Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Valtakunnan pelastaminen

Valtakunnan pelastaminen, § 35

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 35

3) Kaikki lainat, kaupat, sopimukset ja millaiset välipuheet tahansa, jotka ovat peräisin ajalta ennen vuotta 1757 ja joiden sisältämiä sitoumuksia ei vielä ole loppuun asti täytetty, olivat ne sitten pankin ja kruunun tai niistä jommankumman ja yksityisen tahon välisiä tai yksityisten tahojen keskenään tekemiä, pitäisi kaikki selvittää ja maksusuoritukset hoitaa loppuun 36 markan kurssilla, kuitenkin siten, ettei mitään jo suoritetuilla maksuilla selvitettyjä asioita saada millään verukkeella ottaa uudelleen käsiteltäviksi ja asettaa kiistanalaisiksi. Mutta kaikki myöhemmät sitoumukset, jotka ovat yhä voimassa, on maksettava niiden laatimisajankohtana voimassa olleen kurssin mukaan, ja jotta tästä seikasta ei aiheutuisi kiistoja eikä oikeudenkäyntejä,48 on kaikkien myöhempien vuosien keskimääräiset kurssit selvitettävä ja annettava asetuksella tiedoksi sekä määrättävä mainittuina vuosina annettujen sitoumusten suorittamisen perusteiksi, mikä on erityisesti otettava huomioon kaikissa edelleen voimassa olevissa työ- ja kustannussopimuksissa.1

Tämä nostattaa varmaan väistämättä runsaasti vastaväitteitä joiltakin tahoilta, mutta asia perustuu kokonaan oikeudenmukaisen rahajärjestelmän luonteeseen. Jos nimittäin kaiken kaupan on perustuttava reaaliarvoon ja juuri kurssi määrittää sen, miten paljon reaaliarvoa sisältyi paperien kirjoittamisen aikaan sovittuun taalerisummaan, ei toki mikään ole kohtuullisempaa kuin se, että jokainen saa maksutapahtuman yhteydessä sen, mitä hänelle kurssin mukaan kuuluu.

Kiistattomasti tällöin toki syntyy jonkinmoista hämminkiä maksusuoritusten kanssa, ja kaikki mahdollisuudet keinotteluun kurssin nousulla tai laskulla katoavat kerralla, mutta pitääkö joidenkin epäkohtien takia ajaa kumoon koko hanke? Pahat teot on jo tehty. Kaiken korjaaminen on mahdotonta, mutta asian jättäminen entiseen sekasortoon on koko valtakunnalle ja vapaudelle kuolemaksi. Jos vähäisten hankaluuksien pelossa menetettäisiin kaikille liiketoimille elintärkeä turvallisuus, tämä vastaisi vuodon saaneen laivan jättämistä uppoamaan, sen sijaan että nähtäisiin vaivaa veden pumppaamiseksi pois ja matkustajien ja miehistön pelastamiseksi.

Monien pienten sitoumusten selvittelyn välttämiseksi voidaan kuitenkin kaikki vuoden 1757 jälkeen sovitut maksuvelvoitteet, joiden summa ei nouse 10 000 kuparitaaleriin, maksaa sen kurssin mukaan, joka ensimmäisessä kohdassa ehdotetulla tavalla määrätään.


  1. alkutekstissä förlags Contracter, ns. kustannusjärjestelmän piirissä tehdyt sopimukset

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

§. 35.

3:o Alla Lån, Köp, Contracter, eller hwad slags Afhandlingar2 det wara må, som för år 1757 äro gjorda och ännu äro oliquiderade,3 borde ware sig imellan Banken och Kronan, eller någondera af dem och privata, eller ock privata sins imellan alla utredas och Liquideras efter 36 marks Cours, dock så, at inga redan liquiderade mål må under hwad sken som hälst å nyo uprifwas och twistiga göras. Men alla senare Afhandlingar, som ännu wara, böra honoreras efter den Cours, som wid deras afslutande war, och på det därom ingen twist eller rättegång måtte up48komma, böra alla senare årens Courser til et medeltal för hwart år uträknas, och genom en Förordning Notificeras, samt til liquidations grund för de framfarne åren anbefallas, hwilket i synnerhet bör i akttagas, wid alla ännu kraft-ägande arbets- och förlags Contracter.

Detta kan wäl ej annat, än af en del winna mycken gensäjelse;4 men saken är aldeles grundad i Naturen af en rätt Finance-Systeme. Ty om all handel bör wara fotad på reelt och Coursen är just den, som utmärker, huru mycket reelt det accorderade Dalertalet då innehölt, så är ju ingen ting billigare, än at hwar och en wid liquiden får njuta Coursen til godo.

Det kan wäl icke nekas, at ju härigenom någon blanning uti Liquiderna upkommer, och all speculation at winna genom stigande eller fallande Cours förfaller på en gång; men skal man för några olägenheter förlora hela spelet? Det onda är gjordt. At bota alt, är omöjeligt; men at lemna det i sin förra oordning, är för Riks-kroppen och friheten dödeligt. At frukta för något bryderi5 och därigenom förlora säkerheten, som är alla rörelsers lif, det wore, at låta häldre skeppet, som fått läck, gå i qwaf,6 än hafwa beswär med pumpande och söka rädda folk och besättning.

Til undwikande af många små Liquider, kunna likwäl de sedan 1757. skedda afhandlingar, som ej stiga til 10 000 Dal. Kopp:mt, alla Liquideras efter den Cours, som på det i första puncten föreslagna sättet blifwer faststäld.


  1. avtal
  2. obetalda
  3. protest, motsägelse
  4. oreda
  5. gå i qwaf: förlisa

Suomi

§ 35

3) Kaikki lainat, kaupat, sopimukset ja millaiset välipuheet tahansa, jotka ovat peräisin ajalta ennen vuotta 1757 ja joiden sisältämiä sitoumuksia ei vielä ole loppuun asti täytetty, olivat ne sitten pankin ja kruunun tai niistä jommankumman ja yksityisen tahon välisiä tai yksityisten tahojen keskenään tekemiä, pitäisi kaikki selvittää ja maksusuoritukset hoitaa loppuun 36 markan kurssilla, kuitenkin siten, ettei mitään jo suoritetuilla maksuilla selvitettyjä asioita saada millään verukkeella ottaa uudelleen käsiteltäviksi ja asettaa kiistanalaisiksi. Mutta kaikki myöhemmät sitoumukset, jotka ovat yhä voimassa, on maksettava niiden laatimisajankohtana voimassa olleen kurssin mukaan, ja jotta tästä seikasta ei aiheutuisi kiistoja eikä oikeudenkäyntejä,48 on kaikkien myöhempien vuosien keskimääräiset kurssit selvitettävä ja annettava asetuksella tiedoksi sekä määrättävä mainittuina vuosina annettujen sitoumusten suorittamisen perusteiksi, mikä on erityisesti otettava huomioon kaikissa edelleen voimassa olevissa työ- ja kustannussopimuksissa.7

Tämä nostattaa varmaan väistämättä runsaasti vastaväitteitä joiltakin tahoilta, mutta asia perustuu kokonaan oikeudenmukaisen rahajärjestelmän luonteeseen. Jos nimittäin kaiken kaupan on perustuttava reaaliarvoon ja juuri kurssi määrittää sen, miten paljon reaaliarvoa sisältyi paperien kirjoittamisen aikaan sovittuun taalerisummaan, ei toki mikään ole kohtuullisempaa kuin se, että jokainen saa maksutapahtuman yhteydessä sen, mitä hänelle kurssin mukaan kuuluu.

Kiistattomasti tällöin toki syntyy jonkinmoista hämminkiä maksusuoritusten kanssa, ja kaikki mahdollisuudet keinotteluun kurssin nousulla tai laskulla katoavat kerralla, mutta pitääkö joidenkin epäkohtien takia ajaa kumoon koko hanke? Pahat teot on jo tehty. Kaiken korjaaminen on mahdotonta, mutta asian jättäminen entiseen sekasortoon on koko valtakunnalle ja vapaudelle kuolemaksi. Jos vähäisten hankaluuksien pelossa menetettäisiin kaikille liiketoimille elintärkeä turvallisuus, tämä vastaisi vuodon saaneen laivan jättämistä uppoamaan, sen sijaan että nähtäisiin vaivaa veden pumppaamiseksi pois ja matkustajien ja miehistön pelastamiseksi.

Monien pienten sitoumusten selvittelyn välttämiseksi voidaan kuitenkin kaikki vuoden 1757 jälkeen sovitut maksuvelvoitteet, joiden summa ei nouse 10 000 kuparitaaleriin, maksaa sen kurssin mukaan, joka ensimmäisessä kohdassa ehdotetulla tavalla määrätään.


  1. alkutekstissä förlags Contracter, ns. kustannusjärjestelmän piirissä tehdyt sopimukset

Englanti

§ 35

Third, all loans, purchases, contracts or whatever transactions they may be that were initiated before 1757 and have not yet been settled, whether between the Bank and the Crown or either of these and private individuals, or else between private individuals themselves, ought to be examined and settled at a 36-mark rate, though in such a way that no cases that have already been settled may on any pretext whatsoever be reopened and disputed. But all later transactions which are still current should be honoured at the exchange rate that applied when they were entered into, and in order that no dispute or lawsuit concerning these may arise,48 all the rates of subsequent years should be reduced to an average for each year and be notified by an ordinance and prescribed as a basis for settlements in future years, which should in particular be observed in the case of all contracts for labour and loans that are still in force.

This will almost inevitably meet with strong opposition from some, but the matter is based entirely on the nature of a correct financial system. For if all commerce ought to be based on hard cash and it is precisely the exchange rate that denotes how much real value the agreed sum of daler represented at the time, then nothing is fairer than that each individual may benefit from the exchange rate when settling a transaction.

It can hardly be denied that some variation will occur in the payments due to this, and all speculation in order to gain by a rising or falling rate will at once become impossible, but should one abandon the whole game for the sake of a few inconveniences? The harm has been done. To remedy everything is impossible, but to leave it in its former disorder will be fatal to the body of the kingdom and to liberty. To fear some complications and thereby lose the security that is vital to all enterprises would be like allowing a ship that has sprung a leak to founder rather than face the trouble of pumping and attempting to save the passengers and crew.

In order to avoid many small payments, transactions entered into since 1757 amounting to less than 10,000 daler kmt could all be settled at an exchange rate established in the manner suggested under the first point.

 

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: