Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Puolustuspuheenvuoro

Puolustuspuheenvuoro

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

[1]

Luettu 3. heinäkuuta 1766

Nöyrä muistio

Kun korkea-arvoinen salainen valiokunta on kiinnittänyt paljon huomiota kirjoitukseeni nimeltä Valtakunnan pelastaminen luonnollisen rahajärjestelmän avulla, olen myös siitä syystä itse tarkemmin ajatellut asiaa. Olen havainnut, että olen ollut lausunnoissani paitsi varomaton, myös käsitellyt siinä osittain aiheita, jotka vaikuttavat olevan ristiriidassa valtakunnan korkea-arvoisten säätyjen näillä valtiopäivillä tekemän, vaihtokurssin laskemista koskevan päätöksen kanssa. Voin silti vilpittömästi vakuuttaa korkea-arvoiselle säädylle, joka muilta osin[2] tuntee käytökseni, että tämä ei ole johtunut mistään pahoista aikeista tai ajatuksesta mitenkään moittia valtakunnan korkea-arvoisten säätyjen päätöstä. Siten anon nöyrimmin, että korkea-arvoinen sääty katsoisi voivansa osaltaan antaa minulle anteeksi ja vielä korkeimman armollisesti suosittelisi muille säädyille samanlaista myönnytystä osalleni.

Anders Chydenius.

Suom. Veli-Matti Pussinen

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

[1]

Upl. d. 3. Julii 1766.

Ödmiukt Memorial.

Sedan Högl. Secrete Utskottet giordt mycken upmärksamhet öfwer min skrift, kallad: Rikets hielp, genom en Naturlig Finance System, och jag äfwen i anledning deraf sielf närmare eftersinnat saken, samt funnit, det jag ei allenast warit owarsam i mina utlåtelser, utan äfwen til en del afhandlat deruti ämnen, som synas strida emot Riksens Högl. Ständers wid denna Riksdag fattade beslut, om Wäxel Coursens fällande, och jag likwäl inför Högwördiga Ståndet, som i öfrigit[2] känner mitt uppförande upprichtigt kan försäkra, at sådant ingalunda härflutit af något ondt upsåt, eller i tancka at på något sätt klandra Riksens Högl: Ständers beslut, så anhåller jag ödmiukeligen, Högwördige Ståndet täktes ei allenast sådant för sin del mig tilgifwa, utan ock mig til lika eftergift1 hos de öfrige respect: Stånden höggunstigast recommendera.

Anders Chydenius.


  1. förlåtelse

Suomi

[1]

Luettu 3. heinäkuuta 1766

Nöyrä muistio

Kun korkea-arvoinen salainen valiokunta on kiinnittänyt paljon huomiota kirjoitukseeni nimeltä Valtakunnan pelastaminen luonnollisen rahajärjestelmän avulla, olen myös siitä syystä itse tarkemmin ajatellut asiaa. Olen havainnut, että olen ollut lausunnoissani paitsi varomaton, myös käsitellyt siinä osittain aiheita, jotka vaikuttavat olevan ristiriidassa valtakunnan korkea-arvoisten säätyjen näillä valtiopäivillä tekemän, vaihtokurssin laskemista koskevan päätöksen kanssa. Voin silti vilpittömästi vakuuttaa korkea-arvoiselle säädylle, joka muilta osin[2] tuntee käytökseni, että tämä ei ole johtunut mistään pahoista aikeista tai ajatuksesta mitenkään moittia valtakunnan korkea-arvoisten säätyjen päätöstä. Siten anon nöyrimmin, että korkea-arvoinen sääty katsoisi voivansa osaltaan antaa minulle anteeksi ja vielä korkeimman armollisesti suosittelisi muille säädyille samanlaista myönnytystä osalleni.

Anders Chydenius.

Suom. Veli-Matti Pussinen

Englanti

Unfortunately this content isn't available in English

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: