Kootut teokset | Samlade skrifter | Selected Works
Kirjoitus: Valtakunnan pelastaminen

Valtakunnan pelastaminen, § 37

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

Tekstin koko: A A A A


Näkymävalinnat:

49

§ 37

5) Koska korkea kurssimme on myös epäilemättä seurausta siitä, että vekselien tarvitsijoita on paljon mutta niiden asettajia vähän, ja tämän tilanteen syyt saadaan selkeästi esiin viimeaikojen kauppasäännöksistämme, olisi tarpeen vähentää ensiksi mainittujen ja lisätä viimeksi mainittujen määrää.

Tämän takia pitäisi kaikkien lyhyttavara- ja siirtomaatavarakauppiaiden, tehtailijoiden ja käsityöläisten, joiden on tilattava ulkomailta tavaraa ja raaka-aineita, sekä aatelisten ja muiden säätyläisten saada 22. maaliskuuta 1673 annetun kauppa-asetuksen 5. §:n mukaisesti joko tukuittain omissa nimissään tai yhtiöiden ja välittäjien kautta viedä maasta ja tuoda maahan tavaraa sekä käydä vekselikauppaa, varustaa laivoja ym.

Nämä ovat ne muutamat yksinkertaiset keinot, joilla valtakunnan rappiolle mennyt rahajärjestelmä eittämättä saadaan kuntoon ilman keinotekoisia ja kalliiksi käyviä toimenpiteitä ja suurta päänvaivaa. Niiden kohtuullisuutta voidaan tuskin kiistää, ja toteutus on yhtä yksinkertainen kuin itse ehdotuskin.

Alkuperäisdokumentit

Alkukieli

49

§. 37.

5:o. Emedan wår höga Cours äfwen ofelbart härflutit af många Remittenter och få Trassenter, och orsaken därtil tydeligen fås igen1 uti wåra senare Handels-författningar, wore nödigt, at minska de förras och öka de senares antal.

Därföre borde alla Kramhandlare,2 Kryddkrämare,3 Fabriqueurer och Handtwerkare, som behöfwa införskrifwa några waror och Rudimaterier,4 jämwäl Adel och andra Ståndspersoner, i stöd af Handels-Ordinantien af den 22 Martii 1673. §. 5. få antingen i gross, för sig sjelf, eller uti Compagnier och Commissioner ex- och importera waror, jämwäl få handla med wäxlar, reda i skepp, med mera.

Desse äro de få och enfaldiga medel, som oförnekeligen skola, utan konstiga och kostsamma operationer och mycket hufwud-bry hjelpa Rikets förfallna Finance-werk. Billigheten af dem kan knapt bestridas, och werkställigheten är lika enfaldig, som sjelfwa förslagen.


  1. fås igen: finns, hittas
  2. person som säljer smärre handelsvaror
  3. specerihandlare, person som säljer specerier, d.v.s. importerade kryddor och andra växt­produkter
  4. råämnen, råmaterial

Suomi

49

§ 37

5) Koska korkea kurssimme on myös epäilemättä seurausta siitä, että vekselien tarvitsijoita on paljon mutta niiden asettajia vähän, ja tämän tilanteen syyt saadaan selkeästi esiin viimeaikojen kauppasäännöksistämme, olisi tarpeen vähentää ensiksi mainittujen ja lisätä viimeksi mainittujen määrää.

Tämän takia pitäisi kaikkien lyhyttavara- ja siirtomaatavarakauppiaiden, tehtailijoiden ja käsityöläisten, joiden on tilattava ulkomailta tavaraa ja raaka-aineita, sekä aatelisten ja muiden säätyläisten saada 22. maaliskuuta 1673 annetun kauppa-asetuksen 5. §:n mukaisesti joko tukuittain omissa nimissään tai yhtiöiden ja välittäjien kautta viedä maasta ja tuoda maahan tavaraa sekä käydä vekselikauppaa, varustaa laivoja ym.

Nämä ovat ne muutamat yksinkertaiset keinot, joilla valtakunnan rappiolle mennyt rahajärjestelmä eittämättä saadaan kuntoon ilman keinotekoisia ja kalliiksi käyviä toimenpiteitä ja suurta päänvaivaa. Niiden kohtuullisuutta voidaan tuskin kiistää, ja toteutus on yhtä yksinkertainen kuin itse ehdotuskin.

Englanti

§ 37

Fifth, because our high exchange rate has also inevitably arisen from the presence of many remitters and few drawers, and the reason for that is clearly to be found in our recent commercial regulations, it would be necessary to reduce the number of the former and increase that of the latter.

For that reason, all retail traders, grocers, manufacturers and craftsmen who need to import some commodities and raw materials, as well as noblemen and other persons of rank, ought to be permitted, under the Commercial Ordinance of 22 March 1673, § 5, to export and import commodities, either wholesale, individually or in companies and on commission and a few also to trade in bills of exchange, fit out ships and so forth.

These are the few and simple means that will undoubtedly, without artificial and expensive measures and great trouble, improve the decayed financial system of the country. Their equity can hardly be disputed, and their execution is as simple as the proposals themselves.

 

Edellinen jakso:

Seuraava jakso:

paikat:

Henkilöt:

Raamatunkohdat:

Aiheet: