Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Maastamuutto

Maastamuutto, § 24

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 24

Olemme käyneet läpi ulkomaita ja omaa valtakuntaa, vanhempia ja uudem­pia aikoja, etsineet ja otaksuttavasti löytäneetkin syyt, jotka johtavat muuttoon rakkaasta isänmaastamme. Nyt tulemme toiseen kysymykseen: Millä keinoin maastamuuttoa voidaan parhaiten torjua.

Kysymykseen voi vastata sekä lyhyesti että laajasti. Lyhyt vastaus kuuluu: Kun syyt poistetaan, niiden vaikutus lakkaa väistämättä. Laaja vastaus:70 On tutkittava pakon lähempiä ja etäisempiä vaikuttimia, nähtävä ne kaikki omassa yhteydessään ja osoitettava miten ne voi raivata tieltä, yhden sovitellen ja toisen tinkimättömästi, yhden nopeasti ja toisen vähitellen.

Ensimmäinen vastaus ei tässä yhteydessä ehkä riitä, mutta toinen vie taas liian pitkälle.

-- -- -- medium tenuere beati1.

Tarjoudun pysymään keskitiellä. Sen mikä nyt jää puuttumaan, voidaan täydentää myöhemmin jossakin muualla.

Maanmiehillämme on erilaisia ajatuksia niistä mahdollisuuksista ja keinoista, joilla Ruotsiamme voi auttaa. Useimmat ovat joutuneet niin epätoivon valtaan, etteivät he usko säädöksillä saatavan enää mitään apua, ellei kaikkea heitetä ensin yli laidan. Heidän mielestään valtakunnan rakennelma on mennyt meidän aikanamme kaikin puolin jo niin muodottomaksi, ettei paraskaan rakennusmestari pysty palauttamaan sen oikeaa muotoa eikä arvostusta, ellei koko rakennelmaa pureta ja ryhdytä muuraamaan uudelleen perustuksista lähtien rakentamisen parhaiden sääntöjen mukaisesti. Toiset puolestaan ylistävät sitä onnellista vapautta, jossa me elämme, ja uskovat, ettei paljon enää puutu siitä, että Ruotsi pääsee onnensa kukkuloille. Ovatkohan molemmat mahtaneet mennä liian pitkälle?

Jos kaikki ovat neuvottomia, kuka silloin auttaa isänmaata? Vielä on keinoja, vielä on valtakunnalla kykyä nousta, mikäli se vain ymmärtää käyttää kykyään oikein. Jos kaikki heitetään yli71 laidan, kuurista tulee raju. On myös epäselvää, kuinka ripeitä ja kunnollisia rakennusmestareita siinä tapauksessa löytäisimme, ja sitä paitsi sellaisissa tapauksissa menee yleensä paljon rakennuspuuta hukkaan.

Koko sairauden parantamiseksi ei kuitenkaan riitä, että joihinkin valta­kunnan särkeviin haavoihin laitetaan pieniä laastareita. Jos veressä on syövyttävää karvautta, tarvitaan vahvoja sisäisiä lääkkeitä2, jotta se ei kalva kaikkea nopeasti loppuun.


 1. medium tenuere beati: Lat. ”onnelliset ovat pysyneet keskitiellä”. Lainaus Alanus ab Insulisin (Alain de Lille) teoksesta Summa de arte praedicatoria, luku 1.
 2. Jos veressä on syövyttävää karvautta ... lääkkeitä: Tässä viitataan aikakauden yleiseen parannusmenetelmään. Potilas määrättiin nauttimaan esim. yrttiliemiä tai laksatiiveja, joiden tarkoituksena oli veren puhdistaminen oletetuista sairautta aiheuttavista aineista.
Alkukieli

§. 24.

Således hafwa wi nu genom-wandrat främmande och eget Rike, äldre och nyare tider, sökt och äfwen förmodeligen funnit orsaken til utflyttningar ifrån wårt kära Fädernesland: Här möter oss den andra frågan: Genom hwad författningar kunna de bäst förekommas.

Den kan både kort och widlyftigt beswaras. Kort: när orsaken dertil häfwes, afstadnar nödwändigt dess wärckan: widlöftigt, at70 upsöka twångets närmare och längre driffjädrar, se dem alla i sitt sammanhang, och wisa huru det ena med lämpa, det andra med alfware, det ena straxt, det andra efter hand skal rödjas utur wägen.

Det förra torde denna gången blifwa för litet, men det sednare åter för mycket.

— — — medium tenuere beati.3

Jag wil bjuda til at hålla Medel-wägen. En annan tid och på et annat ställe bör det upfyllas, som nu måste brista.

Wåra Landsmän äro af olika tancka om möjeligheten och medlen, at hjelpa wårt Swerige. Förtwiflan har så intagit de flästas sinne, at de intet tro det mera kunna hjelpas genom några författningar, utom den, at slå alt först öfwer ända. Riks-bygnaden täncka de, har i wår tid redan så wanskapat sig öfwer alt, at den bästa Byggmästare intet är i stånd at skaffa den sin rätta skapnad4 och anseende, om intet alt rifwes neder, och efter bästa Byggnings-Lagar från grundwalen å nyo upmuras. Andra åter prisa den sälla frihet i hwilken wi lefwa, och hålla före föga fattas innan Swerige nådt högden af sin sällhet. Mån icke båda gådt förwida?

Äro alla handfallna, hwem skal då hjelpa Fosterlandet? Ännu gifwes medel: Ännu har Riket förmåga at resa sig, allenast det förstår at rätt bruka densamma. At wända alt öfwer71 ända, är en wåldsam Cur. Det är ock owist huru snälla5 och redeliga Byggmästare wi då träffa före, och utom dess plägar wid sådant tilfälle mycket Byggnings-wircke förspillas.

Dock är det ingalunda nog, at på Rikets smärtande sår, här och der lägga några små plåster-lappar, i mening, at bota hela dess sjukdom. En frätande skärpa i blodet fordrar kraftiga inwärtes medel6, om ej alt snart skal blifwa förtärt.


 1. medium tenuere beati: lat. ”de lycklige har hållit medelvägen”. Citat ur Summa de arte
  prædicatoria
  , kap. 1, av Alanus ab Insulis (Alain de Lille).
 2. form, utseende
 3. snabba, flinka
 4. En frätande skärpa ... inwärtes medel: Syftar på ett vanligt sätt att försöka bota sjukdomar vid den här tiden. Patienten ordinerades inta så kallade blodrenande medel, t.ex. örtdekokter, eller laxativer i syfte att rena blodet från förmodade sjukdomsämnen.

Suomi

§ 24

Olemme käyneet läpi ulkomaita ja omaa valtakuntaa, vanhempia ja uudem­pia aikoja, etsineet ja otaksuttavasti löytäneetkin syyt, jotka johtavat muuttoon rakkaasta isänmaastamme. Nyt tulemme toiseen kysymykseen: Millä keinoin maastamuuttoa voidaan parhaiten torjua.

Kysymykseen voi vastata sekä lyhyesti että laajasti. Lyhyt vastaus kuuluu: Kun syyt poistetaan, niiden vaikutus lakkaa väistämättä. Laaja vastaus:70 On tutkittava pakon lähempiä ja etäisempiä vaikuttimia, nähtävä ne kaikki omassa yhteydessään ja osoitettava miten ne voi raivata tieltä, yhden sovitellen ja toisen tinkimättömästi, yhden nopeasti ja toisen vähitellen.

Ensimmäinen vastaus ei tässä yhteydessä ehkä riitä, mutta toinen vie taas liian pitkälle.

-- -- -- medium tenuere beati7.

Tarjoudun pysymään keskitiellä. Sen mikä nyt jää puuttumaan, voidaan täydentää myöhemmin jossakin muualla.

Maanmiehillämme on erilaisia ajatuksia niistä mahdollisuuksista ja keinoista, joilla Ruotsiamme voi auttaa. Useimmat ovat joutuneet niin epätoivon valtaan, etteivät he usko säädöksillä saatavan enää mitään apua, ellei kaikkea heitetä ensin yli laidan. Heidän mielestään valtakunnan rakennelma on mennyt meidän aikanamme kaikin puolin jo niin muodottomaksi, ettei paraskaan rakennusmestari pysty palauttamaan sen oikeaa muotoa eikä arvostusta, ellei koko rakennelmaa pureta ja ryhdytä muuraamaan uudelleen perustuksista lähtien rakentamisen parhaiden sääntöjen mukaisesti. Toiset puolestaan ylistävät sitä onnellista vapautta, jossa me elämme, ja uskovat, ettei paljon enää puutu siitä, että Ruotsi pääsee onnensa kukkuloille. Ovatkohan molemmat mahtaneet mennä liian pitkälle?

Jos kaikki ovat neuvottomia, kuka silloin auttaa isänmaata? Vielä on keinoja, vielä on valtakunnalla kykyä nousta, mikäli se vain ymmärtää käyttää kykyään oikein. Jos kaikki heitetään yli71 laidan, kuurista tulee raju. On myös epäselvää, kuinka ripeitä ja kunnollisia rakennusmestareita siinä tapauksessa löytäisimme, ja sitä paitsi sellaisissa tapauksissa menee yleensä paljon rakennuspuuta hukkaan.

Koko sairauden parantamiseksi ei kuitenkaan riitä, että joihinkin valta­kunnan särkeviin haavoihin laitetaan pieniä laastareita. Jos veressä on syövyttävää karvautta, tarvitaan vahvoja sisäisiä lääkkeitä8, jotta se ei kalva kaikkea nopeasti loppuun.


 1. medium tenuere beati: Lat. ”onnelliset ovat pysyneet keskitiellä”. Lainaus Alanus ab Insulisin (Alain de Lille) teoksesta Summa de arte praedicatoria, luku 1.
 2. Jos veressä on syövyttävää karvautta ... lääkkeitä: Tässä viitataan aikakauden yleiseen parannusmenetelmään. Potilas määrättiin nauttimaan esim. yrttiliemiä tai laksatiiveja, joiden tarkoituksena oli veren puhdistaminen oletetuista sairautta aiheuttavista aineista.

Englanti

§ 24

Thus, we have now wandered through foreign lands as well as our own country, through earlier and more recent times, sought and presumably also found the cause of emigration from our beloved fatherland; here we are confronted by the second question: By what measures may it best be prevented?

It can be answered either briefly or at length. Briefly: when its cause is removed, its effect will necessarily cease. At length,70 by discovering the proximate and more remote mainsprings of constraint, seeing them all in their context and indicating how one may be removed by persuasion, another by effective action, one immediately, the other gradually.

The former is likely to be inadequate in this case, the latter on the other hand excessive.

–– –– –– medium tenuere beati.9

I will try to keep to the middle way. At another time and in another place that will have to be achieved which is now inadequately dealt with.

Our countrymen are of different opinions as to the feasibility and the means of improving Sweden. Despair has seized the minds of most to such an extent that they no longer believe that it can be improved by any other measures than that of first overthrowing everything. The edifice of the state, they think, has in our time already become so distorted everywhere that even the best master builder is unable to restore its correct shape and appearance unless it is completely demolished and rebuilt again from its foundations according to the best rules of architecture. Others again praise the blessed liberty in which we live and believe that little is wanting before Sweden will reach the pinnacle of its felicity. Have not both gone too far?

If everyone is bewildered, who is then to improve our native land? The means still exist; the country still has the ability to get back on its feet, if only it understands how to use it correctly. To overthrow everything71

It is not enough, however, to place a few small plasters here and there on the wounds of the country with the intention of curing its illness entirely. A corrosive sourness in the blood demands powerful internal drugs if all is not soon to be consumed.


 1. medium tenuere beati: Latin for “the happy ones have kept to the middle way”. A citation from Summa de arte praedicatoria, ch. 1, by Alanus ab Insulis (Alain de Lille) (c.1128–1202).

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: