Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Purjehdusvapauden muutos

Purjehdusvapauden muutos, § 2

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 2. Kuninkaallinen majesteetti on 15. päivänä viimeksi kulunutta kesäkuuta päivätyllä kirjeellä ilmoittanut kuninkaallisille kamari- ja kauppakollegioille, miten hän on armollisesti havainnut olosuhteiden vaativan, että vuoden 1766 valtiopäivillä laajennetut tapuli- ja purjehdusvapaudet1 tulisi, jotta tullikavallukset ja laiton kaupankäynti niiden yhteydessä voidaan estää, tulevaisuudessa asettaa sujuvamman ja varmemman valvonnan alaisiksi kokoamalla yhteen ne tapulioikeudet, jotka mahdollisesti ovat yhdistettävissä, mikäli se on toteutettavissa valtiota rasittamatta. Tämän saavuttamiseksi pidetään ensiksi päätettynä, että Vaasan ja Kristiinankaupungin tapulioikeudet tulee siirtää Kaskisiin. Toiseksi, koska Pietarsaari[2/284] ja Uusikaarlepyy ovat sopineet edellä mainittujen kanssa hoitavansa ulkomaankauppansa Kaskisista käsin, niiden tulisi yhdessä edellä mainittujen kanssa sitoutua toteuttamaan ne julkiset rakennukset, joita tämä tapulilaitos edellyttää, etenkin kun ne kauan ennen tätä ovat kuulemma sopineet, miten uusi tapulikaupunki perustetaan, ynnä muuta. Ja koska Kaskisten sataman sanotaan olevan sopivin ja paras tapulikaupungin tarpeisiin, kehotetaan kuninkaallisia kollegioita, kaikkia asianomaisia kuultuaan, antamaan nöyrä lausuntonsa siitä, minkä ajan kuluessa nämä neljä kaupunkia tulisi purjehdusvapautensa menettämisen uhalla velvoittaa perustamaan Kaskisiin ainakin tullivalvonnan edellyttämät julkiset rakennukset. Lisäksi ehdotetaan, että Kokkola ja Oulu tulisi kytkeä tapulioikeuden osalta Kaskisiin siten, että niillä olisi siellä yhteinen purku- ja lastauspaikka sekä tullauspaikka, tai että Kaskisista tulisi ainakin näiden kahden kaupungin tulo- ja lähtötarkastuksen paikka. Lopuksi kuninkaallinen majesteetti ilmoittaa, miten hän on nähnyt hyväksi vahvistaa, että Raahe, joka tähän asti on ollut osittain Kokkolan ja osittain Oulun tullikamarin alaisuudessa, tullaan varmemman valvonnan saavuttamiseksi velvoittamaan käyttämään Kaskisia purku-, lastaus- ja tullauspaikkanaan.

Arvoisat kansalaiset! Tällainen on se asetus, josta minun nähdäkseni tulee esittää jotakin saadakseni asian todellisen tilan jollakin tavalla valaistuksi. Tämä tapahtuu vakaasti luottaen siihen, että vapaan ja ajattelevan kansan parissa totuus saa kannatusta ja erehdykset tulevat korjatuiksi.


  1. vuoden 1766 valtiopäivillä laajennetut tapuli- ja purjehdusvapaudet: Joulukuussa 1765 Vaasa, Kokkola, Oulu, Pori ja Härnösand saivat aktiiviset tapulioikeudet, minkä lisäksi Kristiinankaupunki, Uusikaarlepyy, Pietarsaari, Raahe, Sundsvall, Hudiksvall ja Söderhamn saivat rajoitetun oikeuden käyttää edellämainittuja satamia ulkomaankaupassaan. Länsipohjan kaupungit Uumaja, Luulaja, Piitime ja Tornio saivat 1767 Ratanista yhteisen tulli- ja lastauspaikan ulkomaankaupan harjoittamista varten.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

§. 2. Kongl. Maj:t har genom Bref af d. 15 Junii sistl. behagat gifwa Kgl. Cammar- och Commerce-Collegierne wid handen, huruledes Kongl Maj:t i Nåder funnit angelägenheten fordra, at de wid 1766 års Riksdag ­tilökte Stapel- och Seglations-friheter,2 så framt Tull-försnillningen och en understucken3 handel därwid skall kunna förekommas, måge, så widt det utan Statens gravation4 sig göra låter, ställas under en för framtiden mera wig och säker bewakning, medelst sammanflyttning, af de Stapel-rätter, som möjeligen kunna förenas; til hwilken ända då tages först för afgjordt, at Wasa och Christina Städer5 böra flyttas till Kaskö, sedan at ­Ja[2/284]cobstad och NyCarleby, såsom de där förenat sig med de förstnämnde, at ifrån detta ställe besörja deras Utrikes Handel, borde wara förbundne, at gemensamt med de förra werkställa de publique Byggnader, hwilka för denna Stapel-inrättning äro nödige, hälst de långt för detta skola öfwer­ens­kommit om sättet til den nya Stapel-Stadens anläggande, med mera; och emedan Kaskö Hamn äfwen skall wara den tjänligaste och bästa för en Stapel, anbefalles Kongl. Collegierne, at sedan samtelige wederbörande hörde blifwit, inkomma med underdånigt utlåtande inom hwad tid dessa fyra Städer wid sin Seglations-frihets förlust måtte påläggas, at på Kaskö inrätta, åtminstone de för Tullbewakning nödige publique Byggnader. Widare föreslås äfwen, at Gamla Carleby och Uhleåborg måtte med Kaskö, i anseende til Stapel-rätten, således förenas, at Loss- och Lastnings- samt förtullnings-stället blefwe där gemensamt, eller åtminstone Kaskö blefwe en in- och utlops-ort för dessa twänne Städer: Och sist gifwer Kongl. Maj:t wid handen, huru Han godtfunnit fastställa, at Brahestad, som härtils, dels under Gamla Carleby, dels under Uhleåborgs Tull-Kammare stäld, må, til winnande af säkrare bewakning, åläggas, at nyttja Kaskö til Loss- Last och Förtullnings-ställe.

Wärdaste Medborgare! Detta är den Författning, hwarwid jag til någon uplysning i sakens sanskyldiga beskaffenhet trodt mig böra något anföra, i den fasta tilförsigt, at sanningen bland et fritt och tänkande Folk, winner bifall, och misstag blifwa rättade.


  1. wid 1766 års Riksdag tilökte Stapel- och Seglations-friheter: I december 1765 beviljades Vasa, Gamlakarleby, Uleåborg, Björneborg och Härnösand aktiv stapelrätt. Därtill beviljades Kristinestad, Nykarleby, Jakobstad, Brahestad, Sundsvall, Hudiksvall och Söderhamn en begränsad rätt att använda nyss nämnda städer för sin utrikeshandel. De västerbottniska ­städerna Umeå, Luleå, Piteå och Torneå fick 1767 i Ratan en gemensam tull- och lastningsplats för sin utrikeshandel.
  2. olovlig
  3. Statens gravation: att belasta staten, eg. att öka lönekostnaderna
  4. Wasa och Christina Städer: Vasa och Kristinestad

Suomi

§ 2. Kuninkaallinen majesteetti on 15. päivänä viimeksi kulunutta kesäkuuta päivätyllä kirjeellä ilmoittanut kuninkaallisille kamari- ja kauppakollegioille, miten hän on armollisesti havainnut olosuhteiden vaativan, että vuoden 1766 valtiopäivillä laajennetut tapuli- ja purjehdusvapaudet6 tulisi, jotta tullikavallukset ja laiton kaupankäynti niiden yhteydessä voidaan estää, tulevaisuudessa asettaa sujuvamman ja varmemman valvonnan alaisiksi kokoamalla yhteen ne tapulioikeudet, jotka mahdollisesti ovat yhdistettävissä, mikäli se on toteutettavissa valtiota rasittamatta. Tämän saavuttamiseksi pidetään ensiksi päätettynä, että Vaasan ja Kristiinankaupungin tapulioikeudet tulee siirtää Kaskisiin. Toiseksi, koska Pietarsaari[2/284] ja Uusikaarlepyy ovat sopineet edellä mainittujen kanssa hoitavansa ulkomaankauppansa Kaskisista käsin, niiden tulisi yhdessä edellä mainittujen kanssa sitoutua toteuttamaan ne julkiset rakennukset, joita tämä tapulilaitos edellyttää, etenkin kun ne kauan ennen tätä ovat kuulemma sopineet, miten uusi tapulikaupunki perustetaan, ynnä muuta. Ja koska Kaskisten sataman sanotaan olevan sopivin ja paras tapulikaupungin tarpeisiin, kehotetaan kuninkaallisia kollegioita, kaikkia asianomaisia kuultuaan, antamaan nöyrä lausuntonsa siitä, minkä ajan kuluessa nämä neljä kaupunkia tulisi purjehdusvapautensa menettämisen uhalla velvoittaa perustamaan Kaskisiin ainakin tullivalvonnan edellyttämät julkiset rakennukset. Lisäksi ehdotetaan, että Kokkola ja Oulu tulisi kytkeä tapulioikeuden osalta Kaskisiin siten, että niillä olisi siellä yhteinen purku- ja lastauspaikka sekä tullauspaikka, tai että Kaskisista tulisi ainakin näiden kahden kaupungin tulo- ja lähtötarkastuksen paikka. Lopuksi kuninkaallinen majesteetti ilmoittaa, miten hän on nähnyt hyväksi vahvistaa, että Raahe, joka tähän asti on ollut osittain Kokkolan ja osittain Oulun tullikamarin alaisuudessa, tullaan varmemman valvonnan saavuttamiseksi velvoittamaan käyttämään Kaskisia purku-, lastaus- ja tullauspaikkanaan.

Arvoisat kansalaiset! Tällainen on se asetus, josta minun nähdäkseni tulee esittää jotakin saadakseni asian todellisen tilan jollakin tavalla valaistuksi. Tämä tapahtuu vakaasti luottaen siihen, että vapaan ja ajattelevan kansan parissa totuus saa kannatusta ja erehdykset tulevat korjatuiksi.


  1. vuoden 1766 valtiopäivillä laajennetut tapuli- ja purjehdusvapaudet: Joulukuussa 1765 Vaasa, Kokkola, Oulu, Pori ja Härnösand saivat aktiiviset tapulioikeudet, minkä lisäksi Kristiinankaupunki, Uusikaarlepyy, Pietarsaari, Raahe, Sundsvall, Hudiksvall ja Söderhamn saivat rajoitetun oikeuden käyttää edellämainittuja satamia ulkomaankaupassaan. Länsipohjan kaupungit Uumaja, Luulaja, Piitime ja Tornio saivat 1767 Ratanista yhteisen tulli- ja lastauspaikan ulkomaankaupan harjoittamista varten.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: