Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos)

Puhe mestauspaikalla (uusi suomennos), § 11

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

19

§ 11

Tällaiset onnettomat askeleet johdattivat nämä murhamiehet lapsuudesta lähtien vähitellen kaikkein kauhistuttavimpiin tekoihin, vaikka varhaisimmat harha-askeleet ovat vaikuttaneet pieniltä ja merkityksettömiltä. Vielä on kuitenkin osoitettava uusi rengas siinä onnettomuuksien ketjussa, joka on johtanut heidät paheiden pariin: he ovat maassa yleisen tavan mukaan jo nuorina pestautuneet jonkin ruodun palvelukseen mennäkseen aikanaan sotapalvelukseen ja saaneet vastineeksi ruodun lupaaman ravinnon ja vaatetuksen, ja tuona aikana he ovat varttuneet nuoruutensa villeimpien vuosien läpi ilman minkäänlaista valvontaa tai kurinpitoa, laiskotellen ja omavaltaisesti eläen, koska heidät värvännyt ruotu ei aikonut kasvattaa heitä työntekijöiksi eikä kansalaisiksi, vaan jätti heidät tuhoon tuomituiksi uhreiksi: heidän avullaanhan ruotutalonpojat saivat vapautuksen omakohtaisesta sotapalveluksesta. Tätä eläimellistä kasvatustapaa vastaan olen tuon tuostakin sekä julkisesti että yksityisesti puhunut, vaikkakin useimmiten turhaan. Kuvitelkaa, hyvät kuulijani, jo viisitoista vuotta kurittomasti kasvanutta nuorukaista, joka saa vielä 5, 6 tai 8 lisävuotta elää ja lihoa ilman kuria, valvontaa ja työtä, laiskotellen ja paheiden parissa. Hänestähän tulee väistämättä irstas ja perin pohjin turmeltunut, etenkin kun hän saa ruotunsa talonpoikien tarjoaman ylimääräisen kestityksen lisäksi usein nostaa ruotupalkkanaan jonkinmoisia summia ryypätäkseen tai menettääkseen ne korttipelissä tai myös maksaakseen sakkoja20 joistakin vähäisemmistä rikoksista. Jos te tunnette nuoren miehen ailahtelevat ajatukset ja hänen helposti kiihottuvat halunsa pahan pariin, kysyn teiltä: voiko tuollainen nuori mies varttua kunnolliseksi ja onnelliseksi tuollaisella varmastikin paheisiin johtavalla tiellä, kun kenenkään käsi ei ole häntä pidättelemässä?

Alkukieli

19

§. 11.

Sådana äro de olycks steg, som ledt dessa mördare ifrån barndomen efter hand til de aldrafaseligaste gärningar, ehuru små och obetydeliga de första afstegen wisat sig. Men här återstår än at wisa en ny länk i den olycks kedja som ledt dem in uti lasterna: de hafwa efter wanligheten i landet af någon rota1 i ungdomen tagit städja, at med tiden gå i krigstjenst, emot erhållit löfte at af rotan födas och klädas, under hwilken tid de upwuxit i sina ystraste år, utan minsta tilsyn och ordning, i lättja och sielfswåld, såsom ämnade af den städjande rotan hwarken til arbetare eller medborgare, utan såsom förlorade offer för rotesällarnes2 igenom dem erhållna frihet, at ej behöfwa gå i krigstjenst. Emot denna djuriska upfostran har jag tidt och ofta, allmänt och enskildt, fast oftast förgäfwes, ifrat. Föreställen eder, mine åhörare, en redan femton år i sielfswåld upwuxen yngling, som än i 5, 6 eller 8 år dertil få lefwa och göda sig, utan tucktan, tilsyn eller arbete i lättja och laster; han måste ju blifwa liderlig och i grund fördärfwad, hälst han utom extra plägningar af sina rotebönder, kan ofta på sin rotelön få lyfta större eller mindre summor, at antingen supa eller spela bortt, eller ock at erlägga pligter för20 några mindre brott. Kännen i en ynglinges flygtiga tankar, och lätt retade begär til det onda, så frågar jag eder: är det wäl möjeligt, at en sådan ungdom skal kunna blifwa dygdig och lyckelig på en sådan wäg, der alt leder til laster, och ingen hand håller honom tilbaka?


  1. rote; en grupp bestående av ett visst antal hushåll som tillsammans anskaffade, utrustade och underhöll en soldat eller båtsman
  2. rotebönderna, de bönder som ingick i en rote

Suomi

19

§ 11

Tällaiset onnettomat askeleet johdattivat nämä murhamiehet lapsuudesta lähtien vähitellen kaikkein kauhistuttavimpiin tekoihin, vaikka varhaisimmat harha-askeleet ovat vaikuttaneet pieniltä ja merkityksettömiltä. Vielä on kuitenkin osoitettava uusi rengas siinä onnettomuuksien ketjussa, joka on johtanut heidät paheiden pariin: he ovat maassa yleisen tavan mukaan jo nuorina pestautuneet jonkin ruodun palvelukseen mennäkseen aikanaan sotapalvelukseen ja saaneet vastineeksi ruodun lupaaman ravinnon ja vaatetuksen, ja tuona aikana he ovat varttuneet nuoruutensa villeimpien vuosien läpi ilman minkäänlaista valvontaa tai kurinpitoa, laiskotellen ja omavaltaisesti eläen, koska heidät värvännyt ruotu ei aikonut kasvattaa heitä työntekijöiksi eikä kansalaisiksi, vaan jätti heidät tuhoon tuomituiksi uhreiksi: heidän avullaanhan ruotutalonpojat saivat vapautuksen omakohtaisesta sotapalveluksesta. Tätä eläimellistä kasvatustapaa vastaan olen tuon tuostakin sekä julkisesti että yksityisesti puhunut, vaikkakin useimmiten turhaan. Kuvitelkaa, hyvät kuulijani, jo viisitoista vuotta kurittomasti kasvanutta nuorukaista, joka saa vielä 5, 6 tai 8 lisävuotta elää ja lihoa ilman kuria, valvontaa ja työtä, laiskotellen ja paheiden parissa. Hänestähän tulee väistämättä irstas ja perin pohjin turmeltunut, etenkin kun hän saa ruotunsa talonpoikien tarjoaman ylimääräisen kestityksen lisäksi usein nostaa ruotupalkkanaan jonkinmoisia summia ryypätäkseen tai menettääkseen ne korttipelissä tai myös maksaakseen sakkoja20 joistakin vähäisemmistä rikoksista. Jos te tunnette nuoren miehen ailahtelevat ajatukset ja hänen helposti kiihottuvat halunsa pahan pariin, kysyn teiltä: voiko tuollainen nuori mies varttua kunnolliseksi ja onnelliseksi tuollaisella varmastikin paheisiin johtavalla tiellä, kun kenenkään käsi ei ole häntä pidättelemässä?

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: