bergslagen til alla andra med skogar försedda Lands orter, såsom ock från den ena Lands orten til den andra.

At lägga denna sak och dess fölgder för Riksens Högl: Ständer i sin fulla dag, bör jag först anmärka, at det i synnerhet äro tränne hufwudgrunder hwarpå alla Hamrar och Härdar äro priviligierade, hwilcka så snart de uphöra, sielfwa privilegium äfwen måste ofelbart af sig sielf förfalla.

Det första är en tilräckelig Kålfångst, antingen af egna skogar el:r omliggande hemmans brukares och skogs ägares, som på något sätt åtagit sig at förse wärket, med nödiga Kål, och ej warit några andra wärk anslagna.

Det andra är tilgång på tackjern, antingen af egne grufwor, el:r wissa dertil anslagna bergsmanshyttor, el:r ock Kronans[1470v] tijonde tackjern.31

Det tredie är ett tienligit wattufall, at drifwa wärket med.

Innan nu någon kunnat erhålla Privilegier, til en eller flera Hamrars inrättande äro alla dessa omständigheter Lagligen pröfwade i en framtid ofelbart wara tilräckelige, til ett wist qvantum stångjerns utsmide, hwarefter på samma wärk ett wist qvantum i Hammar skatt blifwit ålagt.

Tryta nu någondera af dessa, så blifwer det ofelbart, at ägaren til ett sådant wärk, antingen förskaffat sig detta privilegium på en oriktig grund, el:r idkat den förflutna tiden ett märkeligit öfwersmide, Kronan til känbar förlust uti sina inkomster, hwilket man har så mycket större anledning at tro, som derpå aldeles ingen Controll för än i Stapel Stads wågarne32 kunnat hållas, och utom dess ansenliga påster til inrikes behof af årliga smidet kunnat aflåtas.

Hwilcken dera som hälst af dessa nu händt, ty endera har nödwändigt måst hända, då antingen under smidet på flera år ej kunnat återtagas, el:r Bruket aldeles1471r afstadnat, hafwer Bruksägaren gjort sig sitt privilegium, det han antingen på obehörig grund fått, el:r olagligen nyttiat, med rätta förlustig,33 eij heller tillägger det innehafwaren af ett Bruk någon större rät, om han redan innehafwer det utur 4:de el:r 5:te mans hand,34 emedan Kiöpe skillingen derföre aldrig blifwit erlagd efter de wid Bruket befinteliga förmåner, men ingalunda efter det denna projecterade förordning slika privilegiers innehafware wil tillägga.

När altså det är bewist, at Bruks Privilegierna endast äro grundade på de wid samma wärk befinteliga förmåner, och eij bestå uti några Personliga rättigheter, som kunna Transporteras ifrån det ena stället til det andra, så at man kunde nyttia samma privilegium at först inrätta en Hammare i Bergs­lagen, och sedan i Öster el:r wästerbottn, och sidst nederst i Finland, utan endast på det ställe hwarpå privilegium är stäldt, torde det äfwen blifwa handgripeligit, med hwad billighet ett bruk kan flyttas, som i sielfwa wärket intet annat är, än at den, som engång förwärfwat sig en Bruks egendom, sedan han utödt sin skog på det ena stället, skal[1471v] niuta rättighet, at fara fram på lika sätt uppå ett annat, el:r ock få sälja för en betydande penninge summa det privilegium til en annan, som han sielf förwärkat eller gjordt onyttigt på det ställe hwarå det war afgifwit, el:r, at ännu tydeligare uttrycka min mening, så undfå Bruksägare genom denna projecterade Förordning ett nytt privilegium, at utom Bergslagen få anlägga Stångjerns smiden, utan widare lof, på hwad ställe innom Riket de behaga, så fort de hunnit utöda skogen på det ställe hwarå Kongl: Bergs Collegii privilegium warit stäldt, och på det andra hunnit förskaffa sig någon egendom. Och derigenom utestänga alla öfriga Rikets undersåtare från en rättighet, som en och hwar bör äga frihet at Lagligen förwärfwa sig, och hwartil den, som samma frihet missbrukat efter all billighet bör äga minsta rätt. Men det är eij allenast denna obillighet, som bragt mig at i detta ämne med Deputationen wara af en stridig tancka: Fölgderna af detta project hafwa äfwen förekommit mig för Riket i gemen i högsta måtton farliga, och synas förtiäna Riksens Högl: Ständers ömmaste upmärksamhet.

Hwarje Bruks idkare äger under sitt Bruk ett större el:r mindre antal hemman, som antingen aldeles lyda under Bruket, el:r efter Contracter1472r och Privilegier böra förse det samma med Kål och dags wärken; när nu Hammar rättigheten blifwer flyttad i en långt derifrån belägen ort, och Kål tilwärkningen på det förra stället blifwer onödig, kan samma rättighet af Bruks ägaren snart förwandlas i en annan, och understödd af Brukens wanliga förmåns rättigheter, gjöra lika så stora inkräktningar på det nya, utan at förlora något på det gamla. Jag nämde med flit förmåns rätter, ty genom dem äger Bruks innehafwaren eij allenast lof at börda in alla til Bruket stötande Krono hemman,35 utan ock, blifwer wärkelig innehafware af Kronans rätt, at inropa alla skatte hemman, som försäljas utom börd:36 och finner utom dess flera utwägar at för de angränsande hemman åtaga sig räntan til Kronan37 i penningar, den han likwäl sielf upbär af allmogen in natura, el:r förwandlar til en Kål ränta38 el:r dags wärke för ett ringa wärde.

När nu Bruks ägaren på detta sättet satt sig i posession af stora egendomar och rättigheter, nyttiat och utödt de derwid liggande skogar, förswagat Landsbygden deromkring, och fördrifwit dertil stötande Krono hemmans åboer ifrån sina Lagliga besittningar, så blifwer han efter Högl: Bergs Deputations project i stånd, at flyttia sina Hamrar och Härdar på det tredie stället, och lika wäl behålla alt hwad han på sådant sätt kunnat draga under sig.[1472v]

Om altså 20. el:r 30. Jern wärk på detta sättet blefwe flyttade från Bergs­lagen til andra orter, och efter någon tids förlop derifrån åter ömsades39 på nya ställen, så blifwer eij allenast ett på Bergslagen i fordna tider meddelt privilegium nyttiat omkring hela Riket, utan ock Rikets egendomar och tilhörigheter komma efter någon tid at stadna i Bruks Patroners händer.

Jämte dessa olägenheter bör eij eller förbigås den förlust, som Kronan genom under smidets flyttning skulle få widkännas, då Bruksägarne enligit Högl: Deputations project få på det nya stället återtaga, el:r som är det samma, utan ringaste afgift utsmida det på gamla Bruket åsamkade undersmide, hwartil de likwäl wid en ny Hammare eij den ringaste rättighet äga. Hwaremot ifall någon annan kunde Lagligen winna rättighet, at på samma ställe inrätta ett jern wärk, wore Kronan til Hammarskatten för hela utsmidet berättigat.

I anledning af alt detta, kan jag eij annat, än wördsammast afstyrcka Riksens Högl: Ständer från bifal til detta project, såsom förknippat med flera i mitt tycke farliga fölgder för wårt allmenna. Den priswärda nit för allment wäl, som upeldar Riksens Högl: Ständer, kan aldrig tillåta, at några medborgare få utwidga ett privilegium öfwer hela Riket, som på ett enda ställe är meddelt, och bana wägen til en privilgii handel för dem, som genom missbruk redan gjort sig dem förlustiga.

Baltzar Freitag40

Stockholm d. 10 Martj41 1766.


 1. Särskildt Votum: avvikande åsikt eller mening
 2. Hamrars eller Härdars flyttning: flyttning av hammarsmedjor, ugnar och vidhängande anläggningar i vilka metallen vid hög temperatur renades och bearbetades från tackjärn till stångjärn
 3. viktiga
 4. Bergs Deputations project til en Förordning: Riksens ständers bergs deputations betänkande angående smidesflyttningar, mars 1766, Bergsdeputationen, Protokoll och expeditioner 1766, R 3307, fol. 1458r–1459r, Frihetstidens utskottshandlingar, SRA. Förslaget till en förordning hade fastslagits vid protokolljusteringen 19.2.1766.
 5. ratio Legis: lat. lagens motivering
 6. Skatt som erlades av hammarverken för den taxerade årliga tillverkningen.
 7. benämning på den del av stångjärnstillverkningen som ägaren av stångjärnshammaren enligt privilegiet skulle ha haft rätt att tillverka men som av en eller annan orsak inte hade tillverkats
 8. öfwer smide: den mängd järn, som bruksägaren tillverkade utöver det, som han enligt privilegierna hade rätt att tillverka
 9. För varje 100 skeppund stångjärn som tillverkades betalade bruksägaren 1 skeppund i så kallad hammarskatt. På frälsegrund kunde man dock producera 115 skeppund utan att skatten steg (”frälsefrihet”). Enligt § 6 i förslaget till ny förordning angående smidesflyttningar skulle en flyttning av ett hammarverk från skattegrund till frälsegrund inte innebära att man fick producera mera, däremot nog att man beviljades 15 procents avslag på hammarskatten. Project til förordning angående smidesflyttningar, § 6, Bergsdeputationen, Protokoll och expeditioner 1766, R 3307, fol. 1464v–1465r, Frihetstidens utskottshandlingar, SRA.
 10. slutligen
 11. Bergsmännen, som ofta hörde till allmogen, ansvarade för brytningen av malmen och tillverkningen av tackjärn inom en viss bergslags område. I vissa fall hade bergsmännen även rätt att tillverka stångjärn i sina hammarsmedjor.
 12. fusk
 13. lat. fall
 14. ädlare wärken: gruvorna och smältverken där ädla metaller som guld och silver bröts och utvanns, men också sådana där andra metaller som var dyrare än järn, t.ex. koppar, bly, tenn och kvick­silver, utvanns
 15. produktion av eller tillgång på träkol
 16. Kronans tijonde tackjern: De som tillverkade tackjärn, d.v.s. bergsmännen, betalade kronan tionde som ersättning för rätten att bryta malm. Tiondet betalades i så kallat tiondejärn som utgjorde en bestämd andel av tillverkningen. Kronan sålde sedan tiondejärnet till ­bruksägarna, ofta på auktion.
 17. Controll för än i Stapel Stads wågarne: I och med att den avgift för varje skeppund järn som Jernkontoret inkasserade uppbars i stapelstäderna kunde man vid stapelstadsvågarna i teorin kontrollera i vilken grad järnbruken fyllde de produktionskvoter som de hade tilldelats.
 18. hafwer [...] gjort sig [...] förlustig: har gått miste om
 19. om han ... innehafwer det utur 4:de el:r 5:te mans hand: om besittningsrätten till bruket tillfallit honom via fyra eller fem mellanhänder
 20. börda in alla til Bruket stötande Krono hemman: lösa in alla kronohemman som gränsar till bruket
 21. försäljas utom börd: försäljs till någon annan än en släktmedlem
 22. åtaga sig räntan til Kronan: åtaga sig att betala skatten till kronan
 23. Kål ränta: en till jordeboksräntan hörande grundskatt som ursprungligen erlades i träkol (i Bergslagen och i vissa andra bruksdistrikt)
 24. här: flyttades
 25. Baltzar Freitag: om Baltzar Freitags roll i sammanhanget, se kommentaren s. 234–236
 26. 10 Martj: Palmén (Chydenius 1880, s. LXXXIX), tolkar dagen som den 20 mars, men om man jämför ettan i ”10” med ettan i ”1766”, torde det stå klart att det är den 10 mars som avses. Enligt Palmén (Chydenius 1880, s. LXXXV) lämnades Flyttning av järnbruk in 18.3.1766.

Suomi

1467r

Eriävä mielipide

Kun korkea-arvoinen vuorideputaatio käsitteli vasarapajojen tai ahjojen42 siirtämistä Bergslagenin43 sisällä tai sen ulkopuolelle ja päätti suositella valtakunnan korkea-arvoisille säädyille sellaisiin siirtoihin myöntymistä tietyin ehdoin, pidätin itselläni oikeuden saada tuoda tätä tärkeää asiaa koskevat eriävät ajatukseni valtakunnan korkea-arvoisten säätyjen täys­istuntoihin. Korkea-arvoisen vuorideputaation ehdotuksessa asetukseksi44 tässä asiassa ei lain tarkoitus varsinaisesti toteudu, ja on siten vaarana, että valtakunnan korkea-arvoiset säädyt eivät saa riittävästi tilaisuuksia niiden syiden tutkimiseksi, jotka ovat voineet saada korkea-arvoisen deputaa­tion myöntymään tällaisiin taontaoikeuksien siirtoihin. Siksi olen arvellut velvollisuuteni vaativan, että ensin huomautan eräistä asioista, jotka korkea-arvoisen deputaation ehdotuksessa näyttävät edellyttävän[1467v] valtakunnan korkea-arvoisten säätyjen huomiota, ja sitten esitän ne syyt, jotka ovat johtaneet minut olemaan eri mieltä deputaation kanssa tässä asiassa.

1) Johdannossa deputaatio on pitänyt tätä ehdotusta ainoastaan taonta­oikeuden ja vasaraveron45 siirtoja koskevien säädösten tarkennuksena tai selvennyksenä. Minun tietääkseni niistä ei kuitenkaan ole aiemmin säädetty mitään asetuksia, vaan jokaisen, joka on halunnut siirtää ahjon tai vasaran, on asianmukaisten katselmusten ym. jälkeen täytynyt hankkia erioikeus korkea-arvoiselta kuninkaallisen vuorikollegiolta.

Pykälien 1 ja 2 kohdalla on huomautettava, että Bergslagen46 niiden myötä saa eräänlaisen poissulkevan privilegion suhteessa valtakunnan muihin maakuntiin: kukaan ei saa muuttaa sinne, mutta se joka haluaa, voi siirtää sieltä vasaralaitoksensa ja ahjonsa. Tällä tulee vääjäämättä olemaan se1468r vaikutus, että ruukkitoiminta pesiytyy yhä enemmän muihin maakuntiin ja muuttaa ne vuorikunniksi47, mikä vahingoittaa maataloutta ja muita elinkeinoja.

Kolmannessa pykälässä myönnetään ahjojen ja vasaralaitosten Bergs­lagenin ulkopuolelle tapahtuvien siirtojen yhteyteen vapaus siirtää useampien ahjojen käyttämättä jäänyt taontakiintiö48 uudelle vasaralaitokselle. Täten kuninkaallinen majesteetti ja kruunu tulisivat pitkäksi aikaa menettämään laillisen vasaraveronsa uusien vasaralaitosten ja ahjojen osalta, koska niissä taotun kankiraudan määrä kirjattaisiin tämän kiintiön täyttämiseen.

Pykälässä neljä myönnetään epäsuorasti lupa vasaralaitoksen tai ahjon Bergslagenista siirtämisen yhteydessä tietyissä tapauksissa säilyttää siirretyn vasaran taontaoikeus vanhassa ruukissa. Täten voi tapahtua tunnetusti vahingollista taontakiintiön ylitystä tai vasaroiden ja ahjojen lisäystä Bergslagenin ulkopuolisissa[1468v] ruukeissa ilman että taonta vastaavasti vähenisi sen sisällä.

Viides pykälä antaa selvästi luvan siirtää todellisuudessa käytössä olevien ahjo- ja vasararakennusten lisäksi myös ne, joita ei ole hylätty kelpaamattomina tai jotka viimeksi kuluneiden kokonaisen 20 vuoden aikana eivät täysin ole olleet pois käytöstä. Täten tullaan perustamaan useampia vasaralaitoksia kuin mitä nyt todellisuudessa on toiminnassa, vaikka on vaarana, että perusteet niiden erikoisoikeuksille olisivat vähemmän oikeita ja pysyviä.

Pykälä kuusi: vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta antaa rälssivapautta sille taonnalle, joka siirretään perintömaalta rälssimaalle, jos ei oteta huomioon sitä, että sen tarpeisiin suurimmaksi osaksi voidaan käyttää perintö­metsiä.49

Lopuksi en keksi mitään syytä sille, miksi 7. pykälän mukaan vuorimiesten50 vasaroiden ja ahjojen siirron pitäisi olla sillä tavalla enemmän rajattua kuin muiden ruukinomistajien,1469r että heidän siirtovapautensa tulisi riippumaan kuninkaallisen vuorikollegion harkinnasta. Kuitenkin on kiistatta niin, että ruukinpatruunat voivat harjoittaa väärinkäytöksiä ja vilppiä yhtä hyvin kuin vuorimiehetkin. Siksi näyttää siltä, että molemmat ovat samanlaisissa tapauksissa oikeutettuja nauttimaan yhdenmukaisista oikeuksista.

Näiden erityisten huomautusten lisäksi, jotka olen ehdotuksen osalta katsonut tarpeellisiksi tehdä, aion nyt lähemmin lausua näkemykseni pääasiasta.

Tällaisen asetuksen tarkoituksen on epäilemättä oltava niin kutsuttujen jalompien laitosten51 säilyttäminen, takkiraudan valmistuksen edistäminen ja ruukkien alaisten metsien säästäminen Bergslagenin alueella. Mutta on tarpeen lähemmin tutkia, saavutetaanko tämä näin vai ei. Korkea-arvoinen deputaatio sallii tässä kaksinkertaisen[1469v] ruukkien siirron, osin Bergslagenin sisällä ja osin sen ulkopuolelle. Mitä ensiksi mainittuun tulee, mainitaan kolmannen pykälän lopussa, että kun ruukinomistajalla on kaksi tai useampia vasaralaitoksia, joiden alueet rajoittuvat toisiinsa tai jotka hankkivat yhdessä hiilensä samoista metsistä, niin silloin sallitaan se, että hän jonkin laitoksensa tuotannolla täyttää sen vajeen, joka muilla laitoksilla on syntynyt suhteessa vasaraveron mukaiseen täyteen taontaoikeuteen. Koska tällaisia laitoksia on lähinnä Bergslagenin alueella, seuraa tästä vääjäämättä, että tällainen taontaoikeuden siirto johtaa juuri Bergslagenin metsien runsaampaan käyttöön kuin muutoin tapahtuisi. Ja koska jalompien laitosten läheisyydessä, sekä Bergslagenin alueella että sen ulkopuolella, sijaitsevien metsien haltija myös tämän suunnitellun asetuksen jälkeen säilyttää omistusoikeutensa, on selvää että säästettiin metsää tai ei, niin se ei kuitenkaan1470r ole jalommille laitoksille mitenkään hyödyksi. 7. pykälän mukaan se on nimittäin käytettävä takkiraudan valmistukseen.

Mutta vaarallisimmalta minusta tässä esityksessä on tuntunut vapaus siirtää vasaralaitoksia ja ahjoja Bergslagenista kaikille muille paikkakunnille, joissa on metsää, sekä myös yhdeltä paikkakunnalta toiselle.

Tämän asian ja sen seurausten paljastamiseksi täysin valtakunnan korkea-arvoisille säädyille minun on ensin huomautettava, että on erityisesti kolme pääasiallista perustetta, joiden mukaan kaikki vasarat ja ahjot ovat saaneet privilegionsa. Heti kun ne lakkaavat, on myös itse erioikeuden vääjäämättä päätyttävä.

Ensimmäinen on riittävä puuhiilen saanti, joko omista metsistä tai ympäröivien tilojen viljelijöiltä ja metsänomistajilta, jotka jollain tavoin ovat ottaneet tehtäväkseen toimittaa laitokselle sen tarvitseman hiilen ja joita ei ole osoitettu muille laitoksille.

Toinen on takkiraudan saatavuus, joko omista kaivoksista tai tietyistä tätä tarkoitusta varten osoitetuista vuorimiesten hyteistä tai kruunun[1470v] kymmenystakkiraudasta52.

Kolmas on riittävä vesiputous, jolla laitosta voi pyörittää.

Ennen kuin nyt kukaan on voinut saada privilegioita yhden tai useamman vasaran perustamiseksi, on kaikki nämä olosuhteet laillisesti tutkittu ja todettu niiden tulevaisuudessa olevan varmasti riittävät tietyn kankirautamäärän taontaa varten. Tämän jälkeen kyseiselle laitokselle on asetettu tietty määrä vasaraveroa.

Jos nyt jokin näistä edellytyksistä puuttuu, niin on selvää, että sellaisen laitoksen omistaja on joko hankkinut privilegion väärin perustein tai kuluneena aikana merkittävästi ylittänyt taontakiintiönsä. Jälkimmäinen on aiheuttanut kruunulle huomattavaa tulojen menetystä. Tätä on pidettävä hyvin todennäköisenä, sillä sitä ei ole voitu valvoa muualla kuin tapulikaupunkien vaaoilla53, jonne tuodun raudan lisäksi huomattavia eriä vuosittaisesta taonnasta on voitu luovuttaa kotimaan tarpeisiin.

Onpa näistä mahdollisuuksista toteutunut kumpi tahansa, koska jommankumman on täytynyt tapahtua, kun käyttämättä jäänyttä taontakiintiötä ei moneen vuoteen ole pystytty täyttämään tai ruukki on kokonaan1471r pysähtynyt, niin ruukinomistajan on oikeuden mukaan menetettävä privilegionsa, jonka hän on joko perusteetta saanut tai jota hän on laittomasti hyödyntänyt. Ruukin haltija ei myöskään saa mitään suurempia oikeuksia siitä, että hallintaoikeus tulee hänelle neljän tai viiden käden kautta, sillä kauppahintaa ei koskaan ole maksettu ruukkiin liittyvien etujen mukaisesti, eikä ainakaan sen mukaan mitä esitetyssä asetuksessa sellaisten privilegioiden haltijoille tultaisiin lisäksi myöntämään.

Nyt on siis osoitettu, että ruukkien privilegiot perustuvat yksinomaan kyseisellä laitoksella oleviin etuihin, jotka eivät muodostu mistään henkilökohtaisista oikeuksista, joita voi siirtää paikasta toiseen niin, että samalla privilegiolla ensin perustettaisiin vasara Bergslagenissa54 ja sitten Pohjanmaalla tai Länsipohjassa ja lopuksi eteläisimmässä Suomessa. Se voidaan perustaa ainoastaan sille paikalle, jolle privilegio on myönnetty. Käynee siis myös selvästi ilmi, miten oikeudenmukaista ruukin siirtäminen on: kyse on itse asiassa vain siitä, että se joka kerran on hankkinut itselleen ruukkiomaisuuden ja käyttänyt loppuun metsänsä yhdellä paikkakunnalla, saa[1471v] oikeuden tehdä samoin toisella paikkakunnalla. Tai hän voi huomattavalla rahasummalla myydä toiselle tämän privilegion, jota itse on rikkonut tai jonka on tehnyt tarpeettomaksi sillä paikalla, jolle se on myönnetty. Ilmaistakseni vielä selvemmin käsitykseni totean, että ruukinomistajat saavat tämän esitetyn asetuksen kautta uuden privilegion. Sen perusteella he voivat ilman sen enempiä lupia perustaa kankirauta­pajoja Bergslagenin ulkopuolelle minne tahansa valtakunnassa heti, kun ovat ehtineet hävittää metsän sillä paikalla, jolle kuninkaallisen vuorikollegion privilegio oli annettu, ja ehtineet hankkia toiselta paikkakunnalta jotain maaomaisuutta. Siten he sulkevat valtakunnan muut alamaiset oikeuden ulkopuolelle, oikeuden jonka jokaisen tulisi saada laillisesti hankkia, ja johon sen, joka kyseistä oikeutta on käyttänyt väärin, kaiken kohtuuden mukaan tulisi olla vähiten oikeutettu. En ole kuitenkaan asettunut deputaation kanssa eriävälle kannalle tässä asiassa pelkästään tämän kohtuuttomuuden takia. Tämän suunnitelman seuraukset ovat mielestäni koko valtakunnan kannalta yleisesti ottaen erittäin vaarallisia, ja siksi ne näyttävät ansaitsevan valtakunnan korkea-arvoisten säätyjen mitä herkimmän huomion.

Jokaisella ruukkitoiminnan harjoittajalla on ruukkinsa alaisuudessa suurempi tai pienempi määrä tiloja, jotka ovat joko suoraan sen alaisuudessa tai joiden sopimusten1472r ja privilegioiden nojalla tulee toimittaa sille sysiä ja päivätöitä. Kun nyt vasaraoikeus siirretään toiselle kaukana sijaitsevalle paikkakunnalle ja sysien valmistus vanhalla paikalla käy tarpeettomaksi, voi ruukinomistaja pian muuttaa kyseisen oikeuden joksikin muuksi. Ruukkien tavanomaisten etuoikeuksien tukemana hän voi tehdä lähes yhtä suuria aluevaltauksia uudella paikalla menettämättä mitään vanhalla paikalla. Mainitsin tarkoituksella etuoikeudet, sillä niiden avulla ruukin haltijalla on lupa lunastaa kaikki ruukkiin rajoittuvat kruununtilat. Sen lisäksi hänestä tulee kruunun oikeuden todellinen haltija, koska hän voi huutaa itselleen kaikki perintötilat, jotka myydään perintöoikeuden ulkopuolisille. Lisäksi hän löytää useita keinoja, joilla saa vastattavakseen ruukkiinsa rajoittuvien tilojen kruunulle rahassa maksettavat verot, jotka hän kuitenkin itse kantaa rahvaalta luontaistuotteina tai muuttaa ne hiiliveroksi55 tai päivätöiksi, näiden arvon vähäiseksi laskien.

Kun ruukinomistaja täten on hankkinut hallintaansa suuren maaomaisuuden ja laajat oikeudet, hyödyntänyt ja haaskannut niillä sijaitsevat metsät, heikentänyt ympäröivää maaseutua ja häätänyt maihinsa rajoittuvien kruununtilojen asukkaat laillisilta asuinsijoiltaan, niin korkea-arvoisen vuorideputaation esityksen mukaan hänelle avautuu mahdollisuus siirtää vasaransa ja ahjonsa kolmannelle paikkakunnalle ja kuitenkin säilyttää kaiken minkä hän tällä tavoin on saanut haltuunsa.[1472v]

Jos siis 20 tai 30 rautatehdasta tällä tavoin siirrettäisiin Bergslagenista muille paikkakunnille, ja sitten taas jonkin ajan kuluttua jälleen muutettaisiin niiltä uusille paikoille, niin tiettyjä Bergslagenille myönnettyjä privilegioita käytettäisiin ympäri koko valtakunnan ja valtakunnan maa- ja muu omaisuus päätyisi jonkin ajan kuluttua ruukinpatruunoiden käsiin.

Näiden epäkohtien lisäksi ei myöskään tule ohittaa sitä menetystä, joka kruunulle aiheutuisi käyttämättä jääneen taontakiintiön siirrosta, kun ruukinomistajat korkea-arvoisen deputaation ehdotuksen mukaisesti saisivat kuroa umpeen, eli toisin sanoen takoa vanhassa ruukissa aiheutetun kiin­tiön vajauksen suorittamatta vähäisintäkään maksua. Tähän heillä ei kuitenkaan uudella vasaralla ole pienintäkään oikeutta. Jos sitä vastoin joku muu voisi laillisesti saada oikeuden perustaa rautatehtaan samalle paikalle, olisi kruunulla oikeus vasaraveroon koko taonnan osalta.

Tästä kaikesta johtuen en voi muuta kuin nöyrästi kehottaa valtakunnan korkea-arvoisia säätyjä olla kannattamatta tätä ehdotusta, johon käsitykseni mukaan liittyy useita yhteiselle edullemme vaarallisia seurauksia. Se kiitettävä huoli yhteisestä hyvästä, joka kannustaa valtakunnan korkea-arvoisia säätyjä, ei voi koskaan sallia, että tietyt kansalaiset saavat ulottaa tietyn, vain yhdelle paikkakunnalle myönnetyn privilegion kattamaan koko valtakunnan, ja raivata tietä erioikeuksilla käytävälle kaupalle niitä varten, joiden väärinkäytösten takia tulisi ne jo menettää.

Baltzar Freitag56

Tukholma, maaliskuun 10. päivänä 1766.

Suom. Veli-Matti Pussinen


 1. Vasarapajoilla ja ahjoilla tarkoitetaan laitoksia, joissa raaka- eli takkirauta jalostettiin taontakelpoiseksi kankiraudaksi.
 2. Kirjoituksen kohteena olevassa asetusehdotuksessa käytetään juridista termiä bergslag, vuori­kunta, jolla tarkoitetaan tietyn alueen vuorityön harjoittajien muodostamaa korporatiivista yhteisöä. Vuorikuntia oli eri puolella valtakuntaa, myös Suomessa. Chydenius sen sijaan käyttää termiä Bergslagen, jolla yleensä tarkoitetaan laajaa aluetta Keski-Ruotsissa, jossa kaivostoiminta on ollut vuosisatojen ajan erityisen merkittävää. Mahdollisesti Chydenius ei tiedostanut käsitteiden eroa tai ei välittänyt siitä, koska haluaa keskittyä tässä yleisesti Bergs­lagenin oletettuun valta-asemaan muuhun valtakuntaan ja muihin elinkeinoihin nähden. Suomennoksessa on noudatettu Chydeniuksen käytäntöä; en bergslag esiintyy yhden kerran, ja se on tällöin käännetty ”vuorikunta”.
 3. vuorideputaation ehdotuksessa asetukseksi: Viitataan asiakirjaan Riksens ständers bergs deputations betänkande angående smidesflyttningar, maaliskuu 1766, Bergsdeputationen, Protokoll och expeditioner 1766, R 3307, fol. 1458r–1459r, Frihetstidens utskottshandlingar, SRA. Asetusesitys oli lyöty lukkoon pöytäkirjantarkastuksessa 19.2.1766.
 4. Vasarapajat suorittivat veroa niille asetetusta vuotuisesta taontakiintiöstä.
 5. Tässä Bergslagen tarkoittaa selkeästi maantieteellistä aluetta.
 6. alkutekstissä en bergslag
 7. ruukinomistajalle oli privilegioissa määritelty tietty taontakiintiö
 8. Kustakin tuotetusta 100 kippunnasta kankirautaa maksettiin yksi kippunta ns. vasaraveroa. Kuitenkin rälssimaalla voitiin tuottaa 115 kippuntaa, ilman että vero nousi (frälsefrihet). Asetusehdotuksen mukaan vasaralaitoksen siirtäminen vero- eli perintömaalta rälssimaalle toisi myöskin tämän veroedun, ei tosin suuremman tuotantokiintiön muodossa, vaan 15 %:n veronalennuksena. Project til förordning angående smidesflyttningar, § 6, Bergsdeputationen, Protokoll och expeditioner 1766, R 3307, fol. 1464v–1465r, Frihetstidens utskottshandlingar, SRA.
 9. Vuorimiehet (bergsmän), jotka yleensä kuuluivat talonpoikaiseen väestöön, vastasivat malmin louhimisesta ja takkiraudan valmistuksesta tietyn vuorikunnan alueella. Joissakin tapauksissa vuorimiehillä oli myös oikeus valmistaa kankirautaa vasaralaitoksissaan.
 10. Jalommilla laitoksilla tarkoitettiin erityisesti kaivoksia ja sulattoja, joista saatiin jalometalleja eli kultaa ja hopeaa, mutta tähän ryhmään voitiin laskea kaikkien rautaa arvokkaampien metallien (esim. kupari, lyijy, tina ja elohopea) tuotanto.
 11. Takkiraudan tuottajat (vuorimiehet) maksoivat kruunulle korvauksena louhintaoikeudestaan kymmenyksiä, joka suoritettiin tiettynä osuutena tuotannosta (tiondejärn). Kruunu myi näin kokoamansa kymmenysraudan yleensä huutokaupalla ruukinomistajille.
 12. tapulikaupunkien vaaoilla: Rautakonttorin kustakin rautakippunnasta perimä maksu kannettiin tapulikaupungeissa, mistä johtuen siellä tapahtuvien punnituksien avulla voitiin periaatteessa kontrolloida ruukkien sallittujen tuotantokiintiöiden täyttymistä.
 13. Tässä Bergslagen tarkoittaa selkeästi maantieteellistä aluetta.
 14. ruukkialueilla kannettu vero, joka oli osa maakirjaveroa ja suoritettiin alunperin puuhiilinä
 15. Baltzar Freitagin osuudesta ks. kommentti

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: