Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Yhdestoista saarna Jumalan kymmenestä käskystä

Yhdestoista saarna käskyistä, § 15

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 15

Mutta rakkaat kuulijani, niin surulliselta kuin tämä meistä näyttääkin, etenkin siihen nähden, että meidän on Jumalan vanhurskauden nojalla sovitettava rikos, jota emme itse ole tehneet ja meidät tuomitaan viasta, jonka olemme saaneet onnettomana perintönä vanhemmiltamme, niin tämä meidän surkeutemme on kuitenkin saanut Jumalan ikuisesti armahtavassa sydämessään luomaan ja tarjoamaan meille syntisille uuden, hänen Henkensä avulla meille mahdollisen tien autuuteen, Sovittajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän on lujasti ja horjumattomasti luvannut, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi321 iankaikkisen elämän Joh. 3:15–16. Yksikään meistä ei siten voi jäädä onnettomaksi, jollei hän sitten halua oman kuvitellun vanhurskautensa ryvettyneen manttelin suojassa piilotella synnynnäistä turmelustaan ja siitä nousevaa pahaa sekä halveksua Jumalan meille antamaa armonistuinta Room. 3:25, vaikka meillä siihen kuitenkin on vapaa pääsy. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme Hepr. 4:16. Apostoli Paavali sanoo, että kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen Gal. 3:22. Jeesuksen verellä kalliisti lunastetut sielut, kiiruhtakaa siis tänään kalliin Sovittajan jalkoihin, laskekaa turmeltunut sydämenne siihen hartaasti häveten ja sanokaa Daavidin tavoin: voi, minun ikuinen Armahtajani, syntisestä siemenestä minä olen syntynyt, ja synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun1 Ps. 51:7. Mutta ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden Ps. 51:3, ja Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki Ps. 51:12. Kehotan nyt teitä, Herrani ja Vapahtajani Jeesuksen nimessä, joka teidän ja minun syntisen sydämemme puhdistamiseksi on hikoillut verta ja uhrannut ei vain rukouksia ja kyyneleitä vaan viimeisen veripisarankin sydämestään: Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois2 Ap. t. 3:19.

Sillä todellisessa kääntymyksessä koko teidän syntinen ja saastainen sydämenne pestään uskossa puhtaaksi Karitsan veressä ja puetaan hänen vanhurskautensa kauneimmin koristeltuun vaatetukseen Jes. 61:10. Tämä sielujen lääkäri antaa uudestaan syntyneelle sydämelle myös uusia voimia kukistaa vanha Aatami ja palauttaa jälleen synnin kautta menetetty Jumalan kaltaisuus; siksi kehotankin teitä sydämestäni apostoli Paavalin lailla: Pukekaa yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää Ef. 4:24.


  1. 1933/1992/muokattu
  2. 1938
Alkukieli

§. 15.

Men, mine Älskelige! så bedröfveligit som detta förekommer oss, hälst i anseende därtil, at vi komma at umgälla, genom Guds rättfärdighet, det brott vi icke sjelfve begått, och dömas för et fel, det vi såsom et olyckeligit arf emottagit af våra föräldrar: så har ock denna vår uselhet förmått Gud, genom sitt evigt förbarmande hjerta, at uptänka och framställa för oss syndare en ny, och för oss, genom hans Andas bistånd, möjelig väg til saligheten, genom vår Medlare Jesum Christum, med den fasta och oryggeliga tilsägelse, at hvar och en som tror på honom skal ingalunda förgås, utan få321 evinnerligit lif. Joh. 3:15,16. Så at icke en enda af oss kan blifva olyckelig, om han icke vil, under den egna rättfärdighetenes nedsölade mantel, öfverskyla detta sitt medfödda förderf, och det däraf upväxande onda, och förakta denna af Gud oss satta nådestolen, Rom. 3:25. då vi likväl hafva en fri tilgång, at trösteliga träda fram til den samma, at vi måge få barmhertighet och finna nåd, på then tid oss hjelp behöfves, Ebr. 4:16. ty Apostelen Paulus säger, at Skriften just therföre hafver alt beslutit under synd, på thet löftet skulle komma genom Jesu Christi tro, them som tro, Gal. 3:22. Med Jesu blod, dyrt återlöste själar! skynden Eder då i dag, at för denne dyra Medlarens fötter, med en innerlig blygsel, nedlägga Edert förderfvade hjerta, och säga med David: Si, ack si, min evige Förbarmare, jag är af syndelig säd född, och min moder hafver mig i synd aflat. Ps. 51:7. Men, var du mig nådelig efter tina godhet, och afplana min synd efter tin stora barmhertighet. v. 3. Och skapa i mig Herre min Gud et rent hjerta och gif mig en ny viss anda. v. 12. Och jag förmanar Eder nu, i min Herres och Frälsares Jesu namn, som, för at rena Edert och mitt syndiga hjerta, hafver svettats blod, offrat ej allenast bön och tårar, utan ock sidsta blodsdroppan af sitt hjerta: Så bättrer eder nu och omvänder eder, på thet edra synder måge afskrapade varda. Apostl. G. 3:19.

Ty uti den sanna omvändelsen varder hela det syndiga och orena hjertat genom trona rentvagit uti Lambsens blod, och med hans rättfärdighetsklädnad på det härligaste beprydt. Es. 61:10. Hos denna vår Själaläkare undfår det på nytt födda hjertat äfven nya krafter til at döda gamla Adam,3 och at på nytt uprätta det genom synden förlorade Guds beläte; därföre förmanar jag ock Eder hjerteligen med Apostelen Paulo: Ikläder eder then nya människian, then ther efter Gud skapad är i sanskylliga rättfärdighet och helighet. Eph. 4:24.


  1. gamla Adam: arvsynden, människans syndiga natur

Suomi

§ 15

Mutta rakkaat kuulijani, niin surulliselta kuin tämä meistä näyttääkin, etenkin siihen nähden, että meidän on Jumalan vanhurskauden nojalla sovitettava rikos, jota emme itse ole tehneet ja meidät tuomitaan viasta, jonka olemme saaneet onnettomana perintönä vanhemmiltamme, niin tämä meidän surkeutemme on kuitenkin saanut Jumalan ikuisesti armahtavassa sydämessään luomaan ja tarjoamaan meille syntisille uuden, hänen Henkensä avulla meille mahdollisen tien autuuteen, Sovittajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän on lujasti ja horjumattomasti luvannut, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi321 iankaikkisen elämän Joh. 3:15–16. Yksikään meistä ei siten voi jäädä onnettomaksi, jollei hän sitten halua oman kuvitellun vanhurskautensa ryvettyneen manttelin suojassa piilotella synnynnäistä turmelustaan ja siitä nousevaa pahaa sekä halveksua Jumalan meille antamaa armonistuinta Room. 3:25, vaikka meillä siihen kuitenkin on vapaa pääsy. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme Hepr. 4:16. Apostoli Paavali sanoo, että kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen Gal. 3:22. Jeesuksen verellä kalliisti lunastetut sielut, kiiruhtakaa siis tänään kalliin Sovittajan jalkoihin, laskekaa turmeltunut sydämenne siihen hartaasti häveten ja sanokaa Daavidin tavoin: voi, minun ikuinen Armahtajani, syntisestä siemenestä minä olen syntynyt, ja synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun4 Ps. 51:7. Mutta ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden Ps. 51:3, ja Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki Ps. 51:12. Kehotan nyt teitä, Herrani ja Vapahtajani Jeesuksen nimessä, joka teidän ja minun syntisen sydämemme puhdistamiseksi on hikoillut verta ja uhrannut ei vain rukouksia ja kyyneleitä vaan viimeisen veripisarankin sydämestään: Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois5 Ap. t. 3:19.

Sillä todellisessa kääntymyksessä koko teidän syntinen ja saastainen sydämenne pestään uskossa puhtaaksi Karitsan veressä ja puetaan hänen vanhurskautensa kauneimmin koristeltuun vaatetukseen Jes. 61:10. Tämä sielujen lääkäri antaa uudestaan syntyneelle sydämelle myös uusia voimia kukistaa vanha Aatami ja palauttaa jälleen synnin kautta menetetty Jumalan kaltaisuus; siksi kehotankin teitä sydämestäni apostoli Paavalin lailla: Pukekaa yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää Ef. 4:24.


  1. 1933/1992/muokattu
  2. 1938

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: