Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Purjehdusvapaus

Purjehdusvapaus, § 53

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 53

Vastustajiemme esittämiin perusteluihin kuuluu myös se, että tapulioikeus rasittaisi kruunua, koska monien kaupunkien meritulleihin jouduttaisiin palkkaamaan uusia virkamiehiä. Olen varma, että jo palkatut tullivirkailijat riittävät, vaikkakin uudistuksen tuomat edut kyllä korvaavat moninkertaisesti muutoin aiheutuvat kustannukset. Koko asialla on tosin vain vähän merkitystä. Muut seikat painavat enemmän. Valitetaan että rahat eivät meillä riitä. Mutta kerro hyvä ystävä, mihin rahat ovat sitten menneet? Silloin kun ne pitää käyttää johonkin hyödylliseen, päästetään hirveä poru, mutta kun --------- Unohdin mitä minun piti sanoa. Väitetään että eri elinkeinoista olisi otettava paljon työntekijöitä uusien tapulikaupunkien meritullien palvelukseen. Mutta sopisi tarkastella lähemmin sitä tosiasiaa, että toisaalla tuhannet kansalaiset elävät joutilaisuudessa, ja että maatullin virkamiehet voivat usein herättää kansalaisissa tyytymättömyyttä.

Kenenkään ei pidä ajatella, että pienet harha-askelet vievät valtakunnan ja kansalaiset kurjuuteen. Pikkuseikat eivät olisi milloinkaan pystyneet estämään kasvuamme. Ruotsalaisten työteliäisyys olisi vienyt voiton kaikesta sellaisesta. Mutta perustan sortuessa kaikki rakennustyö menee hukkaan.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

§. 53.

Bland andra skäl, som af wåra motsägare anföras är det, at genom denna Stappel-rätt belastas Kronan med en ny Sjö-Tulls Betjenings1 aflönande i flera Städer. Jag twiflar icke derpå, at det antal af Tull-Betjening, som redan är antagit gör tilfyllest, ehuru fördelen häraf mångfalt ärsätter äfwen den kåstnad som i annat fall fordras. Dock är hela saken af ringa betydelse. Det äro andra som wäga mera. Man klagar öfwer wårt penninglösa tilstånd. Men käre säg, hwart hafwa penningarne tagit wägen? När de til något nyttigt behöfde anwändas, skriar man himmelshögt, men när man ------- Jag glömde bort, hwad jag skulle säga. Man talar om flera arbetande händers borttagande ifrån näringar, som torde behöfwas at uppassa de nya Stapplars Sjö-Tullar, men at Tusende-tals Medborgare i andra omständigheter, tilwänjas wid lätja och at genom Landtull-Betjeningen ofta kan åstadkommas missnöje hos nation, det wore en sak, som torde böra tagas i ömmare öfwerwägande.

Det bör ingen täncka, at det äro små felsteg, som sätta Riket och Medborgare i elände. Smärre omständigheter hade aldrig förmådt hindra wår tilwäxt. Den Swenska arbetsamheten hade segrat öfwer alt sådant. Men när grundwalarna swigta, är all byggnad förgäfwes.


  1. Sjö-Tulls Betjenings: ämbetsmän som övervakade och uppbar tull på sjöledes importerade och exporterade varor

Suomi

§ 53

Vastustajiemme esittämiin perusteluihin kuuluu myös se, että tapulioikeus rasittaisi kruunua, koska monien kaupunkien meritulleihin jouduttaisiin palkkaamaan uusia virkamiehiä. Olen varma, että jo palkatut tullivirkailijat riittävät, vaikkakin uudistuksen tuomat edut kyllä korvaavat moninkertaisesti muutoin aiheutuvat kustannukset. Koko asialla on tosin vain vähän merkitystä. Muut seikat painavat enemmän. Valitetaan että rahat eivät meillä riitä. Mutta kerro hyvä ystävä, mihin rahat ovat sitten menneet? Silloin kun ne pitää käyttää johonkin hyödylliseen, päästetään hirveä poru, mutta kun --------- Unohdin mitä minun piti sanoa. Väitetään että eri elinkeinoista olisi otettava paljon työntekijöitä uusien tapulikaupunkien meritullien palvelukseen. Mutta sopisi tarkastella lähemmin sitä tosiasiaa, että toisaalla tuhannet kansalaiset elävät joutilaisuudessa, ja että maatullin virkamiehet voivat usein herättää kansalaisissa tyytymättömyyttä.

Kenenkään ei pidä ajatella, että pienet harha-askelet vievät valtakunnan ja kansalaiset kurjuuteen. Pikkuseikat eivät olisi milloinkaan pystyneet estämään kasvuamme. Ruotsalaisten työteliäisyys olisi vienyt voiton kaikesta sellaisesta. Mutta perustan sortuessa kaikki rakennustyö menee hukkaan.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: