Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Papiston palkkaus

Papiston palkkaus

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[1]

Pohjanmaan papistolla on vanhemmista ajoista lähtien ollut kuulijoidensa1 kanssa erityiset sopimukset, joiden mukaan he ovat saaneet näiltä palkkansa. Kuninkaallisen majesteetin määräyksestä ne on paikkakunnan maaherrojen ja konsistorin valtuutettujen toimesta tutkittu ja laadittu kirjallisina. Valtakunnan korkea-arvoiset säädyt ovat tarkastaneet ne vuoden 1742 valtiopäivillä, ja rahvaan omasta hartaasta pyynnöstä ne on koottu yhteen nimellä Kuninkaallisen majesteetin armollinen asetus papiston oikeuksista Pohjanmaalla,2 nimenomaisella kuninkaallisella määräyksellä, että pappien ja seurakuntalaisten tulisi järkähtämättä noudattaa kyseisestä kuninkaallista asetusta.

Kyseinen kuninkaallinen asetus onkin niistä ajoista lähtien nyt kohta puolen vuosisadan ajan toiminut molemmille ohjenuorana, ilman että sen enempää papit kuin seurakuntalaisetkaan ovat siihen mitään muutosta hakeneet tai saaneet. Siitä huolimatta kuninkaan käskynhaltija3 on äskettäin ottanut vapauden yhdessä jos toisessakin erikoistapauksessa tehdä siihen parhaaksi näkemiään muutoksia ja rajoituksia, jotka eivät voi muuta kuin antaa aihetta epävarmuuteen ja lukuisiin kiistoihin, ja niistä johtuviin oikeudenkäynteihin. Nämä tuhoavat[2] sen sovun, joka on aina vallinnut pappien ja heidän kuulijoidensa välillä Pohjanmaalla. Pohjanmaan papisto anoo siksi kaikkein nöyrimmin hänen kuninkaalliselta majesteetiltaan, että hänen kuninkaallinen majesteettinsa suvaitsisi myös uudelleen armollisesti vahvistaa mainitun vuoden 1743 kuninkaallisen asetuksen ja vapauttaisi sen kaikesta horjutuksesta tai vääristelystä, ja että hän myös yhtä armollisesti kehottaisi kuninkaallisia kollegioita ja virkamiehiä, jotka tulevat ratkaisemaan papiston ja sen kuulijoiden välisiä kiistoja Pohjanmaalla, siinä yhteydessä noudattamaan kyseistä kuninkaallista asetusta ja sen kirjaimellista sisältöä.

Pohjanmaan papiston puolesta, nöyrimmin

Anders Chydenius.

Teologian tohtori, rovasti ja kirkkoherra Kokkolassa.

 

Suom. Veli-Matti Pussinen


 1. seurakuntalaisten
 2. Kuninkaallisen majesteetin armollinen asetus papiston oikeuksista Pohjanmaalla: viitataan asetukseen Kongl. maj:ts nådige förordning, huruledes med upbörden af prästerättigheterna i Österbotten skal förhållas 18.1.1743
 3. kuninkaan käskynhaltija: Vaasan läänin maaherra Adolf Tandefelt

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

[1]

Prästerskapet uti Öster botn har ifrån äldre tider tilbaka haft med sina Åhörare4 särskilta öfwerens kommelser efter hwilcka de af dem blifwit lönta, som genom Lands höfdingarna i orten och Consistorii Fullmächtiga blifwit uppå Kongl. Maij:sts befallning i alla Församlingar undersökta och skrifteligen författade, hwilcka alla af Riksens Högl. Ständer blifwit wid Riksdagen 1742 granskade, och på Allmogens egen trägna b[e]gäran, under namn af Kongl. Maij:sts Nådiga Förordning om Prästerskapets rättigheter i Österbotn5 sammanfattade, med uttryckelig Kongl. befallning, at samma Kongl. F[ör]ordning borde tiena både Lärare6 och Åhörare til obrottslig efter lefnad.

Samma Kongl:a Förordning har ock ifrån den tiden nu snart uti et halft seculum7 tient för båda til ett rätte snöre, utan at hwarcken Lärare eller Åhörare någon ändring deruti sökt eller wunnit; icke destå mindre hafwa Konungens Befallnings hafwande8 nyligen tagit sig frihet, at wid en ock annan casus specialis9 uti den samma göra efter wälbehag ändringar och limitationer, som ei annat kan än gifwa anledningar til osäkerhet och mångfalliga twister, och deraf flytande rättegångar til för[2]störande af den samdrächtighet,10 som altid warit emellan Lärare uti Öster botn och deras åhörare. Hos Kongl. Maij:stt anhåller derföre Österbotns Prästerskap allerunderdånigst, det täktes Hans Kongl. Maij:stt äfwen nämde 1743 års Kongl. Förordning ytterligare i Nåder fastställa och ifrån all rubbning eller förtydning11 frikalla, och lika Nådigt anbefalla de Kongl. Collegier och Ämbetsmän, som några twistemål emellan Prästerskapet och deras Åhörare i Österbotn komma at afgöra, at derwid låta samma Kongl. Förordning och dess orda förstånd12 tiena sig til efterrättelse.

 

På Prästerskapets wägnar i Öster botn underdånigst af

Anders Chydenius.

Th.D. Præp. et Pastor13 i GCarleby.


 1. församlingsmedlemmar
 2. Kongl. Maij:sts Nådiga Förordning om Prästerskapets rättigheter i Österbotn: åsyftar Kongl. maj:ts nådige förordning, huruledes med upbörden af prästerättigheterne i Österbottn skal förhållas 18.1.1743
 3. präster
 4. sekel
 5. Konungens Befallnings hafwande: landshövdingen i Vasa län Adolf Tandefelt
 6. casus specialis: lat. specialfall
 7. sämja
 8. misstydning, förvrängning
 9. orda förstånd: bokstavliga innebörd
 10. Th.D. Præp. et Pastor: teologie doktor, prepositus d.v.s. prost och pastor

Suomi

[1]

Pohjanmaan papistolla on vanhemmista ajoista lähtien ollut kuulijoidensa14 kanssa erityiset sopimukset, joiden mukaan he ovat saaneet näiltä palkkansa. Kuninkaallisen majesteetin määräyksestä ne on paikkakunnan maaherrojen ja konsistorin valtuutettujen toimesta tutkittu ja laadittu kirjallisina. Valtakunnan korkea-arvoiset säädyt ovat tarkastaneet ne vuoden 1742 valtiopäivillä, ja rahvaan omasta hartaasta pyynnöstä ne on koottu yhteen nimellä Kuninkaallisen majesteetin armollinen asetus papiston oikeuksista Pohjanmaalla,15 nimenomaisella kuninkaallisella määräyksellä, että pappien ja seurakuntalaisten tulisi järkähtämättä noudattaa kyseisestä kuninkaallista asetusta.

Kyseinen kuninkaallinen asetus onkin niistä ajoista lähtien nyt kohta puolen vuosisadan ajan toiminut molemmille ohjenuorana, ilman että sen enempää papit kuin seurakuntalaisetkaan ovat siihen mitään muutosta hakeneet tai saaneet. Siitä huolimatta kuninkaan käskynhaltija16 on äskettäin ottanut vapauden yhdessä jos toisessakin erikoistapauksessa tehdä siihen parhaaksi näkemiään muutoksia ja rajoituksia, jotka eivät voi muuta kuin antaa aihetta epävarmuuteen ja lukuisiin kiistoihin, ja niistä johtuviin oikeudenkäynteihin. Nämä tuhoavat[2] sen sovun, joka on aina vallinnut pappien ja heidän kuulijoidensa välillä Pohjanmaalla. Pohjanmaan papisto anoo siksi kaikkein nöyrimmin hänen kuninkaalliselta majesteetiltaan, että hänen kuninkaallinen majesteettinsa suvaitsisi myös uudelleen armollisesti vahvistaa mainitun vuoden 1743 kuninkaallisen asetuksen ja vapauttaisi sen kaikesta horjutuksesta tai vääristelystä, ja että hän myös yhtä armollisesti kehottaisi kuninkaallisia kollegioita ja virkamiehiä, jotka tulevat ratkaisemaan papiston ja sen kuulijoiden välisiä kiistoja Pohjanmaalla, siinä yhteydessä noudattamaan kyseistä kuninkaallista asetusta ja sen kirjaimellista sisältöä.

Pohjanmaan papiston puolesta, nöyrimmin

Anders Chydenius.

Teologian tohtori, rovasti ja kirkkoherra Kokkolassa.

 

Suom. Veli-Matti Pussinen


 1. seurakuntalaisten
 2. Kuninkaallisen majesteetin armollinen asetus papiston oikeuksista Pohjanmaalla: viitataan asetukseen Kongl. maj:ts nådige förordning, huruledes med upbörden af prästerättigheterna i Österbotten skal förhållas 18.1.1743
 3. kuninkaan käskynhaltija: Vaasan läänin maaherra Adolf Tandefelt

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: