Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kymmenes saarna käskyistä, § 2

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English
Original language

§. 2.

Alla dessa Herrans bud fordra väl en fullkomlig hjertats renhet, så at ock alla onda lustar uti dem äro förbudna; men då den Helige Guden nogsamt såg, huru människorna vid sin laglydnad såsom sinnliga, ville allenast hålla sig vid det yttre, eller den i andras ögon lysande ärbarheten, under hvilken de ville öfverskyla sit onda och ilfundiga hjerta, och med den rådfrågande ynglingen tro, at de hållit alla Guds bud ifrån sin ungdom, Matth. 19:20. fant han för nödigt at särskildt uti det Nionde och Tionde budet lika som med en dubbel knut af sin helighet binda det falska och egenrättfärdiga hjertat vid ärkänslan af sina öfverträdelser, så at om det ock ville på något sätt slingra sig undan alla de andra buden, måste det dock studsa1 vid dessa, som äro lika som et247 lås för hela Herrans lag, eller som sal. Biskop Pontoppidan kallar dem i sin förklaring öfver Catechesen en nyckel til alla de andra buden,2 i det han uti det nionde aldeles förbjuder all ond lusta i vårt hjerta, då det heter: Tu skalt icke hafva lust; och i det tionde går än längre och fördömer äfven den onda medfödda begärelsen och arfsynden, som bor uti oss alla, i det han säger: Tu skalt icke begära.


  1. hejda sig, rygga tillbaka
  2. Biskop Pontoppidan ... de andra buden: Biskop Erik Pontoppidans Sandhed til Gudfrygtighed, udi en eenfoldig og efter muelighed kort, dog tilstrekkelig Forklaring over sal. doct. Mort. Luthers Liden Catechismo utkom första gången 1737 men blev därefter ett standardverk med många tillökade och förbättrade upplagor långt in på 1800-talet. Den svenska översättningen Sanning till gudagtighet uti en enfaldig och grundelig förklarning öfwer d. Lutheri lilla cateches, af E. Pontoppidan utkom 1764 och nya tillökade och förbättrade upplagor följde 1767, 1785, 1803, 1820 och 1827. I Pontoppidans danska originalverk från 1737 återfinns passagen om att nionde och tionde buden är en nyckel till de andra buden i svaret på fråga 270, s. 71 ”hvilke ere som Noglen til den heele Lov.” I senare upplagor ändrades numreringen på frågorna och då finns passagen ofta som svar på fråga 264.

Finnish

§ 2

Kaikki nämä Herran käskyt tosin vaativat täydellistä sydämen puhtautta ja siten niissä myös kielletään kaikki pahat halut, mutta pyhä Jumala näki selvästi, miten ihmisten lainkuuliaisuus heidän aistillisten halujensa vuoksi tahtoi jäädä vain ulkoiseen, tai toisten silmissä loistavaan kunniallisuuteen, jonka alle he halusivat kätkeä pahan ja kavalan sydämensä. Neuvoa kysyvän nuorukaisen tavoin he uskoivat, että he ovat noudattaneet kaikkia Jumalan käskyjä nuoruudestaan asti Matt. 19:20. Siksi hän katsoi tarpeelliseksi yhdeksännessä ja kymmenennessä käskyssä erityisesti ikään kuin pyhyytensä kaksoissolmulla velvoittaa valheellisen ja itsevanhurskaan sydämen omien rikkomustensa tunnustamiseen, niin että jos sydän jollain tavoin tahtoisikin kiemurrella pois kaikkien muiden käskyjen alta, niin sen täytyy kuitenkin kavahtaa näitä, jotka ovat ikään kuin247 Herran koko lain lukko. Tai niin kuin autuas piispa Pontoppidan katkismuksen selityksessään3 sanoo, että ne ovat avain kaikkiin muihin käskyihin, sillä yhdeksännessä käskyssä hän kieltää täysin kaikki sydämemme pahat halut sanoessaan: Sinun ei pidä haluta, ja kymmenennessä hän menee vielä pitemmälle ja tuomitsee myös synnynnäiset pahat himot ja meissä kaikissa asuvan perisynnin, kun hän sanoo: Älä himoitse.

 


  1. Pontoppidan katkismuksen selityksessään: Viitataan Erik Pontoppidanin teokseen Sandhed til Gudfrygtighed, udi en eenfoldig og efter muelighed kort, dog tilstrekkelig Forklaring over sal. doct. Mort. Luthers Liden Catechismo (1737). Ruotsinkielinen käännös Sanning till gudagtighet uti en enfaldig och grundelig förklarning öfwer d. Lutheri lilla cateches, af E. Pontoppidan ilmestyi 1764.

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: