Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kärryjen parantaminen, § 17

Previous Section:

Next Section:

Font size: A A A A


Viewing Options:

Unfortunately this content isn't available in English
Original language

§. 17.

Alla nya inrättningar hafva nya svårigheter, och än flera pläga dem påtrugas.25

Jag nödgas därföre uptaga de förnämsta. En del torde ropa, den är för dyr. En allmoge, som mäst brukar dem, hafver icke förmögenhet, at skaffa sig sådana. I anseende til det höga pris, som alla varor nu stå uti, när det ankommer på dalrar, kan ej annars vara, än at den blifver nog dyr. Men, på det läsaren ej må afskräckas, at skaffa sig en sådan, för fruktan af för stor dyrhet, ej eller antaga förslaget blindtvis, och ångra sin lätt-trohet, när kärran skal betalas, vil jag upriktigt anföra, hvad den mig, utom rönen och andra anstalter verkeligen kåstar, och straxt bredevid utsätta, hvad en vanlig kärra här på orten kunde ungefärligen stiga til.

 

Nya kärran.

Kopparmynt

daler

öre

För hjulen hos Vagnmakaren

27

 

Järnringarna omkring trummorna

6

 

Järn-bult til axel 1 ¾ tum i fyrkant, 2 lissp. 10 marker, à 8 dal.

20

 

6 lissp. stångjärn à 10 dal. til beslag

60

 

Smedens arbetslön, jämte kol

24

 

Dagakarlarnas lön i smedjan à 10 mark om dagen

12:

16

Malm-pannorna, med koppar, tenn och arbetslön -  -

33:

24

Dessa pannors insättning och jämkning, som dock framdeles kan undvikas, kostar mig -  -

7

 

 

 

 

Summa

190:

8

 

26

Vanliga kärran

Kopparmynt

daler

öre

Hos samma Vagnm. kåsta kärrhjulen

24

 

Järnringar om trummorna

6

 

Trä-axelen, utom beslag  -

3

 

Skal den beslås efter vanligheten med tvärskållar och beslag på axelen, åtgår äfven 6 lisspund järn à 10 daler  -  -  -

60

 

Arbetslön kan uti ingen del vara billigare på den vanliga, således är Smedens lön  -  -  -

24

 

Dagakarlarnas  -  -  -

12:

16

 

 

 

daler

129:

16

Differencen  -  -  -

60:

24

 

 

 

Summa1

190:

24

 

Således är det föga annat, än järn-axelen och malm-pannorna, som på den nya äro dyrare: båda en redbar egendom2, som på hela seculo3 icke kunna förspillas, fast något litet nötas. Vid dem kunde dock ännu mycket sparas, om axelen gjordes helt tunn af järn midt uppå, och bristen sedan ärsattes med et stycke trä, som skrufvas fast vid järnet; malm-pannorna hälften kårtare än mina, så at de åtminstone kunde fås för 20 daler: de til pannornas insättning och jämkning för mig åtgångna 7 dal. kunna aldeles vara framdeles behållne, allenast de insättas uti trummorna, förrän hjulen blifvit gjorda; genom hvilket alt vid pass 24 daler komma af differencen at afdragas, och således är hela differencen27 ej mer än 36 daler 24 öre kopp:mt. Lägger man nu häremot nyttan, at genom denna inrättning, 2 gångor så mycket varor framföras lika lätt, som med den vanliga: capitalet ligger uti redbart, och man i stället för ständiga lapp- och lagningar har en stadig kärra, vil 6 eller 10 plåtars förlag litet betyda.


  1. Här finns ett additionsfel. Den korrekta summan är 190:8.
  2. en redbar egendom: egendom som lätt kan omsättas i kontanter; som har sitt fulla eller säkra penningvärde
  3. seklet

Finnish

§ 17

Kaikissa uusissa laitteissa ilmenee uusia ongelmia, ja tapana on väittää niitä olevan vieläkin enemmän.25

Minun on näin ollen mainittava tärkeimmät. Eräät väittänevät äänekkäästi näitä kärryjä liian kalliiksi. Rahvaalla, joka työkärryjä eniten käyttää, ei ole varaa sellaisten hankkimiseen. Kun otetaan huomioon kaikkien tavaroiden hintojen nykyinen korkea taso taalareissa, ne tulevatkin kalliiksi. Jotta lukijaa ei kuitenkaan peloteltaisi hankkimasta tällaisia kärryjä niiden liian korkean hinnan takia ja jotta hän ei myöskään hyväksyisi ehdotusta sokeasti ja joutuisi katumaan hyväuskoisuuttaan, kun kärryjen maksamisen aika koittaa, haluan vilpittömästi ilmoittaa, mitä ne minulle todellisuudessa maksavat lukuun ottamatta kokeiden ja muiden järjestelyjen aiheuttamia kuluja ja asettaa rinnalle hinnan, jonka tavallisista kärryistä voisi tällä paikkakunnalla joutua suunnilleen maksamaan.

Uudet kärryt

 

kuparitaaleria

äyriä

pyöristä vaununtekijälle

27

 

rautavanteet rumpujen ympärille

6

 

nelikulmainen 1 ¾ tuuman rautatanko akselia varten, 2 leiviskää 10 markkaa, 8 taaleria/leiviskä

20

 

6 leiviskää kankirautaa raudoituksiin, 10 taaleria/leiviskä

60

 

sepän työpalkka sekä hiilet

24

 

pajan päivätyöläisten palkat, 10 markkaa päivä

12:

16

pronssiholkit: kupari, tina ja työpalkka

33:

24

näiden holkkien sijoitus ja tasapainotus, joka kuitenkin voidaan tulevaisuudessa välttää, maksaa minulle

7

 

 

 

 

Yhteensä

190:

8

 

26

Tavalliset kärryt

 

kuparitaaleria

äyriä

kärrynpyörät samalta vaununtekijältä

24

 

rautavanteet rumpujen ympärille

6

 

puuakseli, ilman raudoitusta

3

 

tavanomaiseen raudoitukseen poikittaisine vahvikkeineen ja akselin pitkittäisraudoituksineen tarvitaan myös 6 leiviskää rautaa à 10 taaleria

60

 

työpalkat eivät voi miltään osaltaan olla halvemmat tavallisten kärryjen teossa, joten sepän palkka on

24

 

päivätyöläisten palkat

12:

16

 

 

 

taaleria

129:

16

Erotus

60:

24

 

 

 

Yhteensä4

190:

24

 

Uusissa kärryissä siis ovat kalliimpia tuskin muut erät kuin rauta-akseli ja pronssiholkit: kummatkin ovat käypää omaisuutta, joka ei vuosisataan voi hävitä, vaikkakin se hieman kuluu. Niiden hankinnassa voitaisiin kuitenkin vielä säästää paljon, jos rauta-akselista tehtäisiin keskikohdaltaan aivan ohut ja raudan vajaus sitten korvattaisiin puukappaleella, joka kiinnitetään ruuveilla rautaan, ja pronssiholkit tehtäisiin puolta lyhemmiksi kuin minun omani, niin että ne voitaisiin hankkia enintään 20 taalerilla. Minulta holkkien asentamiseen ja tasapainottamiseen kuluneet 7 taaleria voidaan tulevaisuudessa kokonaan säästää, kunhan holkit sijoitetaan rumpujen sisään ennen pyörien valmistamista. Näin voidaan erotuksesta säästää kaikkiaan suunnilleen 24 taaleria, ja näin ollen koko erotukseksi27 jää vain 36 kuparitaaleria 24 äyriä. Tämän vastapainoksi on asetettava hyöty, joka tällä laitteella saavutetaan: kuljetetaan tavallisten kärryjen kuormaan verrattuna kaksinkertainen tavaramäärä yhtä helposti kuin niillä, pääoma on sijoitettu käypään omaisuuteen, ja alituisten paikkausten ja korjausten sijasta käytettävissä ovat lujatekoiset kärryt. Tähän verrattuna 6 tai 10 plootun lisähinta merkitsee vähän.


  1. Tässä on laskuvirhe. Oikea summa on 190:8.

English

Unfortunately this content isn't available in English

Previous Section:

Next Section:

Places:

Names:

Biblical references:

Subjects: