Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Purjehdusvapauden muutos

Purjehdusvapauden muutos, § 13

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

§ 13. Mitä lopulta tulee valtiolle useamman meritullikamarin ylläpitämisestä aiheutuvaan rasitteeseen, mikä varsinaisesti näyttää antaneen aiheen näiden tapulioikeuksien yhdistämiselle, tulee lukijan tässä suhteessa huomata seuraava seikka. Heti kun ymmärretään, että kaupankäynnin helpottaminen kasvattaa kaukaisimpien seutujen asukaslukua ja tavaramäärää ja lisää siten kruunun ja valtakunnan kokonaisvoimaa, niin käy selväksi, että Pohjanmaan kaupungeille myönnetyn purjehdusvapauden kautta niiden yläpuolinen maa tulee elpymään ja kattamaan muutaman vuoden kuluessa sataprosenttisesti tämän valtakunnan kassaan tulleen menetyksen. Tämä korvaus ei tosin tule meritullin tulojen kautta, minkä perusteella se, joka ei näe kokonaisuutta, voisi esittää kuninkaalliselle majesteetille tullivirkailijoiden palkkauksen tuottavan valtiolle tappiota. Mutta olkoon miten hyvänsä, raha virtaa aikanaan suuren Kustaamme käsiin tuhansin siunauksin, ja silloin ne eivät ole poissa. Ja uskallan niin pitkälle luottaa lempeimmän kuninkaamme sydämeen, että jos hän tullivirkailijoiden palkkaukseen todellisuudessa aiheuttamalla muutaman tuhannen taalerin menetyksellä voisi tehdä useita satoja tuhansia alamaisiaan onnellisiksi, hän laskisi, että mainittu summa on tullut käytettyä mitä hedelmällisintä korkoa tuottaen.

Jos joku taasen tohtisi yrittää riistää minulta tämän iloisen varmuuden, ei minun tarvitse muuta kuin viitata niihin suuriin ja jalomielisiin avustuksiin ja vapauksiin, jotka kruunu on myöntänyt valaanpyynnille Grönlannissa, ja sen lisäksi suuriin palkkioihin, joita on luvattu merikalastuksen edistämiseen.1 Tuleeko siis Pohjanmaalta ja sen yläpuolella sijaitsevalta laajalta maalta puuttumaan kaikki kannustus? Ei! Kukaan Suuren Kustaamme alamaisista ei joudu lapsipuolen asemaan, he ovat kaikki hänen omiaan, siksi ei ketään myöskään jätetä osattomaksi.


  1. valaanpyynnille Grönlannissa, ... merikalastuksen edistämiseen: Vuosien 1765–1766 valtiopäivillä Chydenius oli osallistunut aktiivisesti kalastusdeputaation työhön ja vastustanut menestyksellisesti mm. valaanpyynnin tukipalkkioita. Ks. Eriävä mielipide kalastusdeputaation päätökseen, Kalastusdeputaation mietintö ja näiden kirjoitusten kommentti.
Alkukieli

§. 13. Hwad ändteligen Statens gravation genom flera Sjötulls-Kamrars uppehållande beträffar, som egenteligen synes hafwa gifwit anledning til dessa Stapel-friheters sammanslående, bör Läsaren därwid märka följande: Så snart det är gifwit, at en lättad Handels-rörelse ökar i de aflägsnaste tracter Folk- och Waru-mängden, til Kronans och Rikets gemensamma styrka, så blifwer det handgripeligit, at genom den Österbottniska Städerna förunta Seglations-frihet, måste det åfwanföre liggande Landet, som där­igenom uplifwas, efter få års förlopp med 100 proCent fylla denna förlusten i Rikets Cassa. Denna ersättning löper wäl icke in uti Sjötulls-medels räkningen, hwaraf den som ej ser längre in i det hela, kan för Kongl. Maj:t afmåla Tull-Betjäningens aflöning för en Rikets förlust; men nog af,2 de flyta i sinom tid in i wår Store Gustafs Händer, med tusende wälsignelser, och då äro de ej borta: Och jag wågar så långt på wår Mildaste Konungs Hjärta, at om Han med några Tusende Dalers werkeliga förlust, som kunna åtgå til Tull-Betjäningens aflöning, kunde göra flere Hundrade Tusende af Sine undersåtare lyckeliga, räknar Han samma Summa wara utlagd på den bördigaste ränta.

Skulle åter någon understå sig at söka förtaga mig denna glädjefulla försäkran, behöfwer jag ej mera än åberopa mig de stora och ädelmodiga förskotter3 och friheter af Kronan til Grönlands Hwalfisk-fångst, och så därtil, som Saltsjö-fiskeriernas upkomst utfästade stora belöningar.4 Skall Österbotten då, och det där åfwanföre liggande widsträckta Land sakna all upmuntran? Nej! Wår Store Gustaf hafwer bland Sine undersåtare inga Stjufbarn,5 de äro alle Hans egne, därföre lemnas ej heller någon lottlös.


  1. men nog af: vare därmed hur som helst
  2. understöd, bidrag
  3. Grönlands Hwalfisk-fångst ... stora belöningar: Chydenius hade mycket aktivt tagit del i fiskerideputationens arbete vid riksdagen 1765–1766 och framgångsrikt motsatt sig utbetalningen av understöd och premier till bl.a. valfiskfångsten. Se Reservation mot fiskerideputationens beslut, Fiskerideputationens betänkande och kommentaren till dessa skrifter.
  4. inga Stjufbarn: ingen som missgynnas eller behandlas orättvist

Suomi

§ 13. Mitä lopulta tulee valtiolle useamman meritullikamarin ylläpitämisestä aiheutuvaan rasitteeseen, mikä varsinaisesti näyttää antaneen aiheen näiden tapulioikeuksien yhdistämiselle, tulee lukijan tässä suhteessa huomata seuraava seikka. Heti kun ymmärretään, että kaupankäynnin helpottaminen kasvattaa kaukaisimpien seutujen asukaslukua ja tavaramäärää ja lisää siten kruunun ja valtakunnan kokonaisvoimaa, niin käy selväksi, että Pohjanmaan kaupungeille myönnetyn purjehdusvapauden kautta niiden yläpuolinen maa tulee elpymään ja kattamaan muutaman vuoden kuluessa sataprosenttisesti tämän valtakunnan kassaan tulleen menetyksen. Tämä korvaus ei tosin tule meritullin tulojen kautta, minkä perusteella se, joka ei näe kokonaisuutta, voisi esittää kuninkaalliselle majesteetille tullivirkailijoiden palkkauksen tuottavan valtiolle tappiota. Mutta olkoon miten hyvänsä, raha virtaa aikanaan suuren Kustaamme käsiin tuhansin siunauksin, ja silloin ne eivät ole poissa. Ja uskallan niin pitkälle luottaa lempeimmän kuninkaamme sydämeen, että jos hän tullivirkailijoiden palkkaukseen todellisuudessa aiheuttamalla muutaman tuhannen taalerin menetyksellä voisi tehdä useita satoja tuhansia alamaisiaan onnellisiksi, hän laskisi, että mainittu summa on tullut käytettyä mitä hedelmällisintä korkoa tuottaen.

Jos joku taasen tohtisi yrittää riistää minulta tämän iloisen varmuuden, ei minun tarvitse muuta kuin viitata niihin suuriin ja jalomielisiin avustuksiin ja vapauksiin, jotka kruunu on myöntänyt valaanpyynnille Grönlannissa, ja sen lisäksi suuriin palkkioihin, joita on luvattu merikalastuksen edistämiseen.6 Tuleeko siis Pohjanmaalta ja sen yläpuolella sijaitsevalta laajalta maalta puuttumaan kaikki kannustus? Ei! Kukaan Suuren Kustaamme alamaisista ei joudu lapsipuolen asemaan, he ovat kaikki hänen omiaan, siksi ei ketään myöskään jätetä osattomaksi.


  1. valaanpyynnille Grönlannissa, ... merikalastuksen edistämiseen: Vuosien 1765–1766 valtiopäivillä Chydenius oli osallistunut aktiivisesti kalastusdeputaation työhön ja vastustanut menestyksellisesti mm. valaanpyynnin tukipalkkioita. Ks. Eriävä mielipide kalastusdeputaation päätökseen, Kalastusdeputaation mietintö ja näiden kirjoitusten kommentti.

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: