Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works

Kommentti: Kirje Porthanille 26.3.1771Elokuussa 1770 Turussa perustettiin Aurora-seura (Sällskapet Aurora), jonka tarkoituksena oli edistää isänmaallisessa hengessä kirjallisia ja muita sivistyspyrkimyksiä Suomessa. Seuran jäseneksi voitiin kutsua myös ”poissaolevia” eli kauempana maaseudulla asuvia. Anders Chydenius oli ensimmäisten kutsuttujen joukossa: hänet valittiin jäseneksi 1.9.1770. Seuran väliaikainen sihteeri Henrik Gabriel Porthan esitti kutsun 6.10.1770 Chydeniukselle lähettämässään kirjeessä.1 Chydenius lähetti 5.11.1770 vastauksen,2 joka kaikesta päättäen oli myönteinen: itse kirje ei ole säilynyt. Porthan lähetti Chydeniukselle helmikuun puolivälissä 1771 uuden (myöskin kadonneen) kirjeen, joka sisälsi hänen edellisessä kirjeessä lupaamansa pöytäkirjanotteen, seuran rintamerkin sekä juuri ilmestymisensä aloittaneen Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo -lehden ensimmäisiä numeroita.

Chydenius vastasi Porthanille 26.3.1771 tällä allekirjoittamallaan kirjeellä. Hän lupaa osallistua seuran toimintaan, mutta vetoaa voimien ja ajan puutteeseen, mikäli velvollisuudet jäävät täyttämättä. Chydenius viittaa näin elämäkertaan, jollainen jäsenten tuli toimittaa sinetöitynä seuran arkistoon säilytettäväksi, sekä Porthanin kirjeessään 6.10.1770 esittämään toivomukseen, että Chydenius kirjoittaisi kuvauksen Kokkolan ”koulusta” eli pedagogiosta ja isänsä, vuonna 1766 kuolleen Jakob Chydeniuksen elämäkerran – ilmeisesti seuran lehdessä julkaistavaksi. Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo ei kuitenkaan näytä julkaisseen mitään Chydeniuksen kynästä lähtöisin olevaa, ja jos hän toimitti elämäkertansa, se on sittemmin kadonnut

Kirjeen pääasiallinen sisältö liittyy kuitenkin vuoden 1766 painovapausasetukseen3 ja sen toteutumiseen. Kirjeen mukana tullut Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo -lehden tuorein numero 3 (14.2.1771) sisälsi alkuosan nimimerkki Misocryptus Phileleutheriuksen laatimasta kirjoituksesta, jossa esitettiin huoli siitä, että tuomioistuinten äänestyspöytäkirjoja ei ollut luovutettu niitä pyytäville, ellei asianomainen sitoutunut painattamaan niitä. Näin tulkitsemalla asetusten liian kirjaimellisesti ja sen hengen vastaisesti käytännössä rajattiin asiakirjan julkisuutta, koska vain harvalla oli varaa painatuskustannuksiin. Kirjoituksen oli hyvin todennäköisesti joko itsenäisesti tai Porthanin kanssa laatinut hänen ystävänsä, tuleva lainopin professori Matthias Calonius.

Chydenius katsoo, että painovapausasetuksen taustalla olleet perustelut pitäisi saada laajemmin tunnetuiksi, ja ehdottaa, että Aurora-seura ryhtyisi ajamaan hanketta sensuuria koskevan painovapausmietinnön (Painovapausmietintö 1766) painattamiseksi julkaisemalla lehdessään tätä koskevan aloitteen. Julkaisemisen olisi syytä tapahtua muutaman kuukauden kuluttua avattavien valtiopäivien alla.

Mitään tämänsisältöistä aloitetta ei kuitenkaan lehdessä julkaistu. Syynä voi yksinkertaisesti olla se, että tällainen aineisto ei sopinut lehden linjaan, joksi oli ensisijaisesti määritelty Suomen kirjallisuuden, historian, maantiedon ja kulttuurin esilletuominen. Perustajat nimenomaisesti korostivat lehden epäpoliittisuutta, eikä varovaisuuteen taipuvaisella Porthanilla ollut halua tehdä lehdestä viranomaisten silmätikkua. Misocryptus Phileleutheriuksen artikkeli jäikin ainoaksi varsinaiseksi poliittiseksi kannanotoksi lehden historiassa.

Chydenius liitti kirjeeseensä sadan kuparitaalerin lahjoituksen seuralle. Sääntöjen mukainen jäsenmaksu oli 36 taaleria, ja erästä tuntematonta lahjoittaa lukuun ottamatta kukaan ei maksanut enempää. Chydenius oli ilmeisesti sitoutunut tähän summaan jo marraskuussa 1770 lähettämässään kirjeessä, mutta saattaa olla, että hän pyrki myös tällä tavalla vaikuttamaan Porthaniin painovapausmietintöä koskevan aloitteen julkaisemiseksi.

MJ ja PH

 

Kirjallisuus

Lagus, Ernst (red.), Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 38, Helsingfors 1898.

Schybergson, M. G., Henrik Gabriel Porthan. Levnadsteckning. Förra delen, Skrifter ut­givna av Svenska litteratursällskapet i Finland 83, Helsingfors 1908.

Suova, Eino, Aurora-seuran sanomalehti 1771–78. Sanomalehtiopillinen tutkimus, Turun yliopiston julkaisuja B42, Turku 1952.


  1. Ernst Lagus (red.), Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida (1898), s. 3–4. Säilynyt kirjeenvaihto ei kerro mitään Porthanin ja Chydeniuksen henkilökohtaisista väleistä. Syynä siihen, että Porthan kääntyi ensimmäiseksi juuri Chydeniuksen puoleen voi olla se, että Porthanin oli tutustunut Chydeniukseen jo lapsuudessaan asuessaan vuosina 1744–1754 Kruunupyyn pappilassa enonsa, kirkkoherra Gustaf Jusleniuksen perheessä. Chydeniuksen isä Jakob taas toimi naapuriseurakunnan Kokkolan kirkkoherrana vuodesta 1746 alkaen.
  2. merkintä tästä Porthanin Chydeniukselle 6.10.1770 lähettämässä kirjeessä
  3. ks. Kommentti: Painovapausmietinnöt 1765 ja 1766