Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Purjehdusvapaus, § 48

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English

Original documents

Original language

§. 48.

Bland andra skäl, som man bestrider Norrbotningarnas Stappel Rätt med, är det, at derigenom tilförseln, af victualier i Stockholm skall minskas. Hwem hade wäl kunnat tro, at man til sin saks bewis skulle nödgas bruka så twungit skäl?

Ehuru klar sanningen häremot för hwar owäldug må wara, dock emedan det rörer en så wigtig omständighet, som flere Städers och Bergslagens uppehälle är, förtjenar målet at nogare granskas. I den afsickt wil jag 1:o bewisa, at den igenom Norrbotningarnas Stappel-frihet spådde brist på victualier är omöjelig.45

Skal någon brist existera, så sker det antingen genom victualiernas wärkeliga minskning eller måste tilförseln allena minskas. Huru Stappel-friheten kunde åstadkomma någondera, är obegripeligit. At en friare Handel skulle minska waro-mängden i et land, kan wäl ingen säga, men at tilförselen afstannar derigenom på äteliga waror, det lärer man egenteligen syfta på. Skal detta kunna conciperas1, så måste Öster- och Wästerbotningarna afsätta sina Victualier i Ut- eller Inrikes hamnar til drägeligare pris, än samma hamn-ägare2 kunna sjelf sälja dem til, ty annars köpte de dem intet. Alla desse In- och Utrikes hamnar dit Norrbotningarna kunde föra sina victualier, sälja större eller mindre poster af lifs-förnödenheter årligen til Stockholm. Derföre måste Norrbotningarna i detta fallet såldt dem billigare i andra hamnar, än de för samma wara kunnat få i Stockholm, hwilket är omöjeligit. Utom dess hafwa de seglat förbi Stockholm med sina victualier, och gjordt en större kåstnad i sin Sjöfart för den ringare winsten, hwarigenom det blifwer än omöjeligare.


  1. här: förstås
  2. i hamnarna verksamma borgare

Finnish

§ 48

Norrbottenilaisten tapulioikeudet halutaan kieltää myös sillä perusteella, että ne vähentäisivät elintarvikkeiden toimituksia Tukholmaan. Kukapa olisi uskonut, että asiaa jouduttaisiin todistelemaan näin väkinäisellä perusteella?

Vaikka totuus on jokaiselle puolueettomalle tarkkailijalle täysin selvä, kannattaa asiaa silti tutkia lähemmin. Kysymyksessä on nimittäin tärkeä asia, useiden kaupunkien ja Bergslagenin toimeentulo. Tässä tarkoituksessa osoitan ensinnäkin mahdottomaksi, että norrbottenilaisten tapulivapaus aiheuttaisi elintarvikepulaa, kuten ennustetaan.45

Jos jotain pulaa esiintyisi, syynä on joko elintarvikkeiden todellinen väheneminen, tai sitten niiden toimitusten täytyy supistua. On käsittämätöntä, miten tapulivapaus voisi johtaa kumpaankaan. Kukaan ei kai voi väittää, että vapaampi kauppa vähentäisi tavaroiden määrää maassa, mutta tässä viitataankin ilmeisesti siihen, että tämä johtaisi elintarvikkeiden toimitusten pysähtymiseen. Jotta tämä olisi käsitettävissä, pohjalaisten ja länsipohjalaisten täytyisi myydä elintarvikkeensa ulkomaisissa tai kotimaisissa satamissa alhaisemmalla hinnalla kuin millä näiden satamien isännät voivat myydä ne edelleen, sillä muutoin nämä eivät ostaisi tuotteita heiltä. Kaikista niistä kotimaan ja ulkomaiden satamista, joihin norrbottenilaiset voisivat viedä elintarvikkeitaan, myydään joka vuosi suurempia tai pienempiä elintarvike-eriä Tukholmaan. Niinpä norrbottenilaisten täytyisi tässä tapauksessa myydä tuotteet muihin satamiin halvemmalla hinnalla kuin he saisivat Tukholmasta, mikä on mahdotonta. Sitä paitsi purjehtiessaan Tukholman ohi he tekisivät merimatkansa suuremmin kustannuksin ja pienemmin voitoin, mikä tekee asian vielä mahdottomammaksi.

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: