Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Kirje Pro Fide et Christianismo -seuralle 1796

Kirje Pro Fide et Christianismo -seuralle 1796

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[1]

Luettu seurassa 25. tammikuuta 1797.

Kokkolassa 23. joulukuuta 1796

Kunnianarvoinen herra kuninkaallinen hovisaarnaaja1

On erityinen ilo vastaanottaa Pro Fide et Christianismo -seuran minulle viime marraskuun 30. päivänä tarjoaman kunnian saada tulla sen jäseneksi, koska olen koko virassa olemani 44 vuoden ajan kykyni mukaan yrittänyt myötävaikuttaa samaan päämäärään, nimittäin käytännöllisen kristillisyyden edistämiseen. Tästä voivat todistaa yksinkertaiset[2] katekismussaarnani Jumalan kymmenestä käskystä ja uskonkappaleista Swederuksen2 Homiletiska försök -teoksessa,3 mutta etenkin kuulijani. Haluan ainoastaan toivoa, että jotakin olisi tehtävissä aikanamme, jolloin uskosta luovutaan ja yleinen vapaa-ajattelu vallitsee. Kuitenkaan ei ole syytä täysin vaipua epätoivoon.

Ruotsin valtaistuimelle on äskettäin noussut kuningas,4 joka itse pelkää Jumalaa eikä kuulemma salli jumalattomuutta ja ylellistä loistoa hovissaan. Sellaisen täytyy vaikuttaa niin, että ne eivät ainakaan uskalla nousta kunniaistuimelle keskuudessamme.

Tämän mukana seuraa seuralle pieni neljän[?] riikintaalerin lahjoitus, jolla rohkenen vaivata herra hovisaarnaaja, kun en tiedä kuka nyt on rahastonhoitajana. [3]

Tämä kunnioitus on loppumatonta ja sen myötä olen jatkossakin korkea-arvoisen herra kuninkaallisen hovisaarnaajan nöyrä palvelija

Anders Chydenius.

Suom. Veli-Matti Pussinen


 1. herra kuninkaallinen hovisaarnaaja: Kirjeen vastaanottaja oli seuran sihteeri, vakinainen hovisaarnaaja Jonas Linderholm.
 2. Homiletiska försök -teoksen kustantaja oli kirjakauppias Magnus Swederus Uppsalasta.
 3. katekismussaarnani Jumalan ... Homiletiska försök -teoksessa: tarkoittaa Saarnoja Jumalan kymmenestä käskystä (Predikningar öfver tio Guds bud) teoksessa Homiletiska försök, vol. III–IV (1781–1782) ja Saarnoja katekismuksen toisesta pääkappaleesta (Predikningar öfver andra hufvudstycket i catechesen) teoksessa Homiletiska försök, vol. VI–VII (1784)
 4. Ruotsin valtaistuimelle on äskettäin noussut kuningas: Kustaa IV Adolf oli tullut täysi-ikäiseksi ja noussut valtaistuimelle 1796.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

[1]

Upläst i Samf. d 25 Jan 1797.

Gamla Carleby d:n 23 Decembr 1796.

Högwördige Herr Kongl. HåfPredikant.5

Så mycket gladare emottager jag Samfundets pro fide et Christianismo mig under d:n 30 November sidstl. erbudna heder, at wara Ledamot deruti, som jag under hela min Ämbetstid uti 44 år efter min förmåga sökt at bijdraga til samma ändamål, nemligen den Practiska Christendomens förkåfran, hwarom mina enfalliga Catechis[2]mi Predikningar öfwer Tio Guds Bud och Trones Articlar,6 uti Svederi Homiletiska arbeten,7 men mäst egna Åhörarne kunna witna. Jag will allenast önska, at i wåra trolösa tider och under allmänt fritänckeri något stode at uträttas. Doch må man ei aldeles förtwifla.

En Konung hafwer nyligen upstigit på Swenska Thronen,8 som sielf Fruchtar Gud, och lärer ei tåla Gudlöshet och Lyster wid sitt Håf, och sådant måste wärcka, at de å[t]minstone ei wåga intaga Högsätet iblan[d] oss.

Härjämte följer en liten gåfwa af 4[?] Rdr. til Samfundet, dem jag såsom okunnig derom hwilcken nu är Cassans Föreståndare wågar beswära Herr HåfPredikante[n][3] med.

Den Högachtning blifwer ouphörlig hwarmed jag framhärdar at wara

 

Högwördige Herr Kongl. HåfPredikantens

 

ödmiuke tienare,

Anders Chydenius.


 1. Brevets mottagare var samfundets sekreterare och ordinarie hovpredikanten Jonas Linderholm.
 2. Predikningar öfwer Tio Guds Bud och Trones Articlar: åsyftar Predikningar öfver tio Guds bud i Homiletiska försök, vol III–IV (1781–1782), och Predikningar öfver andra hufvudstycket i catechesen i Homiletiska försök, vol. VI–VII (1784)
 3. Svederi Homiletiska arbeten: Homiletiska försök gavs ut på bokhandlare Magnus Swederus förlag i Uppsala.
 4. En Konung hafwer nyligen upstigit på Swenska Thronen: Gustav IV Adolf blev myndig och besteg tronen 1796.

Suomi

[1]

Luettu seurassa 25. tammikuuta 1797.

Kokkolassa 23. joulukuuta 1796

Kunnianarvoinen herra kuninkaallinen hovisaarnaaja9

On erityinen ilo vastaanottaa Pro Fide et Christianismo -seuran minulle viime marraskuun 30. päivänä tarjoaman kunnian saada tulla sen jäseneksi, koska olen koko virassa olemani 44 vuoden ajan kykyni mukaan yrittänyt myötävaikuttaa samaan päämäärään, nimittäin käytännöllisen kristillisyyden edistämiseen. Tästä voivat todistaa yksinkertaiset[2] katekismussaarnani Jumalan kymmenestä käskystä ja uskonkappaleista Swederuksen10 Homiletiska försök -teoksessa,11 mutta etenkin kuulijani. Haluan ainoastaan toivoa, että jotakin olisi tehtävissä aikanamme, jolloin uskosta luovutaan ja yleinen vapaa-ajattelu vallitsee. Kuitenkaan ei ole syytä täysin vaipua epätoivoon.

Ruotsin valtaistuimelle on äskettäin noussut kuningas,12 joka itse pelkää Jumalaa eikä kuulemma salli jumalattomuutta ja ylellistä loistoa hovissaan. Sellaisen täytyy vaikuttaa niin, että ne eivät ainakaan uskalla nousta kunniaistuimelle keskuudessamme.

Tämän mukana seuraa seuralle pieni neljän[?] riikintaalerin lahjoitus, jolla rohkenen vaivata herra hovisaarnaaja, kun en tiedä kuka nyt on rahastonhoitajana. [3]

Tämä kunnioitus on loppumatonta ja sen myötä olen jatkossakin korkea-arvoisen herra kuninkaallisen hovisaarnaajan nöyrä palvelija

Anders Chydenius.

Suom. Veli-Matti Pussinen


 1. herra kuninkaallinen hovisaarnaaja: Kirjeen vastaanottaja oli seuran sihteeri, vakinainen hovisaarnaaja Jonas Linderholm.
 2. Homiletiska försök -teoksen kustantaja oli kirjakauppias Magnus Swederus Uppsalasta.
 3. katekismussaarnani Jumalan ... Homiletiska försök -teoksessa: tarkoittaa Saarnoja Jumalan kymmenestä käskystä (Predikningar öfver tio Guds bud) teoksessa Homiletiska försök, vol. III–IV (1781–1782) ja Saarnoja katekismuksen toisesta pääkappaleesta (Predikningar öfver andra hufvudstycket i catechesen) teoksessa Homiletiska försök, vol. VI–VII (1784)
 4. Ruotsin valtaistuimelle on äskettäin noussut kuningas: Kustaa IV Adolf oli tullut täysi-ikäiseksi ja noussut valtaistuimelle 1796.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: